Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

'Cnmhmiyet' 8 Mart Jürklerle Süngü Süngüye r . No. 123 Nakili: A. DAVER Çanakkalede Bu çelik lenduhalar, denîz cüceleri; küçücük denizaltı gemilerinden kaçacak olduktan sonra ne işe yararlar? Doğrusunu isterseniz, bu makul bir ihtiyatkârlıktı! Bu vaziyet ve donanmamn bu anî ataleti karşısında herkes bir birine soruyordu: Bu çelik lenduhalar; deniz cüceleri, küçücük tahtelbahirlerden kaçacak evet kaçacak olduktan sonra ne işe yararlar? tan iki ahçı, bu acıklı sahneyi, yaralıların feryadını, arkadaşların tereddüdünü gördüler. Hemen bir birlerine sordular: Birisi: « Haydi gidelim ora ya» dedi. öteki de: « Pekâlâ gidelim» cevabını verdi. Bu iki ahçı, başka bir söz konus/madan, gevezelik etmeden, babayiğitlik taslamadan, ceketsiz, kollan sıvalı, külâhları yana iğilmiç, beraberce siperden dışarı fırladılar. Birisi, süratle daha uzaktaki yarahnın yanına koştu. Zavallı, ah çıyı görmüs, şimdiden elini uzatıyordu. Öteki biran durdu, tereddüd eder gibi oldu. öndeki döne rek onu çağırdı: Korkak! Yürüsene be! ötekinin de tereddüdü geçti; ikinci yarahya doğru koştu; mecruh, artık kendini kurtulmuş samyor ve bağırmıyordu. Fakat tam bu sırada tüfek ateşi başladı. Şimdi bütün bölük bu faciayı aeyretmek için mazgallara koşmuştu. öndeki ahçı, başına yediği bir kurşunla, yıldırımla vurulmuş gibi, olduğu yere yıkıldı, arkadaki durmadan ilerledi, iğildi, yaralıyı omuzlanna aldı ve kıymetli yükile Fransız siperine doğru gelmeğe başladı. O zaman, birdenbire havayı yırtan bir makinelitüfek takırdısı başladı. Ahçı, omzundaki yaralı ile beraber yere yuvarlanırken bağırdı: Kalçama bir kurşun saplandı. FCalkmak istedi; fakat makineli tüfek göz açtırmadan ateşe devam ediyordu: Tak tak, tak! Omzuna ikinci bir kurşun daha yedi. Bizim ahçı, epey bir müddet, ölmüş gibi yaparak yattığı yerde kaldı. Fakat yaralanna konan ve insanı ihtiyarsız titreten sineklerin hücumu, alev saçan güneşin kızgtn hahareti altında daha fazla dayanamadı, kımıldadı ve sürüne sürüne sipere kadar gelmek istedi. Bu hareket, onun felâketine «ebebîyet verdi. Pusuda bekliyen makinelitüfek, ahçıyı delikdeşik etti. Ve ölüme gönüllü giden bu cesur ahçı kendisinin yardımına koşmaktan âciz arkadaşlannm gözü önünde, kahramanca öldü. Bu iki ahçının adlan neydi> Bunlar, sadece ikî ahçı idi; o kadar! tsimlerini bilen bile yoktu. Onlar da, birçok, pek çok meçhul ve isimsiz kahramanlar gibi, Ça nakkalenin uzak dereleri arasmda ebedî uykularını uyuyorlar. Hiç bir dost eli, onlann yattığı meç hul hendeğe bir tek çiçek bile koymuyor. (Franslz zabitinîn anlattlğl bu vak*a da yaralılann toplanamadığını, gösteriyor ki bunun mes'uliyeti, o kanll muharebelerden sonra, tek bir defadan başka, mecruh ve maktullerin kaldirllmasl için kisa mütarekeler yapllmaslna razl olmlyan lngiliz Baakumandanl Hamiltona aiddir. A. D.) lArkast parl Okuyucalarımtzdcaı Ahmed öztarke fstediğiniz tefrika bittiiH zaman ya pllacaktlr. Teveccüh ve muhabbetinize teşekkür ederim. A. D. Bulgarlara göre isyanda yaptığı tetkikat haricî tesirler varmış! Ankaradan gelen talebeBaytar talebesinin ler Mezbahayı gezdiler Ankaradan şehrimize gelen Baytar mektebi talebeleri birkaç gündenberi hocalarnm refakatinde tet» kikatla meşguldürler. Salı giinü Mezbahanın umumî hıfzıssıhha bakı mından, mevkininin münakasası yapılmıs, çarşampa gümi de etler patoloji noktasmdan tetkik edilmiş • tir. Ayni zamanda barsak fabrika • suvda da barsakların Oızarî hak • kmda malumat edinmişlerdrr. Ba meyanda soğuk hava depolan ve burada tnuhafaza edilen yumurta, balık, sfit ve etler görülmüştür. Talebe dün de Bahkhaneyi germistir. Yann Balıkçıhk Enatirusüne gU dîlecek, pazar gfinü de ünîversite nin anotomi ve patoloji kısunlan gorülecektir. Talebeler ayın ea dordüne kadar tstanbulda kalacaklardır. Bu müddet zarfında Kuduz müessesesî, Fatih hayvan hastanesi, Askerî baytar akademisi, Pendik bakteriyoloji enstıtüsünde tetkikler yapılacaktır. (Battarafı birtnei sahifed*) kalelerinin bazı parçalarını naklediyo • rumt Sofyanm en ağırbaşiı gazeteti olan Mir diyor ki: «Yunanistanra bugunkâ hali TiirkYunan htifakma ve ayni zamanda Balkan nusakına da bir darbedir! Dahilen bu kadar hasta olan bir memleket hiç kimsenin itiroadını hsiz olaroaz! O, yalmz bir yfik olur! Yunanlılar ba ibtilâl vesüesüe bizim kendüerine karjı olan iyi hissiyahmızı ve kendîlerinin bir boçuk mflyar drahmi harcedip te Bulgar hududunda yapmak istedikleri tahkimahn şimdi ne kadar faydasız olduguna da anlıyac?klardrr!» Zarya gazetesi diyor kiı «Venizelosun bugonku Atina hSkâmetine isyan etmesinin tebeblerî vaktüe BaOcrn misakına karşı açtığı mücadele sebeblerinin aynidirl Bugunkü Yunan isyanı herşeyden evvel Balkan misakma karçı bir darbedir!» Utro gazetesi de şunlan yazıyort «Venizelos vaktfle Harbi Umumî içerisinde Yunanistanın Almanya ile birlik olman siyasetine karfi koydugu gibi bugiln de Yunanistanm Balkan mtsakfle Rusya tarafma ve bu suretle de Yunanistanın hamisi olan bir büyuk devlet aleyhine ( ! ) bsğlanmasına karşıdırl lyüikle olamayınca buna s,ilâhla karsı koymağa karar vermiştir!» iste Bulgar gazetelerinde son Ya • nanîstan hadisatına ksrşı umumiyetle hâktm olan fîkir budur. Bununla beraber tabiî bütün Bulgar matbuatı bilâ istisna Yunan hukumetinin bir gun evvel vaziyete hâkim olup Yunanistam ba dahilî harb belâsından kurtarmasını arzu etmektedir. Memdah Talât TEZEL Rn aksarnki orogram J VlYANAs 17,15 gramofon 18 konuşma 18,45 tagannl neşrlyatı . 19,15 spor neşrtyatı 19,40 konuşma . 20,05 hava raporu Te haberler 20,15 ulusal ne?rlyat 20,35 kc/nser: Strauslann eserlerl 21,20 aenfonik muslkl . 21,40 facia 23,15 haberler* 23.35 musiki neşrtyatı . 24,35 cazband Ukımı. BERLtN: 19,35 şartalar 20,05 kom«H: RoraM hırsız . 20,30 gramofon 20,45 grünun akislerl 21,05 haberler 21.15 Könlg» m bergden nakil . 22,05 muhtelif neçriyat • 23.05 haberler 23,35 konuşma T« «air neşriyat. BUDA?ESTE; 18,30 orkestra konsert 1935 apor nefrlyatı 19,50 ders 20,20 plyano kon seri 21,05 temsil . 22,45 haberler . 23.05 dans havalan 23,50 orkestra konaeri 1,05 son haberler. BELGRAD: 18,10 çocukların zamanı 19,29 ko nuşma 19,30 dört kişilik heyet tarafından konser 20,05 reklâmlar . 20,10 gramoft?n 20,15 haberler 20,30 ulusal neş» riyat 21,05 senfonlk konser 23,05 haberler 23,20 radyo orkestrası. PRAG: 18,05 senfonlk konser . 19,05 konnşnuu% 19,10 halk neşriyatı 20,20 gramofon 20,15 konuşma 20,30 karışık musiki neşriyatı . 21,05 konuşma 22.05 radyo orkestrası . 23,05 haberler . 23,15 gramo fon 23,30 haberler. VARSOVA: 18,15 dört kişilik heyet taranndan Ironser 18,40 konuşma 19,10 musiki parçaları 19,30 reklâmlar . 19,45 gramo . fon . 20,25 konuşma 20,35 mandolln orkestrası tarafından konser 20,50 konuşma 21,15 senfonlk konser 23,30 şiirler 23,45 konferans . 24,05 konuşma24,10 dans havalan. İki ahçının fedakârlığl Hemen daima, ahçılık, rahat bir iştir. Hatlann gerisinde, aşağı yukan tüfek ateşine karşı mahfuz bir yerde, rengi belirsiz ve ömründe sabun yüzü görmemiç çuval bezlerine bürünmüç, rahat rahat yemeğini peşirir. Etrafını, en hatı ve hayale gelmiyen biçimlerde, kazanlar, tencereler, karavanalar çevirmiştir. Bütün bunlar isten simsiyah olmus ve yollarda gide gele ezilip bükülmüştür. Fazla olaTak ahçılar, herkesin huzurunda secdeye vardığı bir harb ilâhı olan jarabın da hâkimidirler. Müşterilerinin çokluğu ve çeşi3i itibarile, ahçıların, geniş bir daire dahilinde olup biten herşeyden haberleri vardır. Cündüzleri, söy lenen seylerin hepsini dikkatle dinler ve kendisi ağzım açmaz, fakat akşam olunca, gündüzün işittiği ve hafızasında dikkatle sıraladığı bütün havadisleri bir araya toplar, bunlan bir hamur haline getirerek kendi istediği gibi imbikten geçi • rir. içte o zaman, keramet sahibi bir kâhin gibi, bütün bir kolorduyu elektriklendiren, çimşek gibi haberlerinden birini ortaya atar. Bunu bana ahçı söyledi! Hiçbir itiraza uğramıyan bu cümle, en mütereddidleri, en inanmazları bile kandırmağa kâfidir. General Bayu bile, en emin haberlerini, dostlan ve adeta onun bir nevi erkânıharbiyesi olan ahçılardan öğrenirdi. Fakat, sakin vazifesine rağmen ahçı da cesurdur. Zamanı gelince, hayatmı, ilâhî keramet ve kehaneti uğrunda feda hususunda tered düd etmez. Bu iddiama aşağıdaki vak'a delildir. Haziran ayında ve ilk hattayız. Telörgülerle kuvvetli surette müdafaa edilen Türk siperlerile bizimkilerin arasında yalnız 20 metro mesafe var. Kerevizdere civannda, bulun duğumuz mmtakayı bir bahriye silâhendaz bölüğü işgal ediyor. Bir gece, bölük hücum etti ve ağır zayiatla Türkler tarafından püskürtüldü. Sabah olunca, iki tarafın hatlan arasmdaki gayrimeşgul arazide, yerlere serilmiş yatan cesedler arasmda iki yarahnın yardım istedikleri görüldü. Bunlar, düşman tarafından öldürülmekten korka rak yerlerinden kımıldanmıyorlar6ı bile. Efradımız, onlann yürekler paralıyan feryadlanndan müteessir olarak ne yapacaklannı mü zakere ediyorlardı. Türk tüfeklerinin birkaç metro yakınına kadar sokularak bunlan kurtarmağa gitmeli miydi? lyi ama, bu, muhakkak bir olüme doğru gitmek de mektî. Herkes tereddüd ediyordu. Bu esnada, sabah kahvesi dağı Buradan giden Rumlar da isyan etmek istemişler \B09 tarafı btrinct sahifede} Memleketimizi bir turlu unutamıyan, mübadele edflmelerinden daima acı •a şikâyet eden ba yeni Yunanlılann ekseriri Venizelisttir. Atina ehrannda oturan ba muhacirler isyan gecesi evvelden tedarik ettikleri kırık dökük bir taktm tüâhlarla isyana iştirak et • mege bazırlanmıslar, fakat arzularnn kuvveden fiile çıkaramamışlardn*. Hökumetin seri müdahalesi sayesinde teşebbfis akim kalmif, yuz kadar adam tevkif edibnstir. Bunlar bir tek süâh bile patlatmadan gelen birkaç polis ve bir manga asker tarafından çevrümiş, bepti de deliğe hkılmifhr. Venizdosçalartn yalan haberleri Harbiye Bakam General KondüU Selâniğe gidip isyan mmtakası ve asilerin ahvali hakkmda tetkikat yaphktan tonra buraya tekrar gelerek Basbakana vaziyeti anlattı ve isyanm çok çabuk bashnlacagını temin etti. Ge • neral bondan sonra gene asüerm Bzerine gitti. Hükumetin isyanı bastaracağı hakkmdaki kanaat amumOestigi için hükumet partisi fleri gelenlerinden bir çok meb'uslar Basbakanı ziyaret ede • rek kyan bertaraf edilir edümez ge • niş mmtaka nsulfle umumî bir mtihab yapümastm teklif ettflar, Besbakan ba isteklere ayni fîkirde oldugu cevabını verdi. Ba «uretle Venizelistlerin hükumet kuvvetlenince dBrtatörlüğe ŞEHÎR İŞLERÎ Yeni îran pulları Itfaiye teşkilâtında yapılacak tadilât trfaiye teşkilâtında bu sene bazı değisiklikler yapılacakhr. Bu meyanda itfaiye müdüründen başka aynca bîr ecnebi mütehassıs mü • bendisle bir de itfaiye efradı için jimnastik mütehassısı alınacaktır. Cami kenarlarına ağac dikilmiyecek Mimarî kıymeti olan büyük ca milerin etrafına dikilen ağacların büyuyerek camileri kapattigı an • lasıldıgindan bundan böyle cami kenarlarına ağac dikilmemesi ka rarlashrılmıstır. Esnaf Bankasının tasfiyesine başlandı Mevduati koruma kanununa wyamadığından ve «ermayesini de kaybettiğinden tasfiyesine karar verilejı Esnaf Bankası tasfîye heyeti dün murakıblarla beraber bankada toplanmıshr. Banka tasfiye heyeti dün bankanın bütün mevcudunu tesellüm etmistir. Esnaf Bankasının bugün !»gal ettiği Sümer Banka aid olan bina tahliye edilecektir. gidecek diye el alhndan yaptıklan propagandalar da suya düstü. Gene ba cümleden olmak Szere & • yan meclitinin lâsvedildiği hakkında isaa edilen haberler de resmen tekzib olundo. Nobetçi eczaneler Bu gece nöbetçi olan eczaneler funlardlr: Mehmed (Büyilkada). Tanaş ( H e y beli), Agob Minasyan (Eminönü), Sirrl (Çemberlitaş), Asador (Gedik • paşa), Necati (Cibali), Ibrahim Halil (Saraçhanebaşl), Şeref (Aksaray), Teofilos (Samatya), Nazlm (Şehremini), Kemal (Karagümrük), Merkez (Bakirköy), Arif (Fener), Yeni Tür kiye (Hasköy), Yeni Turan (Kaslm paşa), Riza (Beşiktaa), Mişel Sofrany&dis (Galata, Mahmudiye caddeai). TeJcsim (Taksim), Beyoğlu (Kalyon cukulluk), Halk (Hamam). Saadet (Muvakkithane, Kadlkoy), Osman Hulusi (Söğüdlüçeçme), Merkez (Ü»küdar, lskelebaşl). ^ ^ Dost îran hOkumeti Şehinsah Rıza Pehlevinin yıldönümü miinate betîle yeni posta pulları çıkarmif • tir. Bazılarımn resimlerini dercet • tiğimiz bu pullardan, 5 dinar kıy • metmdekinde adaletin timsali, 10 dinarh&ında âsarıatika hafriyatı neticesinde meydana çıkan mühkn e•erlerin manzaran, 15 dinarhgında kültür terakkiyati, 30 dinarhgında Iranın havacılıkta inkisafı, 45 di • narlığinda Şah sanatoryomunun paviyonlan, 75 dinarhgında sınaî t« • rakkiyat, 90 dinarhgında bahriye • nin inkiçafını gotteren bir Îran harb gemisi ve bir riyallıgında da oakil rasıtalarının mkişafına delil olan bir simendifer köprüsü gorünmektedir. ^ • • • ^ • • " " ^ Beklenilen sinemasında gösterilmege başlanan Jolle Clarette'm eserinden muktebesj S A RAY muvaffakiyet hasıl oida dün akşam Y A V R UM GARB OEPHESİNDE Kanlı Hücumlar Muazzam bir eser Turk Cerrahî Cemiyetinin aylık toplantısı Türk Cerrahî cemiyeti aylık toplantısını Gureba hastanesinde Ke mal Atayın baskanlıgı altmda yapmıştır. 1 Operator tbrahim eski blı» dirsek çıkıgında ameliyatla tedavl hakkında izahat vermis ve bu hn • susta Kemal müaaşakaya istirak etmiştir. 2 Kâzım tçgoVen omuz maf« salı etrafında gördüğü 47 bursrt vak'asını, iki nadir kemik miyelomu vak'asını safra kesesi radyografisi usullerine ve bir lenfogranülomatoz vak'asına dair izahat vermis ve bu hususta Kâzım tsmail ve Kemal münakasaya istirak etmislerdir. 3 Şerefettin, Ali Rızanın ameliyat ettiği bir noma ve bir dudak kanseri vak'asını göstermi» ve ayrica büyük bir sackom vak'ası göstermistir. 4 Nissen bir cocukta bfa* b8brek sarkomu ve yaşlı bir hastada bir mide tiimörü vak'alarında ameliyatla çıkardıgı parçalan göster * mjştir. Gelecek toplantı Gülhans bastanesinde yapılacaktır. fılmi memulün fevkinde muzalferiyet kazanmıştır. Bütün seyirciler tFessür ve heyecanlannı zabta muvaffak olamamışlardir Homişı Bu okfonı saot 21 <!• yenU d*ıı Ekıyanlora kSçfik mendiBer tov» •dil*c«kt!r. Bugün İPEK sinemasmda Mevs:ro'n en böyük mnsikili eseri olan i T TO Millî Sinemada I Ş O P E N ve A Ş K L A R I Bütün İstanbul halkı ve sinemamızın muhterem müdavimleri dört gündenberi kemali muvaffakiyetle devam eden SEVDA GECESi filmini gidip gorünüz. Mümessilesi: En güzel filimler mübdiası Bugün M E L E K sinemasmda Sinemanın iki ve dehakâr artisti SİLVİA SİDNEY ve GARY CRANT'ın muhteşem temsili Mumyalar Müzesi Bagütı «n muazıam »• tanomtı renlüi nüthiş fiba Matineler: 12 2,30 . 3 7 9 Âgk ve musiki filmini görmiyenler mnhakkak siz de görünüz ve bu son üç günden istifade ediniz Aynca t Kongreye davet Eyub Faklrlert koruma dernegtaden; 15 mart 935 cuma günfl kongremlzlBİ toplanacağı ilân edllmlşse de görulen lüzum üzerine 22 mart 935 cuma gflnfina tehir edlldiğlni beyanla umum <ıwtwin mezkur günde dernek sinema binasında saat onda behemehal bulunmalan rica olunur. LiANE HAiD 30 GUN PRENSES Fransızca sözlü fevkalâde güzel filmini görünüz. Bugün saat 11 de tenzilâtiı matine r Bugün saat 11 de tenzilâtiı matine vardır. Bugün her halde ^ ^ J J | J J^ J% sinemasmda Bugün Pangaltı T A N ı Sinemasmda mevsimin emsalsiz filtni olan "Bitmemiş Senfoni,, yi yaratan VViLLY EORST'u PAUL HÖRBıGER DOLLY HAAS ve THEO LiNGEN ile beraber bir sureti fevkalâdede temsil ettikleri Teşekkür tstanbul Belediyesi Su şirkeH ambar memuru, babamız tsmail Hakkının cenazesinde, gerek şirket ve gerek erkânı tarafından yapılan yardıma» derin şükranlanmızı sunarız. (389) Kızları: Saime, Rabia üü Sürüsüne B Bereket Georges M i L T (M* saat 11 de tenzilâtiı matine BAUR Bugün GUN T U R K Sinemasmda a Otâa tO aOııcİMiberi bOtâa Uanbulım kahkahalaHa **yı«4t>di bir kanMcH Sana Tapıyorum muhteşem MAGDA SCHNEIDER. WiLLY FORST Dunya haberleri Tel. 43374 B Ö Y L E BİR K I Z U N U T U L U R MU? Şariulı ve muıikili kemedisin<le görünüz. İlâveten FOX JURNAL Yann akşam TliRK Sinema sinemasında yıldızlanmn kraliçesi OLÜM tstanbul Otelcfler cemiyeti reîsî mBtekaid askerî kaymakara Bay tbrahim ölmüstür. Cenazesi bugünkü cuma gü • nü saat on birde Amavudköyünde is • kele civarindaki yalisindan kaldirila • rak Eyübsultanda namazi kıhndıktan sonra aile makberesine defnedilecektir. Kıymetli bir asker ve herkese hayirhah bir vatanperver olan merhamun zryai kendisini taniyanlarca mucibi teessur • dür. Mevlâ rahmet eyliyo. BRiGiTTE HELM ve JEAN MURAT bir gala euvaresi : MOSKOVA GECELERİ AJS1SA BELLA HARKY PRENS VORONZEF'in Emsalsiz bir aşk ve heyecan filminde: Yerlerinizi evvelden temin ediniz. Tel. 40690 ESRARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog