Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

8 Mart 1935 = = Grip, nezle, baş ve diş ağrıtarının kcrt'î ilâcı ASİpîrOİ NeCaİİ dİf. Camhariyet Deposu : Bahçekapıda Salib Necati »11Eczanesi 5EFALE kTTEMEZSEN • ÇEKMEK • TÜRK ANONİM ŞİRKET1 VAPURCULUK istanbul Acentafağı Liman han, Telefon: 2292S •ADAPAZAftıT«RK Tı'CARET BANKASI • KUMBARA AL SEY/AR vapnrn 9 mart CUMARIESİ saat 19 da tzmire kadar. Ayvatık yolu IVfersin yolu Emlâk ve Eytam Bankası ilânları I ICelâl DOKTOR Kiralık emlâk L T ldrar yollari hasta'ıklan SONAT mütehas<ısi • Beyoçlu Imam sokak No. 5 ü > i N Ö N U vapnru 10 mart PAZAR u a t 10 da Mersine kadar. Jrabzon yolu Esas No. Mevkii ve ncv'i Depbzîto 81 Kadıîıöyünde Kuşdilinde eski Tiyatro arsasi ve dere kenarı 40 168 Büyükadada Yaîı mahallesinde Altinordu caddesinde 19, 2 ! , 23, 25 numaralı plâj oteli. 150 643 Büyükadada Nizamda Seferoğlu köçklerinden mtifrez bahçeli köşk. 75 Mevkileri yukarıda yazıîı yerîer bir yahud üç sene muddetîe kîraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. Isteklilerin 14 mart 1935 perşembe günii saat onda şubemize gelmeleri. «46» (1113) Vakitsiz ihtiyarlık Erkeklerde vakitsiz ihtiyarlığa karşı Dahiliye Vekâletinden: Yenişehirde yaptınlan Vilâyetrer evinin, muhammen bedeli 125,000 liradan ibaret olan cins ve mahiyeti fennî ve malî şartna mesinde yazılı olan, mobilyası kapalı zarf usulile eksiltmeye konul muştur. Istiyenler bu husustaki şartname, plân, kroki ve sair evrakı 7 lira mukabilinde Ankarada Dahiliye Vekâîeti Satınalma Komis • yonundan alabilirlsr. Eksiltme 21 mart 935 p?rşembe günü saat 15,30 da Dahiliye Vekâîeti binasında toplanacak Eksiltme Komisvonunda yapılacsktır. Muvakkat teminat miktarı 7,500 «yedi bin beş yüz» liradır. Isteklilerin 21 mart 935 perşembe günü saat 14.30 a kadar icab eden vesaikle birlikte tekîif mektublanm Dahiliye Vekâîeti Eksiltme Korisyonuna vermis olma'arı lâzımdır. (854) SAKRifA vapura 10 mart PAZAR saat 20 de Rizeye kadar. HORMOBİN TABLETLERİ Uzviyeti tenbih eder, siırrleri kuvvetlendirîr ve vakitsis ihtiyarlığın öniine g»ç«r. istanbulda fiatı I 5 O kuruş Eczanelerde bulunur. Şabloncu aranıyor Fttdıklıda Kolordu kmrsumdald E mayye fabrikatma müracaat edil mesı. Esas No. 155 Doktorlara talep vukuunda tafDspozito silât ve numune gönderilir. Lira ADRES: Büyükadada Nizamda Büyükturda ahsab k*h500 Galata Posta kutusu 1255 vehane ve içinde iki kuyusu ve 51156 metro iBBiMnBİHHmii murabbaı arazisi olan eski bağ gazinosu. Bu Sihramiz Yukarıda yazılı yer sekiz taksitle ve pazarlıkla satılacaktir. AIı cıların 11 mart 1935 pazartesi günü saat onda şubemize gelmeleri. Cüzellik balmumunu «50» (1201) Mevkii ve nevî Taksitle Satılık Kazlno Diş Tabibi KEMAL ENVER Cuma ve pazardan maada hergün öğleden sonra hastalarını kabul eder. Muayenehane: Çemberlitaş Güzel avarhman No. 2 Kadıköy icra dairesindent Bir borcun temini istifast da mahcuz olup açık artt«ma il« •atılarak paraya çevrilrae«i mukar» rer bulunan muhtelif cbu e r eş • j a n 20/3/935 Ç. saat 14 ten 16 ya kadar Üsküdar Patpa*armda satı • laeagıadan % iki buçuk tellfcli?» resmi mufterisine aid olraak ttzer* taliblerin mezkur gün ve saatt« mahallinde bulunacak memunına mttracaat eylemeleri ilân olunur. Vize Maîmüdürlüğünden: v Su satış ilânı Tayyare Cemiyeti İstanbul Vilâyet Şubesinden: Lâleli apartîmanlarî arkasînda Balabanağa mahallesinde Fethi • bey caddesinde Cemiyetimizin malı bulunan Çukurçeşme hamamı arsasındaki bir lüle akar su pazarlık suretile satılacaktır. Isteklilerin 12 mart 1935 salı günü akşamına kadar hergün saat dokuz buçuktan akşam saat on yediye kadar şubeye müracaatleri. (1195) Vizenin Midve nahivesi civarında hazineye aid Çivazma d?Tvanî yanındaki kayıkhane ile birlikte bir av mevsimi için kiraya verile cektir. îhale 24/3/935 tarihine tesadüf eden pazar günü saat 14 te M?Tmüdürlü(?ünde mütesekkil komisvon huzurunda icra olunacaktır. Talib olantarm Vize Malmüdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (1199) Elektrik mühendisi aranıyor Antalyada Elektrik Şirketi için Baymdırlık Bakanlığınca kabul edilecek evsafta bir elektrik mühendisi aranılmaktadır. Talib olan îarın mart 935 gayesine kadar Antalya Elektrik Şirketine müracaat eylemeleri ve hüviyetlerini ve keyfiyet derecelerini gösterir vesikalarının suretlerini göndermelcri ve tekliflerini bildirmeleri ilân olunur. ' OXYMENTHpL ÖKSÜRÜKBOĞAZ Bir çiçeğın Ortasında buidum Parfömlerin rm&l edildiği Fransanln Midi hava lisini ziyaret ederken; bir çiçeğin ortaslndan istihsal eo.imif bakir, saf bir balmumunun cildin çayanl hayret bir surette beyazlatld haasaslndan bahs«dildi • ğini »şittinv Bir doktor bu key fiyeti bana şöylece izah etti: «Gre Aseptino tâbir edilen bu klymetli cevheri akçamlarl yatmazdan cvvcl kullanlldlkta cildin çirkin ve buruşmuş harict t&bakasinl yumuşatlr ve sabahlarl yüzüniızü ylkadığinlzda parça parça düştügünu görÜTsürıüz. Bu •uretle gizlenmi^ beyaz bir cildin yeni güzelliğini meydana çlkar • mif ve ayni zamanda siyah benleri, münbcsit mesajnatl gidermia olursunuz, Bu «Cire Aseptirıe» sayesinde esmer ve lekeli cildim çayanl hayret bir surette beyaz, yurmfiak ve genelik taravetini haiz bir cilde münkalib ol • muştur. Şimdi; omuzlarlm, kollarlm ve ellerim için de kullaniyorum. Bu. hakikaten cild için sihramiz ve kolay bir güzellik banyosu halini almaktadlr. Hem kullanilmasl basit, hem de fiati ehvendir. Hemen eczanelerden veya parfümürinizden bir «Cire Aseptin» tedarik ediniz. TAYYARE PİYANGOSU \S inci tertib 5 inci çekiş 11 mart 1935 dedir. BÜ Z1RAAT ö Q KiY E Büyük ikramiye 30.000 liradır. Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 lirahk ikramiyeler ve 20.000 lira'ık mükâfat vardır. ••MMHHBHİ Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Mekteb için 28/2/935 tarihinde alınacagı ilân olunan kitahlara verilen fiatler çok^örülmüş olduğundan eksiltmenin 21/3/935 tarihine bırakılmış olduğu ilân olunur. (1200) istanbul Levazım Amirliği Satın Alma komisyonu ilânları 1,500 takım pijama 14/3/935 perşembe günü saat 14 te açık eksiltme ile ahnacaktır. Tahmin bedeti 4,425 liradır. Isteklilerin şartname ve nümunesini görmek üzere bergün ve eksiltmeye gi receklerin 331 lira 88 kuruş ilk teminatlarile belli saatte Top hanede Satınalma Komisyonu na gehneleri. «1040» (842) • • liradır. Isteklilerin «artnamesini görmek üzere hergün ve eksilt meye gireceklerin 28 lira 88 ku ruş ilk teminatlarile belli saatte Tophanede Satınalma Komisyo nuna gelmeleri. (1098) İki yüz ton Iâve rekompoze maden kömürü 24 mart 935 pa zar günü saat 15,30 da acık ek siltme ile ahnacaktır. Tahmin bedeli 2900 liradır. Şartnamesi ni göreceklerin hergün eksiltmeye gireceklerin 217 buçuk lira ilk teminatlarile belli saatte Tophanede Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (1203) *** 700 ilâ 750 ton Iâve rekomnoze maden kömürü 24 mart 935 pazar günü saat 15 te kapah zarfla abnaeaktır. Komürün bedeli on bin liradır. İlk teminatı 750 lira ol.up şartnamesini görecek ler'n hersrün. ve eksiitmeve gireceklprin bel!i saf'inden Mr saat e w e l ten»înat1*rile teVKf mek rnbîarını Tophanede Sati"*lrra Komisyonuna gelmeleri. (1204) TÜRK MADENCİLİK * ANONÎM Ş1RKETİNDEN: Tiirk Madencilik Anonim firketi hissedarlan 8/4/935 pazartesi günü saat 16 da Beyoçlunda ParmAkapida Afrika hanindakj şirket merkezinde sureti adiyede içtimai mukarrer heyeti umumiyeye iftirake davet olunurlar. Asaleten veya vekâleten on hisseye malik hissedarlar içtimaa iştirak ede • bilirler. His'elerin içtimadan on gün evveîine kadar firket idaresine teslimi ile duhuliye varakasi almaları lâzim dır. Kınkkale Askerî San'at m**k • tebi için mütrahhid nam ve be sabma 45 kalem coğrafya, tabiiye, fizik, kimya malzeme«(i 19 mart 935 salı gürü saat 14,30 da açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 1197 liradır. ls teklilerin şartnamesini görmek üzere herşün v« ek«:1tmeye pi 'receklerin 89 lira 78 kurus ilk teminatlarile belli »aatte Top hanede Satınalma Komisyomma gelmeleri (1097) Hast»ncTer için 11 f'ieA bü yük bakır kazan 19 mart 935 si»lı günü saat 14 te a c k eksiltme ile ahnacaktır, Tahmin bedeli 385 MÜZAKERAT RUZNAMESİ 1 Meclisi tdare ve Murakıb ra • porlarinin okunmasi, 2 1934 senesi büânço ve kâr Te zarar hesablarmm tasdikı ve idare meclisi ile müdürîerin ibrasi. 3 Müddeti biten idare meclisi azasi yerine aza seçilmesi, 4 Murakıb »eçilmesL İDARE MECLtSl PAMATEDER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog