Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

10* Cumhuriyet Mart 1935 VAKİTSİZ İHTİYARLIYANLARI FORTESTİN Gençleştirir. Uzviyete yeniden hayat verir. Ademi iktidar ve bel gevşekliğine emsalsiz bir ilâçtır. ÖKSÜRENLERE Devlet Demiryolları ve limanlan işletme Umum Idaresi ilânlarj Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 10 grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 20/3/935 çarşamba günü saat 10 da açık eksiltme ile Haydarpaşada Birinci lfletme Komisyonu tarafindan satm alınacaktır. ; Bu işe girmek istiyenlerin her grupta yazılı muhammen bedelle rine göre muvakkat teminatlannı Haydarpaşa veznesine yatıracak ve alacakları makbuzu ve kanunun tayin ettiği vesikalan ve kanunun dördüncü maddesi* mucibince işe girmeğe mânii kanunî bulunma dığına dair beyanname i!e eksiltme günü saatine kadar Komisvon Reisliğine müracaatleri lâzimdir. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa gar binasmdaki Komisyondan parasız olarak verilecektir. 1 600 kg. lngiliz sicimi, 1,5 m/m, 30 kg. Rafya, 50 kg. kalafat ipi, 50 aded palanga ipinden ibaret dört kalem malzemenin muhammen bedeli 1177 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 88 lira 31 kuruştur. 2 10 aded vagon yıkamağa mahsus fırça, muhammen bedeli 10 Iira ve muvakkat teminatı 75 kuruştur. 3 20 kg. kayış tutkalı, muhammen bedeli 20 Iira ve muvakkat teminatı 150 kuruştur. 4 1900 metro kalın ve ince amerikan bezi, 260 metro şilte yüzü için kumaştan ibaret iki kalem malzemenin muhammen bedeli 636 lira 60 kuruş ve muvakkat teminatı 47 lira 74 kuruştur. 5 45 metro Linolyom ımışambası 3 m/m, muhammen bedeli 250 Iira 20 kuruş ve muvakkat teminatı 18 lira 76 kuruştur. 6 1 aded yerli maroken kanape, 10 aded dosya dolabı, 1 aded amonyak dolabı, 1 aded yazı makinesi masası, 5 ksr. dö.«emeci otundan ibaret beş kalem malzemenin muhammen bedeli 509 lira 97 kuruş ve muvakkat teminatı 38 lira 25 kuruştur. 7 60 tura deri dikmege mahsus makine için iplik, 103 aded dikiş ve saraç iğnesinden ibaret iki malzemenin muhammen bedeli 14 lira 18 kuruş ve muvakkat teminatı 106 kuruştur. 8 15 aded iyi ve adi cins yün battaniye, 8 aded büyük feaşyastığından ibaret iki kalem eşyanın muhammen bedeli 138 lira 90 kurus ve muvakkat teminatı 10 lira 42 kuruştur. 9 10 aded havlu, 2 aded burnuz, 24 aded peçeteden ibaret üç kalem eşyanın muhammen bedeli 29 lira ve muvakkat teminatı 2 lira 17 kuruştur. 10 64 aded muşamba ceket ve muşamba pardisü, 15 aded iş gömleğinden ibaret iki kalem eşyanın muhammen bedeli 225 lira 6 kuruş ve muvakkat teminatı 16 Iira 88 kuruştur. (983)] Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 8 grup malzeme ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek üzere hizalannda yazılı tarih, gün ve saatlerde açık eksiltme ile Haydarpaşa 1 inci işletme komisyonu tarafindan satın alınacaktır. Bu işe girmek isti yenlerin her grupta yazılı malzemenin muhammen bedeline göre muvakkat teminatlannı Haydarpaşa veznesine yatırarak aîacaklan makbuzla kanunun tayin ettiği vesikalan ve kanunun 4 üncü mad desi mucibince işe girmeğe manii kanunisi bulunmadığma dair be yanname ile eksiltme günü saatine kadar komisyon reisliğine müracaatleri lâzimdir. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa gar binası dahilindeki komisyondan parasız olarak verilecektir. 1 8 aded lâstik tarih damgası, 1 aded otomatik tarih damgası, 1 aded otomatik numaratör, 17 aded tarihli madenî damga, 18 aded büyük kurşun pensi için perakende hurufat, 11 aded lâstik damga • smdan ibaret altı kaîem eşyanın muhammen bedeli 252 lira 40 ku • ruş ve muvakkat teminatı 18 Iira 93 kuruş olup ihalesi 1/4/935 pa zartesi saat 10 da yapilacaktir. 2 100 M. bakır izole tel 35 m/m muhammen bedeli 500 Iira ve muvakkat teminatı 37 lira 50 kuruş olup ihalesi 1/4/935 pazartesi saat 10 da yapilacaktir. . '' 3 17 aded kulaklık kordon çift nâkilli, 40 aded telefon santraü için fiş kordonu, 360 aded kalopil serfili, 900 M. haricî çelik çift telefon kablosu, 25 aded mikrofon ağızlığından ibaret beş kalem malzemenin muhammen bedeli 238 Iira 20 kuruş ve muvakkat teminatı 17 lira 86 kuruş olup ihalesi 1/4/935 pazartesi saat 10 da yapıla caktır. 4 1000 M2 muvakkat inşaat için adi karton bitüme, 580 rulo âlâ cins karton bitüme (26.30İ40 kiloîuk), 300 Kg. karton bitüme üzerine karton bitüme yapıştırmak için tutkaldan ibaret üç kalem malzemenin muhammen bedeli 4612 lira 60 kuruş ve muvakkat teminatı 345 lira 94 kuruş olup ihalesi 1/4/935 pazartesi saat 10 da ya pılacaktır. 5 100 ton hurda dökme muhammen bedeli 1000 lira ve mu vakkat teminatı 75 lira olup ihalesi 1/4/935 pazartesi saat 10 da yapilacaktir. 6 (76) aded kontak vidası, (1) aded ceb voltmetrosu, (50) aded dinamo kömürü, (65) aded emaye abajur, (5) aded armatör, (120) aded porselen pip, (100) aded boru için porselen uç, (210) aded peşel borusu deve boynu, (30) aded yuvarlak peşel kutusu, (1300) a ded peşel borusu kroşesi iki taraflı, (50) Kg. bandaj teli galvanize çelikten muhtelif eb'adda, (2000) aded buson füzil, (15) aded Sudan mahfazah priz, (1300) M. kordon tel, (465) aded bergman bo rusu, (185) aded peşel manşonu, (120) aded porselen rozaz çini, (2000) aded Bergman kroşesi, (15) aded otomotris telefonîan icin piL (2) aded fiş normal, (2) aded otomatik çalışan saatli şatter, (3) rulo bobin muşambası, (1) Kg. ipek izole bakır bobin teli, (1) aded mütemadi voltmetro, (26) aded demir aptik, (30) aded ebonit ka vanoz, (35) aded hattı havaî sigortası, (240) rulo band izole, (75) aded tavan düyü, (465) aded deliksiz tevzi kutusu, (355) küp sirküi kapağı, (10) aded peşel borusu dirseği, (10) aded yuvarlak peşel kutusu dört yo'îu, (10) aded kontör tek safhalı, (200) aded Berg man borusu T dirseği, (25) Kg. yassı bobin teli, (5) rulo kolasız mücerrid keten şerid, (27) aded çift sigorta icİn sacdan kontör tablosu, (15) Kg. pamuk izole bakır bobin teli, (7) aded peşel borusu dirseği arkadan kapaklı, kırk kalem elektrik malzemesinin muhammen bedeli 1637 Iira 71 kuruş ve muvakkat teminatı 122 lira 83 kuruş olup ihalesi 1/4/935 pazartesi günü saat 10 da yapilacaktir. 7 895 Kg. yarım yuvarlak baslı demir perçin çivisi, 5 Kg. transmisyon kayışı rabıt cıvatası, 3040 Kg. 6 köse b^Iıcıvata (muhtelif eb'adda), 250 Kg. 6 köşe dişlİ somun (muhtelif eb adda), 90 Kg. düz freze baslı cıvata, 250 Kg. galvanize oluklu saç cıvatası, 100 Kg. oluklu saç için demir gaîvanizli rondelâlı cıvata, 2 Kg. dort koşe dipli cıvatadan ttaret sekiz kalem malzemenin muhammen bedeli 1499 lira 46 kuruş ve muvakkat teminatı 112 lira 46 kuruş o!up ihalesi 4/4/935 persembe günü saat 14 te yapilacaktir. 8 93 Kg. 6 köşe başh demir maden vidası, 3 Kg. duz freze başh demir ağaç vidası, 19 Kg. camcı ve modelci çivisi, 3035 Kg Supılyadan ibaret sJört kalem maîzemenin muhammen bedeli " 2 2 »ra 13 kuruş ve muvakkat teminatı 91 lira 66 kuruş olup ihalesi 4/4/935 perjembe günü saat 14 te yapilacaktir. (1157 Jj I Dr. Cevad Tahsin I • ve sairenin tahlillerini yapar. • Divanyolu ortasında. TeJ. 23334 Beşiktas ikinci hukuk mahkemesin • den: Bebekte Cevdetpasa caddesinde Arifi Paşa yalismda oturmakta iken ölen Mustafa Şekib ve tsmail Edib ile mahcur Yabya Şefika aid Mahmudpaşada kâm maabahçe konak ve arsa alenî açık artUrma raretOe satılığa çikartlmi»br. 1 Mahmudpaşada Servilimesçid Te Mengene tokaklarinda eski 1219 yeni 2 4 numaralı konak iki katlı ve 478 metro murabbaı zemin üzerine ahşab olarak yapümiş iki kisimdan iba • ret on oda, 1 çamaşirlık ve 1 hamam ve 3 sofa, 1 taşlığı vardir. 219 metro tnurabbainda bahçesi ve bahçenin et • rafı dovar ve demir parmaklık ile çevrilidir. tşbu konağin muhammen kiy • meti 7825,5 liradir. 2 Mahmudpaşada Mengene so • kağioda eski 17 ve yeni 21 numaralı arsa 21,40 metro yüziinde ve 444,5 metro murabbı sahasmda olup 3 tarafı dovaria bir tarafı komsu binasüe mahdud olan bu arsanin muhammen kiy • meti 2222 liradir. Satişa iştirak için muhammen kiymetin % 7,5 u depo edümek lâzimdir. Satutan mütevellid riisumu tellâliye müşteriye aiddir. SaUs 14 nisan 935 günlemecine rashyan pazar günü saat 14 ten 16 ya kadar Beşiktas ikinci sulh hukuk mahkeme • einde yapilacaktir. Kiymeti muhammenenin % 75 ini bulmadığı takdirde i • kinci arttirma suretüe 29 nisan 935 pazartesi günü saat 14 ten 16 ya ka dar satişa devam olunacaktir. Fazla tafsüât almak istiyenlerin 933/68 dosya numarasile mahkemeye müracaat • Ieri üân olunur. (9058) Asliye mahkemeleri yenileme büro • snndant Davaci Feridunzade Hacı Hasan ile Kâtibzade Salim arasmda yangmdan evvel asliye ikinci ticaret mahkeme • sinde derdest davanin yenfleme muamelesi sirasinda müddeaaleyh Sa Emin ik&metgâhmin meçhul bulundugu mübafirin verdiği mesruhatla anla* fdmakla ilânen tebügat yapilmasma karar verOmis bulunduğundan tahki • katm yapilacağı 4 nisan 935 persembe günü saat 14 te biiroda hazir bulunul • masi Iiizumu tebliğ makamtaa kaim olmak üzere ilân olunur. (9056) 1 #™ KIMYAGER " • ' IDRAR, KAN. KAZURAT Askerı Mekteblere Muallim aranıyor 1 Askerî Liselerle Kınkkaledeki San'at mektebine ve Asker! Ortamekteblere aşağıdaki yazılı dersler için muallim alınacaktır. a) Kuleli Lisesi için: Felsefe, riyaziye, fizik, kimya, ingilizce. b) Maltepe As. Ls. için (Topkapı): Fizik, riyaziye. c) Bursa As. Ls. için: Fizik, riyaziye. d) Kmkkale San'at Mn.: Edebiyat, felsefe, musiki, riyaziye. i) Erzincan As. Orta MD.: Riyaziye. 2 Bu muallimliklere Maarif Iiselerinde ve ortamekteblerinde 926 senesinden sonra muallimlik yapmıs olan, yahud branşlarına göre okutmak salâhiyetini ve kanunî vasıflan haiz bulunan muallimler alınacaktır. 3 Isteklilerden başka yerde isi olmıyanlara mektebin bulunduğu yerin uzakhğına ve istekli olduğu derse göre ayda 84 Hradan 126 Iiraya kadar ücret verilecektir. Maarif mekteblerinde dersi olan mualJimlere gene mektebin bulunduğu yere ve istediği derse göre okutacaçı her ders saati için bir Hradan dört Iiraya kadar ücret verile cektir. Ücret miktarını Askerî Liseler MüfettMiei tayin eder. 4 Aylık ücretle tayin edilen muallimler haftada 15 : 20 saat ders okutmaça mecburdur. 5 fstekliler ist'*dalarına aşagıdaki kâğıdları ilistirerek Ankarada Millî Müdafaa Vekâletinde Askerî Liseler Müfettişliğine gön • derirler. a) Fotoğraflı ve resmî makamca tasdikli fiş (Tıa! tercümesi). b) Polis tahkikah sonunda alacaîh hüsnühal lâgıdı ve yabanci kadınla evli olamadığmı gösteren kâŞıd. c) Sıhhî heyeti tam olan bir askerî hastaneden alacağı tasdikli sıhhat raporu. d) Ehliyet derecesini gosteren şehadetname, ehliyetname, tasdik» name ve başka vesikalarımn tasdikli ve fotograflı suretleri. e) Noterden tasdikli taahhüd senedi, bu senede şunlar yazıla cakbr. (Tayin edileceğim mektebin dersi muallimliğinden herhangi ders senesi icinde çekilmemeği, şayed tatil zamanmda çekilecek olursam en az iki ay önce biIdireceŞimi, böyle yapmazsam alacağım ücretin iki aylığmı tazminat olarak bir defada ödiyeceğimi, bundan başka tayin olunduğum halde kanunun gösterdiği zaman içinde vazifeme başlamazsam gene ayni tazminatı ödi • yecegimi ve ne suretle olursa olsun Askerî Liseler Müfettişüğinin sröreceği lüzum üzerine herhangi bir zamanda bu vazifeden çıkarıldığım takdirde hiçbir hak iddia etmiyeceğimi taahhüd ederim. (1043) KANZUK Öksürük Şurubu Göğüs nezlelerüe had ve müzroin kasabat ütihabkrmda, Zatürrie, Za • tülcenb ve boğmaca öksürüklerinde çok faydalı bir ilâcdir. Goğüsleri zayif olanlara ayrica tavsiye olunur. Birçok profesörlerin takdirlerine mazhar ol • muştur. Kanzuk öksürük şurubu maruf eczanelerde bulunur. Üsküdar tcra Memurluğundan Ehlivukuf tarafindan tamamma 3100 lira kiymet takdh edilen Erenkoyünde Sahrayicedid, Kavaklıbag sokağinda eski 32/34 ve yeni 6/6 numaralı bahçeli bir bab köşkün tamami. Mezkur kösk 4200 lira mukabilinde birinci derecede ipotektir. Satis pesin • dir. Müsterüerin kiymeti muhammenenin yüzde yedi buçAk nisbetinde pey akçeleri vermeleri icab eder. Rüsurou tellâliye müşteriye aiddir. Arttirma şartnamesi 31/3/935 tarihine musa dif pazar günü divanhaneye talik edi lecektir. Birinci artbrmasi 10/4/935 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar Usküdar icra da • iresinde yapilacaktir. Arttirma bedeli kiymeü muhammenenin yüzde yetmiş besini bulduğu takdirde üstünde bira • kılır. Aksi takdirde en son artUranin taahhüdü baki kalmak üzere arttirma 15 gün daha temdid edilerek 2 5 / 4 / 935 tarihine musadif persembe günü ayni saatte icra edüecek ve en çok arttirana ihale edilecektir. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 ncı mad • desi mucibince ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sa • hiblerinin gayrimenkul üzerindeki hakları ve hususüe faiz ve masarife dair olan iddialarini evrakı müsbitelerüe birlikte nihayet 20 gün zarfinda icra da iresine bildirmeleri ve aksi takdirde haklan tapu sicüile sabit olmiyan ala • caklılar satis bedelinin paylaşmalarm dan haric kalirlar. Alâkadaranm icra ve iflâs kanununun mevaddı mahsusasina tevfikan hareket etmeleri ve da • ha fazla malumat almak istiyenlerin 934/2025 numaralı dosyaya müracaat etmeleri flân olunur. (8971) tstanbul birinci ticaret mahkemesmdent Navman makineleri satiş Limited şirketi reisi Ali Nuri tarafindan Gala • tada Perşembepazarmda Marikyan haninda 3 numarada kumusyoncu Tevfik Nevzad aleyhine asliye beşinci hukuk mahkemesinde ikame olunan 455 lira alacak davasi mezkur mahkemenin vazife hakkmda ittihaz ettiği kararla mahkememize tevdi ve 934/102 nu • maraya kaydi icra olunarak muhake • me günü tayin kılinmiş ise de müddeaaleyhe evvelce gönderflen davetiye • nin mahalli mezkurda bu namda kimse bulunmadığindan bahisle iade edildiği davetiye zahrina verilen mesru • hattan anlaşilmiş ve müddeinin vaki talebine binaen mahkemece bir ay müddetle ilânen tebîigat ifasina karar verüerek muhakeme günS olarak 17/ 4/935 çarşamba saat 14 e tayin ve davetiye mahkeme divanhanesine ta • lik kılinmiş olduğundan muddeaaleyh Tevfik Nevzadm muayyen günde gel mediği veya vekü göndermediği tak • dirde hakkmda giyab muamelesi icra kılinacağı tebliğ makamma kaim ol • mak üzere ilân olunur. (8990) Beyoğlu üçüncü sulh hukuk hâkjm • liğinden: Ahmed tarafindan Ankarada Işiklı • lar caddesinde 17 numaralı hanede ölker aleyhine açtığı Kadirler yoku • funda 22 numaralı arsanin izaleyisü • yuu hakkmdaki davanm neticesinde mezkur arsanin açik arttirma suretfle satılmasina 27/2/935 gününde karar verflmiş ve ölkerin halen ikametgâ • hl meçhul bulunduğu anla;ilmakla ta • rihi ilândan itibaren 15 gün zarfinda temyiz edilmediği takdirde hükmün kesbi kat'iyet edeceği malumu olmak üzere başkâtib ihbarnamesi tebliğ makamma kaim olmak üzere ilân olunur. Kasnak kayışları Askerî FabrikalarU. Müdürlüğünden: Tahminî bedeli 85,400 Iira olan yukanda yazılı kasnak kayışîan 12 mart 935 tarihinde salı günü saat on beşte Askerî Fabrikalar Satınalma Komisyonunca pazarîıkla satın alınacaktır. Tediye şartla • rında değişiklik yapılmıştır. Şartname 427 kuruş mukabilinde Ko misyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 5520 Iira ve 2490 nnmarah kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatleri. (1160) Dr. MÜNİF ERMAN ' Doğum v* kadın hastalıklan Mütehassısı Beşiktaş, Tramvay caddesi Süreyya apartmanı No. I Hastalannı hergün sabahtan aksarfâ kadar ka^ul eder Hali tasfiyede bulunan TEŞEBBÜSATI İKTİSADİYE Türk Anonira sirketinin hissedarlar nmumî heyeti 28 mart 1935 persembe günü saat 11 de adi olarak sirketin Galatada Bahtiyar han 4 üncü kat 81 numaradaki dairesinde içtima edece • ğinden içtimada bulunacak hissedar • larm on gün zarfinda hisse senedlerini firket veznesine yatirarak duhul varakalan almalan üân olunur. Esas mukavelenin 24 üncü madde stne tevfikan bu içtimaa 10 hisseye malik hissedarlar istirak edebilirler. Dahiliye Vekâletinden: Yenisehirde yaptmlan Vilâyetler Evinin muhammen bedeli 13,500 firadan ibaret olan cins ve mahiyeti fennî ve malî şartnamede yazılı olan hahları kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Istiyenler bu husustaki şartnamesini Ankarada Dahiliye Vekâleti Eksiltme Komisyonundan atabilirler. Eksiltme 21 mart 935 persembe günü saat 15,30 da Dahiliye Vekâleti binasında toplanacak Eksiltme Komis • yonunda yapilacaktir. Muvakkat teminat miktarı 1012.5 «bin on iki buçuk» liradir. lsteklilerin 21 mart 935 persembe günü saat 14,30 a kadar icap eden vesaikle birlikte teklif mektublannı Dahitiye Ve kâleti Eksiltme Komisyonuna vermiş olmaları lâzimdir. (1012) Müzakere ruznamesi: 1 1934 senesi bilânço ve kâr ve sarar hesabinin okunmasi ve tasdikı, 2 Likîdatör ve murakıb raporla • rinin okunmasi, 3 Murakıbin îbrasina karar ve • rümesi. Aydm Nafıa Başmühendislîğinden: ! «20758.18» lira keşif bedelli Aydm Tire yolunun 17 + 455 19 + 233 kilometrolan arasmda dokuz aded menfez, inşaatı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konul muştur. 2 lsteklilerin 661 numaralı eksiltme kanununa tevfikan hazırlı yacakları vesaikle % 7 \ nisbetinde teminat akçesini havi tekliflerini ihalesi olan 11/3/935 pazartesi günü saat on beşte Vilâyet Encümenine vermeleri. 3 Eksiltmeye gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalannı Başmü hendisliğe müracaatle almalan. 4 Fazla izahat almak ve keşif evrakını görmek istiyenlerin tzmir ve Aydm Başmühendisliklerine müracaatleri. (1057) Zayi mühür tstanbul Sicüli Ticaret burosuna tevdl eylemek üzere tstanbul Dördüncü Notermde 6 mart 935 tarihinde 2582/ 146 numara ile tanzim ve tasdik ettir • diğim sicilli ticaret talebnamesine yeni türkçeyi okuyup yazmak bilmemekli • ğim hasebile vazettiğim mahkuk mührümü kazaen zayi ettim. Yenisini hakkettireceğimden bu mührümü mezkur talebnameden maada resmî ve gayri > resmî hiçbir yerde ve evrakta ve se > nedde istimal etmediğimi, üeride bu mühürle mühürlenmiş evrak ve sened mbur ettiği takdirde hükmü olamiya • cagini simdiden beyan ve flân ederim. YUSUF Besiktas Orînd hukuk mahkemesin • den: Besiktasta Kıhçali mahallesinde Çı • narh sokakta 14 numaralı evde otur • tnakta iken ölen Hayriye Lutfiye tere kesine mahkemece el konmuştur. Ta • rihi Oândan itibaren ashabı matlub ve alâkadaranm 1 ay ve mirasçilarin 3 ay zarfinda Besiktas ikinci sulh hukuk mahkemesine müracaatleri üân olunur. Üniversite Arttirma ve Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: Markası Muhammen bedeli Muvakkat teminatı Undala Duplez sistemi 880 Lira 66 Lira 1 Tıb Fakültesi Fizikoterapi Enstitüsü için yukanda muhammen bedeli ve markası yazılı bir aded diatermi makinesi 14 mart 1935 persembe günü saat 15 te Üniversitede ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 tstekliler, bu alâtın şartnamesini hergün Üniversitede göre bilirler. 3 Taliblerin kapalı zarflarını ihate günü saat 14 te Üniversite Umumî Kâtibliğine vermiş olmalan lâzimdir. (1017), £0059) (8163).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog