Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

HASAN KUVVET ŞURUBU '• Cumhariyet' 3 Mart 1935 Z A A F I UMUMÎ, KANSIZLIK v e KEMİK Hastalıklanna şifaî tesİrleri coktur Çocuklar, Gencler, Genc Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. Hasan Ecıa deposu Ayırma kabiliy etli Hassas TURKCE OSMANUCA FRANSIZGA DİCTİONNAIRE TURC OTTOMANE FRANÇAİS lsmail Hami Danismend tarafından meydana getirilen bu lugat öz Türkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve ayni zamanda Fransızca karşıhklarını göstermektedir. Herkesin ve hatta ecnebilerin istifade edeceği bu SÖZLÜK intişar etmiştir. Fiati 100 kuruştur. 4 ••• Dr. Ihsan Sami *"™ < ZLU KÜTÜBHANESİ uksiirük vŞurubu ÖLsDriifc v . nefeı dar!ı£ı, boimace ve lazamık öksSrSklerî îçin pdı te • •irlî ükçtir. H«r eCMnede ve e d * de^ potannd. bnlunor. (8770) ^ ucuz SEKSULi N Neler ^tlVöULIN,Gevşemiş TAZE, SAF ve UCUZ Trabzonyagıarını bulabilirsiniz. Bahçekapı Km'Ak ve Evtam bankası karşismda N o 16 Kadri Çülha ^ Yaimz " özdem Kiler „ ind m KANAAT yapar? einirleri çelik gibi sertlegtirir. SEKSÜLİN '. Yorgun beyinleri zahmet vermeden çalijtmr. SEKSÜLİN '. Kana genclik hararetini iade eder. SEKSÜLİN '. Belgevşekliğini, nmumî zafiyeti giderîr. I ^ ^ ^ H M Hertürlii ağrı ve Ehven, temiz DI$MACUNU sızılara r Matbaa işleri karşı en Maarif kütüphanesi matbaası jstanbul, Ankara caddesi No. 15] miiessir Dahiliye Vekâletinden: Dr. CEMS'in t e d b i r. Yenisehirde yaptırılan Vilâyetler Evinin muhammen bedeli 13,500 olan mahiyeti fennî ve malî sartnamede yazılı NASIR İLÂCI Hradan ibaretkapalıcins veusulile eksiltmeye konulmuştur. tstiyenler GRİPİN olan halıları zarf bu husustaki sartnamesini Ankarada Dahiliye Vekâleti Eksiltme Komisyonundan atabilirler. Eksiltme 21 mart 935 perşembe günü saat kullanmaktır. 15,30 da Dahiliye Vekâleti binasında toplanacak Eksiltme Komis Dis hekiminiz tercihan Mine dis macununu tav siye edecektir. Çiinkü: 1 Tüpleri saf kalaydan mamuldür. Terkibini bozmaz. 2 Ağiz mikroblarina ; :>:•'••• H A K K I N D A . karsi en öldürücü tesirini gösterir. HER HALDE 0İŞ HtKİMİNİZİN FIKRINİ ALINIZ GRİPtN, en siddetli baş ve di» ağnlarinı keser. Bel ve sinir ağrüarile üsutmekten mütevellid biitiin îstirabla* n dindirir. Grip ve emsali has • talıklarda haranetle tavsiye edilmektedir. SEKSÜLİN . Yorgunluk neticesi, zehirlenen " kenımel gekilde tamir eder. uzviyeti en mü BESİR KEMAL MAHMUT CEVAD ECZANESİ, SirkeJ Kutusu 200 kuruftur yonunda yapılacaktır. Muvakkat teıninat miktan 1012.5 «bin on iki buçuk» liradır. Isteklilerin 21 mart 935 «lerşembe günü saat 14,30 a kadar icap eden vesaikle birlikte teklif mektublarım Dahitiye Ve • kâleti Eksiltme Komisyonuna vermiş olmaları lâzımdır. (1012) Üniversite Arttırma, Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: En e»ki na»irları böe pek ku« bir zamanda tanumen ve kökünden çikartr. Umuım deposu: tngfliz Kanzuk ee> zanesi, her eczanede bnlunur. Ciddî ve mtiessir bir nasir ilâddir. Sultanahmed besinci sulh hukuk hâkimliğinden: tstanbuld* eski Mimarkemaleddin yeni Camciali mahallesinde Büyükre . yidpaşa sokağmda 15 numaralı evde mukim iken 2 eylul 1934 tarihinde vefat eden ve mabkememizce terekesi • nm tahriri karsilastirilan Ahmed oğlu Mustafa Lutfînin alacakhlarüe borçlularinm ilk ilân tarihi olan 5/3/193S ten itibaren bir ay zarfinda mahkememize müracaatle alacak ve borçlarini kaydettîrmeleri ve bu müddetin mü » rurundan sonra vâki olacak tnüraca • atlerin nazara alinamiyacağı kanunu medeninin 561 inci maddesi mucibin • ce ilân olunur. (8806) GRİPİN kaşelerını Muhtelif Kimya Malzemesi. Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: Tahminî bedeli 100,000 lira olan ve 9 mart 935 tarihinde pezarhgı yapılacağı ilân edilen kimya malzemçsimn tediye şartlarında değişiklik yapıldığından bu malzeme pazarlık tarihinin 19 mart 935 sah gününe talik edildiği ilân olunur. (1060) Üniversite Arttırma ve Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: Markası Muhammen bedeli Muvakkat teminatı Undala Duplez sistemi 880 Lira 66 Lira 1 Tıb Fakültesi Fizikoterapi Enstitüsü için yukanda muhammen bedeli ve markası yazılı bir aded diatermi makinesi 14 mart 1935 perşembe günü saat 15 te Universitede ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Istekliler, bu alâtın sartnamesini hergün Üniversitede göre • bilirler. 3 Taliblerin kapalı zarflannı ihaîe günü saat 14 te Üniversite (1017) Umumî Kâtiblieine vermis olmaları lâzımdtr. Her eczanede bulunur. Fiati 1 Üniversite Tıb fakültesi farmakodinamı lâboratuvarında ya • * * 7,5 kuruftar. pılacak olan tamir ve ilâve işleri 7/3/935 perşembe günü sa • at 15 te Universitede ihale edilmek üzere kapalı zarf usuli Aku ve sınır hasca ıkları mutehassıst le eksiltmeye konulmuştur. Dr. FAHRi CELAL 2 lsteklilerin yukanda sözü geçen işe aid şartname ve plânlan Hergün saat 3 ten sonra Taksimdo hergün Üniversite Komisyonunda tetkik edebilirler. ıStadyom kapısı karşısında Altm Ay 3 Bu işe aid yapılmış olan 1,634 lira 60 kuruşluk kesfin % 7 i partımanı. Telefnn. 43450 nisbetinde teminatlannı isteklilerîn ihale günü öğleye kadar Üniversite Muhasebe veznesine vatırmıs o'maları lâzımdır. tecriibe ediniz. Tesbiti Zarar K omisyonundan: Yugoslavyada mal bırakmış olan Türk tebaasına alınan tazminat miktanna göre yapılacak tevziatın nisbeti tayin olunabilmek için henüz beyanname vermemiş olanların 31/3/935 akşamma kadar Ma • liye Bakanlığında müteşekkil komisyona, tasarruf vesikalarile bevannamelerini vermeleri ilân olunur. (1087) Yugoslaya Türkleri ADEMİİKTIDARA Karşı HORMOBİN TABLETLERİ istanbul Belediyesi ilânları Erkeklerde ienasiilî zafiyeli ve bel gevşekliğini tedavi eder. Eczanelerde bulunur. Fiati 150 kurustur. Doktorlara talep vukuunda tafsilât ve numune gönderilir. ADRES: Galata Posta kutusu 1255 VAKİTSiZ İHTİYARLIYANLAR FORTESTİN Gençleştirir. Uzviyete yeniden hayat verir. Ademi iktidar ve bel gcvşckliğine emsalsiz bir ilâçtır. istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: D.No. 4621 4621 1 Semti ve mahaDesi Sokağı No. Cinsi ve hissesi Topbane Ekmek Kadirler yokusa eski 77 m3. çjbaç, yeni 91 , , » eski 77 mü. yeni 91/1 Bostand Eyüb îslâmbey Ahsab hane ve babçenin metrosu 127,50 tamamı Duvarla çevrflmi» arsa ve kuyu metrosu 105,64 ta mami Bağdad caddesi 494496 Üç dükkân ve bahçe Bostancı istasyonu 498500 41 mfl. 41 mu. 41 mu. 41 roö. 41 mü. 41 mü. 41 mS. 41 mü. 41 mS. ÜAüdar SelâmsU Mirogla 366,50 metro arsanm 1/6 bissesi 402 metro arsanm 1/6 hissesi 230 metro arsanin 1/6 hissesi 337,5p metro arsanm 1/6 hissesi 353,50 metro arsanin 1/6 hissesi 255,50 metro arsanm 1/6 hissesi 281 metro arsanm 1/6 hissesi 321,50 metro arsanm 1/6 hissesi 384 metro arsanm 1/6 hissesi Muhammen kiymeti lira 2128 Kapah zarf 1584 3080 67 81 46 68 71 51 63 65 77 Kapalı zarf Kapah zarf Açik arttırma Açik artlrma Açik arttırma Açik arttırma Açik arttırma Açik arttırma Açik arttırma Açik arttırma Açik arttırma Dumlupmar yatı mektebi için 1500 kilo toz ve 200 kilo kesme şeker açik eksiltme ile ahnacaktır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün • de görülür. Toz şekerin beher kilosunun tahminî fiati 36 kuruş 75 santim, kesme şekerin beher kilosunun tahminî fiati 39,5 kurustur. Muvakkat teminatı 47,5 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesikalarla eksiltme günü olan 21/3/935 perşembe günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmahdır. (1104) I Inhisarlar Umum Müdürlüğünden \ 1 Gemlikte yapılacak «18714» lira «42» kuruş bedeli keşifli yaprak tütün ambarı kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme şartnamesi ve projeleri «94» kuruş mukabilinde Cibalide Levazım ve Mubayaat şubesi Nakit Muhasibliğinden ve Bursa Inhisarlar Başmüdürlüğünden alınacaktır. 3 Eksiltme 5 mart 935 tarihine musadif salı günü saat 15 te Ci balide Ahm Satım Komisyonunda icra edilecektir. 4 Teklif mektubları kanundaki hükümlere göre yukanda tayin Grip. edilen gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisine nezle, makbuz mukabilinde verilmelidir. soğuk 5 Eksiltme Şartnamesinin mahsus maddesinde yazılı şeraiti haiz algınlığı olanlar arasında yapılacaktır. ve 6 Talib olanların % 7 i muvakkat güvenme parası olan «1404» bütün ağnlara lira ile birlikte müracaatleri. . ' (744) karşı. * • 5/3/935 salı günü kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaŞı ilâs olunan Ge^lik yaprak tütün, ambarı inşaatı eksiltmesi şimdilik geri bırak»! mıştır. (1093) 345 M3 Beyazlahta Tamboy 134 M3 » » Kısaboy ldaremiz ihtiyacı için yukanda cins ve miktan yazılı b*ey*z tahta sartnamesi mucibince pazarhkla satın alınacaktır. Vermek istiyen Ierin 21/3/935 perşembe günü saat 14 te % 7 | güvenme paralarile Cibalide Levazım Te Mubayaat Şubesine gelmeleri. (1092) Safıip ve BafmuharriH Yunu$ Nadi ümuml nefriyitı idare eden Yazı tflert Uüdurü: Hikmet Münit ttatbaactitk ve Netriyat TürK Anonltn Ittantel 4747 4805 480S 1 4805 2 4805 3 4805 4 4805 5 4805 6 4805 7 4805 8 4813 tslâmbey yeni 7 Arsa ve barakanm 9/16 144 Açik artürma eski 69 hissesi Yukarida evsafı yazilı emvali gayrimenkule on gün müddetle müzayedeye çikarılmiş ve 13/3/935 tarihine tesa düf eden çar$amba günü saat 14 ten itibaren ihalelerinin icrası mukarrer bulunmnstur. Satis münhasiran gayrimübadil bon&sa fledir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog