Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

3 Mart 1935 İÇÎDİZ Camhuriyet' Hazınımlığı. Mide yonmalanm giderir. Miofc v« barsaklon boşaltmak suretile Kabızlığı, Ağızdaki Tatsızlığı ve Kokuyu izaie eder. Hiç bir uzva zarar vermezve ahştınnaz. Fazla Yemek ve içmedon sonra mide ve vücudünüzde hissettiğini* ağırlığı derhal faafifietir. Hamile kadınlann k u s m a I a n n a P e k faidelidir.MAZON isim ve markasına çok dikkat edilmelidir. Deposu Mazon ve Botton ecza deposu. Bahçekapı, Iş Bankaaı arkasmda No. 12 HaZimSIZİIga, mİde ka MGVVd TtiZU I Devlet Demıryolları ve limanları işletme Umum Idaresi ilânları I TÜRKANON1M ŞİRKETİ Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazıh 4 gnıp raalzeme hizalarında yazıh gün ve saatlerde her gnıp ayn ayrı ihale ] Istanbul Acentahğı edilmek üzere açık eksiltme usulile Haydarpaşada birinci işletme Liman han, Telefon: 22925 binasındaki komisyon tarafından satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin hizalannda yazıh muvakkat teminatı vermeleri ve kanu nun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe mânii kanunî bulunmadığına dair beyanname ile eksiltme • 6ÜNEVSU vapuru 3 mart günii saatine kadar Komisyon Reisliğine müracaatleri lâzımdır. Bu j PAZAR eaat 20 de Rizeve kaişe aid fartnameler Haydarpaşa gar binası dahilindeki komisyon ta | dar. rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. I 1 210 aded yayh kırma aleminyum ve çelik metro 2 M. lik, 36 f™ KIMYAGER ••! aded marangoz ve duvarcı tesviye ruhu, 44 aded okside pirinc kapı kolu, 6 aded hortura borusu ve rakoru. 5665 aded muhtelif eb'adda IDRAR. KAN. KAZURAT ham anahtar, 105 aded fiseli asma kilid. 93 aded demir saz borasu ve soirenin tahlillerini yapor. T si ve redüksiyonu. 310 aded gömme menteşe, 512 KG lokomotif zinDrvemyolu ertasındo. Tel. 23334 ciri. 600 aded celık bilya, 60 aded mesnedli kilid askısu 881 aded muhtelif eb'adda tazyikli, tazyiksiz su ve tevkif muslugu, 5 aded uDoktor zun laplı dal makası, 3 at»ed hel, 100 aded balact hrmısı. 1 aded mikrometro. 50 aded 18 M. M. lik metrik difli buji, 4 aded aörame kapı kilidl 10 aded bahce kaoı kilidinden ibaret 19 kalem hırdava Babıâli caddesinde Türkiyt tın bedeli muhammeni 2136 Iira 41 kuru* ve muvakkat teminab: 160 eczanesi karşısında lira 23 kuruştur. Ektiltme 11/3/935 pazartesi günü saat 14 te yapı lacaktır. 2 2 aded 5 Iitrelik büyük semaver pirinç: Muvakkat teminatı: Ist. Levazım Amirligi Satın 2 Ura 47 kuru» ve mnhammstı bedeli: 33 Iira olup eksiltmesi 12/3/ Alma Komisyonu ilânları 935 sahffünfisaat 14 te yaoılacaktır. 3 1T0 Ka. lhîamurt Muhammeo bedeli * 77 Ura rm muvakkat teAskerî Tıbbiye mektebi için minatı: 5 Iira 77 kuruştur. Eksiltmesi 12/3/935 sah günü taat 14 te kumaşı ciheti askeriyeden verily.apılacaktır. mek ve diğer melzemesi naüteah4 165 add odun baltas», 35 acfed maranffoz raltasî, 4 aded yan» hide aid olmak üzere 401 takım gın beltası: Muhammen bedeli: 189 Iira 96 kıırus ve muvakkat te haricî elbise maaşapka 3 mart minatı: 14 Iira 25 kuruştur. Eksiltmesi 12/3/935 sah günü saat 14 te 935 pazar günü saat 16 da açık yapılacaktir. (914) eksiltme ile yaptınlacaktır. Tahmin bedeli 4,812 liradır. Istek Muhammen bedHeriIe miktar ve vasıflarî asağıda yazıh 10 gnıp lilerin şartnamesini ve nümunemalzeme ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 20/3/935 sini görmek üzere hergün ve kaçarffamba gfinü saat 10 da açık eksiltme ile Haydarpaşada Birinci İş palı zarfa gireceklerin 360 lira letme Komisyonu tarafından satın alınacaktır. 90 kuruş ilk teminat mektubu ^ Bu işe girmek istiyenlerin her grupta yazıh muhammen bedelie veya makbuzlarile belli saatte rine «öre muvpkkat teminatlanm Haydarpaşa veznesine yatıracak ve Tophanede Sattnalma Komitvo alacakları makbuzu ve kanunun tayin ettiği vesikalan ve kanunun nuna gelmeleri. «821» (806) dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe mânii kanunî bulunma •*• « dıgına dair beyanname ile eksiltme günü saatine kadar Komisvon Askerî Tıbbiye mektebi için Reisliğine muracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Haydar630 pijama 3 mart 935 pazar güpaşa gar binasındaki Komisyondan parasız olarak verilecektir. nü saat 14 te açık eksiltme ile a1 600 kg. Ingiliz sicimi, 1,5 m/m, 30 kg. Rafya, 50 kg. kalafat hnacaktır. Tahmin bedeli 1,890 ipi, 50 aded palanara ipinden ibaret dört kalem malzemenin muhamliradır. lsteklilerin şartname ve men bedeli 1177 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 88 lira 31 nümunesini görmek üzere her kuruştur. . gün ve eksiltmeye gireceklerin 2 10 aded vagon yıkamaça mahsus fırça, muhammen bedeli 10 141 lira 75 kuruş ilk temina^a « lira ve muvakkat teminatı 75 kuruştur. rile Tophanede Sat'na'ma Ko • 3 20 kg. kayış tutkalı, muhammen bedeli 20 Iira ve muvakkat misyonuna gelmeleri teminatı 150 kuruştur. «820» (808) 4 1900 metro kalın ve ince amerikan bezi, 260 metro şilte yü• • • 7Ü için kumaştan ibaret iki kalem malzemenin muhammen bedeli 636 lira 60 kuruş ve muvakkat teminatı 47 lira 74 kuruştur. 1,500 takım pijama 14/3/935 5 45 metro Linolyom muşambası 3 m/m, muhammen bedeli 250 perşembe günü saat 14 te açık lira 20 kuruş ve muvakkat teminatı 18 lira 76 kuruştur. eksiltme ile abnacaktır. Tahmin 6 1 aded yerli maroken kanape, 10 aded dosya dolabı, 1 aded bedeîi 4,425 liradır. lsteklilerin amonyak dolabı, 1 aded yazı makinesi masası, 5 kg. dösemeei otım şartname ve nümunesini gormek dan ibaret beş kalem malzemenin muhammen bedeli 509 lira 97 ku üzere hergün ve eksiltmeye gi ruş ve muvakkat teminatı 38 lira 25 kuruştur. receklerin 331 Iira 88 kuru» ilk teminatl«Tİle belli .oatte Top 7 60 tura deri dikmege mahsus makine için iplik, 103 aded dihanede Satmalma Komisyonu kîş ve saraç iğnesinden ibaret iki malzemenin muhammen bedeli na gelmeleri. «1040» (842) 14 lira 18 kuruş ve muvakkat teminatı 106 kuruştur. *** 8 15 aded iyi ve adi cins yün battaniye, 8 aded büyük ^aşyastığından ibaret iki kalem eşyanm muhammen bedeli 138 Iira 90 kuruş Tophanede Askerî fınnı icin ve muvakkat teminatı 10 lira 42 kuruştur. tahta raf 6 mart 935 çarşamba 9 10 aded havlu, 2 aded burnuz, 24 aded peçeteden ibaret üç günü saat 14 te pazarîıkla yap kalem eşyanm muhammen bedeli 29 Iira ve muvakkat teminatı 2 litmlacaktır. Tahmin bedeli 272 ra 17 kuruştur. liradır. lsteklilerin kroki ve şart10 64 aded muşamba ceket ve muşamba pardisü, 15 aded iş namesini görmek üzere hergün gomleğinden ibaret iki kalem eşyanm muhammen bedeli 225 lira 6 ve pazarhğa gireceklerin 40 lira kuruş ve muvakkat teminatı 16 Iira 88 kuruştur. (983) 80 kuruş son teminatlarile belli saatte Tophanede Satırialma Komisyonuna gelmeleri. (1099) **• Kınkkale Askerî San'at mek • tebi için müteahhid nam ve he 18 inci tertib 5 inci çekiş 11 mart 1935 dedir. sabına 45 kalem coğrafya, tabiBüyük ikramiye 30.000 liradır. iye, fizik, kimya malzeme si 19 Aynca 10.000, 4.000, 3.000 Iirahk ikramiyeler ve mart 935 sah günü saat 14,30 da 20.000 Iirahk mükâfat vardır. açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 1197 liradır. U teklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve eksiltmeye gi receklerin 89 lira 78 kuruş ilk teminatlarile belli saatte Top hanede Satmalma Komisyonuna Hara ve Merinos yetiştirme çiftliği hayvanlan için yüz iki bin kilo gelmeleri. (1097) yulafla yüz dokuz bin kilo arpa kapalı zarf usulile eksiltmeye ko • *** nulmuştur. lsteklilerin sekiz yüz lira muvakkat teminatlarile birlik Hastaneler için 11 aded bü • te eksiltme günü olan 10 mart 935 pazar günü saat on dörtte Hara yük bakır kazan 19 mart 935 sah da bulunmalan ilftn olunur. (935) günü saat 14 te açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 385 liradır. tsteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve eksilt Kmkkalede istihdam edilmek üzere elektrik tenvirat ve kuvvet meye gireceklerin 28 lira 88 ku tesisatından ve motorlerinden iyi anlar usta elektrikçilere ihtiyaç ruş ilk teminatlarile belli saatte vardır. Taliblerin nüfus tezkeresi, hal tecümesi ve bonservisleri su retlerile tahriren: Kınkkale Askerî Fabrikalar Kuvvet Merkezi Mü Tophanede Satmahna Komisyo • nuna gelmeleri. XI098), düriüğüne müracaatlerL (1058), VAPURCULUK İstanbul Kauçuk ve Kablo Fabrikası TÜRK ANON1M ŞİRKETİ tdare medisince hİMedarlar genel heyetinin 20 mart 1935 günlemecinde adi elarak toplanmast kararlaşUnlmif oldugundan esas mukavelenamenin 6 0 taa maddesi mucibince hiue sahiblerinin o gün saat on beşte firketın Ftadıklıda tramvay caddesinde 137 ve 139 nomaralı merkezini tefrifleri ve toplantıdan bir hafta önce ellerindekî hisse senedlerini tîrket merkezine tevdi eyliyerek mukabilinde hîsse sened • lerinin aded ve nomaralannı mübey • rin birer dühuliye kartı almalari rica oltmor. Hayalî Sosyalizim ilmî Sosyalizim ı bah$e dair en mSkemmel tterdb Engels Yeni çıktı Denizyolları lŞLETMESt Aeentalanı Karakoy KSprübası Tel. 42362 Sirked Mahardarzade ••BV Han Te! 22740 ••Bsi Trabzon yolu Haydar Rifat 50 kuruş Bakırkoy Bez Fabrikası Memur ve fşçileri Mes'uliyett Mahdudelİ Kooperattf şirketinden: Aşağıda yaslh maddderin mfiza • kere ve karara bajlanmasi için 31 mart 1935 giinlemectnc tetadfif eden pa • su günü taat 15 te fiHntİB merited bolunan Bakırkoy bez fabrikasinda hİMedar umumî heyetinin alelâde topIantuı jrap4acaktır. Bir hissey* U e malSc olan ber bi*sedar mmunf heyete ittirak edebifir. Mascretine bmaea gelemlyenleT bîr digeriai tevkH etmek saretfle iftirak •4ebiI«MkIerdlr. Içtima gunünden «w«f fcer hfaseda* rtn mSracaat ebnesi ISztnra ilâa ohı • aor. V A T A N vapuru 5 mart SAU saat 20 de Rize'ye kadar. (1102) TRABZON YOLU İSKENDERIYE YOLU ÎZMİR vapuru 5 mart SAU saat 11 de Iskenderiyeye kadar. (H0İ) Dr. Cevad Tahsin Ruzname . 1 tdare meclisi ve murakıb ra • porlarinin okunmasi. 2 1934 yüı bilânço ve kftr ve zarar btsablarraia tasdik ve idare roeditOe murakıbin îbra»ı. 3 1935 yilı îçm murakıb veya nrarakıblana seçümesi ve bunlarta tterctlerinia tesbiri. 4 tecdidL 5 sulerin melede mesL tlk idar* meclismin tamameB tdare meclisi azalarile mSes şârketle her türlü tkari mm bahmabamelvrin* faja veril ^••SEYAHAT IÇiN YEGANE VE MÜSTESNA HRSAT 40000 tonluk «STATENDAM» I9ks franaatlaBtik vapuru 10 mart pazar günfl 640 seyyah fle Umani • miza gelecek ve 12 mart sabahı aaat 6 da birind smtf Oe turirt mev kOer için yolca alarak PtRT VENEDtK MEStNA • NAPOLt MONTE KARLO liman. laıtaa bareket edecekbr. Fıatler: l m d ainif TurUt S. Limani 17,50 Ura 27 Pire 53,25 » 86 Venedik 80 > 120 Mesma 90 » 135 N.poli 116 » 175 Monte Karlo Tafcüat için Galatada Hüdaven • digâr hanmda W. F. Henry VAN d«r ZEE ve şürekâ*ı umumt acen • talarina möracaat. Tel. 44986. Muhip Nurettîn Müzakere olunacak işler: 1 Mtdisi Mart ve murakıb n • porlarmiD okunmasi ve tasdikL 2 934 yib hesabina aid bSânço ve kftr ve rararmm tatdSci ve meclisi idarenin tebriyesL 3 tstîfa edecek ftl meefis Bye • snııi! yeriiM oıgerlerlBiB) svçiimesl. 4 tttifa edecek savakıbm ye rine Ur uıuıakıbin seçflınesı. 8 Mevcod karta tevsi «dfltp • dihnenMd f*Hf*^iı bir karar vtnl mesL ' i Istanbul Kumandanlığı Scılıncılmu komisyonu Hâıtlon Istanbul Kumandanlıgından 1,000 ton agırhğında eşya nakli pazarîıkla eksiltmeye konmuş • tur. Bedeli tahmin! 2,000 lira, muvakkat teminatı 150 liradrr. Ihalesi 3/3/935 pazar günfl saat 16 dadır. Şartnameyi görmek i*> tiyenler hergün Fmdıkhdak! Komisyonda ihale saatine kadar g5rebilirler. lsteklilerin muvakkat teminatlarile birlikte Komisyonda bulunmalan. (1091) Fatilt Sulh Bir deymden dolayi tahü hacse ahbir Anadohı baluı, bir yel haluı, üç Sıvas kfltroi, Bç Anadohı halı see eade, bir ayı pottu, bir kübik I M H , bir duvar saati, bir koraodin, Bc takım perde, bir ufak yazihane 4/3/935 tar%mde saat 14 te Sandalb*detteninde bOmSsayede saülacagiadaıı talib olanlarin mahallindeld memunma m&ra * caat etmeleri Ofia olunur. (8777) Dr. BAHATTiN ŞEVKi «• Zfilıı«»iy i M Bahçekapı Taş Han 2 nci kat 9 dan 6 ya kadar. Haliç Fenerinde, Baiat csddesinde deniz kenanndt kftia Sabık Amsr transit antreposa fabıikı vesafre IÇIB kailanıfniya elverlgli bir tntrepo ve müştemilâo kiralıktır. Uun <u!, Bahçekapı Anadota hanının Asma Iratıada S Amar ve jerikine möracaat KİRALIKTIRX ZIPAAT TödKiYE TAYYARE PİYANGOSU BTYÜK •••••• Karacabey Harası Müdürlüğünden: Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: BiRiKTİiDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog