Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Blart 1935 Barbara Kent $o/ta* hıyaıetı*. ..«<>. ,»* . .ımrı». vikada büyuk mavaffakiyet kazanan Alman yıldızı Mady Krit tiyan. Sağda: Moren O Sulioan füt pijamasüe. Ingilterede filimcilik adım adım ilerliyor Sade Holivuddan değil, dünyanın her tarafmdan gelen yıldızlar Londra stüdyolarında filim çeviriyorlar Londradan yazılıyor: Geçen sene • ye kadar Avrup?da şehîrler büyüyüp kalabalastıkça sinema san'ati de iler liyordu. ttalyada, Fransda ve sair yerlerde hatta Cezayirde Hulivuda rakib bir sinema şehri tesls eolunacagı *öylenmekte idi. Şimdiye kadîr bu haber bir hakikat haline girmedi. Yalnız geçen kış Londra da yeni bir filim mer kezi yapılacağı şayisı dolasmağa başladıği zaman herkes bunun da ötekiler gibi bir blöf otduğunu zannetmişti. Fakat bu rivyet pek çabuk hakikat oldu ve Holivudun başhca artistleri yavaş, yavas tngiltereye akın ettiler. Bun • lardan ekserisi Ingilizdi. Hikikî yurdlanna dönüyorlardı: Leslie Howard, Charles Lougthon, Clive Brook gibL Diğerleri ise yabancıdtrlar: Lupe Ve lez, \ViIliam, Grgon, Lüy Damita, Gregory Rotoff, Charles Farell, John Brrymoure, Ni's Asther, Adrience Ames, John MiFan, Laura Laplante, Docglas Fairbanks, ve oğlu da halihazırda Tavrm's nehrinin kıyüannda yafiyor ve çlışıyorlar. Dünya seyircîîeri tarafmdan ilk kıymet verüen tngüiz filmi «Altı kanlı krnl» dır. Bu kordelâ Oe tngfliz filimlerinde ilerleme yo'u acılmıs oldu. tng'Iterenin veni sirketleri'iden biri olan London Filmin ilk eseri bu suretle buyük muvaffkiyet kazamrken amiller arasmda ihti'âf çıktı. Hissedarlarden bir kısmı ayrıldı ve kendi başlarma bir firket yrptılar. Simdi her iki taraf hararetle çalısro»lctadır, bin'si büvük bir filim ,d:ğeri rDiktatön» filmini hazırlamakla meşgul. •** Stüdyoya varm'k için gectiğimiz yollarda otomobilimiz; sararmış yapraklan ve erirnîş karlan ezerek ilerli yordu. Studyonun s ı c k havasında biraz kend'mize geîdi't. Karşımızda duvarlan efsanevî resiır.lerle dolu bü yük bh salona irisen genis basamaklı, .beyaz bir merdiven yükseîiyordu. Bu basamaklann ustiinde otuzdan fazla genc kız, karmakamık bir surette ipekli elbise'erinin içinde ayuyorlar. Sorduk; kraliçe Cro'ine'in msiveti imisler. Biraz sonra kraliçe... Madlen Karol da göründü. Kocası Philip AshlejJe beraber flerliyerek bize doğru yak!aştı. Philip Ashleyin kumrsl saçlaruvn şakaklanna biraz ktr düsmüş. Fakat gülüşü yirmi yaşındaki bir genc ve mavi gözleri bir bebek hissini veriyor. Stüdyodan çok uzak olmıyrn gayet güzel ve içinde küçücük siyah kopeklerin kos*uğ« geniş gölgeli salonlan havi büyüfc bir evde oturuyorlar. Stüdyodan çıkhk. Madlen Karol filimde giydiği kraliçe elbisesini çık?rarak kırmızı ipekten nefis bir rob giydi. Etrafımızda smokinli erkekler gidip geliyorlar ve danse diyorlar. Salonun bir köşesinde eli cebinde, dudagı bükük bir adam biza doğru bakıyor Clive Brook. Biraz evvel stüdyoda diktatör rolünü yapan Cliveyî güclükle tammıstık. Yüzü makyajsız, üzerinde siyah bir elbise.. Biraz ötede beyaz elbiseli mavi gözlu esmer bir gnc kadm duruyor. Clive Brookun kansı Mildred Evelyn. Eskiden Lon • drantn tanmmış aktrislerinden birisl imiş. 14 sene evvel Clivele beraber oynadıklan bir aşk sahnesinden sonra evlenmisler ve 14 senenin 10 senesînl Holivudda geçirdikleri halde boşan • mak hahrlanna bile gelmemis. Gene kadm diyor ki: Evlendikten sonra butun faali • yetime nihayet vererek kocamın kabiliyetine güvndim. «Yürüyüş» filmin • de Sir Robert Merryott rolünü yapan adam şüohesiz gayet iyi bir kocadır. Stüdyoda seyah'tten, Madlenin evindeki kahvaltıd'n bahsettim. Bundan sonra büyük bir ziyafet verüdi. tki ya« nımda sahne vazıı Victor Sovflle ile Toeplitz oturuyorlardı. Vİctor uzun müddet Holivudda bulunmuş, son çevirdiği «Ben bir cssustum» füminden sonra şhndi «Diktatör» fflmile oğraşmaktadır. Büyük sahne vazıı diyor kit « «Diktatör» filmini Danimar • k'ya giderek ilk defa kralın huzurun» da göstereceğim. Zira kralın filim ah mrken bize gösterdiği kolaylıklan bir türlü unutamıyorum. tngfliz studyola • nnda bundan sonr^ Kurt Bernhardt ve Lubittch birer ffltra çevirecekler. Toeplitz de Fransızlann krunuvıista , efsanelerinden Tristan ve fseult na nvnrJaki aşk hikâyesini filme çeke • cek. Bunun için trihî vesikalan tetkik edeken London Museumda buldu^u o ramai'n ask iksirinin formülünü de an'attı. Bu birçok nebatlan bir bev girin beyninden alman bir guddeye ka« nştmlarak yapılıyormuş. Hem şimdi maymurlsrm guddelerine ttrcinan doktor Voronof bile asılannı beygir guddesile yapmkta îmiş. Ayrtlırken M. Toeplitz stüdycnun bahçesine kuru» lan büyük bir merdiveni göstererekı «Bu merdiven, dedi, o suretle yaoıl mıstır ki döne döne çıkmak içir* aşa ğıdan hareket etmek lârım^jr. Biz d« bunun gibi asa?ıdan bsşladık rnaa daima yükseleceğiz.» C. C. l Şarlonun yeni filmî Iıakkmdaki tafsilât Bu filim de «Şehir Işıkları» gibi sessiz olacak, üstad bunda da hep inkisara uğrayan bir zavallıyı temsil edecektir, daha söyletmeğe çalıçıyoruz. Bizîm ısrarımızı görünce o da dayana • mıyor: Size, diyor. »« 1«»J«» .s 7 l.Vebilirim ki, üstad'm yeni filmi de tamamen sessiz olacak.. Yalnız biz zat kendi bestelediği musikile ses • lendirilecek. Artistlerden hiç biri konuşmıyacak, Ekseıri sahnelerde Şarloyu müthis bir fabrikanın dev gibi makinelcri ortasmda zavallı ve biçare bir halde göreceksiniz, Evet.. Bu izahat hakikate uyu yor.. Çünkü filmin simdiye kadar çekilmiş sahnelerinin fotoğraflannı da bize gösteriyor.. Yeni filim ne zaman bitecek? Ne diyeyim, bilmiyorum ki.. tki ay sonra, mayısta bitmesi ihti • mali var.. Fakat su muhakkak ki yaza kadar kat'iyyen hazır olacak. Şimdilik üstad bu an a kadar çevir mis olduğu parçalann montajım yapmakla mesgul. Bunlann verdiği neticeden memnun kalırsa an cak o zaman tekrar ise bashyacak. Haziranda sesli bir filim çeviımeğe koyulacak.. Fakat bunu kendisi oynamıyacak. Yalnız rejisini idare e* decek. O sesli filimde basrolü, son kendi filmindeki partöneri Paulette Goddard oynıyacak. Bu da ayn bir bahis.. Lâkin biz ger.e gelelim Sarlonun bizzat çevirdiği filme.. Onda Paulette Goddarddan maada «Şehir ışıklan» ndaki milyoae» Harry Myers, en aziz dostu Henry Ber»man ve doktor Cecil Reynold da rol alacaklar. tşte büyük sırrm uğra<a uğraça me^dana çıkarabildiğimiz kücük bir kıstnı! P. N. Holivuddan yazıltyor: Geçenler de «san'at bahisleri > ktsmında «Cumhuriyet» te çıkan yazıda ör taya koymus olduğunuz mesele burada en mühim mevzulardan bicıni teskil etmektedir. Herkes birbirine fu suali soruyor: Şarlo ne yapıyor? Buna cevab olarak ta binbir ri vayet ortada dönüp dolasıyor: Şarlo yeni çevirdiği filimde konusacak.. Hayır.. Konuşmıyacak. Kordelâsını gene sessiz olarak vücude getirecek. Filmin üçte biri bittiği balde mevzıru ve sahneleri bir sır gibi gizli kalmakta devam ediyor. Buna biraz hâdiseler de sebebiyet veriyor. Meselâ Şarlo geçenlerde grîpe tutul • muş olduğu icin filmin çevrilmesinde üç haftalık bir teahhur vukua geldi ve büyük artist yatakta kal • dıği müddetçe galiba zihnen senaryosund'a birçok tadilât yapti. İyi olduktan sonra ancak iki gün stüd • yoda çalıstı. Sonra oğullarını alıp bir müddet istirahat için kö'küne çekildi. Simdi de yağraurlar başladıği için haricî manzaralann çekilmesi kabil olmuyor. Havaların iyi lejmesi bekleniyor. • ** Şarlo ton çeoirmekte olduğu fUmtn bir scthnesindm Geçenlerde Şarlonun stüdyosunu ziyaret ettik. Burası Amerika • nvn diğer büyük sinema kumpanyalannın etüdvolanndan hiç te küçük değildir. Fakat içeride faaliyet yok. Yalnız birkaç amele dekorların yerlerini deği'tirmekle meşguller. Her tarafta makineler, projektörler, lâmbaîar.. Bunlarn ortastnda Şarlonun küçük melon sapkası, tnce bastonu, rengi kaçmıs redin gotu, genis pantalonu, salapurya gibi ayakkabları efendîsinin tekrar gelmesini mahrun mahzun bekli • yorlar. Şarlo, zannediyorum ki, bu fil minde de gene dîğerlerinde olduğu gibi dünyanın şatafatı karsısında hulyalarından ve emellerird'an başka sermayesi olmıyan ve daima inkisari hayale uğrıyan bir zavallı sahsiyeti temsil edecektir. Bize rehberlik eden zata sord'ik: Filmin mevzuunu biliyor musunuz? Maalesef hayır.. Şu dekorlara bakarsanız belki kendiliğinizden birsey çıkarabilirsîniz. Dekorların birincisî bir fıkara mahallesinin sokağı.. ötekisi, korkunc bir hapisanenin içi.. Anlasılıyor ki Şarlo filimdeki bir kısun hayatını bu mahallede ve bu hapisanede geçirecek.. Fakat rehberimizi biraz Sinema haberleri Claudette Co'bert Claudette Colbert son filmi «Parîvate Worlds» u çev!cirken hafifçe ya« ralanmış, bir iki gün hastanede yatmak mecbuciyetinde kalmıştır. Yaralanması bir figüranın dekorlar • dan birine ayağı takılarak yıldızm üstüne düşmesinden ileri gelmiştır. Georre Raft «Bolero» nun kahramanı Geor • ge Raft son filmi olan «Stolen Harmany» kordelâsını çevirirken ayağından yaralanmış, bir hafta hastanede yatmıştır. Ispanyol kaprisler. Diğer ecnebi yddızları gibi filim çevirmek için tngiltereye gelmif olan Lüy Damita Marlene Dietrichin son çevirmekte olduğu «tspanyol kaprisleri» film'nde baş erkek rollerini LioneJ Atvil ve Don Alvarado oynamaktadn^ur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog