Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Cumhttriyet Mart ÖZ TÜRKÇEt ULUSAL VARLIK Kişmin kendi dirimini eksiksiz olarak yaşamasl, her yönden katıksiz olarak som bir dururada ( 1) kendi topluluk varllğlnl yaşamasldlr. Toplulu gun kifiye bu som dirimi verebilmesi ise kendi topluluk diriminin her türlü jrâd türelerden, artakalmiş yasaJardan busbtitiin slyrllmiş olarak kendi öz varllğlnl, olduğu gibi yaşamasile o • hrr, Topluluğun ba öz varhllğldlr ki eskidenberi aeunun büyük taninmiş düşünürleri bunu aramlşlar, bunun arkasindan komşuşlar, bunu en yüce bir ideel olarak düşünmüşlerdlr. Gerçek bir topluluğun kendi varllğlnl boyle katlkslz bir durumda her türlü yâd türelerden, artakalan göreneklerden sly • rllmlf olarak, çağdaş olan uygurluğun bütün klldadlarlnl ( 2 ) edinmif ve kendi diriminde yalnlz kendi oz ku rallarloln yargldlığl ( 3 ) alunda yaşa» mif olmalldlr ki en guzel ulua varh • ğinl bütün aeuna göstermiş olur, ve bu yalttrlkh varbk ise btirün gozleri kamaşUrlr. İşte eskilerin «alun çağ> diye an * dlklarl, ve her anlşta kendilerinden geçtikleri, ve bütün acuna lcişi varll ğmm en mutlu çağtnı Srneği olarak gSstermek istedikleri bu çağdlr ki eskile • re gore gecmişte. bugünkfilere gSre ise gelecektir. kendi kişilik varllğlnl bildiren, duyu • ran, kişide en arl ( 9 ) bir varllk ola rak gözüken onun <bulgu> sudur ( 1 0 ) . Bulgu is« topluluğun kişide yarattlğl bir varlıkUr. Kişide kendi dirimini kendine bildiren, ve onu başkalarln • dan tekçe varllk yönünden ayird eden duygusu onun <anlm> ( I I ) ldlr. Şu var ki anlm salt kişide değil, hmnen hemen her canllda aşağl yukarl bir kertede olarak bulunur, ve o canll kendi varllğlnl, kendinde olup biten nesne • leri o duygu ile duyar ve anlar. An cak bu kişilik varllğl değil. salt bir canllllk varliğldlr. Topluca varilktan yoksnl olan bütün canh yaratılıldarda bu duygu bulunur. Kişi varllğl ise bu anlmla değil, bulgu ile kendini gösterir. Kişinin iki türlü verimi vardlr: Biri tekçe varllk, 5 teki topluca varllk. Içte bu tekçe varllğl kişide yaşatan onun anlml oldu ğu gibi, topluca varllğl ona yasatan da onun bulgumıduT. Dernek bu bulgu iledir ki kişinin kişice dirimi, bütün 3te ki yaratlllklardan ayrl olarak kendi nin öz varllğlnl yaşar. Bu bulguyu ki siye veren ise topluluktur. Toplulu • ğun kendi veriminden kişice olup bit meler fizerine bir takim yargllar ( 1 2 ) verir ki bunlar cdeğer yargtfarl» ( 1 3 ) dir. Bu değer yargilarînl verecek, bu yargilara göre kişice olup bitmeleri Evrendeki bütön yaraUİlklar. bütün olduracak olan klldacl ise topluluğun elup bitmeler her Sgün ( 4 ) yeni bir uluşa oyarak, yeni bir değişhnle yü • kendi özünde gizli bulunan «budunsal bulgu» ( 1 4 ) dur. Tek kişi bu budunrüyerek kendi varbklarlnl yeni yeni olgunhıklara ( 5 ) götüren de, ve bu sal bulgunun kendi tinine ( 1 5 ) sun duğu tekçe bulgu iledir ki kendi diri yijrüyüşun uyacağı türelerde her gün mini uz, ve düzğün bir biçimde yaşar. yilglnlarca aranlllp ortaya konularak Uygurluluğun en ilk kertesinde bulubu türelere göre yar&uhklar, ohıp bitnan topluhıklar da bu topluca bulgu ne meler baskl ( 6 ) alttna allnmaktadlr. denlü dar brr çevre içinde yargllarlnl Kendinde hiçbir klmüdanma güreşi veı irse topluluğun en olgun kertesi o( 7 ) olmlyan cansi* yaratılıklar baslalan ulus varbğlnda ise o denlu gent» ylp, kendinde biraz duygu ve dflşiinbir çevre içinde değer yargilarl verir. oe bulunaa eanfılar da bu yaşaylşta. Tekin kendi kişice varllğlnl yasatan bo varolmada boyle dirina türelerine ba tekçe bulgu ile topluca bulgu ara • uyacak olduktan sonra bütün yaratt alndaki oygunhık, bağhlık ise tekte lıklarM üstünde elaa kift varliğinln «ulusal varllk» ( 1 5 ) 1 yaratlr. Ev • türeye uyroamaal, başlboe kalmasl hiç rende her varllk olduğu gibi ulus varte düşunülür bir neane değildir. Bun dan dolayı kisinin kendi varllğlnl ya llğs da uluf durumundadlr. Ve her gün yeni yeni öniirme ( 1 6 ) , lere olgun • •aınasl, kifioe dirimini vürütroeai içm luklam doğru yürümektedir. Bundan uyacağl bir takim türeler, yasalar vardolayı topluluktan kendi öz varllğlnl dlr. Bn türelerin, yasalarln kaynağı İM alan kişinin de bu olgunluğa uymasl topluluktur. Kişinin içinde doğduğu, onun yüksek türesidir. Bu türe ise: Dübüyüdüğü, yaşadlğl topluluktur ki ona nü asmak, bugünü yaşamak, yarinl kişice dirimini baskl altlnda tutacak görmek ve ona doğru gitmektir. tureyi verir. Ve kişî ne denlü ( 8 ) bu Halil Nlmetullah ÖZTÜRK türeye uyarak kendi kişice varllğlnl yaşarsa o denlü içinde yüce bir varliğin ü ) hal, (2) tmU, (3) hattmlyet, (4) »n, belirmekte olduğunu, ülküye o denlü (5) tekâmül, (6) lnıibat, (7) kudret, (8) yaklasmakta olduğunu duyar. kadar, (9) mukaddea, (10) Tİcdao* (11) Maçta bir hâdise Bedavacı meraklı bekçiyi vurdu Cuma günü Kadıköyünde Gala tasaray Fecıer maçı seyredilirken içeri bedava girmek istiyen birini bırakmıyan b«kçi Bayram vurul muş ve hastaneye kaldırılmıştır. Vak'a şöyle olmuştur: Sinemacı Muzaffer, maçı beda vadan görmek istemis ve stadın duvanndan atlamıştır. Duvardan bi rinin içeri girdiğini gören saha bekçilerinden Bayram, Muzafferi dı • şarı çıkartnak içm bağırmağa başlamışhr. Fakat Muzafferin bu bağırtılara kulak asmadığmı gören Bayram yerden bir taş alarak karşısmdakme atmıştır. Taş Muzafferin alnını yaraladığmdan, canı yanmış ve bıçakla Bayramı sol küre ' ğiden yaralamıştır. Bayram Zey • j neb Kâmil hastanesine yatırılmıs, j sinemacı Muzaffer de yakalanmıştir. ^^ Yunanistanda isyan nasıl hazırlandı? Almanya Litvanya Litvanya Uluslar Kurumuna mı müracaat edecek? İsyana takaddüm eden günlerde vuku bulan şayanı dikkat hâdiseler ve yapılan tahkikat Giimüşhane Vilâyet Meclisine seçilen kadın aza Gfimüşane «Hususî> Vilâyet umumî meclisi azahğına Nuri • ye Okayanın seçilmesi memle ketimiz kadın lan arasinda umumî bir tnem • nuniyet uyandırmıştır. Nuriye Okaya, muhitimi zin münevver Vadınlanndan bi • ridh; Türk ka Nuriye Okaya dınlığraın yüksehnesi yolunda bü • tün azmile çalışacağını ve vilâyet meclisine mühim tekliflerde bulanacağını aöylemektedir. Fakat ba tekliflerm nelerden ibaret olduğu • nu henüz gizli tutanaktadır. [Ba* taraH btrınci sahifedel € Yapılan tahkikattan elde edilen ilk neticeler şunlardu*: 1 Bir ay kadar evvel ordudan ihraç olunan General Skandalis, Vlahos, kaymakam Diamesis, Spayis, binbaşi Hacı Stavris, Zervas emnîyet ettikleri yolcularla askerî elbiselermi Dramaya göndermişlerdir. Ba, hare • ketleri lâzim olduğu zaman askeri el • biselerhü beraberlerinde götürmek te tehUke görmelerinden ileri gelmiş • tir. 2 Tenanenin ele geçirumesine büyük ehemmiyet verOdiğinden kücük deniz zfcbitleri ve zabit vekülerini 3c • na için hususi mesai sarfedilmekte olduğu anlaşilmistir. 3 Trakya v e Makedonyadaki muhalif zabitler arasinda yapüırfıkta olan propagandanm son zamanlarda çok tevsi edilraiş olduğu meydana çıkmistrr.» Diğer taraftan Atinada çikan Ve • nizelist gazetelerden Patris te deniz işleri ve deniz bakani Hacı Kiryakos aleyhinde mütemadiyen yazılar yaz • makta idî. Ba gazete geren kânuna • sani ayindanberi bahriyede ve tersa • nede ihtilâl hazirhkları yapildığinl iddia ediyordu. Bunlar alâkadar makamlar tarafından tekzib olunuyor, Pat ris buna rafmen verdigi baberlerin doğru olduğunda israr ediyordu. mürettiplerini hakh göstermeğe çahşan Ba gazete yazılarmda isyan hazir • Venizelist Patris gazetesi son günler • lıklarina zabitan arasindaki ademi de bu hususta hiçbir}ey yazmaz olmuşmemnuniyetin sebeb olduğunu da bü tu. Kunas 2 (A.A.) Almanya tarafından Litvanyaya karşı alınan tedbirler, Dış İşleri Bakanhğtnca diriyordu. Deniz i?leri bakani, erkân gözden geçirilmektedir. Muahedearasinda olduğu gibi küçük zabitler anin 11 kıci maddesine dayanarak rasmda da hükumete muhalif kanaat ihtilâfa müdahale eylemesi lüzumu besliyenleri değiştiriyor, liyakat ve ik Uluslar Kurumuna bildirilecektir tidara bakmadan yalniz emniyet etti • Alınan tedbirler şunlardır^ ği adamlan iş başma getiriyor, binne • Ticaret mukavelesinin fcshi, hvh tice bahriye işleri gün den güne fenala dud ticaretinin men'i, Almanyadan ş'yordu. çıkanlara beraberlerinde götürmeBu iddialarda bulunan gazete bir ğe müsaade edilen meblâğın beş başka nüshasmda yalniz muhalif de • marka indirilmesi, Litvanya tebaağil, hatta muvafık deniz zabitlerinin d e larına transit vizesi verilmenaesi, Hacı Kiryakosu başlarmdan atmağa radyo ve matbuat neşriyatı ile a • teşebbüs ederek başbakan Çaldarisi leyhte propaganda ve askerî hazırevinde ziyaret ettiklerini, eğer nazir hklar. makamindan uzaklaşUrUmazsa onu nazirlıktan cebren atacaklarini söylediklerini yazmiştı. Ertesl günü başbakan Malta 2 (A.A.) Akdeniz fi Çaldaris bu haberleri «bahriyede e • losile manevra yapmakta olan Okshemmiyetli bir mesele yoktur» diye ley isimli tngiliz tahtelbahirinde tekzib ettiği gibi Hacı Kiryakos da bir yangm çıkmıstır. Tahtelbahirin ayni şekflde tekzibde bulunmustu. yanıbaşında iki gemi bulunmaktaBundan bir Ori gün sonra denizaltı gedır. Nüfusça telefat yoktur. misi kumandamnm tersaneden izinsiz cepane almağa kalkı^masi şeklinde bir hâdise vuku bulmuş, deniz işleri bakaLondra 2 (A.A.) Royter ajanstni bunun bir isyan teşebbüsü olduğu na göre, Siyam Kralı, Knoweparkdaki hakkmdaki iddiaUra cevaben ortada ikametgâhmdan ikindi vakti meçhul bir itaatsizlikten başka bir hareket mev • cud bulunmadığmı, kumandanm in • semte müteveccihen otomobüle hare • zibat meclisine verildigini büdirmifti. ket etaniştir. Kralm tahUndan feragat edeceği meselcsi hakkında Londra si • fşin şayanı dikkat tarafı şu ki haf yasî mehafflmde büyük bir ketumiyet talardanberi bahriyede isyan hazirhkgösterflmektedir. lan yapildığindan bahseden, bunun Tahtelbahirde çıkan yangın Siyam kralı meçhul bir semte hareket eiti Türk • Fransız görüşmeleri [Baş tarafı binnct iahifede} Ianmiş 100 müyon frank paramu rudir. Muhtelif Fransiz ihracatçılarina aid olan ba paranm kurtarilmasi ça • relerini araştirdık. Bu maksadla Eko • nomi Vekâletile dostane konuşmalar • da bulunduk. Ve Türkiye gibi Fransa da ziraat memleketi oldugundan bazı diğer Türk erntiasinı satm almak im kânlariru araştirdık. Konuşmalarinu • zm neticesini Parise büdirdun. Ora dan alacağim talimata göre tekrar Ankaraya giderek temaslara devam edeceğim.» öğrendîğimize göre, Frnsizlar Türkiyeden kömür, krom ve bakir almak niyetindedirler. Ancak ba hasusta henüz verümiş bir karar olmadığı gibi bu şeklin ne dereceye kadar muvafık olacağı da inceden inceye tetkika muhtaç bir meseledir. Muhakkak olan birşey varsa hükumetimfzin ancak bizden mal alanlardan mal almak hasusundaki kararmda musir olmasidır. Bu vaziyet karşismda, Merkea Bankasinda bağlı bulunan Fransız ihracatçilarmin 100 milyon frangı herhangi bir Türk roalı veya emtiasi satm almmak suretile kurtarmak kabîl olacakUr. Ba hasusta Paristen kat'î bir talünat geldiğinde haühazir daki konuşroalara mevzu teşkfl eden bu mesele halledümiş olacakbr. Hükumet her tarafta vaziyete hâkim oldu (Baftaraft birinci tahifede) tüfek ateşinden sonra teslim olmuş • lardır. Hükumete sadık kalan kuvvetler, şekrin bâkizn noktalanm, nezaretleri mnhafaza altmda bulundurayorlar. Fesad orduda tamamüe bastmlmiştir. Bahriyede, âsilerin elinde bulunan gemilerden 3ci distroyer teslim olmuş ve tersane ile diğer iki geminin de pek yakmda teslim olmalari beklenmekte balunmoftar. Sdântkte bir isyan çiktığina dair olan haberler, resmen tekzib olun • maktadir. Sofyadan sabaha karşı aldığımız malumat (Baf taraft birinci tahlfede) misini zaptetmhlerdir. Gemiler Pire limanına hareket ederlerken o aaatte Atina garnizonunda bulunan askerler de isyan edecekler, Ati na zaptedilecek ve hükumet devrî . lecektİ. Fakat hükumet, ba isyan hareketini vaktinde haber almış, d>v»l bombardıman tayyarelerinden mü • rekkeb bfr filoyu Salamin adasına gön<fermtş ve oradaki zirhlıları ve tersaneyi bombardıman ettirmiştü*. Bombardtman neticesinde Averof zirhlısı hasara uğramıştır. Ayni za" manda hükumete sadık kalan harb gemileri de Salamin adasına hare ket ederek oradaki tersaneyi ve isy*na iştirak eden muhriblerden ikisini zaptetmislerdir. Averof zırhhsile diğer bir rauhrib Girid adasına kaçmak istemis se de bombardman tayyareleri bu na mâni olmuşlardır. Averofla ba muhrîbin teslim olmalarına intizar edümektedir. Atina garnizonundaki asilerle hükumete sadık kalan kıtaat ara sıcda da bir musademe olmuş, ba nusademe âsilerin mağlubiyetile nenticelenmiştir. Asiler bugün sa at 13,30 da teslim olmuşlardır. Hükumet her tarafta vaziyete hâkim bulunmaktadır. Yunanistanın diğer taraflarmda da sükunet var<f». Memduh Talât TEZEL «Ne Bulgarlardan ne de Macarlardan korkuyoruzî» {Baştaraft birinci sahifede) karşiladı. Ba suretle vahdetinm hatta beynelmüel faaliyeti ve teşkilâU haiz bir tethişci teşekkülü tarafından da bozolamiyacağım herkese gösterdi. Ya . goslavya vahdetinin bir sembolfi olan o bSyük hükamdann gaybubetT Bç kolGerçek kişinin kişice varllğlnl y» • faor, (W) hflkfhnl«r, (13) kıymet hükümlu Yugoslav miDetmi bfrbirinden ayi • ]«rl( n4) maçeT! vlcdan, (15) ruh, (18) pan, onu kendi çevresinde yaratan, racağı yerde bilâkis bnbirine daha zi mffll varlık, H7) teralckl. buyüten, yasatan topluluktur. Teke yade yaktnlaşUrdı. Yugpslavya hfiku meti Marsilya *uika»ti hakkında Ce POLİSDE nevrede söylediğinden çok fazla şeyler • LİMANDA büiyordu! Fakat bunian Cenevrede söylemiş olsaydık o zaman ya biz, yaBeyazıd eamisinde abdest al Ekonomi Bakanlıgı, Denlxyollan hud da büyük bir devlet ( ! ) Cemiyeti tarife komisyonman martm yir • makta olan Ahmed uminde biri Akvamı terketmek mecburiyetinde kaminci günü toplanmannt Denîz Tinin fadrrvanda asılı ceketinin ce • lacaktı! caret orOdârlüğütıe emretmistir. biden otuz bef lirasım çalmakla Yagoslavyanln Macarlardan mı yokKomisyon Denîz ticaret mfldürflsuçla Cemil yakalanarak adliye sa Bulgarlardan mı daha ziyade korkoün baakanlığmda Denizyollan, Va* ye verilmiştir. tuğunu soran gazeteciye Yevtiçı purcnluk Şirketi ve Ticaret Odası « Ne Macarlardan ve ne de Bufmurahhaslarrom iftir«kil« topla • garlardan korkuyoraz! Bulgarlarla a • nacakbr. Çatalcanra Mnha köyünden Haramizda umumî bir anlaşma yolu bulKomisyona a ı a tayia ' •düenler sanla ldrU bir arsa meselesînden duk! O yoldan gidiyoruz. Macarlar da geçes seaekî jrOk ve yolcn tarife • kavf a ermişlerdir. Idri» Hatanj karergeç bizimle anlaşmağa mecbur ola • «nin iktuadl hayatımtz v« ticare* nrodan afır surette yaralamısta. eaklardir. Şimdilik yalniz ltalyadan timiz flzermdeki tesirlerini tetkik Carih jaodarmalar tarafından yakorkabiliriz! Onun içm de askeri butmtme&e ba#lamiflardır. kalanmiftn*. çemizi artirdıkt Bugün henüz daha isKomi<yonun ba «eferki tarife « tediğimiz gibi kuvvetli değüiz. Fakat •inde, ihracat mallarmnza aidl 8czamanla kuvvetleşip o zaman kimse . retler Bzerinde aüJıinı değifiklik • Koltukçnlukla hayatını kazanan den korkmiyacağiz. Bizim kuvvetimiz ler yapacagı anlaıılmaktadtr. aabıkalılardan Kürd Ahmed dün genç olmamizdadir! Yugoslavya MaIhti8as mahkemelerinde gece Yenicamide arkadaft ahçı car münasebatinin sükunet bulabümeMehmedin dükkânında fazla raln si için Macarlar iyi bir komşu gibi vaiçtiğinden çok sarhoş olmuş ve ar» zifelerini yapmağa mecburdurlar. Biz kadafi Şükrüyü ahçı bıçagile vur • Fransa ile ttalya arasindaki Roma anBüyâkadada eroin fabrikan if • muf rar. Akan kanlan görünce Kürd letmek ve «atmakla suçla Dimitri laşmasini sulhu organize etmek için Ahmedm aklı başma gelmiş, kaçArslanidU ve 22 arkadasınm seki • baflanüan büyük işin bir başlangicl mağa başlamıştır. Fakat polisler zinci ihtısas mahkemesinde devam addediyoruz. Eğer Macaristan bazı şesuçluyu yakalamıslar, Şükrüyü de •den nrahakemeleri karara kalnttfraite riayet ederse biz Macaristanm b. Mahkeme ba hu«n>talri duraş • Cerrahpaşa hastanesine kaldırmışda Roma anlaşmasma girmesine itiraz manın derinleftirflme»ine karar ver» lardır. ctmiyeceğiz. Macaristan ve Yugoslavdiğinden dün tekrar davaya balalya ile alâkadar diğer devletler iyi bü • mıs ve bazt sahidler dinlenmiştir. sinler ki Yugoslavyan'n dahilî süku • netine ve Yugoslavyanin bugünkS bududlarina riayet etmeğe mecburdur • Tekirdaf (Hontsî) Şehrimiz Elar! O zaman anlaşamamamiz için or> lektrik firketi kurulduğu gandenberi tada bir sebeb kalmaz. Viyana ilkbahar panayırı mar • beher küovat «aat için (27,5) kuruş Gazetecinin, Yugoslav Macar ihti • tra onundan on yediaine kadar deve saat kiralart için de ( 2 5 ) kuruş palâfindan bir harb doğup doğamiyacavam edecektir. Bu panayır münara almkktadir. Senelerdenberi şirketçe ğı sualine Yevtiç: sebetile Avusturya Ticaret ve Mfî almmakta olan ba paralar halka ağir * Eğer Orta Avrupada herhangi naklit Nezareti iktisadi propagangebnekteydL Vüftyet ba husasa nazari bir devlet harb düşünüyorsa bu devlet da sergisi namı altmda bfr nefher dikkate alarak Türkiyenin muhtelif kat'iyyen Yugoslavya değildir. Eğer tertfl» etmektedir. Sergiye ba ne yerlerinde bulunan elektrik şirketleri icab ederse Yugoslavya yalniz kendi • saretten baska Ziraat ve Orman ve Maltjre NeMretleri ve Viyane beleni müdafaa edecektir. Belgrad Habis . nin nmum mSdürünü Tekirdağina da«iiyesi, Viyana ticaret ve «anayi o» burg hanedaninin yeniden tahta otur • vet efaniş v e küovat acredermin indi • Jatı, Viyana panayır idaresi if tirak masina muhaliftir. Çünkü bunda Avusrümesi hakkmda kendisfle görustugü edecektir. turya Macaristanm yeniden ihyasmı gibi şehrimiz Belediye beyeti d e kflo • îktısadf propaganda sergisi ilk gormektedir.» v«t fîatmin hiç olmazsa ( 2 0 ) Imrnşa ^efa Viyanada tertib edilmekte omdirOmeri lüzunnmu kendisine tahri lup ffaye»! her türlü tkhsadiyat fa> ren bfldirmiştir. Umum mSdür hiıse > belerini maayyen bir sutena dahi • darlar meclisini toplamak uzere bura . lmd« ve devletm Idaresile alikasıdan Bursaya gitmiştir. Şirket eylul 9 3 4 nı göatererek gözönüne koymakjv. Kutnusyoncular birliği heyeti uİlk defa bunu maktul Bafvekil Dolayindan fttbaren saat kiralarmm da mumiyesi fevkalâde olarak bugün #üs ( 1 2 ^ ) kuruş uzerinden tahsfle mecbur Halkevinde saat 16,5 ta toplana Sergi Viyana Ukbahar panayın oldugundan ba tarihten sonra 2S ka • caktır. Içtimaa iştirak etmek üzere tahannda vücude getirilmektedîr. Izmirden de kumusyonculan tem ruş uzerinden almiş olduğu »aat lrira İAviMtaryanm •anayimi ve iktısadi•ilea bir heyet gelmiştir. Bundan gratraın ne furetle ilerletmekte ol • bedellermi de iade edecektir. Kflovat sonra Istanbul ve Izmir kumusyonbedeOerinm indirflecği haberi halkı çok «htttnu ubat için sergi ve panayır culan müsterek hareket edecek • > eri movafık görSknSstOr. aaemnun etmistir. lerdir. örft idare ilân edddi Atina 2 (Hususî) Ihtilâlcilerle hükumet kavvetleri arasindaki müsademeler şiddetli ve kanlı ol • muştur. Derhal toplanan Bakanlar Heyeti örfi idare ilân efaniş, bireok kimseler tevkif olunmuştur. Tarife komisyonu toplanıyor Camide adam soyan yakalandı M. Çaldarisin beyannamesi Çatalcada bir cerh Atina 2 (Hususi) Gece Baş bakan M. Çaldaris aşafıdaki be • yannameyi neşretmiştir: «Bazı çılgtnlar hükumet aleyhi • ne kıyam etmişlerdir. Bu kıyama tersane ile iki taburluk Makriponi garnizonu ve Harbiye mektebi if • tirak etmişlerdir. Hükumet bu hareketi bastırnnştır. Vaziyet tabiidir. Hükumet fe • satçılan şiddetle tecziye edecek tir. Yunan milleti ve Yunanistan için çarpısan, ölen ve yaralanan kahramanları takdir etmeliyiz. Onlar millî şükrana tatnamile lâyık tir lar.» Başbahan: Çaldaris | Istanbul Borsası kapanış fiatleri 23935 N U K UD •'95, 121. 165. 208. 116. 812. 23, 22. 83. 96. 22. 16, 46, 22. 23. 15, 52> 33, 31, 44 Ahş Saııs 600, 124, 160. 212, 118. 24 24. 85. 18. 48. 24 25, 15. 54 34 32, Sarhoş koftukcunun marifeti Eroincilerin muhakemesi Ati gemilert taktbe gönderilen tayyareler Atina 2 (Hususî). fsyan eden gemilerm takibine harb tayyare fiIoları gönderilmîş, gemilere teslim olmazlarsa bombardıman edilecekleri bildirilmiştir. ttyamn elebaştn Atina 2 Isyanm elebaşuı bahriye binbaşisı Deneestrihostur. Denestrihos Venizelos hükumeti za manında umum donanma kumandant idi. Bundan evvel de bazı isyan ve ihtilâl hareketlerine iştirak etmisti. I Sterlin 1 Dolar 20 Fransız Fr. miştir. Venizelos taraftariarmdan bir • ^0 Lıret kaç ldşi tevkif edOmiştir. 30 Relçıka Fr. |iîO Drahmi Posta ve telgrafa santor konda «0 IsrJçre Fr. ||20 Leva Atina 2 (A.A.) Ecnebi mem • I Florın leketlere gÖnderilecek olan bütün tel120 Çek kronn 1 I Avustarya >'l. graflara sansör konulmuştur. Muhalif t Peçeta gazeteler tatü edümiştîr. Amiral Fipol1 Mark T Zloü dos, hükumet ile bîr kruvazördekî asi20 Ley ler arasinda tavassutta bulunmuştur. A20 Dıı ar siler, cevab vermek için yariro saat 1 Ruble 1 Yeo mühlet istemişlerdir. 1 I Isveç kronu Asiler aleyhine yapılan nümayiş 1 Türk altını 1 Mecıdlye Atina 2 (A.A.) Gazetelerin hu1 Banknot Oj. B. ıca 24 94a 239. 95a 45, 240. Viyanada iktısadî propaganda sergisi Tekirdagında elekfrik fiatleri indirilecek Bir harb gemisi hardahaş olda Paris 2 (A. A . ) Atinadan Tan gazetesine gelen bir telgrafnsmeye göre tayyareler isyan halinde bulunan ve bir harb gemisi tarafından çekümede olan bir torpido muhribmi iş göremiyecek bir hale sokmuşlardır. Hü • kumet isyan halinde bulunan gemile • rin itaat edinciye veya tahrib olununcıya kadar bombardıman edümesmi emretmistir. susî muhabirleri, yanmresmî bir surette tevkif edilmiş âsilerin divanı harbe sevkedüeceklerini haber vermektedirler. öğleden sonra kanunu sasî meydanında muazzam bîr halk küt lesi isyan failleri aleyhinde ve hükumet Iehinde bir nümayiş yapmışhr. | ç EKLER Açıh$ 59&50 0.8031 1206 9.44U 3.4060 83.7665 %VA» 66.2185 1.1744 19.0792 42625 5.82 15767 421 43870 79.0489 53,0958 23380 1086.75 3.2518 tstanbal • Atina telefon muhaberatt Evvelki gece saat 22 den itibaren Atina Qe tstanbul arasmda telefon muhaberesi kesflmiştir. Hat dün rfece gazetemi» makineye verflinciye kadar açılmarruşh. tstanbuldaki Yunan resmî mehafi • linde hâdise hakkmda fazla malumat yoktur. Lordra NevYork Paris Milâoo Bıuksel Atina Cenevre Sofya Amsurd.ın p r a jr Viyaoa || Madrid Berliıı || Varşova II Budape;te Bükre; Belgrad Yokohama Moskova Slokholm Selânikteki Venizelot taraftarları Atinadan işaret bekliyorlarmtf! Selânik 2 ( A J L ) Resmi bir tebliğe nazaran Venizelos taraftan olan askerî zevat Atinadan verüecek işareti bekliyorlardı. Fakat bu işareti ge • n'recek olanlar tevkif edilmialerdir. Venizelosun taraftan olan gazete • ler tatü edflmiştir. .Venizelos asilerle beraber mi? Kumusyoncuların fevkalâde içtimaı Makedonya ve Trakyada tevkifat Selânik 2 (A.A.) Makedonya ve Trakyada tam bir sükun hüküm sür • mektedir. Ihtiyaten örfi idare ilân edfl • Atina 2 (A.A.) Havas ajansı 1933 İk, Istilrart bOdiriyort istıkrtzı Dahlll 99. Harbiye Nazmnm beyanafana göre, | Erganl TAH V I L A T tayyareler, isyan balinde bulunan ge • Açıu» || müeri bombardhnan etmişlerdir. i Elektrik Harbiye Nazın Venizelosun asilerle Tramvay Tfinel beraber olduğunu teyid edemiyeceği|| Rıbtım ni, ancak halen âsilerin elinde bulu • Aı:adoln T 4795 nan ve hareket etmiş olan dört gemi > 1 1 4755 Giride gittiği takdirde bu hususun ta. TI 53,55 hakkuk edeceğini ilâve etmistir. II •• İ93S Türk borcu UhTlIİ 1 » » 3 1 S T t KRAZ LAR Kapanış Açılış 3025 3025 Kapanıj 598, 04049 12.06 9.45 34016 845382 2.4556 65^164 1.1741 194080 42975 &8070 1.9759 42134 45489 792545 55,0565 2.8375 1086.75 3.2532 * 99, Kapanış «7.98 47.9» 53,55
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog