Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Gazetemiz bugün 1 6 sahifedir qnfln ÎSTANBUL . CAĞALOGLU PflTflrtocİ A Mflrt I Q ^ M n u M r t SBnB nO. OOÖU Telsraf ve mektup adresl: Cumhuriyet, Istanbui . Posta Jcutusu: tstanbul, No. U6 nUdllVbi f mttl I l O ü ü Tcıefon: Başmuharrtr ve evl: 22366. Tahrir beyetl: 24298. Idare re matbaa fcısmile Matbaacılık ve Neşriyat şirketı İ4299 24290. umhuriyet ası Venizelos da asilere iştirak etti, tayyarelerle asilerin elindeki çarpıştılar, bir muhribin battığı, üç tayyarenin hasara uğradı Son on yılhk Cumhuriyet Hükumeti Atatürk tsmet tnönünde yaU nız değerli bir savaş arkadaft. değil, gittikçe paha biçilmez yeni yeni değerler gösteren 6r • neği az bulunur bir ülkii arkadaşt da bulmuştur. u hükumet, İsmet İnönü nün Başbakanhğı altında bugün onuncu yılını bitirmis olan Türkiye Cumhuriyeti hükumetidir. İlk Cumhuriyet hükumeti Ismet Inönünün Başkanlığı altında kurulmuştu. Kendisinin o zaman Heybeliadada sağlaştırmağa uğraştığı hastalığı yü* zünden üç aylık kadar bir ara ayırdımile Cumhur Başkanı Atatürk 3 mart 1925 tarihinde İsmet Inönünü yeniden iş başına çağırmıştı. Bu tarih, şark vilâyetlerimizdeki Şeyh Said kargaşalıklarının patlak vermia olduğu günlere rastlar. O gün, bugün tsmet Inönü başta Atatürkün güvencine ve Türkiye Büyük Kamutayının (Meclisinin) inanına Jayanarak yurd ve ulusumuzu sevindiren işleri başara başara zamanın arasız cumhuriyet hükumetini yürütegelmiştir. Özelliğine (ebediyetine) göre belki az bir müddet olan onsene bir milletin varlığtnda bir adamın hayati bakımından hatırı sayılacak kadar uzun bir zaman ve denebilir ki adeta bir tarihtir. Hele bizimki gibi koca koca tarihsel (tarihî) devirlerle omuz öpüşen bir çalışma alanında.. Herkes kolaylıkla anlar ki bizim son senelerimizin çahşmaları yer yer yokluklan varhklara çeviren büyük atılmalar hızile akarak yürümektedir. Kurtuluş Savaşı bir yana bırakıldığında dahi ondan sonraki yıllarda başarabildiğimiz işlerin her biri her ulusun bütün tarihini doldurmağa yetecek kadar büyük şeylerdir. Bütün bu hep şaşakalarak seyrolunacak işler böyle olabilmek için büyük bir şefin direktiflerini iyi olarak yerine getirebilecek sayıları hiç te çok olmıyan değerli çalışıcılanmız bulunmak yetmiştir. Ulusumuzun gerçekten büyük bir ulus olduğu zaten ispata ihtiyacı olan bir dava değildir. Sakarya savaşını utkuya ulaştırarak Ankaraya döndüğü gün Atatürk bu alandaki durumu şu sözlerile belirtmişti: Bu ulus, çok büyük bir ulustur, yalnız onu idare edebilecek adam bulunmak gerektir. Atatürk îsmet İnönünde yal nız değerli bir savaş arkadaşını değil, gittikçe paha biçilmez yeni yeni değerler gösteren örneği az bulunur bir ülkü arkada şını da bulmuştur. Atatürk ne ler yaptı sualinin bitmez tüken mez müspet karşıhklarını herkes kolaylıkla verebilir. Biz buna, o nuncu yılını bitiren arasız son Cumhuriyet hükumetini gözönü ne alarak, bir yenisini ekliye ceğiz: Atatürk Ismet İnönü gi bi, diğerleri arasında, çok jleri değerli bir uluş adamı da yetiştirmiştir. Bu bir eserdir, ve bir baş eser. Zaten Atatürkün bu yurda en büyük armağanlarindan biri her yönde ulusa hizmet görecek adamlar yetiştirmesidir. Hep bu maksadla değil miydi ki Atatürk meşhur tarihsel söylevinde Cumhuriyet rejimini Türk gendiğine emanet etmişti? Ulus, dirikliği biribirini kovauyarak arasız yetişen yenj yeni kişilerinde belirir sonsuz bir varlık demektir. *f& Cumhuriyet rejimile Türkiyemizde ilk kez olarak sürekli, an(.Arkası iktnct sahtfede) id asilerîn el ı • • • • • •ı Ismet Inönünün Başbakanlıkta Yunan hül Milletin makus talihini yenen Atatürk, Cumhu rM riyet ve inkılâbın, yaratan dimağı, İnönü isliyen kolu olmustur .'•*>•: 1 donumu! îı sılân a Divanıharbler iş devam ediyor, ı Yunan Dış ve Den Metaksas ve Du YUNUS NADİ ı unaniatandaki iayan h&Q. •on vaziyetini lusaca anlatmak lı gelirse şunlar söylenebilir: lsyan Girid adasma inhisar « raziyettedir. Giridde bulunan M. nizelos ta asilere iştirak etmiştir. {nan donanmasımn mühim bir 1 f asilerin elinde bulunmaktadır. Yu | nistamn diğer yerleTİnde sükunet kümfermadır. Asilerin ele geçirdikleri harb | r lerinin adedi Utanbulda çıkan n * bir gazetenin istihbaratma göre d dur. Atinadan gelen bir telgraf U • , " ' nu beş olarak tesbit etmektedir. ^ halde bunlar arasında Averofla tile Yunan Basvekili M. Venizelot M. Çaldari» de limanımıza getirn " lan EIli kruvazörünün dahil buluı ğu muhakkaktır. Yunan hükumeti bunlara karşi yare filolan göndermiş, Tİvayı bakıhrsa ceTeyan eden muhare bir muhrib batrruş, üç tayyare h uğramıstır. Yunanistanın her tarafında örf Foto re devam etmektedir. Hariciye 1 On senedir bayuk bir muvaffakiyetle Başbakatüık eddp Çeneral îsmet Inona nı M. Maksimosla Deniz işleri B Haci Kiryakos kabineden çekiln geçmiş olan bu on yllda Ismet İnönü, Ulu Basbuğun ve milBaşbakajı Ismet İnönü, Başvekilliğinin onuncu ylldönüEa'.Jnfye Metaksas ve Dusmanis letin kendisine gösterdikleti emniyet ve itimada bihakkln münü idrak etmij oluyor. Başbakan 3 mart 1925 te ikinci lâylk olduğunu ispat etmiştir. defa Başvekil olmuş ve o vakittenberi hayatlnln tam on seCumhuriyet, fasilaslz Başbakanllğlnln onuncu ylldonü • nesini, Başbakanlıkta, devlet ve millete hizmet yolunda gemünü idrak eden İsmet Inönünü can ve gönülden kutlula çirmiştir. mağl bir kadirşinasUk ve sükran vazifesi sayar. Her günii, memleket için muvaffakiyetli bir çallşma ile yasetin kazandıgı saferle tamamlıyan Kartuluf Sava^mın Hk zaferini, Bive taclandıran General tsmetin, bunrinci tnonü meydan muharebesini ka> dn sonra Atatürkün gene en büyük zandığı zam'n, Büyük Şef, ona: «Siz inkılâb ve is arkadası olması nvıkad • yalnız düşman ordusunu değü, mille • derdL Türkiye kurtulmuş, muzaffer tin makus talihini de yendmiı» demifolmuştu ama galib Türkiye bakınuu ti. perisan, harab, geri idi; bu yurdu imar Atatürkün bu »ozü, bir zaferin heetmek, şenlendtrmek, bu mOleti yeniyecanile söylenmif güzel bir sozden Hğe, terakkiye, medeniyete olastmnak îbaret kalmadı. O gün General tsmet Bükreş 3 (A.A.) 4 mart, lâzımdı. Harbi kazanan sefler, zafer Yunan kabinerine giren iki ge tnönü İnönünde hakikaten Türkün maGeneral İsmet Inönünün Türçelenkleri üstünde uykuya dalmadılar Metakacu ve Dutmanis ku< tajihini de yenmifti; çünkü, Genekiyede fasılasız olarak bafbave kazandandan daha güc ve daha aral tsmetin bu meydan muharebesini iki «eneral girmiçtir. ' ' ".^ ^ankkvmakamını işgal ettiğinin sun bir mücadele üe kazanılacak yekazandığı 1921 yılnun b?smdanberi, GerekAtinada, gerefc diger < ve fx martta Tevfik Rüştü AraBİ zafer için çalısmaga başladnaiP.'^* Türkfin kara talibi dönmüş, babb alerde tevkifat yapılmakta, divar sm fasılasız olarak Dışarı İşleri Bu çahşmada, on senedir, tsmet çlmıştır. O gündenberi, Türkiye hep ler faaliyete geçmiş bulunmakta Bakanlığının onuncu yıldönü tnönü Kamâl Atatürkün yanmdadır. muvaffakiyetler ve zaferlerle dolu parIstanbui ile Atina arasındaki t müdür. M. Titülesko bu münaVe o Büyük Basın çizdiği programın lak ve güzel günler yssamıştır. muhaberatı dün de başlamamış sebetle ve Balkan Antantınm baş yapıcısıdır. Atatürk, 14 sene evvel tnönünün mubaşkanı sıfatile pazartesi günü tnönü zaferile milletîn nvkus tali • zaffer kumandanma «mOIetin makus diplomatik bir ziyafet vererek Atraa 3 (Hususî) Asi ha hini yenmis olan tsmet, on senedir, talihini de yendiniz» derken, istikbaİsmet İnönü ve TevBk Arasın mileri, Giridde Suda lünanına ^ bütün hayatını, milletin talihini daha lin karanhklannı da delen çelik gözle» şahsiyet ve icraatlan hakkında lardır. güzelleştirmeğe vakfetmistir. Bu on rile bütün «tikbali görmüştü. General bir nutuk söyliyecektir. M. Venizelos isyan hareketiı sene yüz seneye değer müsmir islerle , H ^ ^ ^ l l , 11 I<l tsmet, Ulu Basbuğun idaresi albnda doludur. Baçunız] söyle bir geriye Bürak etmistir. ^ mağiub ederek Türkiyeyi, bütün dündüsmanı bir daha, bir daha, bir daha yük Türkün General tsmet tnönünü, Girid valisinin is'ariarı cevaî yaya, tamamile hür ve müstakU bir yenecek, sonra gidip Lozan konferankua bir istirahatten sonra tekrar iy barakması, adanın asilerin eline ( devlet olarak kabul ettiercekti. sında yesil masalann üstande, çok dagü endisesini doğurmaktadır. Harb meydanında süngiilerin ka • ha lnnrvetlî hasımlarla earpısacak r* ABİDlN DAVER öğleye doğru alınan haberleı zaferi, »ulb konferansmda «İArkası altmcı tahijede\ Atatürkün sevk ve irtadile onlan da Haricde intıbalar M. Titülesko bugün bîr nutuk söyliyecek Dün gelen telgraflar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog