Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet' 30 Mart 1935 •Yecburî satışı Kurtuluşta, tramvay caddesinde kâin olup depo, fabrika, garaj ve buna benzer seylere kullanilmağa pek çok elverişli bir cesim bina ile buna bitişik dükkân ve bir ev mec • buri satis suretfle 30/3/935 tari • hinde İstanbul 4 üncü icra memurluğu tarafindan satdıyor. Parasina iyi bir gelir temin etmek istiyen her bir kimse ile san'at sa • hib'eri icin bu'unmaz bir firsattir. Dudakianndan c gara eksik olmadığı ha de Ne bembeyaz dişleri var! Kendinizi üşiitünce*. Hiç tereddüd etmeden hükmünüzü verebilirsiniz: RADYOiN Çünkü ist. Levazım Amirlığı Satın Alma Kom'syonu ilân an Beş bin liralık Laverekompo • ze kömürü 30 mart 935 cumartesi günü saat 14 te pazarhkla alı nacaktır. Tahmin bedeli tonu 16 liradır. Son teminatı 750 liradır. Îsteklilerin belli saatte Tophanede Satınalma Komisyonuna gel meleri. (1582) ••* RADYOLiN Dişieri beyaziatır, mikropları % 100 öldürür, ağız kokusunu izale eder. Dünyanın en mükemmle baş, diş, nezle, grip, romatizma ilâcı olan K A Ş E G R İ P I N de Radyolin diş macunu fabrika sının mütehapsıs kimyagerJeri tarafindan imal edilm^ktedir. kuUanıyor 6R İP i N almalc olmalıdır ş vuracagınız ilk te "hır Kiralık Tütün Deposu Ortaköyde, deniz kenarında, husu4 rıhtımı havi ve betonarme.en yapilmiş iki tütün deposu kiralıknr. Fabrika için de elvenşlidir. Gaata'da Voyvoda caddesinde Nur hanında 13 No. ya müracaat. Telefon 43265 Ankara Belediyesinden: 1 Ankarada şartnamesinde isimleri gösterilen yolların yapıl ması asfalt betonu ile kaplanması ve parke kaldırım yapılması tro • tuvarların beton blok ile kapatılması ve bunlann beş senelik mütemadi tamiratı işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu inşaatın tahmin edilen bedeli «449.599» lira ve beş senelik mütemadi tamirat işinin tahmin edilen bedeli «39.432» liradır. Bu işlere aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesr B Mukavele projesi. C Nafıa isleri şeraiti umumiyesi. . D Tesviyei türabiye, şosa ve kârgir inşaata dair şartname. ' E Hususî sartname. F Kesif ve vahidi fiat cedveli. lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı «12,23» lira mukabilinde Ankara Belediyesinden alabilirler. 3 Eksiltme 22 nisan 935 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Ankara Belediyesi Fen lşleri Müdiriyetinde müteşekkil Ko • misyonda yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için 2490 (A) numaralı arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 17 nci maddesine uygun «23,312» liralık muvakkat teminat vermeleri. B Ticaret Odasına kayidli Bulunması. C Asfalt şosalar ve parke kaldırım inşaatında ihtisas sahibi olduğuna dair Ankara Belediyesi Fen lşleri Müdürlüğünden verilmiş ehliyet vesikasını haiz olmalan veya ihtisası Belediye Fen Heyetince musaddak bir mütehassıs veya müessese ile teşriki mesaiyi te/nin edebileceğine dair noterden musaddak taahhütname vermeleri lâzıra gelir. 5 Teklif mektubları ihale günü nihayet saat 14 e kadar Ankara Belediye Fen İsleri Müdiriyetine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet saat 15 e kadar gel • miş olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1403) Kumaşı ciheti askeriyeden verilmek ve malzemesi müteahhide aid olmak üzere 981 takım elbise 9/4/935 salı günü saat 15 te kapalı zarfla eksiltmeye ko nulmuştur. Tahmin bedeli 10791 liradır. llk teminatı 809 lira 32 kuruştur. Sartname ve nümune lerini görmek istiyenler hergün öğleden evvel göreMlirler. Is teklilerin kapalı zarflannı bel li günde muavyen saatten b:r saat evvel Tophanede Satın A'mn Komisyonuna veTneleri. (1473) Soğuk algınlığına, baş nezlesine ve diğer nezlelere, gripe, kırıklığa, üşütmekten miitevellid bütün ıstırablara karşı bilhassa müessirdir. GRiPiN En şiddetli baş ve diş ağrılarını derhal dindirir. *** İki bin metro nevresimlik bez 9/4/935 salı günü saat 14 te açık eksiltme ile satın alınacak tır. Tahmin bedeli 1160 liradır. Sartname ve nümunesini göre ceklerin hereün ve eksiltmeve Jfireceklerin 87 lira teroinatlarile Tophanede Satınalma Konrrsvonuna fplmeleri. (1474) Bel, sinir, romatizma ağrılannda hararetle tavsiye edilmektedir. GRİPİN Radyolin diş macunu fabrikasmın mütehassıs kımyagerleri tara tından imal eailmektedir. GRiPiN GRİPİN Her eczanede bulunur. Fiati 7 \ kuruştur. Üsküdar Tapu îdaresinden: 1 «2287» iki bin iki yüz seksen yedi lira kırk yedi kuruş bedeli keşifli Usküdar Tapu binasmın beton arrae inşa ve tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme şartnamesi ve projeleri elli kuruş mukabilinde Üsküdarda Tapu Îdaresinden alınacaktır. 3 Eksiltme şartnamesinin mahsus maddesindeki şeraiti haiz olanlar arasında 15 nisan 935 pazartesi günü saat on dört «14» te Usküdar Tapu dairesindeki Komisyonda vaoılacaktır. 4 îsteklilerin münakasa gününe kadar % 7 \ güvenme parası olan «172» yüz yetmiş iki lirayı Üsküdar Malsandığına yatırdıklarına dair makbuzlarile birlikte müracaatleri. (1468) istanbul Millî Enılâk Müdürlüğünden: Cins ve mevkii Değer be'eli Lira Pey al 'eîi Lira İstanbul Posta T.T. Başmüdürlüğünden: 3 numaralı posta motörünün tekne tamiri ve makinesinin mazut luya tahvili 6110 lira muhammen bedelle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Talib olanların 459 lira tutan muvakkat teminat ve ehliyet vesikalarile birlikte 6/4/935 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 te Galatasarayındaki Beyoğlu Posta T. T. merkezi binasında müteşek kil mubayaa komisyonuna ve şartnamesini görmek ve fbedelsiz) almak istiyenlerin de hergün bu bina dahilindeki Basmüdiriyet kale mine müracaatleri. (1420) BASURDAN AMELİYATSIZ YALNIZ HEDENSA I ile kurtulursunuz. Memeleri kurutur, mahveder. Kani, ağnlan keser. Dunyada nüyonlarca insani kurtanniftir. o A.KUTİEL I Karaköy Topçular caddesi No.33 Mecidıye köyünde Lîkör fabrikası karşısında yeni yolda Vasfi Rıza ve Necmettin evleri arasında 490 metro murabbaı arsanın tamamı. , , .. ,M2 60 kuruştan 23 Kumkapıda Nişancı mahallesinin Nişancı caddesinde 112,5 metro murabbaında eski 21 yeni 23 numaralı arsanın üç yüz elli hissede otuz hissesi. MJ 3 liradan 9 Üsküdarda Pazarbaşı mahallesinde Dibek sokağında eski 84 yeni 76 numaralı iki katta beş oda, bir sofa, halâ ve müştemilâtı sai reyi havi tahta evin tamamı. 712,5 54 Çelebioğlu Aleâttin mahallesinde Leblebici hanının iist katında 15 numaralı kârgir dükkânın tamamı. ' 600 45 Mercanda Uzunçarşı caddesinde eski 418 yeni 11 numaralı üstünde odası bulunan kârgir dükkânın nısıf hissesi. 1250 lira 95 Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarındaki bedeller üzerinden 6/4/935 cumartesi günü saat on dörtte açık arttırma usu lile ayrı ayrı satılacaktır. lstekîilerin hizalarındaki pey akçelerile müracaatleri. «M.» (1434) Bunlann hiç bîri. Nafıa Bakanlığından: Afyon Antalya hattının Baladiz Burdur arasmdaki 24,5 kilo metroluk yedinci kısmının inşaat ve ray ferşiyatı ameliyatı Nafıa Bakanlığınca kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Muhammen ihale bedeli «370,000» liradan ve muvakkat teminatı da «18550» liradan ibaret bulunan bu inşaat ve ameliyatın eksiltmesi 10/4/935 çarşamba günü öğleden sonra saat on beşte Ankarada Nafıa Bakanhğı binasında Demiryol İnşaat Reisliği eksiltme Komisyonunda ya pılacağından isteklilerin teklif mektublarile münakasa sartname • sinde yazılı diğer evrakı 10/4/935 tarihinde öğleden sonra saat on dörde kadar İnşaat Reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri lâzım geldiği ve münakasa şartnamesinde yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en az bir hafta evvel Nafıa Bakanhğına istida ile müracaat ederek alacaklan fennî ehliyet vesikasını teklif mektub larına iliştirmeleri iktiza eylediği ve münakasa şartnamesile mukavele projesi ve ilişiklerîndon mürekkeb bir takım evrakı «18,50» lira bedel mukabilinde Bakanhk Malzeme Müdürlüğünden alabile cekleri ilân olunur. (1439) Saçlanjökülenlere Nafıa Bakanlığından! Filyos Ereğli hattı ikinci kısım inşaatı ve ameliyatı Nafıa Ba • kanlığınca kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Muham tnen ihale bedeli «2,500,000» liradan ve muvakkat teminatı da «88,750» liradan ibaret bulunan bu inşaat ve ameliyatın eksiltmesi 14/4/935 pazar günü öğleden sonra saat on beşte Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında Demiryol İnşaat Reisliği Eksiltme Komisyo • nunda yapılacağmdan isteklilerin teklif mektublarile münakasa şartnamesinde yazılı diğer evrakı 14/4/935 tarihinde öğleden sonra saat on dördç kadar İnşaat Reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri lâzım geldiği ve münakasa şartnamesinde yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en az bir hafta evvel Nafıa Bakanhğına istida ile müracaat ederek alacaklan fennî ehliyet vesikasını teklif mektublarına iliştirmeleri iktiza eylediği ve münakasa şartnamesile mukavele projesi ve !İi«iklerinden mürekkeb bir takım evrakı 50 lira bedel mukabilinde Bakanhk Malzeme Müdürlüğünde alabilecek • leri ilân olunur. (1440) S! BÜLIİNDUGU YERE UĞRIYAMAZ: BtŞİK htMAL MAHMUT CEVAT ECZANESt •£,• S1RKECİ *SEKSÜLİN:" ismine dikkat lyı bir manikürcıye lüzum varaır Ondülâsyon bilenler tercih olunur. Şeraiti gayet kolaydir. Kadıköy tskele caddesi fekerci Ha • d Bekir sirasinda Lüks kadın ve er kek perukâr salonuna müracaat edil • mesı. Satııp ve başmuHamn Yunus Nadi ümuml tıefrtyatt ıdart eden Yaa tyert Uüdürü: Hikmet Münif Maibaaeüik ve Neşnyat Turk Anonlm Sirkett . istanbul Belediye Sular îdaresinden: ldaremizin satın alacağı aşağıda yazılı malzeme kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 15 m/m lik kurşun boru 15 Ton 20 » » » » 2 » 30 » » » » 2 » 40 » » » » 2 » İhale günü 3/4/935 çarşamba gürp'dür. Teklif zarfları o gün saat on dörde kadar Müdürlüğe verilmiş olmalıdır. Bu saatten sonra ge tiri'ecek zarflar alınmaz. Eksiltmeye girmek istiyenler Taksimde Sîraservilerde lf*are bi nasındaki vezneye uerayıp bir lira vererek şartnameyi alabilirler. SAÇ tngiliz Kanzuk eczanesi müstahzaraündan Komojen Kanzuk EKSİRİ Saçların dökülmesine ve ke pekienmesine mâni olur. Komojen saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların gıdasıdır, tabiî renklerini bozmaz, lâtif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerde, ıtriyat ma ğazalannda bulunur. GÖ2Ü8 ve dahilive mntehassısı Sotış yerleri: B.yoğlu ıstklâl cad. 399 No. S. MISIRLI Galafada, Tiinel sokağında 29 No. lu MEYER SAAT TiCARETHANESi REVUE FABRiKALARI SATIŞ MERKEZİ: istanbul, Bahçekapıda Taşhan No. 19 REVUE saatleri Bütün dünyada tamnmış olan K A Ş E Karacabey Harası Müdürlüğünden: Karacabey Harasının 1 haziran 935 tarihine k»dar ova koyun sütleri pazarhkla satılacaktır. Îsteklilerin hergün Hara Müdürlügüne müracaatleri. '1329) «aot 4 dan ilibaraıı 'emberlitas Cıiizel aoartiman T f i . 24160 NEOKALMiN Dr. ZEKİ SITKI I Grip Nevral ji. Baş ve Diş ağnlan Artritizm Romatizma
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog