Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

b Marı 1 35 •Cumhuriyet' ASKERÎ BAHtSLERi Japon sîyasetinin nâzımı Japon ordu ve donanmasıdır Rizeden ihraç edî 3 Y l l l i a n Şİlebİ Bu senenîn en heyecanh maçı len portakal ve mandarîn Bu sene 35600 liralık mal satıldı Rize «Hususî» tkincikânun so • nuna kadar hararetle devam eden mandarin sevkivatı artık sona ermiş bulunmaktadır. lldnciteşrinden bas • byan portakal sevkiy^tı devam etmektedir. Burada bini tootan «4» liradan e6» liraya kad'r satdmakta olan portakaüann «810» lira arasında satılm~kta oiduğu baber alınmaktadır. Birinciteşrinden şubat on besine kadar Rize iskelesinden 5100 liraldc man • dartn ve ikincitesrin birinden on beş şobata kadar 30,400 liralık portakal sevkedümtstir. Diğer iskelelerden toptan ve perakende srönderiienler bu hesaptan haricdir. Alım ve satım istek • lidir. limanında durduruldu Bunların asi donanmaya mahrukat götürecek gemiler olduğu anlaşıldı Şileplerden biri Venizelosun gelinine aiddir. Bunun Averofa çektüp telsiz elde edildi IBaf taraft binnd sahitede) Konistra ve Karadenize çıkmak • ta olan Portenon ve Traki isimle • rindeki Yunan bandıralı vapurların hareketine müsaade edilmemiş, bunlar limanımızda ahkonularak ne • reye gitmekte olduklan, nereden ne malı alacakları, nereye mal gotürecekleri tahkik edilmijtir. Ya • pılan tahkikat üzerine bu gemilerden 4000 tonluk Portenon ve gene 4000 tonluk Traki silepleri evvelki aksam serbest bvakılmıslardır. Bunlar Karadenize doğru yollaruıa devam etmislerdlr. Diğer üç vapura gelince, 6000 tonluk olan ve mazut yüklemek 8 • zere Köstenceve gitmekte olduğu tesbit edilen Vausicoa ismindeki silebin Venizelosun oğluna aid ol • duğu anlaşılmntır. Yunan vapurlarınm Hmanunız • da durdurulmasından evvel tahli sive gemilerimiz tarafından elde edilen esrarengiz bir telsizle, asi donanmaya yakacak maddeler yetiş tirmekle muvazzaf bazı Yunan gemilerinin sulanmızda bulunduğu ogrenilrnijtir. Tahlisiye gemisinin aldiğı ve Gi rid adasında Averof zırhlı kruva • zörüne çekildiği anlaşılan bu tel • siz aynen şundan ibarettir: «İstanbula gelmek üzereyiz. Yo • lurmıza devam edeceğiz. Mazutu Köstenceden tedarik ederek acele döneceğiz.» Asi Yunan zrrhl'sma çekiien ve gemilerimiz tarafından yakalanan bu telsizin Marmara aç;klannda M. Venizelosun oğluna aid Wausicoa silebind'en çekildiği aniatıimıs ve gemi Kızkulesi açıklanna (reldiği zaman motörle yanasan Emni • yet memurlan tarafından durda • rulmuştur. Geminin telsiz dairesi derhal mühürlenmis, kaptanın da ifadesi alınarak iVıtîvatt bir tedbir olmak üzere sim Iılik limandan aynlmıya • cağı kendisine tebliğ edilmiştir. Tevkif edilen diğer Fotini Corra vaouru 7200 ton maden kömürü yüklü oalrak Nikolayeften jreliyor, Fransad*a Oran limanma gidivordu. 4vu jreminin de asi gemilere kömür pötürmesi ihtimal:ne kar.«ı hareke tine müsaade edilmemistir. Zon • fruldnktan kömür yüklü olarak gelen Konistra vapuru da ayni sebeble tevkif edilmiş, bunlarm da tel<iz Vf makine daireleri mühürlenmif • tir. nmda Koranika da bh* muharriri • mize tunlan söylemistirt € Vapurumuz Nikolayeften aldığı komürfl Fransada Orana gStürecekti. Asi gemilerle hiç alakamız yoktur. Rumca gazeteleria yazdıklan uydurmadır.> Japon generallerinden biri, icabında Japonyanın, 12 milyon insanı silâh altma alabileceğini söylüyor G.Saray Fener bugün 51] bütün varlıkJarmı tmparator Mutortaya koyacaklar suhitonun 1889 ' ~ " ~"~" " " ~ „** •• F da Japonyaya ^ ^ verdiği mesruti ; 3 yet idaresinde, Japon ordusu, Avrupa ordulann dan büsbütün başka bir fekilde bükumete bağhdnr. Japon teskflâh esasiye kanunu nun 11 ind maddesi barb ve sulh yaptnak hakkmı yabuz Mikadoya vermistir. Bu non içm de Mi kadonun paria • TüUkleri lâstik tekerlekli otomobillerle tafinan mentonun veya kabinenin muva • bir Japon makinelitüfek bölüğü fakatin] abnağa mtiyaei yoktur. j kumandanla beraber tam bir rautlakiyet hükümdan halinde hüküm1897 de alınan kararlar neticesmde, ran oluyordu. Bilgileri, tecrübeleri harbiye ve bahriye nezaretlerine an * cak muvazzaf orda ve donanma er • ve dirayetleri daimî ve ciddî bir imtihandan geçraif olan memurlar kim gelebOir ve Japon erkânıharbiyekullanıhyordu. Ne »«ilzadeler, ne Ieri, bariciye nezaretinden tamamen tacirler, ne de para vardı. Bütün aayn olarak, beynelmOel siyasete aid razi tmparatora aiddi. tmparator meseleleri munakasa edebilirler. Orda topraklan, parça parça vatandaş • ve donanma, yaptıklan islerden dolalara taksim ediyordu. Çalışma mecyı bükumete karsı mes'ul degfldirler. burî idi. Devlet, bütün azasma b«Onlann yalnız bîr sefleri vardır ı tm • Inyordu. Bugün de, ordu, bu eski devri tekrar yajamak hulyasında parator. Ordu, gerçi 19311932 tarihinden, yanî yalnızbasma tertib ve idare ettigi Mançurinin fethinden evvel bu hsklamn kuDanmannftı; fakat hiçbir Japon 1919 da batilan «Japon milli zabiti, eski an'aneleri muhafazaya mec tensik ve tanzim plânı> isünli bir bur oldoğunu unutmamışhr. kitabda bütün bu fikirler ortaya a* Japon ordusu, paraya ve politikacıtılmiftır. Japon zabitlerinin elinden düsmiyen bu kitab, «imdi, adeta lara karsı daima nefret duymastur. bütün ordunun mukaddes kitabı olKöylülerin sefaleti artar artmaz, ordu, muftur. Bu plânda «u sözler okun • Eçtunaî harekette çok mühim bir amfl maktadtr: oldu. Çiftçi smıfından gehne veya bü«Devlet, memleketi müdafaa için yük asfl ailelere mensub zabitler, daharbetmek hakkını haizdir; çok ha ziyade kapitalist düsmanı oldular. fasla araziye »ahib olan veya elinBâtfin Avrnpa ve Amerika roernle» deki ülkeleri gayriinsanî surette ketlerinde, Sovyet Rusya mustesna, idare eden roilletlere karsı harbetorda hususî servetlern ve tasarruf hakmek saîâhiyerine maliktir. Meselâ larmın bekçisidir. Yabuz Japonyada Avustralyayı Ingiltereden ve Uzakjark Siberyasını Rusyadan almak ordu, devlet tarefmdan îdare edilen gibi. Devlet, mazlum milletleri kurbir cekonomi dirije» tesis etmeğe çatarrnak için barb etmek hakkını lısır. hais olacaktır. Meselâ, Hindistanı Hiçbir Japon zabiti, memleketin tngiliz boyundurugundan, Çini ec• • «rJunun serefi mevzuu bahso • nebi tazyikmdan kurtarmak gibi.> lunca hayatını fedada bir sanıye Bütün ordu, neferile, zabitile, tereddüd etmez. 1932 de, genc bir generalile bu nasihatlere inanc geUapon tayyarecisi, sis yüzünden tmtirmistir. Bunlan tahakkuk ettir • paratorun sarayı üstünden uçtu£u mek azmi, Japon askerlerinin sa • içîn harakiri yapmıs, yani kılıcile yismdan ve meziyetlerinden daha karnını desmisti. Çünkü Mikadoyu, mühimdir. yüksekten görmek gibi affedilmez bir ciirüm isliyebüirdi. 14 Japon küçük zabiti daha, parlâmentoda ordu tahsisatı ittifakla kabul edilmediği içm, utanclann • Japon Generali Soto, «on barbde, dan harakiri yapmışlardı. Ayni günbazı memleketlerin, nüfuslarının lerde bütün Japonyada tiyatro ve yüzde 17 sini ceph^ye göndermis. •inemalarda «Şanghay kahraman olmalannı esas ittihaz ederek, Jalan» diye bir piyes oynuyorlardı. ponyanın icabında 12,000,000 ki Bu piyeste üç askerin kahramanca ş:yi silâh altma alabileceği ve bufedakârlığı tebci! ediliyordu. Şangnun 3,800,000 kişisini cepheye gönhay etrafında vuku bulan çetin muderebileceği mütaleasmda bulun • harebelerde, bu üç Japon askeri maktadır. Çin müdafaa mevzilerini bomba ile Japon ordusunun muntazam kı • uçurmağa tesebbüs etmisler ve bom taatı 1929 da 205,000 asker ve 15 ba Iarın tahribat yapmasmı temin bin 500 zabitti, 1933 te bu miktar için kendilerini feda etmisler, düs300,000 nefer ve 17,000 zabite baman istihkâmlarile beraber berhaliğ olmuştur. Ecnebi atasemiliter • va olmuşlardı. Bu üç asker, millî lerinin müttefikan söylediklerine kahraman diye anıldı ve aileleri göre, bu ordu, mesak ve mezahime hediyeye, »an ve serefe garkedildi. çok mütehammildir: iyi talim ve ter1934 senesinde Tokyoda bir mabebiye görmüstür. Japon askerleri teçdin bahçesinde bu üç askerin namıhizat ve memlekete mal oldukları na muhtesem bir abide dikildi. meblâğlar itibarile de mühimdir. Fakat teçbizat ve silâhtan daha Ordu, fedakârlığa, canını feda miihim birşey varsa o da, askerle ya hazırdır; bu fedakârlığın fay • rin hükumetin »iyasetine kanşma dalı olup olmadığım düsünmez bile. ,Ve kendi böyle yaptığı için diğer larıdır. •ınıflardan da böyle yapmalannı Sonu gelecek yazıda İster; ekonomik inkişaf usullerinin, A. D. loprak zapti usullerinden mecbu ren a y n olması lâzım geldiğine pek ehemmiyet vermediği gibi, beynelmilel piyasalarda yapılan ekono mik mücadelelerin de fedakârlık Bandırma «Hususî» Mevsim istediğini düsünmez. Japonyanın münasebetile iskelemizden kasab • bugünkü vaziyetine göre ekono lık hayvanat sevkiyatı gittikçe artmik sahadaki fedakârlık köylülerin maktadır. Geçen kânunuasni ve şu•e küçük san'atkarların fedakâr bat aylannda Istanbula 3,371 kuIıgı demektir. zu, 964 koyun, Ş28 öküz inek ve dana gönderilmi?tir. tstatistiklere göre 1934 senesinJapon ordu ve donanması, bü > de Band'.rmadan İstanbula aşağı • tün kuvvetile Sovyet Rusya ve A daki miktarda hayvanat, et, sucuk, merikaya karsı karbedilmesi için deri, yün ve saire geçtiği anlaşılçalısmaktadır. Siberyanın hatta Anaiîtır: vustralyamn zapti için mufasral (58,192) kuza, (9,566) koyun, plânlar hazirlamaktadrr. Bunun (2,811) keçi, (3,638) öküz inek, için de bir nevi devlet komonizmi (1,621) manda, (538) at, (171,789) demek olan Naro devrine benzer tavuk, (89,910) pilic, (14,198) hinyeni bh altın devri hulyası besliyen di, (5,791) kaz, (193) ördek, her fırka ile elbirliği etmektedir. (279,846) kilo et, (26,999) kilo suJapon tarihinin bu çok eski za • cuk, (235,794) kilo yün yapağı, manında, 7 inci ve 8 inci asırlarda (19,116) kilo kıl, (6,156) kilo tuztmparator, üç dört büyük askerî lu barsak, (669) kilo kuru barsak, (50,467) aded kuzu, koyun ve keçi ] ] Bundan evvelki makaleler 11 derisi, (24,340) aded muhtelif av aubat, 2. 4 ve 6 mart taıihli aaytfarl • derisi, (63,000) kilo kemik, Bu senenin en mühim maçı bugün Taksim stadyomunda Galata • •aray Fenerbahçe takimları ara • sında yapılacaktır. Bu maç, bu se • neki tstanbul sampiyonunu tayin edecektir. Geçen hafta Galatasaraym Fenerbahçeyi mağlub etmesi, bugünkü maça büyük bir hususiyet •e ehemmiyet verdirmiştir. Bugün Fenerbahçe, hem geçen haftaki maglubiyetin acısmı çıkarmak, hem de tttanbul fampiyonluğunu ka zaıunak için, her halde bütün kuvvetini ortaya koyacakhr. Galatasaray da, Fenerbahçeyi bir defa da • ha yenebilmek ve sampiyon olabilmek için geçen haftaki kadar gü • zel ve dikkatli oynamağa çalısa • caktır. Iki taraftan hangisinin mu * vaffak olacağını, gene maddî ölçülerle ölçmeğe imkân yoktur. Yal • nız furası muhakkaktır ki, bugün Fenerbahçe, geçen haftaki gibi gafil avlanmıyacaktır. Müsabaka, bir buçuk saat zarfında iki taraftan birinin galibiyetile bitmedigi takdirde yarun saat daha uzatılacaktır. Bugün diger sahalarda fiçüncü küme Hk maç 1 an yapılacaktır. Şeref stadında 9,30 da Ortaköy Doganspor, 12,30 da Karagümrük > Feneryilmaz takımlan karsılasa • cak, Fener sahasmda da saat 12 de Halic • Sümer takımlan maç yapacaklardır. Galatasaray Fener takımlann • dan kavgasız, gürültüsüz ve güzel bir oyun oynamalannı isteriz. Protesto ettiler Her İki vapurun kaptanlan dün noter vasıtasile tstanbul Valüigine birer protestoname tevdi tenişlflr dir. Kaptanlar bu protestolarmdai vapurlarmın tevkifinhs hukuku düvele, beyneimilel deniz ticareti kavaidine nygunsuz oldufunu, bura • da raevkuf kaldıklan her gflnkü asgarf zararlannm 20 tngiliz lira • sraı buldnğunu, aynca kaybettik • leri is zararmm da mfihim bir mik» tara baliğ olduguna bOdinnekte • dhler. Halicde mevkuf tutulan Konistro ismind'e ücüncü geminin buradaki acentası Vanderze müessesesidir. Bu müessese erkatu, hiçbir s«y bil • mediklerini, bu vapurun korsan gemilerle alâkası olacagraa ihtimal vermediklermi büdirmketedirler. Diğer taraftan aldıgımız mütemmira malumata gore, bükujnet, diğer limanlanmıza da orada buru • nan Yunan geroileri hakkında teb» ligatta bulunmuştun Zon^uldakta kömur yuklemekte olan MaHra ve Mfanoza ishnlerinde iki Yunan vapuru vardn". Bunlar dün k3mür almağa devam etmislerdh. Her iki Ynnaa vaptsrn yarm v«ya 8bur jrün IhnanıırtTa gelecek v« verilmîs karar raucibince bunlarm da Akde nize «reemelerine müsaade edilmi • yecekttr. Difer limanlarmnzda tevkif edilmi» baska Yunan semUİ yoktur. Umarrâ Vüâyet Meclisî ıç'ımm Vuayet nrnum meclisi Vtli Ekrem Ertenrâ bir söylevHe açddı. 22 Syeden birisi kadm olmak Szere yirmisi istirak etmistL Rüesa ve memurlarla halktan bazı dinleyiciler de vardk Üyelerin msz batalan birer, birer okunarak ittifakla kabul edüdL Bundan sonra Vali Ekrem Erten yeni Syelere, umomî meclisin yasaya göre çalışma usullerini toplanma ve ko • nusma türelerini anlattı ve vaki tek • lifleri Szerine reis vekili ile kâtiblerin intihabı yapıldıktan sonra vüâyetin 934 senesi bütçe tatbikatana aid izahname okunarak ittifakla kabul edildi. Sonra encümenlerin intihabı yapıl • du Meclisin, encümenlerin toplanma günleri tayin edilerek Uk toplantıya aihayet verÜdL Venizelosun oğlanan gemisi Başka UmanlardaJn gemiler Japon ordusunun mukaddes kitabl Bugünkü maçtn genc hakemi Şaziye Japonya ne kadar asker çıkarabilir? Bugün idare edeceginiz müsabaka tstanbulun 1935 sampiyonunu tayin edeceği için senenin en mii • him maçıdır. Galatasaray da, Fenerbahçe de, İstanbul Futbol heyeti de geçen defaki iyi idarenizden ümidlenerek bu mühim nvaçı gene sizin idarenize verdiler. Sizin genc fah • siyetinizde iyi bir hakem istikbaii gördüğümüz için, bazı talihsiz ve idaresiz hakemler gibi birdenbire sukuta uğradıgınızı görmemek en» disesile bir iki noktaya nazarı dikkatinizi celbetmek isteriz. Bu maç gergin ve «inirli bir hava içinde oynanaeaktır. Çünkü ebedi ve ezelî Galatasaray • Fener rekabetinden baska sonunda sampiyonluk ta vardır. Futbolcular da, ek • serisi kulübcü olan seyirciler de sinirlidirler. Siz de bu sinirli havaya kapılır da âsabınıza hâkira olamaz* sanız, maç kazalı ve döğüslü bir maç olur. Onun için sinirlerinize hâkim ve sakin olmanız, muvaffaki • yetinizin en birinci şartıdır. Futbol culann sinirli olduklarını düfüne • rek onlan sakin fakat *enerjik bir surette idare ediniz. Muvaffakiyetinizin ikinci sarti, tam bir dürüstlük ve bitarfhk gös termenizdir. Kararlannızda, ta • kımları iltizam eden seyircilerin yaygaraları değil; futbol kaideîeri ve vicdanınızın sesi hâkim olmalı • dır. Tarafgirlik eden hakem, kendi çeref ve namusuna ihanet edi yor, demektir. Çünkü her iki ta • raf ta onun dürüst ve bitaraf olduğuna emniyet ederek hakemliğini kabul etmişlerdir. Tarafgir bakem, maçın idaresinde ipin ucunu elin den kaçırır ve müsabakayı berbad eder, kavgalar çıkmasına sebeb olur. Hopada yapılan deniz feneri Bandırmadan ihrac edüecek kasablık hayvanat Sovyetlere ve Amerikaya karş' Muvaffakiyetinizin üçüncü sım, enerjik olmak, her yere yetişmeğe, herşeyi görmeğe çalısmaktır. Fut bolculann arasında, çetin bir mü * cadelenin yarattiğı asabî hava için» de kendini kaybedenler, tekme a tanlar, küfür edenler, kavga çıkaAskerî müze müdürlüğü ecdadıranlar vardır; sıkısınca seyircilenızın ilk sporlanndan olan ok atısı rin müdahalesile maçı yarım bıraktıracak vesileler icad etmeği dü • yapılması için bir saha hazırlamak üzeredir. Bugün Amerikada çok şünenler vardır. Bütün bu ruhî harağbette olan bu spor 40, 50 sene letleri gözönünde tutarak enerji . fakat haklı ve sakin bir enerji • evveline kadar memleketimizde de mevcuddu. Bu millî sporun bilhassa göstermelisiniz. gencler arasında taammüm edecegi Bazı hakemler, dürüstlüğü ve bimuhakkak sayıhyor. taraflığı, idarei maslahatçıhk sa nırlar. Sahadan dışan çıkarılması Paris (A.A.) Uluslararası icab eden kabahatli bir oyuncuyu maç'ar: Torinodan Jınventus takimile çıkarırken kabahati tekme yemekten ibaret olan karsısmdakini de Read Star Rasing, üçer gol yaparak ayni cezaya çarparlar. Bunlar dü berabere kalmişlardir. Fransiz ordusu takimı, Belcika or • rüst ve bitaraf hakemler değil, seyircilere yaranmak istiyen ve bu su dusu takimini 3 e karsı 5 golle yen retle maçın sirazesini bozan ha • miştir. kemlerdir. Ekseri Galatasaray Fener maçHalic Idman yurdu başkanlıgından: larını hakemler berbad ettîği ve bu Yurdıraıuzun 15 mart 935 cuma gunü yüzden spor muhitinin emniyet ve 1 Fatihteki başyuvada yapacagı fevkalâde itimadını kaybettikleri için sizin de | kongreye yeni ve eski bütün ajıanın gelayni âkıbete ugramanız endişesile 1 melerl nfifiaM*1» rlca olunur. nazan dikkatinizi celbe lüzum gör Dfm aldiğtmız mevsuk bîr habere ?ore, Yunan hükiîmeti, Romanya hükumetinden de Köstenceye u»nyan Ynnan vapurlannra tevkîfini rica etmistir. Romanya hOVumeti de Atinanm bu dileğtni kabul etmîs ve Köstencede gaz ve mazut vttkle • m^kte olan üç Yuaan »üehini tev kif etmistir. B«nlar elyevm Köstence limantnda nezaret altında h a | h bulunmaktadırlar. Simdîve kadar yapılan tahkikat gef ck tstanbul limanında, jrerekse Köstencede yakalanan Yunan v» purlanndan bh kaçınm Girîddekl Yuan harb gemilerine mabrukat gotürmek »zere bulunduklan kat'i *v Hopa (Hususî) Burada otoma • Yanan vaparları Halicde rette anla«ı1raı?tır. Pilhassa Veni • tik feküde çalitan bir deniz feneri ya: Tevkif edilen üç Yanan vanuru zelos ailesine aid bulunan Vaus roa pilmistir. Fener yakinda yanmağa başhakkında vaoılan tahkikat Anka »ileMnin Ghide çektiği telsiz orta liyacaktır. Gönderdiğim resim feneri raya biMirilmiş ve evvelki ?ece • daki »üpheleri büsbütün kaldtr deniz tarafindan göstermektedir. varısı eelen bir ^TiVle gemiler Hami5tır. lice sokulmuslardır. dük. Size bugünkü çetin maçta muAsi gemiler mazoht nereden Evvelki geceyarısı üç Yunan si vaffakiyetli bir idare dileriz. baidular? lebine sriden memur ve k'lavuzlara Gişeler saat 11 de açılacak tvi bir kavnaktan verilen milu karsı Yrnaa kaptanları itirazda buBugün Taksim stadyomunun gişelerl mata jröre, asi Yunan remileri, cilunmuslar, transit olduklan i*"in «aat 11 de açılacak ve bilet satışına ba?var eonebi Irmanlara giderek m«hkend"ı!erinin yollarından alıkonulalanacaktır. Trlbün blr lira, duhullye 50 rukat ve sa ! re a'maktan çekinmek nııvacağ'inı ileri sürerek makîneVri kuruştur. Tenzilâtlı bilet verilmiyecektır. tedirler. Averofla bir torpito mü«calıstırmaktan imtina etmislerdir. tesna olmak üzere diger muhriblee Bunun üzerine eenvİTÎn roTnorkörve deniz»'tı gemileri hep mazutla ıs> le çekilmesi düsünülmü*, fakat a» İstnabul Su sporlan kulübündcn: lemektedir. kmtı ile köorüye carpmak ve bir haKurban bayramım guzel ve istifadell tsvan hâdisesinden üç ırün evvel sara meydan vermek ihtimalile blr şekilde geçlrmek ve kayak spcru yap. Kara.denizden «relen ve limanrmırbu"dan sarfı nazar olunmu«tur. mak üzere Uludağa bir seyahat tertib edan gecerek Pireye Rİd«n Morpero dilmigtlr. Muahharen Yunanh kaptanlar, ismindeki ttalyan bnndıralı sileb Gldlş: 12 mart 1935 saü saat 8,40 ta bu tedbirin muvakVat ve ihtivatî doŞrudan «foînuya Yunan donan b:«"«ev olduçuna kani olarak g** • nusma 3000 ton mazut vennî.«tir. Yalova yolu İle. milerini Halice sokmu^lardır. Uç Dönüg: 20 mart çarşamba. Asi filonun mazutîa Uliyen gemi Yunan çilebi Tersane önünde df Seyahate iştirak edecek azalanmmn lerinin mahrukatı bundan ibarettir. mirlemis, îçine nöbetçiler konul 10 mart akşamına kadar kulub başkanAverof ise isvandan sonra GHddea, muştur. lıgına müracaatleri tamim olunur. tedarik ettiği kömürle uzun müddet Kottencedeki vaimrlar da tevkif edildi Su sporiarı kulübiinün daveti Ok atma sahası Kaptanlar ve dl^or? Paristeki maçlar Halic Kulübiinün kongresi Halicde ahkonulan Vausicoa si: leb nin sehrimizdeki acentası tada M**rkez Rihtım Hamnda Me taksas Nm'nde bir Rumdur. Bu a centa dün bir muharririmize sun lan sövlemistir: < Bu vaour, Venizelosun gelini MacTam Mariva Venizelosa aiddİK. Madamın iki vapuru daha vardır ki Amerikada seferdedir. Madam Mariva bu vapurlan dırahomasile al mıjtır. A«i ffemil«»re yakacak ve yîyecek pötüf*eceği"den haberimız yok*ur. tstanbula Fransadan geli yordu. Köstenceve gidecek, mazut alacak. Amsterdam ve Roterdama gidecekti.» Vausicoa silebinin kaptanı Eto • haridis te şunlan söylemektedlr: « Benim hiçbir seyden haberim yok. Kızkulesi açıklarrnda durdu rulduk. Yolumuza devam edemi . yeceğimiz bildirildi.» Nikolayeften kömür yüklü ola • rak gelen Fotini Corra vapurunun acentası olan Galatada Aliekber ha den'zlerde doîaşamıyacaktrr. Binaenalevh, Yunan hükumeÜ Ka"adeniz limanlanndan tavnması mnhtemel olan komür ve mizutun asi donanmaya ulasmasını hükumet'mizin yard'rmile menetmis demektir. Halicde bulunan üç silebden bas» ka dün limanımızda baska vapur durdurulmamıstır. Evini randevu yeri olarak kuiıanıyormuş! Tavukpazannda oturan Zehra isminde bir kadm evini randevu yeri o'arak kullandıihndan ve bundan bir müddet evvel bir gece evine gelen kadm ve erkekler arasmda kavga cıktığindan birinci ceza mahkemesine verilmistir. Zehra hakkında devam eden muhakeme dün bitmis, iddia makamı Zehranin eezalandınlmasim istemistir. Heyetî hâkime bir müddet müzakereden sonra suçlunun bir sene hapse konmasma, aynca 50 lira ağır para cezasile de tecziyesine karar vermistir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog