Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Mart 1935 EMLAK ve EYTAM B A N K A S I Henüz taleb edilmiyen hitte tenedleri B. tertibi Derdesti tahsil A hittesi KASA Banknot 530.457.00 Ufaklık 898.38 DAHtLÎ MUHAB1R BANKALAR ~~ RÖPORLAR HA21NE BONOLARI SENEDAT CÜZDANl Senedatcüzdanı Iskonto edilen mütekaidin ma? 'an ESHAM ve TAHV1LÂT CÜZDANI Borsada kotc olanlar: % 5 i faizli hazine bonolan Diğer esham ve tahvilât Borsada kote olmıyanlar AVANSLAR Esham mukabili avans Emtaa mukabili avans Sair mütenevvi teminat üzerine avans Esham mukabili hazine hesabı carisi BORÇLU HESABI CARtLER Kefalet mukabili krediler Hazine kefaleti mukabili hetabı cariler Hazine hesabı carisi KABULLERİMİZDEN DOLAYI BORÇLULAR SAİR MUHTEUF BORÇLULAR İPOTEK MUKABÎU AVANSLAR Tahsil edilecek satış taksitleri Ipotekli ikrazat lpotekli ticarî hesabı cariler Inşaat üzerine avans MENKULLER GAYR1MENKULLER Hissei istirak mukabili gayrimenkuller DiŞer gayrimenkuller Denizyolîarı İŞLETMESİ r A K T İ F 31 birincikânun 8.902.450.00 2.195.912.63 .531.355 58 1.045.478.03 1934 vaziyeti SERMAYE \HTIYATLAR MUHABtR BANKALAR MEVDUAT Nizamî ihtiyat akçesi P A SI F Acentalan: Karaköy Kopriibaşı *»' 42362 Sirkeci MühürHarzade Han Tel 22740 20.000.000.00 157.258.79 525.721.60 MERSiN YOLU ANAFARTA vapuru 31 mart P A Z A R günü saat 10 da Mersine kadar. (1579) 1.576.833.41 45.837.00 15.990.00 tbrazında cari hesablar Preavili hesablar Vadeli mevduat 1.097.981.51 1.564.146.91 831.807.72 1.273.696.45 65.618.50 813.883.40 AYVALIK YOLU 3.493.936.14 M E R S 1 JN vapuru 30 mart CUMAR1ESI günü saat 19 da Izmiıe kadar. (1580) TASARRUF TEVDtATI Vadesiz Bir aydan bir seneye kadar vadeli Bir sene ve bir seneden fazla vadeli 81.769.49 616.613.06 698.382.55 527.500.00 1.174.194.00 150.002.00 15.127.48 167.084.39 447.897.57 489.073.31 23.517.29 309.078.05 516.677.68 1.851.696.00 EYTAM HESABI CAR1LERİ SAİR MUHTELİF ALACAKLILAR TAHS1S EDİLMİŞ KARŞILIKLAR KABULLERİMİZ rALEB OLUNMAMIŞ TEMETTÜ ve KUPONLAR NAZIM HESABLAR KÂR 2./53.198.35 3.577.078.95 641.368.80 470.185.84 3.050.550.26 380.81 35.133.082.91 68.576.21 7RABZ0N YOLU V A T A N vapuru 3L mart P A Z A R güoü saat 20 de Rizeye kadar. (1581 s AĞRI ve SIZILARA 1.119.182.75 849 273.02 3.050.550.26 859.998.27 1.629.736.96 7.568.872.07 186.878.00 163.269.69 9.54«75fi.72 74.593.56 KALMİTİN 69.271.338.66 1SM1NE DİKKAT EDİNİZ Her türlü ağrılan keser. Romatizma, BAŞ, DİŞ ve S1N1R ağrı larından Nezle ve Kınklıkta emsafsiz bir devadır. Kutusu 7 i kuruş. Ismine dikkat ediniz. NÂ2IM HESABLAR 2.324.366.32 1.024.433.26 3.348.799.R8 35.133.082.91 69.271.338.66 31 birincikânun 1934 tarihindeki Kâr ve Zarar Hesabı MASR*?CAR "9T» Maaş ve ücretler Idare masrafları Vergi ve harçlar VER1LEN FA1ZLER MUHTELİF ZARARLAR AMORT1SMANLAR MUHTEL'F KARŞILIKLAR SAFİ KÂR EMLÂKve EYTAM BANKASI Z I M M E T 268.445,62 103.954.99 7.375.19 Dr. MUNİF ERMAN' Doğum v« kadın hastalıklan Mütehassısı Beşıktas, Iramvav caddesi Sureyya apartmanı No. I Hastalannı hergün sahahtan akşarra kadar ka^u1 erîer ALINAN FAİZ ve KUMUSYONLAR MUHTELtF KÂRLAR ':?*•*••» 379.775.80 485.176.28 108.054.29 26329.88 426.108.40 68.576.21 1.494.020.86 M A T L 0 B 1.040.249.69 290.061.23 BANKA H1ZMET1 MUKABİLfNDE ALINAN ÜCRET ve KUMUSYONLAR 27.295.27 KAMB1YO KARI 1.342.42 İŞT1RAKT.FRDEN KÂR 83.458.57 MAHSUB EDİLEN PROVİZİYONLAR 51.613.68 VAPORCULUK TÜRK ANON1M ŞİRKET1 İstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 1.494.020.86 B4RTN YOLU BARTIN vapuru 30 mart CUMARTESİ saat 19 da Cide ye kadar. Izmir sürat yolu nisandan teşrinievvel sonuna kadar lstaabuldan pengembe, Izmirden pazar günleri kalkar. JNafıa Bakanlığından: Irmak Filyos hattında sekiz muhtelif istasyonda bina inşaatı ve ameliyatı Nafıa Bakanlığınca kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl • mıştır. Muhammen ihale bedeli «160,000» liradan ve muvakkat teminatı da «9,250» liradan ibaret bulunan bu insaat ve ameliyatın eksilt • mesi 13/4/935 cumartesi öğleden sonra saat on beste Ankarada Nafıa Bakanlığı b'nasında Demiryol İnsaat Reisliği Eksiltme Komis • yonunda yapılacağından isteklilerin teklif mektublarile münakasa şartnamesinde yazılı diğer evrakı 13/4/935 tarihinde öğleden son ra saat on dörde kadar İnsaat Reisliğine makbuz mukabilinde tes lim etmeleri lâzım geldiği ve münakasa şartnamesinde yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en az bir hafta evvel Nafıa Bakanîığına istida ile müracaat ederek alacaklan fennî ehliyet vesikasını teklif mektublarına iliştirmeleri iktiza eylediği ve münakasa şartna • mesile mukavele proiesi ve ilisiklerinden mürekkeb bir takım evrakı sekiz lira bedel mukabilinde Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilecekleri ilân olunur (1442) istanbul Liman işleri Umum Müdürlüğünden: 1 1 nîsan 935 tarihinden itibaren liman riisnma dahi nhtitn rüsumtl gflji gümrük beyannameleri muhteviyatı (uerindefi re tek bir makbuıla tahsfl olunacaktir. 2 Kontimentonun idaremizce tasdSuna hacet kalmaksizm ashabtaa or dino verilmesinin serbest olduğo acentalara bfldirilmiştir. 3 Tahsüât Hrakabüincle ashabma makbuz tenedi verSeceğinden pul masrafı kendisine aid olmak üzere tâccartn icab eden pulla makbuz • ları araması lâzımdır. 4 Liman ve nhtim rüsumunun beraberce tahsil edHdiğini natık idaremi zin tasdik lerhi gümrük beyannameleri üzerinde göriilmedikçe triim • riikler tarafindan muamele yapilmamau Gümrükler Basmüdürlüğiln • ce gümrüklere tebliğ edilmiştir. 5 Supalan eşya için tüccar daha evvel gişelernnize muracaatle liste ala cak ve bu listeyi gümriik manifestosuna îbraz edip beyannamesine numara kaydettirdikten sonra bn suretle tekemmül etaniş olacak olan beyannamesîle giselerimize felerek muaroelesini yaptnacak ve riisumunu • • • i B S H H a B İ B B H B B tediye Dr. Ştikrü Ertan BİTBMİ aiBif nratehauis GÖZ HEKİMİ BablaJi Anluua caddeai No. 60 Telefon: 22566 Seyhan Vilâyetî Dainıî Encümenînden: 1 Adana istasyon caddesi üzerinde inşa edilecek ilkmekteb «otuz dokuz bin dokuz yüz elli» lira keşif tutarı ile eksiltmeye konulmuştur. Bu işe aîd şartnameler ve evrak sunlardır: A Keşif hulâsası, B Proje resimleri, C Hususî şartname, D Mukavelename. Istiyenler bu şartname ve evrakı iki lira mukabilinde Sey han Nafıa Başmühendisliğinden alabilirler. 2 Eksiltme. 935 senesi nisanm «21» nci pazar günü saat on birde Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır. 3 Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktrr. 4 Eks'ltmeve girebilmek için «2996» lira 25 kuruş teminat vermesi ve Nafıa Başmühendisliğinden tasdikli fennî ehliyet vesikasile Ticaret Odasının icînde bulunduğumuz seneye aid vesikasmı göstermesi lâzımdır. 5 Teklif mektublan 3 ncü maddede yazılı saatten bir saat evvel Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublar da nihayet 3 ncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ve dış zarfın mühür mumile iyice kapat'lmıs olması lâzımdır. Postada olan aecikme'er kabul edilmîz. C1464) istanbul Nafıa Fen Mektebi Satınalma Komisyonundan: Mekteb tdebeTeri için şartnamesine göre bastırılacak «500» aded Mukavemet kitabı açık eksiltmeye konmuştur. Klişe ve tab'iye bedeli «540» liradır. Eksiltme 7/4/935 pazar gü • nfi saat 14 te tstanbul Maarif Müdiriyeti binasında Liseler Muhase beciîiğinde yapılacaktır. tstekliler sartnameyi görmek üzere mektbe müracaetleri ve belli saatten evvel teminatı evveliye olan «41» firayı yatırarak makbuz • larile komisyona gelmeleri ilân oîunur. (1413) Nafıa Bakanlığından: Afyon Antalya hattının Bozanönü • Isparta arasındaki 13.8 kilometroluk mükerrer 7 nci kısmımn inçaat ve ray ferşiyatı ameliyatı Nafıa Bakanlığınca kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanlmıştır. Muhammen ihale bedeli «300,000» liradan ve muvakkat temi • natı da 15,750 liradan ibaret bulunan bu insaat ve ameliyatın ek siltmesi 10/4/935 çarzamba günü öğleden sonra saat on altıda Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında Demiryol tnsaat Reisliği Eksiltme Komisyonunda yapılacağından isteklilerin teklif mektublarile münakasa şartnamesinde yazılı diğer evrakı 10/4/935 tarihinde öğleden sonra saat on beşe kadar İnsaat Reisliğine makbuz mukabi linde teslim etmeleri lâz'm geldiği ve münakasa şartnamesinde yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en az bir hafta evvel Nafıa Bakanhğına istida ile müracaat ederek alacaklan fennî ehliyet vesikasmı teklif mektublarına iliştirmeleri iktiza eylediği ve münakasa şartnamesile mukavele projesi ve ilmklerinden mürekken bir takım evrakı 15 lira bedel mukabilinde Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilecekleri iîân olunur. (1441) İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiîiğinden Bedeli kesfi 1989 lira 76 kuruş olan tevkifhane binası tamiratı açık eksUtmeye konulmustur. Eksiltme 17/4/935 tarihine musp^if çar şamba günü saat 14 te İstanbul Vilâyeti Muhasebeciliğinden mu vakkat teminatın vezneye yatınldığına dair makbuz veya banka kefalet mektubile birlikte ayni gün ve saatten evvel Komisyon Reisliğine verilmesi lâzımdır. Talibler bu husustaki şartnameleri ve evrakı keçfiyeyi İstanbul Adliye Levazım Memurluğunda göre bilirler. (1577) İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: 11 NİSAN 1935 tedir, 00,000 liradır .000, 10.000, 5.000 liralık liralık mükâfat vardır. Yemişte Ahıçelebi mahallesinin Kafesli sokağında iki kattan ibaret 1, 3, 5 numarah kârgir mağazanm ve 11953910/37324800 his sesi bir ay içinde 11,100 lira 50 kuruş üzerinden pazarlıkla satıla caktır. İsteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 833 li ralık pey akçelerile 25/4/935 persembe günü saat on iki buçuğa kadar müracaatleri. «R» (1587)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog