Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansıklopedisi inci cüzü çıktı 75 umhuriyet e NO 3 8 8 4 reıeîon \ Gazetemîz bugün 12 sahifedir ııımmmmittMtnıııııırınııııııınıııııııııujiııııııııtıııııınttnmınt Telprraf ve mektup adresl: Cumhurlyet, Istanbui . Posta kutusu: tstanbul. No. 248 n matbaa fcısmlle Matbaacılık ve CUIÎia 8 Mcirt 1 9 3 5 Neşriyat şirketı 24299 • 24290. Başmuftarriı ve evi 22368 Tahrlr heyeti: 24298. Idare tı 1 nmiftiniff nı 1 1 1 Asi donanm illiyi zaptetti iCondilis "ŞarkîMakedonyalı asilerin Başbakan Ismet Inönü, diin Mecliste kabinenin programını izah etti tepelenmesi pek yakmdır,, diyor Kavalada asilere karşı isyan! Dünkü Meclis içtimaı Venizelosun bir kruvazörle Iskende Meclis, kabineye alkışlar arasında, riyeye kaçtığı şayiaları dolaşıyor miittefikan beyanı itimad etti Bulgaristan Yunanistana mülteci asileri süâhlarından tecrid edeceğini Son dakika İsmet İnönü sürekli alkışlarla sık sık kesilen nutkunda iç ve dış siyasa hakkında çok bildirdi. Atinadaki Italyan elçisi Hanya ile Rodos arasında telsiz muhaberatı yapıldığı haberlerini tekzib etti Bulgaristan bizi Uluslar Derneğine şikâyet etti (!) Bulgarlar iki smıf askeri silâh altına çağırmışlar Cenevre 7 (A.A.) Havas ftjansı bildiriyor ı Uluslar Kurumu nezdmde Bulgar murahhası M. Antonof genel kitib M. Avenola bir muhtıra vermiştir. mühim beyanaita bulundu Ankara 7 (A.A.) Kamutay (Meclis) bugün Hasan Sakanin baş • kanlığında toplanmtstn. Baskan top • lantıyi açarken Kamutay gündeliğin • de seçim mazb&talannın tasdikı ve ihtisas encümelerinin seçimi isi bulunduğunu söylemis, seçim mazbatalarından muallel görülen ikisinin kurulacak bir encümen tarafından tetkik edueceğini bfldirmistir. Bunun uzerine seçhn dairelerinin alfabe sırasma göre üyelerin Uimleri o • kunmus ve mazbataları ayrı ayn reye konulmak suretile kabul edilmistir. Encumenler için yapılan seçimden sonra ise, hükumetin bey?nnamesini dinlemek için saat 17 de tekrar top • lanmak Szere Kamutay toplantısına aralık verihnîstir. ^ Atina 7 (Hususî) Asi Avarof kruvazörü, Midilli önünde demir • lemis ve karaya bahriye askeri çı karmıştır. Bu askerler, şehri isgal etmislerdir. Midillinin asiler tarafından is • gali Atinada ehemmiyetsiz bir hâdise olarak telâkki edilmektedir. Asi donanma nerede? 'Giridicı Suda limanmda iken birdenbire ortadan kaybolan asi do • rer.manın bulund'uğu yeri kesif için giden tayyareler buraya döntnüş lerdir. Tayyarecilerin verdikleri ra< porlara gcre asi Jonaoma Puru Sifnos ve tkari adaları aralarından geçerken görülmüstür. Tayyareci ler bir muhribin donanmadan ay rılarak şimale doğru gltmekte ol duğunu tesbit etmijlerdir. Bu muhribin Kavaladaki asile rin kumandanı General Kumenos Midilliye asker iK* raç eden an donanma amiral gemiri Averofun ön toplart L Bulgarlara göre isyanda haricî tesirler varmış! Sofya gazeteleri «Venizelos bu isyanla Yunanistanı Balkan • Misakının taahüdatından kurtarmak istemiştîr» diyorlar [Sofya muhabiri mahsusumuz Sofya 6 Yunanistandaki son muessir hadisat Bulgar matbuatinin ve Bulgar efkârı umumiyesinin fevkalâde nazarı dikkatini celbetmektedir. Bulgar gazetelerinîn ilk ve ikinci sahifeleri heroen yalniz Yunanistan hadisatı etrafmdaki haberlerle doludur. Bu hususta bütün gazeteler başmakaleler de yazdılar. Bu muhbrada Turkiyenin teslihatmdan sicâyet edilmektedir. Cenevrede • ki Bulgar mebaffli Antonof tarafmdan yapılan bu tesebbüsün yrlnız bir dostane nazar teatisini mümkün kılar?k Bulgarlarca gayrhabiî addedilen bu vaziyete bir nihayet verdirmeyi istîh • daf ettiğini soylemektedir. Cenevre 7 (A.A.) Havas ajansı bildiriyor« Bulgar murahhası Antonof taraftndan, Bulgarlara göre, Türklerin Bul . gar • Turk hududunda yapmakta ol • duklan tahsidata dair verilen muhbrada denfliyor ki: cBir senedenberi Turkiye Trakya • daki asker mflttannı muhim surette takviye etmektedtr. Trakyaya iki yeni piyade fırkas3e 500 den fazla topu havi bir topçu kuvveti gönderOmîstir. Ankara hükâmeti yapılan bu tah • «• BaşbakanınTeyariâti"1^ m Ankara 7 (A.A.) Kamutay sa • at 18,30 da Abdülhaîik Rendanin baskanlığmda tekrar toplandigı vakit Başbakan İsmet Inönü kürsüye gelerek sa beyanatta bulunmustur: c Büyük nlusun sayin vekülerl, hükumet, simdiye kadar oldugu gibi, Inriet Inönü Meclu k&rtütünd* sade bir program sahibidir. Ancak programı tatbik için sağlam bir azim •« kat'I bir kaA>rla çabsmak yolundadv. (Arkan $ekiztnct taMfede) Atinada isyana iştirak teşebbusünde bnlunan mübadil muhacirlerin tevkiflerinden bir intıba tarafından yarduna çağırılan Psara muhribi olduğu anla<ılmaktadır. Asi gemilerden b» î de Çayağiz hizasmda karaya sokulmağa mu • vaffak olmus ve kurusıkı iki top atmıstır. Katimerini gazetesî asi donan manın rasgeldiği birkaç yelkenliyi yakalıyarak hamulelerini musadere ettiğini yazıyor. Hükumetin harb gemileri. asi bildiriyor] 3 Yunan şilepi Istanbui limanmda durduruldu Bunların asi donanmaya mahrukat götürecek gemiler olduğu anlaşıldı Şileplerden biri Venizelosun gelinine aiddir. Zunun Averofa çektiği telsiz elde edildi Giride ve unc v bükumeti taxa fmdan korsan i lân edilmis olan asi donanmaya mahrukat yetis thmeleri ihtimaline karsı muh telif denizlerde bulunan Yunan vapurlanm kon trol ve takib için ehemmiyertli bazı tedbirler al'iımıs, bu meyan • da karasuları mızdan geçen Yunan gemile rinin de durdu rulması hükume timtzden rica edilmistir. Hükumet, dos' hükumetin bu di leğini yerine ge tirmek için ev velki gün, Istan bul limanma gelen Yunan va purlarmıcı dur durulmasını ls tanbuldaki alâ kadar makam lara emcetmis tir. Bu basmakalelerde umumiyetle son hadisatta haricî bir parmak olduğu ve Plastıras fle Venizelosun bu isyanla Yunanistanı Balkan misakının taahhudatmdan ( ! ) kurtarmak istedikleri fikri hâkimdîr. Bu gazetelerin başma • (Arkan dördüncu tahtfede) Urkast tekizinci sahifede) > Kutlu bir evlenme Ankara 7 (Telefonla) Başmuharririmizin kızı Bayan Leylâ Nadi ile Bay Bulend Uşaklıgilin evlenmeleri bugün öğleyin Ankarapalaj otelinde sayılı davethler huzurunda husurf ve samimî bir surette kutlulanmıştn'. Büyük önder Cumhurreisi Kamâl Atatürk, başyaverleri Celâl öner ile tımumi kâtibleri Hasan Rızanın Bayan Leylâ Nadi ile Bay Bulend Usaklığilin nikâhlannda şahid olarak bulunmalanna müsaade buyurduktan baaka genc evlileri bilvasıta çok kıymetli iltifatlan ve yüksek alâkalarile taltif buyurmuşlardır Dı? îsleri Bakanı Tevfik Rdştü A ras, Iç Işleri Bakanı Sükrii Kaya, Kocaelî Saylavı ibTahim Süreyya Yiçit, Dw Işleri Bakanlığı Genel kâtibi Numan Rifat yeni evlilerin nikâhlannda değerli şahid olarak bulunuyorlardı. Bu sade meTasime, lcra Veküleri erkânından, Büyük Kamutay üyele rinden, Vekâletler müsteşaTİanndan ve omumi müdîirlerinden sayın zat lar ve refikalan i<rtirak etmi«lerdir. Nikâhtan sonra missfirler, Ankarapalas idaresinin iyi bir surette hazula dı§ı büfede izaz ve ikram edılmiş lerdir. Başbakan Ismet Inönü refikala rile bİTİikte Ankarapalasa gel<rek genc evlileri kutlulamı^lar ve ailele rini tebrik etmişlerdir. Evlenme rasimeleri pek sade ol makla beraber müstesna bir güzellik içinde geçmiş olan iki seçin gencimızin kurdukları yeni yuvaya gıizel dirlikler ve sonsuz scnlikler dıleriz. Buradan giden rumlar da isyan etmek istemişler Divanıharbe ilk gönderilen asi, 1922 de alh nazırı kurşuna dizen manganın kumandanıdır [Atina muhabiri mahsusumuz bildiriyor] Atinada isyanın ilk gününe aid bir intıba: Bombardırnan edilen bina lardan birinin duvarlarında mer • milerin açtıkları rahneler gemilere hücum icin Girid sularına hareket etmislerdir. Şarki Makedonyada Şarkî Makedonyaya gelince bu hususta Atina ajansı bugün şu tebliği neşretmiştir: . «20 santimetre kalmlığuıdaki kar tabakası, şarkî Makedonya asileri • ne karşı yapılacak askerî harekâta mâni olmaktadır. Asilerin elinden kurtulup kaçanlar, asilerin kumandanı olan General Kamenasın şarkî Makedonyanın ihtiyat efradını seferber etmeğe teeebbüs ettiğini ve fakat kullanmıs (.Arkası sekizinci lahifede) imiz Geceyansmdan sonra aldığimi I telgraflar sekizinci sahifemizded ir. Atina tepelerine yerleştirilen toplar Atina 6 Dündenberi divanıharbler tutulan asileri muhakeme etmeğe başhdılar. Mahkemelerde kısa mu • hakeme usuüeri tatbik edilecektir. İsyan halinde tutulan muvazzaf zabitan ve askerler t'smim ve tasavvurla ka til ve hiyaneti vataniye cüriimlerile muhakeme edileceklerdir. Istintak'an bitip te divanıharbe ilk »evkedilenler Üd kisidir. Bunlardan birisi Papulasm oğlu mülâzim Jeronimos, diğeri de ordudan mahrec Spaistir. Tesadüfün garabetine bakınız ki bu Spais 1922 tesrinisanisinin 15 inde kursuna dizilen alh kral taraftan nazıra ate* eden manganın kumandanıdır. Limanımızda durdurulan ve Halice sokalan Yunan gemileri Bu suretle evvelki gün Çanakka • leden boş olarak gelmekte olan Vausicoa, Zonguldaktan gelen Fotini Corra, gene Zonguldaktan gelen Urkast bejinci sahtfedet >t Mübadil Rumlar ve isyan Bu mektubumda bizim eski hem • şerilerden de biraz bahsedecegim. İÂrkast dorduncu sahijeâe) Bunun uzerine besinci sube, Li ve Gümrük muhafaza memurları mü;toek tedbirler alarak motörlerle gelen geçen gemileri kontrol etmeğe baslanusiardır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog