Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

»!:• Sümer Bank • Camfmriyet" Martl?35 Yerli Mallar Pazarları Beyoğlu Şubesinde Kadın Terzihanesi açıldı Bu terzihoneyi Türlc kadın terzilerinden zevlciselimi ve yüksek san'atkârlığı ile lanınmış olan Bayan MÜNEVVER S A L A H Â D D İ N idare elmektedir Beyoğlu Yerli Mallar Pazarında en güzel, en son moda ipekli ve yünlü kumaşlarla en güzide kadın terzisini bir arada bulursunuz. Bunlann hiç biri: Sl eULÜNDUGU YERE; UĞRIYAMAZ. BEŞÎRK^MALiŞftiHMlİT ÇEVAT E C Z A N E S İ SİRKECI •"SEKSÜLİN. i»minelr<Jikk*t *• DOGUM, KADIN HASTALIKLARIMÜTEHASSISI ve OPERATÖRÜİ Beyoğlu Asmalı. Mesçit Kamhi han No. 5 Tele. 43301 SALAMON İstanbuL DOKTOR GRİPİN Yanınızda bir iki kaşe G R İ P İ N . olmadan yola çıkmayınız! En Lüzumlu Hediye ABRAHAM ilâniarı En siddftH baş ve diş ağrıhnnı keser. Üşütmeden mütevellid bütün ıstırabları dindirir. Ro matizmaya, gripe, nezleye ve emsali hastalıklara karşı bilhassa tavsiye edilmektedir. I kelediyesi | Ç IVlideyi bozrraz, kalbi yormâT) Her eczanede bulunur. Fiati 7,5 kuruştur. Âhırkapı odun iskelesinden Yenikapıda Sıhhiye Dairesine kadar uzanan devlete aid deniz kıyısında toplanan kumlarm sahibi yenere tecavüz edilmemek şartile iki sene müddetle çıkarmak için istekfi • ler varsa bir haftaya kadar Belediyeye istida ile müracaat etmeleri. (1215) 1 Yerli kokîann toptan fabrika teslimi azamt on altı buçuk, perakende on sekiz buçuk liraya, ve Alman kokların'n toptan antrepo teslimi yirmi bir buçuk liraya satıhnası Iktısad Vekâletince mu • vafık görülmüş ve keyfiyet alâkadarlara tebliğ olunmuştur. 2 Şehir dahilinde perakende kok satan tüccarların satacakları koka mağazada dökme olarak ecnebi kokunun tonuna 24 lira, yerli kokunun tonuna on dokuz lira azamî fiat konulmuştur. 3 Yukarıda yazıfı fiatlerde muamele vergisi dahil, çuval ve nakliye ücretleri haricdir. Bu fiatlerden yüksek fiatlerle satış yapanlar hakkında 1913 numaralı men'i ihtikâr kanununun cezaî hükümleri tatbik olunacaktır. Fazla fiat istendiği takdirde alâkadarlann en yakın Belediye Dairesine haber vermeleri ilân olunur. (1221) GRİPİN, Radyolin dif macuna fabrikasımn mütehassıs kimyagerleri taraftndan imal edilmektedir. Kadıköy icra dairesindent BJr alacagın temini için haciz yapılıp ve paraya çevriImesİBe karar verilen muhtelif ev eşyalarımn 12/3/935 tarihine musadif salı günü saat 10 12 ye kadar Feriköyünde Borgu.t caddesinde 72 No. Iı hanede açık arttırma suretile satıla • cağından talib olanlana mezkur giin ve sitte hazır bu lunacak memuruna ve fazla ma • lumat almak utiyenlerin 1932/469 No. lı dosyaya miiracaatleri ilân olunur. (387) Beyoğlu Varidat Tahakkuk GnpMn Mftra tizma lazlaloftL Hcrgün NEVROZİN Müdürlüğünden: 1 nisan 1935 tarihinden itibaren bisküvilerin dükkânîarda müs tehliklere paketle satılması mecburî olduğundan ufak paketle satılmasını tem'n etmek üzere bisküvi bandlarına makbuz mukabilin • de iki buçuk, beş, on paralık soğuk damga konulmak suretile teshi lât gösterilmesi takarrür etmiş olduğundan alâkadarlann Damga matbaasına müracaatle simdiden bandlarına soğuk damga koydurmaları ilân olunur. (1191) almağa başladım. Sıbhatim yerine geldi. AğnJanm tamamen geçti Beşîktaf Otinci hukuk mahkemesin • den: Ortakoy Bayir sokaginda 13 noma • ralı evde otımnakta iken ölen Vehbi Beklr terekesine aid mezkur sokakta 15 Dtnnaralı ev aleni açık arttırma roretfle »atılığa çikarilmiftir. Ev iki katta 3 oda, 1 mutfak va 1 halâdan ibaret 30,5 metro mnrabbai zemîn fizeri ne ahşab olarak yapilmijtir. Arka • dnda 38 metro murabbai bahçesi vardir. Tahmin olunan kiymeti 375 li radir. SaUfa iştirak için kiymeti mu bammenin % 7,5 u depo edilmek lâ ıimdir. Rüsumu teilâliye müfteriye Iddir. Saü| 17 nisan 935 günlemeci ne rashyan çar^amba giinii saat 14 ten 16 ya kadar Beşiktaj ikinci sulh hukuk mahkemesinde yapilacaktir. Muham • men kiymetm % 75 ini bulmadığı takdirde 2 mayU 935 gunlemecine raslı • yan perşembe gimu saat 14 ten 16 ya ( kadar ikinci arttırma suretile satisa devam olunacağı ve fazla tafsilât almak Utiyenlerin 934/58 dosya numarasüe mahkemeye muracaatleri ilân olunur. (9039) GRiPE KARŞI Yegâne iyi Gelen ilsc HOKKABAZ, rac KüçOcfik şapkasından akla gelmedîk şeyler çıkarır... "yosu da KATAGRİP KATAGRiP KATAGRİP Neden ve ne icinü Kandillî Kız Lisesi Satınalma Komisyonundan: Mektebîmiz''n 6000 kilo ekmeği şartnamesine göre açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 24/3/935 pazar günü saat 15 te Istanbuf Maarif Müdürlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan ko • misyonda yapilacaktir. Eksiltmeye girecekleTin erierinde en son tarihli Ticaret Odası vesîkalarını göstermeleri ve belli saatten evvel terrinatlannı Liseler Muhasebeciliği veznesine yatirma'an ve buna aid sartnameyi roekMı idaresinden ögrenmereri ilân olunur. (1198) Akla geltneılık istasyonları insan dimağı gibi hassas makinesi sayesinde arar, bulur ve zevkinize arzeder. Amerikalılar R C A radyosu için *'Sizin için düşünen radyo,, diyorlar. Insan dimağı ka« dar hassas olan bu makineı in meziye" Lni onu dinledik* ten sonra siz de lasdik edeceksiniz. O.T. T.A. Ş. 6 ve 8 lâmbah R C A yı dinleyiniz ve kabiliyetini tecrübe ediniz. Adres: Beyoğlu Tokatlıyan karşısmda 2830 kilo sarı sabunlu kösele Askerî Fabrikalar U. ı Her^es kulianır, çJnküs Çıkmaz, bulaşmaz, iyi ve ucuzdur İstanbul Müzeleri Genel Çevirgenîiğinden: Halis ve hakikî tabletleri sıhhatinizi soğuktan ve bütün ağrılardan korur. Sahlp ve Batmuharrin Yunaa Nadt Omuml neirivatt idare eden Yazı tyert Müdürü: Htkmet Munif Maîbaactiüc ve Netriyat Türk Anonim Şirkeü » Istantnıl Müdürlüğünden: Tahminî bedefi 5660 lira olan yukarıda miktan yazılı san sabunlu kösele Askerî Fabrikalar Satınalma Komisyonunca 23 mart 935 tarihinde cumartesi günü saat 15 te kapalı zarfla satın alınacaktır. Şartname bedel«iz oîsrak komisvondan verilir. T?Hblerin muvakkat teminat olan 424 lira 50 kurmu havi kaoalı zarflann mezkur gün s»it 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendiler'nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddeîerindeki vesaikle ayni günde ve muav • yen saatte komisyona muracaatleri. (1194) Elb!s© Palto Kasket 100 42 41 fstanbul Arkeoloji, Topkapı Sarayı Türk ve îslâm eserleri müze si hademeleri için bu sene yaptınlacak olan ve tahmin bedeli 2475,5 lira bulunan elbise, palto ve kasket açık eksiltme ile münakasaya konmuştur. 23/3/935 cumartesi günü saat on dört 14 te ihalesi ya pılacağından taîib olan'arm şeraiti anlamak ve nümuneleri görm"k üzere müzemiz Umum Müdürlüğüne müracaat evîeme'eri ve ihale gününden evvel % 7,5 muvakkat teminatlarını Vilâyet Muhasebe sine yatırmalan ilân olunur. (1190X
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog