Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Mart 1 35 Cumhuriyet1 H I Çocuk masaiEarı Alık yârim i!e on iki genç kız «Alık Yârim» bir çiftlikte u faktl. Çok çaliş kan, temiz, gii rel yüzlü, müte • nasib yapilı bir delikanliydı. Fa kat diğer uşak lar gibi açikgöz ve akıllı göriin müyordu. O ka dar abdal göriinü • yordu ki çlftlik teki diğer arka • daşları onun adım «Ahk Yârim» koymuşlardı. Bir gün «Alık Yârun» çiftlikte bir ağadn dibinde uyuyakalmiştı. Rüya »înda gayet güzel ve »irîn bir genç kız ona dedi ki: Burada çalı» çaliş «onu yok. Zamanm hükumdarina git göriin de zengin ol! «Alık Yârim» uyanir uyanmaz doğrn efendisinin yanma koştu: Teessüf ederim, dedi. Fakat sizden ayrilmak mecburiyetindeyim! Efendisi merakla sordu: Niçin? Çünkü burada bosuna çalişm^ktansa gidip zengin olmanin çaresine bakacağim. Bu çareyi nerede bulacaksm ? «Alık Yârim» efendisinin yüzüne faer zamankinden daba abdal bir tarzda bakarak: Bu bir «îrdir, efendim, cevabmı verdi. Bohçasinı alarak yola düzüldü. U • zun bir seyahatten »onra hükümdarin bulunduğu şehre geldL Bir kolayinı bulup hükümdarin tarayina bahçivan yamağı olarak girdi. Vazifesi o kadar güç değildi. Her sabah sarayin bah • çesinden çiçek toplayarak on iki bu ket yapmak ve hükümdarin on iki kıxina takdim etmekti. On iki kiz her • gün bahçeye çikip hava aliyor'.ar, ge • ziyorlar, toruyorîar, geceleri de sarayda oyunlarla, danslarla, eğlencelerle vakit geçiriyorlardı. Fakat bundan hükümdarin pek te haberi yoktu. Yalniz onunla beraber bütün saray halkinin da aklinin ermediği bir vak'a vardı. On iki kizin on ikisinin de her sabah ayakkabüari param parça bir halde bulunnyordu. Hükümdar bu işin sebe • bini bir türlü anlayamiyordu. Nihayet bir gün şehrin her tarafmda tellâllar bagirtti: Kim bn »ım çozerse ona kizla flmdan herhangisini beğenirse vereceğim! Memleketin her tarafindan birçok adamlar geliyor, bu sirrı çözmek için birer gece sarayda kahyorlar, fakat kapiları, pencereleri kilidli odalarda du ran on iki kizm ayakkabılannin ertesi sabah param parça olduğunu göriip te sebebini anhyamayinca ertesi sabah kimseyi görmeden kaçip gidiyorlardu «Alık Yârim» her sabah on iki kiza on iki buketi takdim ederken bilh&ssa en küçüğünün kendisine pek yabanci olmadığmı görüyordu. Ayakkabılarm parçalanması meselesini hal için mü • racaat etmeğe pek cesaret edemiyor, fakat: Ah sn sirrı ben keşfetsem de kiiçSk kizi alsam! Diye îçinden bazi hulyalar geçiri • yordu. Nihayet bir gece ruyasmda gene o ağac altinda uyuduğu zaman döşünde gördügü kizı gördü. Kız bu sefer ona dedi ki: Bahçenin doğu tarafindaki kö • sesinde küçük bir tefne fidani, batı cihetinde de büyük ve güzel bir saksi var. O tefne fidanmı alip o saksiya dik. Dikkat ve özenle bak. Tefne fidanı insan boyu olduğu zaman ne mu • radin varsa hâsil olacaktir! «Alık Yârim» ertesi gün rüyasinda gördüğü genc kizm tavsiyelerini yeri • ne getirdi ve beklemeğe başladı. Zaman geçip te fidan insan boyu o famca: Muradim şudur, dedi, istediğim zaman kimseye göriinmeden utedigim yerde bulunmak! Bu arzusu derhal hâsil oldu ve «A • lık Yârim» o gece saraya girip genc kizlarm vaziyetini tetkika koyuldu. Bir an gelip on iki fcizin hep birden yataklarından firladıklarina şahid oldu Ea buyükleri: Hazir misiniz? FAYDALI BıLGÎLER Uzun ömür ve tembellik Danimarkanın merkezi Ko penhag şehrindeki Üniversite profesörlerinden Kristiyan hay vanatın yaşayış müddetleri hakkında yaptığı uzun tetkiklcr neticesi bir kitab neşrehniştir. Bu kitaba nazaran hayvanlar ne kadar tembel isefer o kadar uzun yaşamaktad'rlar. Profesör Kris tiyanm tetkikatına. nazaran dünyanın en tembel hayvanı kap • Iumbp.iadır. En fazla ya;ayan hayvanlardan biri de odur. ömrü 3°0 sene kadar sürmekterl'r. Bundan sonra gene agır bareket eden tembel hayvanfardan biri olan filler gelmektedirler. Bunlar da «150» sene yesamaktadırlar. Keza kuğrlar da bir asır ömür sürmekted irler. Köpek, sincab, tavşan, fare gibi daima harekette olan faal hayvanlar en az yaşavanlardır. Profesör Kristiyan ne fikirdedir, ÇOCUKLAR. Mart Gerçi göründü ama Yeni tenenin martı! Yaramaz çocuk oldu Kedilerin en kartı!.. * Ah, bir kere görseniz tki müfreze kedi, Damda gavas yaparak Biri birini yedi!.. Yetisin.. haylaz «Sarman* «Pamağ» ma »ardırdı!., Aman, gözüm görmetin, Pençesini kaldırdt!.. Pamuk!.. Kaç oleceknn, Atla karfiki dama!.. Kiremitlere saklan, Yerinden kırmldama!.. Fakat budala hayvan Anlar mt hiç lâkırdı!.. Sarmana savaş açtt; *Def o/..» diye, haykırdı!.. « Yook!.. Bana »abredemem: Köpeğimi çağırdtm!.. «Haydi!.. şa kedileri *Git, kov!..* diye, bağırdtm!. Köpeğim: *Hav..Hav..» dedi, tnletti tolu, tagı/M Kediler de kerildi O an hoşaftn yağt!~ Rumen çocuk edebiyatından Dört fîrîn yavro: iki erkek, iki kız Diye bağırdıktan sonra ayağinı ye • re vurmuş, döseme yarilmiş, on iki kız birden eşağiya doğru kaymağa baslamislardu Üzerinde görünmemek has sasi bulunan «Alık Yârim» de onlar • la beraberdi. Tabiî kizlar bu işin far • kmda değillerdi. Epeyce bir müddet böy!e indikten sonra sulan ay ısigmda paril paril parlayan bir göle vâsil ol dular. Gölün nihayetinde güzel bir saray göriinüyor, kenarda temiz gi yinmiş on iki kayikçinin kürek başinda buîundukları on iki kayik bekliyordu. Her kız bir kayiğa atladı. Görünmez «Ahk Yârim» de en küçük kizm ka yiğina sokuldu. Bu kayik ötekilerden daha geride kahyordu. Genc kız: Canim, dedi, ötekileri görmü • yor musun nekadar hizh gidiyorlar, biraz küreklere asi'.sana! Kayikçi başini iki tarafa sallayarak: Hayret, hayret, diyordu, ben bu kayiğin hiçbir gece bu kadar ağir ol duğunu bilmiyorum, prensesim siz mi sişmanladmiz, yoksa bana mi öyle geliyor? Bunlan soyliyerekten kayikçi daha fazla gayrete gelmiş ve kürekleri daha ziyade kuvvetle çekmeğe baslamıştı. Bu suretle öndekilere ye • tiştiler. Yoksa «Alık Yârim> in orada kendi mevcudiyetinden şüphelenecekler diye ödü patlıyordu. Kayıklar saaryın iskelesine yaklaştılar. Kızları on bir delikanlı kamlayarak meras'm salonuna götürdii. Bunlar her kızın gizliden nisanlanmış oldukları genclerdi. Yalnız en küçük kız kendisine henüz bir nişanlı seçememis olduğu için bir kösede mahzun mahzun oturu yordu. «Alık Yârim» in birden için' den: Görünür bir hale geleyim de gideyim ?u kızın yanma oturayım! Fikri geçti. Fakat onlar şık ve zarif giyinmiş delikanlılardı. Küçük kız onlarm arasında bu ki • yafetle kabil değil kend'isini beğenemiyecektL. Güzel güzel yemekler yendi. Tatlı tath hikâyeler anlatıldu Sohbet'.er ya • pildı. Ondan sonra da dans başladı. Her kavalye bir kere kendi nişanlisüe oynadıktan sonra onu birakiyor, geiip kü?ük kizı dansa davet ediyordu. «Alık Yârim» bütün bunları da kimseye görünmiyerekten seyrediyor du. Sabaha karşı şenlik bitti. Kizlar ve delikanlılar hep birlikte kır gezintisine çıktılar. Taslı ve çakıllı yollarda o kadar çok dolaştılar ki hepsinin aya^mdaki iskarpinler param parça olmuştu. «Alık Yârim» kendi kendine: Ha.., dedi, simdi işin esasını anladım. Derken ayni kayik safası ve ayni yoldan on iki kız odalarına döndü • ler. «Alık Yârim> de kulübesine girdi. Tabiî ertesi sabah ilk işi gidip hükümdarı görmek oldu. Onunla aralannda su konuşma cereyan etti: HükümJarım, size on iki kızanızın ayakkablarının her gün paralanmasımn sırrını anlatacağım, Fakat ondan evvel siz de bana bir vaidde bulunun. En küçük kızmızı bana vereceğiniz gibi otekilerin de istedikleri delikanlılarla evlenme lerine müsaade edecek misiniz? Hükümdar biraz durakladı. Fakat bu sınrı hal için o kadar sabır» sızlanıyodu ki «Alık Yârim» in teklifini rfidded'emedi. Bunım üzerine delikanlı geceki macerayı anlattı. Hükümdar ona giyinip süslenmesi için birçok paralar verdl *** Ettesi gün «Alık Yârim» büsbü tun değişmi'ti. öteki on bir kızın nisanlıları hükümdar oğullarından Hediye Kazananlar Oeçen defakl bllmecemlzln halll «Fransa, ulusal, tayfun, Baltık, okumak, lev. rek ve futbol» du. Doğru çözenler ara tfinda blrlnd mükâfat be$ Urayı Edırne Mlmarslnan mektebl 2 ncl sınıf talebe slnden 48 İsmall Kurban lklnci mükâ fat mekteb çantasını Feneryolu Bağdad caddesl 147 numarada Ayşe Sündüs, Beyoglunda Foto Etemde resim çıkart mayı da Arnavudköy Amerikan kız kol . kjlnden Megl Melk kazandılar. Birer şiçe kolonya kazananlar: Yüce Ulkü Usesl 477 Husnü Gulgen, Aksaray Tayyarecl sokağı 3 Hacer, Şehzadebasında 4 numarada Salâhattin, Beşiktas Fulya scfcağı 10 numarada S. Üzer, Feneryolu Bağdad caddesl 180 numarada Can Şenozan, Beyoğlu ylrmlnd Ukmek teb 351 ünonhan KösemUıalgU, Beyoğ'u 45 lnd Ukmekteb 164 Güneş, İstanbul kız ortamektebl 319 Müzeyyen, Beylerbeyinde 27 ncl llkmekteb Hayat, Kadıköy on blrin»! Ukmekteb 59 Attllft Alankuz, Nlsantası kız ortamektebl 25 Neriman U ğural, Bostancı Caml sokağı 3 Hüsamettln Öner, Samatya Çardaklıhamam 4 numarada. Ahmed, Üsküdar Sultanlyctepe 24 üncü Ukmekteb 40 Akgul Ozbek Kangay, İstanbul erkek llsesi 109 İbrahlm, ÇemberUtas. kız ortamektebl Oüner Cen, İstanbul 44 üncü Ukmekteb Mustafa Beytur, 44 üncü Ukmekteb 167 Vehlb, Nlsantası mühendls Nurl Bey apartımanı Emel, Takslm Şehidmuhtar caddesl Zerrln Eznlr. Yanm düzine mendil kazananlar: Beylerbeyi 27 ncl llkmekteb Gündüz, Bursa Çeklrge llkmektebl 4 üncü sınıf Fahrlye Aysel, Aksaray Tayyarecl Orhan sokağı 3 Sıtkı, Şehzadebaşında 8 numarada İhsan Şan, Afyonkarahlsar noterl Şaklr Basan oğlu Ertuğrul, Kütahya Der. vls Pasa Ukmektebl 457 Rüstem Ozcan, Kesan Yaylagöne mekteblnde Nüufer, Kadıköy Nemllzade sokağı 12 Mesrur, Kasımpaşa Yenlçeşme Ablde sokağı 15 Adnan, Kızütoprak Çiftehavuzlar 22 Cevad Hâmld, İstanbul 42 ncl Ukmekteb 7 Ahmed Zekl, Beyoğlu 9 uncu ilkmek teb 413 Dündar, Bursa Nllufer Ukmek tebl 123 Sabahattln Aybar, Şışll Abıde caddesl AdU Glray, Şlşli Gazl caddesi Şa. diy*. Çorum Çapanzade Ömer oğlu Ne db, Üsküdar Çarsıboyu 102 de Toksöz, İstanbul Joz Usesl 998 Neriman Hakkı, Darüssafaka Usesl 991 İbrahlm, Galata Ömer sokağı 3 Cavld. Birer duzine defter kazananlar: Kadıköy Gazl llkmektebl 225 Dündar, Kütahya Abdülvehab oğlu Nurl, Çorum ortamektebl 179 Danlş, Emlrgân orta mektebl Dâhl Hikmet, Keşan Yaylagöne mekteblnde Hamdîye, Alman lisesl tale beslnden Razl Osman, Clhanglr Soğancı sokağı 24 Kayahan Tuncel, Robert KolleJ talebesinden Petro Papanikola, Uzun . köprü Gazl Mahmud Ukmektebl 121 Besim, İstanbul 24 üncü Ukmekteb 3 üncü sınıf Ferhan, Gazl Osman Pasa mektebl 13 Meziyyet, Sarıyer 14 üncü Ukmekteb 233 Neclâ Saylan, Vefa lisesl 214 Sald Eıkmet, Sıvas lisesl 623 Celâlettln Yük sel, İstanbul Hayriye lisesl 91 Fahrt Tuncay, Maltepe Askerl Usesl talebesln^ n Ahmed Oztürk, Feneryolu Yaverağa sokagı Mubahat Ergene, İstanbul 1 lncl Ukmekteb 123 Mualla Canberk, Şehza . debası 24 numarada Sackle Salahor, Sultanahmed Mustafapasa sokağı 9 numa . rada Kenan. Birer düzine ktrrfun kalem kazananlar ı 38 lncl Ukmekteb 1 lncl smıf Erol Ya. zıcı, Emlrgân Ukmektebl Münlf Hikmet, Tophane Boğazkesen 98 numarada Necdet AU, Heybellada İsmetpaşa caddesl 44 Tayfun Cahld, İstiklâl Usesl 450 İsmall Hakkı, Kadıkoy eikek ortamektebl 4«9 Azml Alp, Şehremlnl Macuncu caddesl 38 Mehmed kizı Nlmet, 44 üncü ükmek teb 396 İzldor, Çapa Çukurbostan sokagı 102 Feridun, 22 ncl Ukmekteb Remzlyt Bayan, İnegöl hükumet dvan YeşUköpru sokağı 10 Mustafa kizı Muzaffer, İnegöl ortamektebl 86 Şevket, Davudpasa orta • mektebl 367 Ali Fuad Oral, Bandırma Adapazan Turk Ticaret Bankası kasadan Etem kizı Muazzez, Kabataî lisesl 1307 Muhsln Gülsay, Kütahya lisesl 145 Sulhl Tekln, Nlğde Cumhurlyet eczanesl va sıtasUe Yunus, Çerkesköy Ukmekteb beslncl sınıf talebeslnden AU Etısan, Ma nisa mektubcu Talât Baysal oğlu Feyyaz, Nlğde ortamekteb 23 numaralı Nacl Yagın. Hedlyeler pazartesl gününden ltibaren dağıtılmaya baslanacaktır. İstanbulda • kUer lutfen matbaamızdan geUp alsın . lar. Başka yerdekUer tarafımızdan gönderüecektlr. Çocuk portreleri bilmiyoruz ama, her halde insanlar üzerinde bu nazariyesinin pekde tatbiki kabil değil zanne • diyoruz. Çünkü nece çalısanlar var ki yüz yaşlanna kadar yasıyorlar. Nece tembeller var ki genc yaslannda ölüyorlar. Esa sen insanlarda tembelliei kansızIık ve sai'e gibi hastalıklar do ğurmaktadır. |merakh şeyler Güzel bir icad Cenubî Afrikada Arjantin Cumhuriyetinin merkezi «Boe nos Ayres» de Alhambra tiyat Ozcan ve teoimli kuzasu ( Fıkralar Sofra başinda rosunu idare etmekte olan Sinyor Maryano tiyatroda verilen kon • ser ve temsiHerin kulakları ağır işiden seyirciler tarafindan mü • kemmelen dinlenilebilmesini temin için bir kısım koltuklann iki f tarafına küçük kücük hooarlör • ter koydurmuştur. Sahnedeki bir En ortadaki mikrof ona merbut otan bu hooarküçük Çin maIörler oradaki sözl«ri ve musikiyi bedine nasıl gibir?z daha kuvvetlendirerek koldeceksiniz? tukda oturanlarm kulaklanna Geçdiğiniz kaaksettirrnekte ve hiçbir zaman pılan ve yol diserîerini rahatsız etmemekte • ları bir kırmızı dir. Fa'iat bu ko'.tuklann f iati di kalemle çizin ğerîerinin ayni olmasına ra|men göstererek onlara pek fazîa müçteri çıkma • martm sonuncu mıstır. Sinyor Maryano bunun gününe kadar sebebini kimsenin. kendhinin « Cumhurivet sağır oldıâunu «trefa bildirmek Çocuk sahife istemedisine atfetmektedir. si » adresine farkı kalmamıştı. O kadar şık ve zarif, o kadar sen ve zeki gBrünü yordu. On iki kızla o niki delikan lmın düğün senlikleri tam on iki gün on iki gece siirdü. öteki kızlarla gencler de bu suretle «Alık Yâ rim» in sayesinde mes'ud ve bah • tiyar oldular. Hükümdar her kızile kocasına birer çiftlik verdi. Çalışıp kazanıp yiyerek iyi bir ömür sür • düler. Mart 935 bulmacası Anne, baba ve çocuk. Çocuk Anneciğim, tek cümIe söyliyebilir miyim? Annesi Hayır, sana kaç de» fa söyledim. Sofra başinda fazla konuşulmaz diye... Yemek yenir, baba gazetesini okumaya, anne sofrayı toplamaya kovulur ve o zaman: [Yerimiz kalmadığı için birer Havdi, der, ne söyfiyecek kitab kazanartların itimlerini gelecek defaya bırakmaya mecbur sen simdi söyle! Annecipim, banyonun mu«olduk.] * lu^unu bir türlü kapayamadım, galiba ortahği su basdı. Zenginlik yolu Melih ve Sadi mektebin bah çeslnde konuşuyorlar: Ben büyüdüğüm zaman muhakkak zengin ama, çok zengin olmak isterim. Büyümeden de olabilirsin? Nasıl?.. Nasıl olacak benim gibi yap. Bir «tş kumbarası» al, pa • ra biriktirmeye başla! Hesab vazifesi Selma hesab vazifesini sece den annesine yaptırmış olma sma rağmen ertesi güngayet fena bir not alarak eve dönmüstü* annesi bu haber karşısmda fena haîde yüzünü eksitti. O z^man Selma annesine şöyle teselli verdi: Müteessir olma anneciğim» smıf ta hiç iyi not alan olmadı. An lasılan öteki kız'ann annesi de vazifeyi senin gibi yanlıs yap mıslar. Bu bulma • cayı doğru cözenlerden bi rincive 5 lira. ikmciye münasib bir mükâ fat, ücüncüye Beyoğlu Galatasarayda Foto E temde resim çıkartma hakkı takdim olunacak, diğer yüz kişiye de muhtelif hediyeler verilecektir. Doğru haUeden'erden bize fo • toğraf gönderenlerin resimleri de basılır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog