Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Camhttriyet '• Kavalada asilere karşı ısyan (Baştarafı birind sahifede) olduğu tedhif usullerine rağmen buna muvaffak olamadığııu söylü yorlar.> * ••••••••••••• •••••••••• ••••••••••••« •••••••••» • , Bulgaristan bizi Uluslar Derneğine şikâyet etti (!) B^'^arlar ikî sınıf askeri silâh altına çağırmışlar \Bai tarafı biritıct tahifede) sidat hakkındaki istizshata sırf Çanakkale Boğazmı müdafaa maksadile hareket ettiğini ileri sürmekle mukabele etmektedir. Geçen kânunusanide asker kuvvetlerinin tezyidine gene devam edilmiş ve Bulgar hududıma yakın bir yerde yeni bir fırka teşkü olunmustur. Hn • dudun etraf?nda bulunan biitfin Türk koyleri su d:k3cada piyade ve topçu kuvvetleri'e doludur. Birçok mühim • mat, erzak ve elbise depolan tesis e • dilmistir. Adeta bir harb arifesinde imi? gibi gösterilen bu hararetli faaliyet meyanında Trskya ihtiyatlannm üçte biri silâh altına alınnvş ve buna tstanbul» dan ve Anadoludan gön^erilen ra • kamla 23 bîn yeni efrad flâve o?un • m«!«hır. Fdime!e ^ayrimunf'Z'm çete» ler teskil edilmektedir. Trakyadaki 'abitlerin ve neferlerin izinîeri geri aIınmıştır.» Muhtıra en nüıayet gerek asker ve rerek Tr.'kya ahalisi arasmda şiddetli bir propaganda yapılmakta ve Türk mathuahnın Bulgaristana hücum et mekte olduklannı kaydetmektedir. CUMHURİYET Bulgaristanın Uluslar Kırrumuna verdiği muhtırada ileri sürdüğü iddialar asılsızdır. Bu husustaki mütaleanuzı yann mufassa • lan Mdirecefciz. Dünkü Meclis içtimaı hayırh bir müjde olmasmı dü< Diger büyük devletler ve diğer menv leketlerle münasebetlerimiz, dostane inkişafını takib etmektedir. Sayın ve sevgili saylavlrr, Bizi çalısmamızda tesvik etmek kararmda iseniz, bunu reylerinizle gös • termenizi dileriz.» (Şiddetli alkülar). tsmet tnönünün sürekli alkıslar la karsılanan bu nutkundan sonra söz alan Halil Mentes (tzmir): «îsmet tnÖnünün on yıllık Basbakanlığı etnasın • da memlekete yapmış olduğu büyük hizmetleri gönip te takdir etmemek için insanın menfur bir ihtirasm zebunu olması Iâzımdır» diye başladığı sÖTİerinde daha iyi bîr programla, daha faydah neticelerin alınıp alınamıyacağı cihetinin munakasa götüreceğini isa • ret ederek: «Fakat demisb'r, şu muhakkaktir ki devletin i.'leri büvük bir hulus ve derin bir v?tanperverlik ve büyük bir dirayetle sevk ve idare edilmistir.» Halil Mentes sözlerine devam ederek demiçtir k i : «tsmet Inönvnün memlekete yaptığı büyük hiz • metîn teskilâtı esasiyeain tesbit ettiği demokrasi esaslarında se • bat ederek ütopik doktrinler iherin • de beşeriyete yeni nizamlar bulmak ür»re surada burada vuku bulan »ec rübelere devletin siyasasmı ksptırma • mıs olm»sındadır.» düğünden dolayi evvelft hükumeh* şerik etmek istediğini söyliyerek bugün ve bundan evvel okunan programla rin tekmil ihtiyacları tamamüe karsi • layacak ve tatmin edecek mahiyette görmediğini kaydettikten sonra demiştir ki: « Maamafih şunu da üâve etmek isterlm ki su içinde yasadığiraiz ahval ve vaziyet içerisinde hiçbir devlet ka • binesinin mületin bütün eksiklerini ikmal edecek bir program yapip tatbik edeceğini kimse zannedemez. Bahu sus bizim bir tekemmül devresi geçir diğimiz nazari itibara almirsa belki ba sözlerimde bir isabet olur.» General Ali Fuad hükumetin hari • cî siyasa ve yurd müdafaasi hakkin • daki klskançhğina ve tedbirlerine mfizahir olduğunu i*aretten sonra idarî, malî ve ekonomik sahsî bazı noktal nazarlari bulunduğunu, fakat bugün için onlarin münaka<asmin yersiz olacağı ni, zameni geldiğinde bunlara aidfi• kirlerini söyliyeceğini isaret ederek «bugün en büyük temennim demiştir, hükumetimizin muvaffakiyetli ve güttüğü yolda daima ileriye doğru git • mesidir.» 8 Mart 1935 j Son dakikas Ceneral Kondilisin telgrafı Diğer taraftan Harbiye Nazırt General Kondilis gönderdiği bir telgrafta su malumatı vermektedirt «Şiddetli kışa rağmen kıtaat cep: Selânik 7 (A.A.) Röyter a heye doğru ilerlemekte ve esliha, • jansı bildiriyor: mUhimmat sevkiyatı maniaya uğ • \ Hükumet kttaatt aon iki gün ramamaktadtr. Dün öğleden ton • : zarftndaki müthiş yağmurlara ve ra hava iyileşmeğe başlamıstır. • n'ddetli kara rağmen doğu AfafeeBombardıman tayyareleri mütead• yonyasında ileri harekâttna de • did defalar uçmuslardır. Her türlu : vam ttmektedir. An tilo Aüerof • tehlikeyi göze alarak uçan bu tayj la beraber Midilli, Sitam ve Sakız yareler, Sereze varmışlar, 20 metl adalanm zaptetmiftir. An getni roya kadar alçalarak kışlalan ve j lerden biri Kavalaya gelmişse de îstasyonu bombardıman etmisler • : hükumet tayyarelerinin bombar . dir. Tayyare bocnbardımam Serez • • dtmanına uğrtyarak hemen azakdeki asiler arasmda korku ve te!â$ • laşmağa mecbtrr kalmtştır. uyandırmıştır. Şarkî Makedonyadan Sofya 7 (Hnsosi mubabirimiz • gelen haberlere göre, asiler pek fej den) Telefonla verilen bir habere na vaziyettedirler. Bugün hava müsaid olduğu takdirde asilerin dağı : göre Makedonyada bir şehir daha tılması için ileri harekâta başl&nı : asilerin eline geçmiştir. Sofya 7 (Hnsusî muharririmiı • lacaktır. Şimdi kış hafiflemis, asi • lerin dağıtılması bir zaman mese • j den, telefonla) Asilerin eltnde bulesi haüne gelmiştir.» • lunan Averof zırhlısı Selânik körfeKavaîa asilere karşı isyan etti • zînde görülmüştür. Averofvn yann Kavala halkının asilere karsı is : Selânün bombardıman etmesi bek • yan ettikleri bildiriliyor. Beş saatlik • bir harbden sonra asilerin reisi Ge : lenmektedir. Sofya 7 (Hususî muhabirimizden, neral Kamenos asi gemilerden Psa • rayı keodisine yardım için çağır İ telefonla) Bugün Ynnan Bul • tnıştır. : gar hududunda saet 16,30 dan son • Mütekaid zabîtanın hükumete : ra top ve mitralyöz sesleri gelmeğe : başlamışttr. müracaatleri Harbin Usturuma eivarmda olduAtina ajansı, mütekaid bütün za« • bit ve generallerin Başbakan Çal : ğn söylenmektedir. Yunan hükume • darise telgraflar çekerek Uyan ha : tintn iki tayyaresi bugün asilerin kısreketini takbih ettiklerini ve htz • : lalannı bombardıman etmistir. met için hükumetin emrine amade : Asüer muhim miktarda zayiat ver • olduklaruu bildirdiklerini haber ver * mektedir. : mislerdir. Harice seyahat yasak • Hükumet tayyareleri bugün de aDahiliye Bakanlığt, Yunan teba I asmın memleket hududlan harici \ süere beylyıde yere kan dökülme • ne çıknaasını mederek pasaport ve : mesini tavsiye eden beyannameler atrilmemesini alâkadar daireler* teb j mıslardır. Bu tayyareler asHere aid liğ etmiştir. : birçok kamyon, araba ve otomobil • Hanya ile Rodos arasında : lerin harb cephesine külliyetli mik muhabere mi? j tarda mü^immat ve asker tasunakta Gazetelecin Hanya Rodos ara • î smm hususî muhabir aaildiriyort olduklannı görmüslerdir. smda telgraf muhaberatı ccreyan «Bulgar hükumeli, Yunan hudu • etmekte olduğu hakkında verdikleri duna asker tahşid etmektedir. Bulgar haberler buradaki ttalyan elçiliği Hariciye Nazın M. Batalof, beyanatmtarafmdan takzib edilmistir. da Yunanistandaki isyan hareketinden Elçilik geçen gün Hanyadaki !evvel TSrklerin hududda bes hrka as talyan konsolosunun Romaya gön • ker tahşid etraif olduklarina hayret derdiği resmî bir telgraftn Hanya ettiğini söylemistir.» ile Roma arasmda doğrudan doğruya telgraf muhaberesi mümkün ol Enteransijan gazetesi, Yananlstan • mamastna binaen Rodos mrekezî vad k i isyan hareketini mevzun bahse sitasile göndecildiğini, bundan bas den bir yazısmda M. Venizelosun Balka hiçbir telgraf muhaberesi yapılkan misakma muhalif olduğunu hahrmadığtni ilân etmiştir. Venizelos Mtsıra mt kaçıyor? labyor ve M Maksimosun çekilmesini fskenderiy* 7 (A.A.) M. Venimanrlı buluyor. zelosun asi kruvazorlerden birine bineM. Venizeloson movaffakiyeti takrek tskenderiyeye doğru yola çıkmif dirinde Türk • Yunan mSnasebatınm olduğu şayiası burada büyük heyecan muskülâta nğnyacagraa ihtimal veren ayandırmısbr. Enteransijan, Uyan hâdisesinin sark miMısnr hSkumeti, Yunan asi gemiiesakı güclügüfleayni zamana rasgeli • ri tskenderiyeye fltica ettikleri tak • şinin bir tesaduf olup olmadıgım soradirde murettebabnın sOâhlanndan tecyor. rid edilmesini ve toplann kamalanntn ve mekanizmalannın alınmasını em • Bulgarlslamn oerdiği teminat retmiştir. Paris 7 (A.A.) «Petit Parisien» i Asiler Sisam ve * | Sakızı da aldılar • Bulgaristemtn silâh alttna çağırdığt askerler Sofya 7 (A.A.) Anadoîu ajan • smm hususî muhabiri bildiriyor: Bulgarîytan r>ü"Vum'*finin îki slnif askeri silâh alttna çağırdığı rivayet edilmektedir. Bakırkcy bakkallarının şikâyeti Bakırköydeki bakkallar cuma guınleri Bakırkoyde kurulan pazan Ticaret Odasına sikâyet etmişler • dir. BakırkSy halkı ekseri ihtiyae • larını cuma günleri kurulan bu pazardan tedarîk etmektedir. Bak kallar cuma tatili kanunu mucibince cuma günü bütün dükkânlann kapalı olması lâzım gelirken niçin bu pazarın kurulmasına müsaade edildiğini sormakta ve bu pazarın başka gün kurulması için Odanın tavassutunu istemektedirler. Oda • nın esnaf cemiyetleri subesi bu müracaati tetkik etmektedir. Liman mUdürlügünün muvakkat kadrosu geldi Liman mnum müdürlüğüne aid muvakkat bütçe ve kadco dün bildirilmistir. Yeni kadro muvakkat olduğandan eskisi gîbidir ve hiçbar değifiklik yoktur. Bu kadro ile hazirana kadar idare edilecek ve haziranda yeni teskil edilen bu umum müdlirlüğe yeni bir kadro yapıla • caktu*. Dünkü kadro ile birlikte Liman. > da bir umum müdür muavinliği ih • das edildiğî bildirilmistir. Yalnız bu muavinliğe hazirana kadar kimse tayin edilmiyecektir. nin bugün sehrimize gelmesi bekleni • yor. Diğer taraftan Loid Triyestinonun Adria vapuru dün Pire yolile ttalyaya mutad seferini yspmak üzere limanımızdan hareket etrois, fakat Pireye yolen almamtshr. ğınm altına kıvrılmıştı. Cemil, birlikte odasına kadar çıkmak için onun mezuniyetini istediği zaman, gösterdiği tereddüd karşısında: Bana itimadmız yok mu? diye sormuştu. O da, sadece: Var. Cevabını vermişti. Oda, bütün mefrus otel odaları gibi basit döşeli idi. Herşey temiz olmakla beraber biraz dağınıklık görülüyordu. Şöminenin üzerin de bir saç fırçası, biricik koltuğun üstüne atılmış bir sabahhk, bir çift te giyilmiş ipek çorab vardı. Bir su bardağının içinde de bir demet çiçek duruyordu. Bir tek te karyola.. Tuşa: Pola ile bir arada oturuyo ruz.. Daha ucuz oluyor; demişti. Hemen de ilâve etmişti. Ceketinizi çıkarıp, yatagm üzerine siz de uzanabilirsiniz. Haydi, Allah rahathk versin! Ve derhal, gözlerini kapayıp, u>kuya dalmıstı. Cemil, kunıldamadan odayı tet M. Papanastasia tekrar tevkif edildi Atina 7 Çiftçi ve isçi partîsi baskanı Papanastasiu ile zürra pîrtisi başkanı Milonas dün akşam tevkif edi • lerek Averof hapisanesine götürülmüslerdir. h hususî muhabiri, Atinadan fu ba • beri vermektedirt «M. Çaldarism bizzat bana sByledîgine göre, Bulgaristan sefiri, Yunan hukumetîne kendi memleketinin dostane duygulannı teyid etmif ve Bulgar topraklanna geçecek olan asflerin der* hal silâhlanndan tecrid edüeceklerini bCdirmistir.» Ceneral Plashras MOano 7 (A.A.) General Plashras, saat 8,35 te Brindiziden buraya gelmiştir, Trakya hududunda tahsidat yctptığıtmz iddialart ve Franstz gazeteleri Paris 7 (A.A.) Anadolo ajan • Yunan elçiri Ytman hukumeti tarafmdan AHnaya çağınlan Yunan elçisi henüz An > karadan Istanbula gelmemiştir. EIçi [Baj tarafr btrinci sahlfede} Biz, inkılâblarin vücude getirdiği ye • ni Türk cemiyetinin içeriden ve dı«a • ridan sulh ve emniyet içinde çalisip ilerlemesini ve çahsmasuıı amaç tutu • yoruz. (Alkişlar). Sulhun ve huzurun bulanmadan kalacağma ve icabinda ehliyetle ve fedakârlıkla korunaca • ğina, güven hassaten yurdun iman ve yurddasin refahı için birinci sart olduğuna inaniyoruz. (Alkıslar). Ekonomi alanmda zamanin sartla • n ve istekleri gittikçe zorlaşmakta ol • duğunu görüyoruz. Biz, üîkenin ode • me kabiliyeîini kolaylastiracak bir ü • caret sistemini takib etmeğe mecburuz. Diğer taraftan memleket dahflmde istihsali ve istihlâki artiracak yeni ve geniş faaltyetleri teşvik etmeği lüzumlu görüyoruz. Sanayileşmeğe verdiğimiz ehemmiyet, her zamandan ziyade artmistir. Yeni bir ekonomi karar alarak yüksek heyetinize arzeder ki, hüku met staaî mamulâtimizin dahilde U • tihlâkini artirmak için güzel tedbirler almağa karar vermiftir. (Alkiflar. Körr.ür, şeker, çimento gibi mahsuller fiat» leri üzerinde esaslı indirmeler yapilirsa bunlarin içeride süriimleri arttirila • cağmı saniyoruz. Hükumet, hem genel hizmet veya şirket masraflarini indirerek, hem yerIi ürün ve mamullerin bedellerini u • cuzlatarak yurda yeni ve esaslı bir genlik açilacağina, inaniyoruz. Deniz nakliyemizi îslâh etmek ve yenilemek ve umumiyetle tarifeler üzerinde ucuzluğa ve kolaylığa gitmek yolumuzdur. DemiryoIIarinin, rıhtunlann devlet elınde bulunmasmin faydaları hergün daha ziyade anlaşilmaktadır. Nakliyede ucuz ve ekonomik isletmeyi iltizam ediyoruz. Saym saylavlar, Dışan siyasada sulh ve emnfyeti korumak ve teskilâtlandırm'k içm bütün kudretîmizle çalisiyoruz. Dostlarimi za teahhüdlerimize sadakat ve genel olar;k yakn komşularımızla iyi geçinmek için elimizden gelen herjeyi sa • mimiyetle yapmak, siyasetimizdir. (Bravo sesleri) Bu siyasetin ana çizgi'eri içinde uluslararan hâdiselerini dikkatle takib ediyoruz. (Alkıslar) Sovyet tttihadüe müna«ebetlerimiz her zamandan ziyade »ıck bir dostluk içindedir. (Sürekli alkiflar) Sovyet sanayiinin güzel eserleri sanayileşme h?yatımızda ebedî dostluk hatıralan olarak yükselmektedir. Büyük Sovyet tttihadile yakın ve samimî dostlugu • moT, gerek liyaset alanmda ve gerek diğer her alrnda her gün daha ziyade kuvvetlenmekte ve genislemektedir. (Bravo sesleri alkiflar) Balkan paktmın cluslararası sulh a için büyük kıymeti her mün v sebetle parlak bir surette kendini göstermektedir. MüHefîkler te'.hhüdlerine sadıktirlar. Müttefikter biribirinin emniye tini kendi emniyetleri gibi tutmak zihniyetindedirler. (Alkıslar) tran ile aramızda mevcud olan dostluk ve güven siyasası mutlu bir surette ilerlemektedir. Dost mem!eketm her vesile ile tesanüd ve muhabbet havasını zikrefanek benim için gerçekten bir kivancdir. (Alkıslar). Efgan devletfle aramtzda Steden « beri devam edegeien san>imî dostlu • ğumuz tabiî bir surette inkisaf etmektedir. (ABnşIar) Bulgaristanla mGnasebetlerünizin dostça mahiyet'nfn delülerini ba konv şu memleketin buyük salâhiyetli ağızlanndan işitmek, Türk ulusunca yük • sek değeriîe takdir edilmektedir. Aramızda iyi geçinmek, dostlugu artfar • mak ve Balkanlarda sulhun muhafazasında muşterek büyük menfaatlerimizi görmek niyetlerimiz, ki karsdıklı oldu* ğuna süphe etmiyoruz, geniş ve güzel tatbikata namzed bulunmaktadır. Balk:n devletleri arasında biribirinin saadetini Szlemek zihniyeti istikbal îçin kik ediyordu. Bunun iki kapısi vardı. Biri dışandaki koridora, sağda olan diğeri de bir gece evvel aydmlanmıç olan bitişik odayı açılıyordu. Yavaşça yataktan indi. Tuça kımıldamamıştı. Acaba uykusunun ağırlığı ne mertebede idi? Cemil odanın öbür ucuna kadar gitti, iğilip kapının kilidini muayene etti. ö t e tarafta anahtar yoktu. Tokmağı usulcacık çevirdi. Kapı arkasına kadar hiç gıcırdamadan açıldı. îçerisi bu odanm ayni idi. Pancurian kapalı duruyordu. Loşlukta, göz lcri, daçmık bir yatak gördü. Başucundaki gece doîabının üzerinde bir kahvalh tepsisi, lâvabonun yanmdaki sirıkta kirli havlular du ruyordu. El esyası namma tek bir sey yoktu. Bu odada birisi gecelemis, sonra terkedip gitmişti. Yata|a yaklaştı. Ayağı, yerde, buruşmu?, bir gazeteye ilişti. Bir lâhza, öteki odada kızın uyanıp uyanmadığına kulak verdikten sonra, acele yere iğildi, baktı. İstan Muğla saylavi Hüsnünun nutku Muğla saylavi HL^nü Kitabd da «Kamutaym icra salâhiyetini General tsmet tnönü gibi mümtaz bir devlet ricaline tevdiinden dolayı Atatürke minnet ve şükranlarimi arzetmekle söze başliyorum.' Çünkü bu sayede vereceHalil Mentes bundan sonra devle ğimiz reyleri zevkle vermek imkânmı tîn iktısadivahndaki rolüne tem's edebize bahsetmiştir.» Diye başladığı sozrek devletin eski orneklere göre bir lerinde «tsmet tnönü, demiştir, Ata • emniyet jandarması, bir emniyet matürk tarafmdan kendisine tevdi edilen hafızı olmakfan çıktığını, Schsediyatta vazifeleri lâyikile kavramis ve bu ener?mme menafiinîn muhafazasında ha • ji kaynağmdan en iyi istifade etme kero rolUnün devletin elmde bulun « sini bilmiş bir ricali devlet olduğunu duğunu icaret etmîş ve devletin hu bu mületin yüzlerce sene süren kara susî te<e*>büslerin yapamıyacağı büük bahtmı, tnönünde yenmekle ispat et • fsleri üzerine alması ve bu ihtiyı«cı onmiştir.» lemesinm zarnrî oldu5unu ve binfcnSaylav, Başbakanin askerlik ve siyaa'eyh devletin iktıs'dî styasada fab • sa hayatmdaki büyük muvaffakiyetîerikftlar kurmas'n^a fayda bulun^u&umı rinin bir krokisini yaptıktan sonra bu sövlemi'tir. Hatib sanayi istîhlâkii! gesahalarda elde ettiği muvaffaldyetlerni*'etmek için mürrcaat edileceŞi bilden her birinin bir devlet adamini tadirPen tedbirler yanında gaz ve tu* rihe mal etmeğe kâfi gelebileceğini söylemistir. fiatlerinin mdirilnv«?i gP)i almma^mda zanıret buîunan diğer bazı tedbirle Bu beyanattan sonra tekrar kürsfiye rin de hükumetce gözonünde brlun ge'en Başvekil tsmet tnönü, hab'blerin m'sı hususunda bazı temennilerde busöyledikleri güzel sözlere karşı min • nettarlığım bildirmiş ve bu sözleri dalunduktan sonra sözlerini bitirirken haha ziyade çalişmak için bir tesvik sayricî siyasaya da temas ederek demis • dığmı ilâve etmistir. tir ki: Haricî vaziyet itibarile arzedHen manzara hakikaten iftihara değer bir manzaradir. Bu manzara sudur. Artık yeni Türk devleti başka devletlerin etrafında bulunan bir peyk değildir, Kendi mukadderatına dayanan müs takil bir kudret rolü oynamaktadır, Sözlerimi burada bitiriyorum. Başve kilimize ve hükumetimtze yeni muvaf fakiyetler temenni ediyorum.» Manisa saylsvı Refik Sevket Ince de «içinde bulundugumuz ve yasadığımız devrin kablaruu gene kendi ifadele rile yurdun refahı, yurddasin saadeti diye iki fırkaflehulâsa eden ve ba emelle devlet makinesini yürüteceğini vadeden bir Başvekfle herhalde her vaUndasm itimad etmesi gayet tabüdir.» Diye başladığı sozlerinde Îsmet tnönünün her sahada başardığı büyük işleri ve memleket iktisadiyabm tanzim için altamis olan tedbirlerin verdiği iyi neUceleri saymif ve temas ettiği haricî siyasamizm ana hatlarmı vasiflandı • rarak demiştir ki: c Sozünun eri olmîğı mfllî siarmra basmda tutan Türk milletinin bütün muahedelere, mukavelelere, antantlara karşı bağlıhgı yolundaki tsmet tnönü • nün sözü mflletin huzunmda verilmiş en kuvvetlî sözdür. Binaenaleyh biz bu sozS söyliyen tsmet tnönünün dahilî ve harici siyasetine yürekten ve candan itimadimizi göstermeğe haziriz.» (Şiddetli alkiş lar). c Bayan Nakiyenin sözleri tlk kadm saylav olarak kürsüye çi • kan Erzurura saylavi Bayan Nakiye, General tsmet tnönüne itimad beyan eden saylavlar arasmda kadmlarimizin da bulunmak onorunun verilmis ol masmdan dolayı duyduğu heyecani güzel bir nutukla ifade etmiş ve bunu mü* teakıb reye müracaat olunmustur. Başbakan Abdüihalik Renda, rey • lerin tasnifi neticesinde 376 reyle v« mevcudun ittifakfle tsmet tnönü hükumetine itimad reyi verildiğini bOdir • mistir. Bunun üzerine kürsüye gelen Bas • bakan, Kamutaya tesekkürlerini su söa> lerle ifade etmistir: «Hükumet yükünün her ülkede ağır olduğu zamanlardayis. Sizin hükumetiniz de çok ağır olan yüku müzaheretinizle, yardimmizla, yol göstermenizle taşiyabilecektir. Yüce güveninize değerli olmak için çok çalisacağiz.» Basbakanin bu beyanatı saylavlaria sürekli alkislarfle karsilanmistir. Meclis pazartesi saat 14 te topla • nacaktır. Erdekte grip salgını ve zelzele Erdek «Hususî» Burada grip salgm bir haldedir. Hastalık bilhassa çocuklar arasında daha çoktur. Zelzele uzun fasılalarla ve ha • kikî surette devam etmektedir. Felâketzedelerin iskânı için büyük bir gayret sarfedilmektedir. ne hacet var mıydı? Bunu düşünüyorken, Tuşa: Arkadaşım birşey unutmuj ta, onu almağa gelmiş, şimdi gidecek.. dedi. Siz rahatsız olmayın. Pola, filhakika, konsolun çekmesine koşmuş, içinden acele birşey alıp, çantasına koymuştu. Cemil bunun ne olduğunu farkede medi. Kız, Tuşaya gene bazı sözler soyledikten sonra: Adiyö! Diyerek, çıktı, gitti. Ve dışarida ayak sesleri uzaklaşarak, kaybol du. Cemil gerçekten uykudan uyanıyormuş gibi, uzun uzun gerindi, esnedi. Arkadaşın beni gorünce k«dt, değil mi? Tuşa yumruklarinı yatağa dayamış, davranmıs. bir vaziyette idi. Nemli alnmda yapışık duran bir perçim ona bir çocuk siması veri yordu. Hayır; dedi. Hiç kızmadı. General Ali Faadın natka Konya saylavi General Ali Fuad Cebesoy da tuttuğu yapicı yolda yürü • bulda çıkan frenkçe gazetelerden biri olduğunu hayretle gördü. Sokak kapısının önünde bir araba durmuştu. Cemil, gelirken, trende, Yanu çun elinde bu ayni gazeteyi gör düğünü hatırlamıştı. Biran düşündü. Dışarıda, koridorda, hızlı adımlarla biri geziniyordu. Cemil fırladı, kapıyı kapadı, hâlâ derin uykuda olan Tuşanın janına uzandı. Kapı birdenbire açıldı. Pola! Bakış!annda hayret mi, korku mu, hiddet mi olduğ uanlaşılmı yordu. Cemil birdenbire uyandırılmış gibi gözlerini açtı. Tuşa da uyanmış, yatağm îçerîsine oturmuştu. Pola gülmeğe başladı. Lâkin bu gülüşünde bir gayritabiilik, bir zorakilik vardı. Bonjur! Dedikten sonra, Tuşaya lehçe, tekdir eder gibi birşeyler söyledi. O da mahcub bir tarzda cevablar mmldandı. Cemilin itizar ctmeai " Cumhunyet,, in tefrikosıt 37 Ayağa kalktı. Affedersiniz... Akrabam bekliyor. Gitmeliyim. Siz Tuşa ile oturunuz. •** Lokantadart çıktıktan sonra, Tu?a sordu: Nereye gidiyoruz> Sokaklar tenha idi. Bütün fehir öğJe uykusuna dalmıgtı. Bilmem. Siz büirsiniz. PekL Kızcağız uzun uzun eanedi. Hava çok sıcak. Uuykunuz mu geldi > Yookl. Hayır. Cemilin bir maksadı vardı. Benim uykum geldi.. dedi. Eh, birazıcık ta benim. lsterseniz, bir saat kadar wtirahat ediniz. Bu memlekette gündüz uykusu galiba âdet hükmünde imis. Nasıl isterseniz. Kolkola, Tuçanın evine doğru yürödüler. Cemil karısım düşündü. Vazife hissi, sadakat ve vefakârlık endişelerine galib geldi. Cemil dirseğini yastığm üzerine dayayarak, davrandı, baktı. Tu•a yanıbasında mışü mışıl uyuyordu. Onun, kızıla çalan san saçlan, çok beyaz teninin üzerinde çirin bir tezad vapıyordu. Gömleğm sıynlan seridi, omuzbaşını meydan da bırakmıştı. Sol eli, pembe yana
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog