Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Edebi bfiyfik romanı 34 Uokyuzu Yazam Reşad Ntıri GUntekin ==• Demin o pis ukalâ suratile sırıta sırıta yanıma yaklaştı: uBeyefendi ayıbdır sorması ama bu hanım kimin nesi?» dedi. Ben: «Beyin kızı gibi birşey... Yakın akrabası» diye baştan tavma bir cevab verdim. O yapışttkça yapıştı: «E hanım evli mi, bekâr mı?.. Evli değilse kız mı dul mu?.. Anası, babası, başka akrabası yok mu?... Ne vakittenberi beraber yaşarlar? Bursaya ne yapmağa geloiniz?» Ben sinirlenmeğe başla • dım. Bunu o da farketti: «Akh nıza birşey gelmesin, dedi, ma lum ya biz yarım doktor sayılırız. Bazı işlerde doktorların anlıyamadığını da âcizane anladığımız olur. Hani çok tecrübe gördük te... Doğrusunu isterseniz benim aklıma birşey geliyor..» Ben kannın yüzünü görüp kızmayım diye başka taraflara bakarak: «Ne gibi?» dedim. O bana gene sualler sormağa başladı: «Hanım dün akşam birdenbire bayılmış.. Siz beraber olduğunuz için bilirsiniz? Bugün* lerde hiç gönlü bulanıyor muydu? ı Kusuyor muydu> Çünkü bu baygınlık bana tabiî gelmedi de...» Anlıyorsun ya kan Sevimin gebe olmasından şüphe ediyor. Biraz evvel «sizler bunun nesisiniz?» filân diye soruşuna nazaran benimle senden de... Hay Allah belâsını versin. Odadan içeri girince gözüme ilk ilişen şey küvetle oturak oldu. Ikinci manzara karşıdaki dağ boğazını doldurmağa başlıyan akşam karanlığı... Bu akşamla bu oturak birdenbire bütün cesaretimi kırdı. Kadına birşey söylemeden küs küs aşağı indim. Gördüğüm şeyleri Mükerreme anlattıktan sonra: Bir belâdır başa geldi, çekeceğiz, dedim. O derin bir göğüs geçirdikten sonra boynunu büktü: Ne yapalım öyle olacak... Elimiz kolumuz bağlı? dedi. Tekrar masanın başına geçerek tavla oynamağa başladık. 8 Hastalığm dördüncü günü. Otel tek yatakh bir klinik halini aldı. Profesör krem sadakor elbisesi, mavi gözlüğü, beyaz ipek şemsi yesile günde iki nöbet uğruyor, bize Sevimin yatağı baamda birer saatlik iki ders veriyor. Hastanın ateş ve dalgınlığı eski halinde. Profesöre göre bekleme günleri daha geçmemiştir. Tepe mizdeki kara buluttan ne çıkacağını hâlâ bilmiyoruz.. Adi bir mide fesadından uyku hastalığına kadar herşey mümkündür. ( ŞehıFve Memleket Haberleri Balkan Antantı |Nazillide yapılacak1 Eroincilerin Ekonomi konseyi dokuma fabrikası muhakemesi bıtti Konseyin Belgrad top Nurullah Esad ve Sovyet lantısı tehir olundu mütehassısları Nazilliye Ayın onunda Belgradda toplanagidiyorîar eak ol&n Balkan Andlaşması Eko • Maznunlardan çoğu hapse mahkum oldu Sekîzînci thtisas mahkemesinde muhakemeleri yapılmakta olan 22 maznunlu büyük eroin sebekesine aid kacar dün akşam saat beşte verilmiftir. Vaktin gecikmesine rağ men mahkeme kapısmın önünde rüzlerce kişi bu mühim muhakemenia karannt bekliyordu. Saat tam beşte mahkemenin kapılan açıldı. Esasen dac olan salonun ön safına 22 suçlu ve gazeteciler güc sıkısa bildi. Karar on büyük sahifeden iba • retti. Kararda bütün suçluların muhtelif tarihlerde eroin imali, satışı, kaçakçılıgı ve ihraci suretile yaptıkları suçun mahiyeti anlatıl makta ve suçta yardunct olenlann vaziyetine temas edilmekte idi. Kararda suçluların yaptıkları hareketten dolayı şu cezaiara çarptırıldık ları bildirmekte idi: Eroini Pireye getirmekten suçlu Ege vapuru kamarotu tbrahîm, eniftesi Kemal re arkadaçlan ömer ile Mehmed'a suçlan sabit olduğundan Kemalin 8 ay ve tbrahimin 9 •y hapsine oynca 1800 Iira para cezası ahnmasına, ömer ve Mehmedin sekizer ay hapislerine, Apustolun 9 ay 10 gün hapsine ayrıca 1460 Iira cezayi naktî aluımasma, Dora ve Frassanın 6 ay hapislerine ve 250 şer Iira para cezası alınmasına, Dimitri Asianidisin 9 ay hapis ve •ynea 9660 Iira para cezası alın masına, Yorgi tsagidisin bir sene iki ay hapis ve ayrıca 7000 Iira para cezası alınmasına, Miltiyadinin 7 ay hapsine ve 3500 Iira para cezası aImmastna, Mihahn bir sene hapsine ve 400 lîra para cezası alınmasına, Mehmed, Fressu, Yorgi tsagidis, Miltiyadî, Doranm d». tevkiflerine karar verilmistir. BunlarJan îbrahfan, Apustol ve Dimitrinm ifadelerile tahkikata yardım ettiklerinden cezaları fiç . te bir azaltılmıştır. Diğer suçlulardan Fifi, ffalya, kamarot Ibrahimin annesi Münevver, Saraylı Nazimestan, Yorgi, Toçu, Lambo, sonradan mahkeme ve celbedilen Haralambosun, Kâmilin, Villî, Sara ve Alekonun beraetlerîne karar verilmişttr. Cumhttriyet Uzakşark muvazenesi J nomi konseyi toplantılarına istirak etmek üzere dün akşam Avrupa • ya hareketi mukarrer olan heye timiz hükumetin emrile seyahatini tehir etmistir. Heyetin Belgrada hangi gün gideceği bellî değildir. Verilen malumata gcre Yunanistandaki son hâdiseler üzerine Yunan murahhaslarmm Belgrada gi • demiyecekleri anlasılmış ve Eko • nomi konseyinin bu toplantısı mü« nasib bir zamana tehir edilmiştir. Andlaşmaya dahil Balkan memleketleri arasmda muhabere, mu vasala ve münakale islerini ıslah etmeğe matuf olan bu toplantının YunanUtandak! hâdiseler bertaraf edildikten sonra gene Belgradda yapılacagı anlasılmıştır. Sümer Bank Umuml müdürfi Nu • rullah Es~d dün Ankaradan tstanbu • la ge'mis ve öğleden sonra Naıflli fabrikas'nm projelerini hazırlıyan Sovyet mutehassısIarOe beraber b?nkada konaşmalarda bulunmus ve haztrlanan projeleri tetkik ederek, mütehassu • lann verdiği iz'hah dinlemistir. Nurullah Esad, yann akşamki ekspresle Sovyet mütehassularüe beraber Ankaraya gidecektir. Mötehassıslar Sümer Bank umumî heyetile Ankarada temasta bulunduktan sonra, yerinde tetkik» tta bulunmak üzere Nazilliye gideceklerdir. aponya ile Çin arasmdaki yakınlaşma gayretleri ilerlemektedir. Japonya Çine müsavat hakkını tanımağı, bu esaı dahilinde Uzakşarkın iki büyük devletinin aralarındaki meseleleri dostane surette halletmeierini teklif etmiştir. Çin devletinin müsa vat hakkını tanımak, bu memle kette ecnebilerin kapitülasyon, imtiyazlı mıntaka, muayyen gümrük resmi ve iktısadî kontrol gibi im tiyazlannın ilgasma Japonya devletince rıza gösterilecek demektir. Kayseri dokuma fabrikası Kayseri dokuma fabrikası bir tenv muzda açdacaktır. Bugünlerde fabrikada makinelerin kuruhnsfle ağraşıl • maktadır. Bu iş için gece gundüz çah film*ktadır. Fabrikada inşaat için 2500, mcntaj islermde de 1500 araele çahşmaktadır. Bu amele kesafeti Kayseride büyük bir flctısadî faaliyet oyendırnvşur. Ameleye bakkallık edea ve bu bakkallara erzak satan tacirle • rin is sahan geniflemiştir. ÜNlVERStTEDE Receb Peker dün ders vermedi Halk Fırkası Genei kâtibi Receb Peker dün inkılâb kürsüsünde ders vermemiş ve simdiye kadar vermis oldugu dersler üzerinde bir yok • lama yapmıştır. Receb Peker yann «fstiklâl» tnevzulu dersini verecektir. Mükeıremle ben adeta birbiri • Birinci gün mideyi temizledik. mizin yüzüne bakmaktan utanı Ateş düşmedi. Demek ki «ebeb yorduk. £ yalnız evvelâ rannettiğimiz gibi O devam etti: çocuğun aburcuburla midesini boz Ben olduğum yerde taş gibi ması yüzünden değilmiş! İkinci donup kaldım. Karıyı haşlıyaca gün sttmadan şüphelendik; kuv ğım, haşlıyacağım ama bir kere vetli düzde kinin verdik. Midesi ağzımı açarsam, biliyorum, tadınalmayınca enjeksiyon yaptık. Hasda bırakmıyacağım. Bclki iş bu katada gene değişiklik yok. Şu haldarla da, kalmıyacak.. Dayağa ka • de bunda da yanılmışız. Gelsin bir dar varacak. Yabancı bir memîeüçüncü tahmin ve o tahminin de kette, otelde, Haata başında çıka doğru olmadığını gösterecek bir cak rezaleti bir gözünün önüne getedavi... tir... Kaltak daha ne haltetmiş bi Profesör: liyor musun? Sevimi uykudan u • Bence en emîn usul bu fliyandırmış... Dur dur, bana anlatmination usulüdür, diyordu, zehirtıgı gibi anlatayım.. Bana dedi ki: leri vücudden defetmek manasma «Fende ayıb yoktur... Herşeyi a olan elimination değil ha... Şu çık açık konuşabiliriz... Gerçi hamantıktaki bildiğimiz eliminas nım evli değil, evli değil ama eh yon... Ortada bir hâdise, vak'a insan hali bu ya... Cenclik, cahil var: Faraza bir odadan bir miktar lik... Belki başına bir kaza gelmişpara aşırılmış... Olur a gözü açık tir. Demin ilâc içirmek için uyan çok... O gün de odaya diyelim ki dırmıştım. «Kızım derdini söyle • on kişi girmiş... Parayı aşıran elmiyen dermanım bulamaz... Ben bette bu on kişiden biri... Sen ben diplomah ebeyim.. Aklıma böyle olacak değiliz a... Anlatabiliyor böyle birşey geliyor.. Cel bana şu muyum? Ben de diyelim ki Allah işin doğrusunu söyle de bir çaresaklasm çalınan paranın sahibi ya•ine bakalım» dedim. hud polisim de hırsızı enselemek Şimdi artık kızma sırası bana istiyorum... Hırsız acaba bu on kigelmişti. Kendimi tutamıyarak Müşinin hangisi? Ne bilirim ben? kerremin yakasına sarıldım: Peygamber değilim ki.. Benim ya Allahaşkına doğru soyle.. pacağım şu... On kişinin şekil ve 'Bunlan Sevime söylemiş mi? de şemailini şöyle bir süzerim; mümdim. künse cemaziyelevvellerini de bir O başını sallıyarak: yoklayıveririm... Ondan sonra Nasıl hak verdin mi? dedi, dizerim sıraya herifleri... Derken »oylemiş kaltak.. Hatta Sevimden efendim en şüpheli görünenden tasdik cevabı da almış.. başlarım birer birer aramağa.. «Gel arkadaş bakalım... Kaldır kol Ne söylüyorsun) larını yukan... Huylanma gıdıklı Kannın söylediklerini... Yavyacak değilim, üstünü arayaca rucak kendini bilmiyor.. Gözleri ğım... Ha ha ha ha... Baktm bir açık bulunduğu zaman ne söyle şey çıkmadı? «Gel bakalım ikin nirse tasdik eder gibi gülümsüyor.. ci........ Onda da mı yok... «Sen Herhalde karıya da bu şekilde güyanaş bakalım üçüncü». lümsemi? olacak.. Yani benim yerimde Eyüb peygamber olsa ancak Böylece muhtemel müessirlerî bu kadar sabrederdi... Şimdi artık taraya taraya nihayet hakikî mü benim rolüm bitti. Bir daha yüzüessirin yakasına yapışmm.. Ben nü görürsem kadın madın demem bir kere onu yakaladıktan sonra da mutlaka doğerim.. Sen şimdi yugerisi kolay... Teşhis te tıpkı böykan çıkar, bu edebsizi deflersin. ledir... Bir de bakarsın efendim bir Mükerremin hakkı vardı. Böyle gün evvel keklik gibi seken dipdibir mahluku bir dakika daha yari bir insan bir gün sonra karga bünımızda tutmak doğru olamazdı. ken yemiş gibi kıvrılmış yatıyor... Arkadaşıma: Fena havadisl.. lşte hâdise.. Şim• Sen burada dur... Ben şimdi di sebebleri yakalamak lâzım.. gelirim, diyip yukarı çıktım. \Arkan var] Doçentler istifa ediyor Hukuk Fakültesi döcentlerinden bîrçokları maaşlarmı at buldukla» ruıdan dışanda daha ivi is temin ederek döçentlikten istifa etmek te • dirler. Tıb Fakültesi doçentîerin • «Ten Hüseyin Nail, Ahmed Naîm ve Halim bu sebebdea istifa etmiş lerdh". Sehir Meclisinde Yeni azalar heyetî umu • miyeye takdîm edîldi Şehir Meclisi dün oğleden sonra bi* rinci reis vekili Necib Serdengeçtmhı baskanlığı alhnda toplanmiftır. Stjrlavlıga seçflen meclis azasnnn yerlerine tayin edilen yedek az?dan eczaa Naü, Hain, Hulusi Ertuğrul, Kenan heyeti umumiyeye takdim edîlmiflerdir. Nafıa Bakanlıgrnın Tramv»y ştrketüe olan davayı kazanmast doİRyısfle Nafıa Bakanı Ali Çetinkayaya şehir nsnvna çekilen teşekkur telgrafma ge> len cevab okunmuştur. Bu telgrafta Ali Çetinkaya sehrin hakkmdaki duygularına teşekkür etmektedir. Müteakıben Eminönü azasi Feridunun Anksrada yeni tayin edüdiği va> zifesi munasebetile istifa mektubu okunarak kabul edilmiştir. Meclis encurnenlertndeki mSnhalIere de azalar tayin edildikten sonra ruzname mucibince müzakereye başlan • mısbr. Muhtelif dairelerden gelen evrak aid olduklan encütnenîere goa • derildikten sonra pazar günü bütçe muzakerelerine baslanmak üzere meclis drğılmıstır. Büyük bir hukukşinas cldü Dünyanm en büvük Roma hukuku profesörü Otto Lenel 86 yajında Berlinde vefat etmiçtir. Profesorün olümü haberi hukokçtılar arasinda büyük teessür uyandırmıştır. Kendisînîn birçok eser • lerile beraber bilhassa Roma hn kuku için yazılmis 38 cildlik bfl yük bir eseri vardır. tstanbul Universitesi bu büyük nyadan dolayı Berlin universitesi • ne bir taziyet telgrafı çekmistir. Çin millî hükumeti, hakanlığm ilgasından sonra en ziyade bu imtiyazlann ilgası için çalışmıştı. Fakat yaptıgı teşebbüslerden hiçbiri onu gayesine götürmemişti. lşte bu sebebledir ki Japonyanın şimdiki teklifleri Çin millî hükumetine çok mülâyim gelmiştir. Çünkü Japonya Çin işlerinde en ziyade alâkadar ve sözünü geçiren bir devlet olduğundan onun rızası ve yardımı Çini bütün ecnebi kayıdlardan kurtarmağı temin ede cektir. Çin Başkumandanı ve Reisicumhuru Mareşal Çang Kay Şeki bu teklifleri kabule ikna için Nankine gelen ve (Japonyanın Lavrensi) denilen General Doihara burada maksadma bir derece muvaffak olduktan sonra Kantona gitmistir. Kanton komünistlere karşı Nankin hükumetile birlik te askerî harekât yapan geniş muhtariyeti haiz, zengin bir eyalettir. Anlaşılan Nankin hükumeti Japon Lavrensini Kantonlu ları iknaa teşvik etmiştir. Şimdiye kadar Japonyaya karşı en ziyade husumet gösteren Kantonlulardı. Hatta Şanghay hâdiselerinde Ja « ponlarla Kantonun on dokuzuncu kolordusu harbetmişti. Japonya hükumeti yedi sene%denberi hem Nankin hem de Kanton hükumetlerine karşı harbeden dahilî Çin komünistlerine karşı askerî yardımda bulunmağı dahi teklif etmiştir. Çin erkânıharbiyesi komünist lere karşı Japon zabitleri tarafm dan talim ve terbiye edilecek nü mune fırkalan teşkilini çoktanberi istiyordu. Son zamanlarda komünist orduları Çinin garbindeki eyaletlere sürülmiişlerdi. Şimdi bunlar üç koldan (Kansu) eyaleti üzerine yürümektedirW B«J cyalet Moğolistan, Şarkî Türkistan ve asıl Çin arasmda olup kırk milyon müslüman ahalisi vardır. Komünist ordularının asıl hedefi Kansu olmayıp buradan Şarkî Türkistana geçecekleri muhakkak addo lunuyor. Binaenaleyh Şarkî Tür kistan büyük ve yeni hâdiseler kar şısmda bulunuyor, demektir. Japon zabitlerinin teşkil edecekleri nümune fırkalan gelinciye kadar Çin komünuistlerinin Şarkî Tür kistanda kalacaklan zannedilmektedir. Fakat şimdilik en mühim hâdise Uzakşarkta Asyalılar arasmda muvazeneyi temin edecek siyasî hareketlerin ilerlemis olmasıdır. Muharrem Feyzî TOCAY Memur talebeler Hukuk Fakültesmde devam mecburîyeti tatbika baslandıgı zaman resmî dairelerde çaJısan talebe için •ened'e 105 yanm gün devam mecburiyeti usulü tatbik edilmesi kararlaştırılmTsfa. Basbakanhk resmî deirelere bir tamira gönderecek hukuk talebe'.eri hakkında bazı kayidlere riayet edilmesini bildirmiitir. Bu kayidlere göre talebenîn fakültedekî derslere muntazam devam edip etmedikleri fakültece ve datcelerçe karsıltklı kontrol edilecektir. Talebeler fakültede geçirdîkleri zamana mukabil dairelerînde lü • zum görüldükçe, aksamları fazla olarak çalısacaklardır. îmtihanlar • da muvaffak olamıyan talebe fa • külteyj, yahut dairedeki vazifelerîni terkedeceklerdir. MÜTEFERRİK . Telgrafcılar icin kurs Mühendis mektebinde telgrafçılarm bilgilerini artırmak için bir telgaf kursu açılacaktır. Bütün memurlar kısım kısıra bu kursa devam edeceklerdir. Kadrköy Su Şirketinden bir şıkayet KÜLTÜR ÎŞLERÎ Reşad NLTİ Ankaraya gitti Kültür Bakanlıgı Umum Müfet tisi Resad Nuri dün aksamki trenle Ankaraya gitmistir. İlk tedrisat müfettişlerinln makam tahs'satı kaldırıldı Yeni sene Maarif bütçesine ilk tedrisat müfettişlerine ve basmual* limJere makam tahsisatı konma • mıstır. Şimdiye kadar müfettisler otuz basmuallimler de on Iira makam tahsisatı almakta idiler. Bunlar tahsisatlarmı hazirana kadar alacak • lardır. Buna mukabil orta tedrisa • tm makam tahsisatı eskisi gibi kalmıştır. Maamafih ilk tedrisat müfettis • Ieri köylere teftise gittikleri müd • detçe 150 kuru» yevmiye alacak • lardır. Türk talebe pecesi Milli Türk Talebe B:«ligi 17/3/ 935 pazar gecesi Maksim salonla nnda Türk talebe gecesini hazırla> mısttr. Her sene gencliği bh araya toplamak ve yerli rubu ihya et • mek için yapılan bu eğlenceye bu sene fazla emek sarfedilmektedir. Hocalar, talebeler ve talebe ailelerinden meydrjna gelecek olan bu topluluk Türk gencliğinin nes'eli ve samimî halini sabaha kadar yasa • tacaktır. Progratn<fa Zeybek, Sepetçioğlu, Köroğlu, Kırım, Türkistan, Azer baycan oyunlacı vardır. Ayrıca karikatür ve gece gazetesine büyük bir ehemmiyet verilmektedir. Kadıkoy Su Şirketi abonelerin den beş kifi Nafıa Başmüfettiçi Ibrahime müracaatle evlerine bıra • kılan son hesab faturalarmda kânunusaniye aid arfiyatlann da 16 kurus Uzerinden hesab edildigini söylemisler ve Nafıa Vekâletinin kabul ettiği son tarifenin ne olduğunu »ormuslardır. Basmüfettis Ibrahim, Kadıkoy su tarifesinin 1 kânunusani 1935 ten itibaren Ve • kâletçe 14,75 olarak kabul edildi • ğini bildirmiştir. Şu halde şirketin 1 kânunusani 1935 ten itibaren 14,75 kuruştan on para fazla iste meğe hakkı yoktur. Aboneler müteyakkız bulunmalıdırlar. Ziraat Bankası yaptıgı tetkikat neticesinde Trakya ve Anadoluda yeniden 15 buğday silosu insasına karar vermiştir. Silolann insasına yakında başlanacaktır. hendisigdgsı Kurban bayramı İstanbul Müftiliğinden: 14 mart 1935 perşembe günü Zühiccenin dokuzu olmakla arifc, cuma günü de Kurban bay ramı olduğu ilân olunur. Bayram namazı S D 7eva!î: 6 59 Ezanî: 12 43 Yeniden 15 si'o yapılacak Erdekteki felâketzedelere yapılan yardım Ûrtamekteb ve Liselerde yeni imtihan şekli Bu sene ortamekteb ve liselerde imtihanların yenî yoklama talimatnamesi mucibince yapılacağuu haber vermistik. Yeni yoklama talimatnamesinin hükümlerine gore ortamekteb mezuniyet hntihanlanna evvelki taümatname hükümlerine göre girmeğe baslamıs olup ta henüz bitirmemis olanlar isterlerse eski talimatnameye göre mezuni * yet imtihanlarma girebileceklerdir. Liselerde ikmal kalanlar yalnız talimatname mucibince, yahud da liseyi bitirme yoklamasına dısan • dan girenler gibi danil olacaklar • dır. Talebeler hangi şekilde imti > hanlara dahil olacaklannı bu ay sonuna kadar mekteb idaresine bildireceklerdir. Aksi takdirde bun • lann itntihanlan eski talimatrva * meye göre yapılacaktır. ECNEBt MEHAFİLDE Bir müddettenberi sehrimizde mühim bir meselenin tetkikile meşgul bulunan Gümrükler müstesan A • dil Okuldaş Ankaraya dönmüîtür. Adil Okuld'aş Istanbuldaki tetkiki ne aid rapocunu ArJıarada hazırhyacak ve Bakanlığa verecektir. Gümrükler Müsteşarı Ankaraya gitti Dün gene zelzele oldu Evvelki gece saat on ikiye dojru sehrimizde hafif bir zelzele olduğunu yazmıstık. Dün de saat 10,30 da 13 saniye devam eden hafif bir zelzele daha olmustur. Rasataneden aldıgımıs malumata göre zelzelenin merkezi tstan buldan 130 kilometro meafede tahmin edilmektedir. Bir Fransız muharnri geliyor Meshur Fransız muharrirlerin • den Entransijan gazetesinin muhabiri M. Savaj Ankaraya gitmek ü xere yakmda sehrimize gelecektir. Halkevinceki konfırans tehir edildi Çekoslovak konso'oshanesinde merasim Erdek «Hususî» Marmarada yapılan işîeri teftiş etmek ve felâketzedelere elbise, kundura ve çorab tevzi etmek üzere buraya Valinin riyasetinde bir heyet gelmiş ve bütün adalan dolaşarak geç va. kit avdet etmiştir. Gönderdiğim resim giden heyeti göstermektedir. Bugün Halkevkıde Mahmud E • sad Bozkurt tarafından bir kon • ferans verilecekti. Mahmud Esad Ankaradan gönderdiği bir telgrafla mazeretinden dolayı yetişemiyeceğini bildirmiş, konferans baska bir güne bırakılmıştır. Cumhuriyet Nüshası S Kuruştur İTurkiye Hariç için Çekoslovakya Cumhurreisi M. Mazarykin 85 inci yıldönümü mü • nasebetile dün Çekovlovak konso • loshanesinde bir resmi kabul ya • pılmıs, konsolos Gregotry tebrikâtı kabul ederek, koloni namına Cumhurreisine bir tebrik telgrafı gön • dermistir. Bir çocüİTyânarak öldü Kadıköyünde Aynlıkçeçme c * d desimle oturan Halilin iki yasındaki kızı Makbule mangalda kaynaznakta olan yemek tenceresinin üstüne düşmüs, sekiz yerinden yan« mıştır. Makbule hemen Çocuk hastanesine kaldınlmjş, fakat yapılan b ü ü tedavilere rağmeo ölmüstürj i 1400 Kr. Senelik Altı aylık 750 400 Üç aylık 150 Bir aylık şeraiti i IÇID 1700 Kr. 1450 800 yoktur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog