Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

3 Mart 19? 5 ' Cumharıyef '• Haftalık Radyo Programı y Bu aksamki program^) tSTANBUL: 17,30 İnkılâp derslerl: Ünlverslteden nakll, Sinob saylavı Yusuf Kemal 18,30 jimnastik: Baylar lçin, Azade 19 muhtelif musiki eserleri, plâkla 19.20 haberler . 19.40 havalyen gltar, Zekeriyya ve arkadaşlan 20,10 Ziraat Bakanlığı nammı konferans 20,30 Nimet Vahld, şan plyano ile 21 Macar ve Rumen slgan havalan, pliVîla 21 20 son haberler 21,30 radyo orkes'rası 22 radyo, caz ve tanşro orkestralan. VtYANA: 17.05 konser Mozartın eserlerl 17.40 karnaval neşrfyatı . 18.05 dans havalan19 Afrlka wyahatl hatıraları . 19.25 genclerln zamanı 20 05 radyo potpurlsl 21,50 lkl perdelik opera: Aşk yasaktır »,10 haberler 24,45 muhtellf neşriyat1,15 cazband takınu BERLtN: 19,45 karnaval neşrlyatı . 20,10 mnslkl ve mlzah 20,45 spor nesriyatı 21,05 ten 1 e kadar Suppenin «Haydud'arm c~ yunu» lsmlndeki operetile salr neşriyat. BUDAPEŞTE: 18,30 musikl neşrlyat! 20.05 köy musikisl 20,35 konuşma 21,10 spor neşrlyatı 21.20 Çingene orkestrası 22 20 haberler 22,40 revü 24,15 cazband takınu . 1,05 son haberler. BELGRAD: 18,30 dans havalan 20,10 konuşma 20.15 reklamlar 20,30 ulusal neşriyat 21,05 konuşma 22,30 röpcTtaJ . 23.05 kafakonser havalan • 24,05 gramofonla dans havalan. PRAG: 17,05 radyo orkestrası 18,30 konuşma18,45 gramofon 18,55 almanca neşriyat20,05 haberler 20,10 halk şarkılan 20,30 röportaj 21,05 radyo orkestrası 21^0 konusma . 21,55 askert bando 23,10 konusma 23,20 gramofon . 23,30 or kestra kunserf. VARŞOVA: 17,20 konser 17,40 konuşma 18.05 dans havalan . 19,05 haflf musiy konserl 20,05 konuşma 20,15 gramofon • 21,05 eğlencell neşrlyat 21,30 gramo fonla dans havalan . 22,20 haberler 22,30 senfonlk konser 23,05 reklamlar 23,15 konser 24,05 konusma 24,10 dans havalan. VİYANA: 17,15 gramofonla konser: Şumanın eserleri 18,30 opera parçalan ve şarkı . lar 19 konuşma 20,15 ulusal neşri * yat 20,20 modern eğlencell musiki . 20,55 eğlenceli halk piyesi 23.15 operet ve salre neşriyatı 1,15 son haberler 1,35 konser: Bachm eserleri. BERLtN: 19,05 haberleT 19.10 genc kızlann aamanı 19.35 unutulmıyan simalar 20,35 konuşma 20,45 günün akislerl 21,05 plyes . 21,35 senfonik konser, sonra ha berler 23,25 Münihden nakil. BUDAPEŞTE: 18,30 dans havalan 19,10 ders 19 40 Çingene musikisl 20,30 hlkâyeler 21,05 Viyola Simballe plyano kons°ri . 21.40 haberler 23 25 konuşma 23,35 radyo orkestrasmın konsert. BELGRAD: 20,15 haberler 20,30 ulusal neşriyat • 21,05 radyo temsill . 21.40 senfonik konser . 22,20 konuşma 22,30 gramofon. PRAG: 17,55 gramofon 18,15 konuşma 18,25 gramofon . 18,35 almanca ders 18,50 piyano, keman ve viyolonsel konseri 19,10 Ekim konuşması 19,20 almanca neşriyat 20,20 konuşma 20,30 opera blnasından naklen opera temsill . 23 05 son haberler 23,15 gramofon 23,30 ingillzce haberler. VARŞOVA t 17,45 piyano ile birllkte şarkılar 18.05 konuşma • 18,15 ulusal musikl neşriyatı . 18,50 konuşma 19,10 salon orkestrast19,35 konuşma 19,45 koro konseri 20,10 kcnuşma . 20,25 spor neşriyatı 20,50 zamane haberleri 21,05 konser 21,45 haberler 22,05 karnaval neşriyatı 23,05 dans havalan. BUDAPEŞTE: 18,35 plyano ve keman konserl . 19,15 konuşma 19.45 şarkılar 20,40 konuş ma 21,10 senfonik konser . 22,10 ha rici haberler . 23,30 gramofon 24,05 konuşma. BELGRAD: 18,05 koro konseri 19,40 koUuşma 19,45 reklamlar 19,55 konuşma 20,15 haberler 20.30 ulusal neşriyat 21,50 konser 23.05 konuşma 23,15 gramofon. VARŞOVA: 16,45 Viyana havalan 17,30 konuş ma 17,45 keman kanseri . 18,05 röportaj 18,15 Bethovenin sonatları 18,50 spor neşriyatı 19,05 piyano ile şarkılar19,15 edebi neşriyat 19,45 gTamofon. 20.50 konuşma 21,05 hafif musiki konserl 21,45 haberler 22.05 temsil . 22 30 or kestra konseri 23.05 reklamlar . 23.15 konser 24,05 konuşma 24,30 dans ha" valan. , Onu Nasıl seviyoruz? Tarihîn karanlık devîrlerinî aydınlatacak vesikalar En eski beşeriyete beşik olan geniş Kilikya sahasin* da yapılan araştırmalar müspet neticeler veriyor ^ Carsamba; 6 mart f Pazartesi: 4 mart j İSTANBUL: 18 Fransızca ders 18 30 dans musiktsi ve muhtellf parçalar 19,30 haberler 19,40 keman solo, Kâzun 20 Strobel ve All ve arkadaşlan, lkl ptyano ve vokal kuartet 20,30 senfonlk numara 6, Bethoven 21,15 son haberler 21,30 Bedriye Tuzün, radyo, caz ve tango orkes tralan. VİYANA: 17,15 gramofonla sesll flllm parçalan18,05 eskl Vlyana havalan . 18,45 plyano konserl . 19,15 kOylülerln zamanı • 19,40 lnglllzce ders 20,20 karnaval musikisi • 21,45 eğlencell karnaval neşriyatı 22,05 muhtellf neşriyat . 24,05 son haberler 24,35 dans havalan. BERLtN: 19,10 genclerin zamanı 19,35 piyano kcnsert 20,25 gramofon 20,45 günün aklsleri 21,05 haberler 21,15 muhtellf nesrlyat . 23,05 haberler 23,25 Stut grattajı nakll. BUDAPEŞTE: 18,05 senfonlk konser 19,10 ders 20.20 gramofonla konser 20,35 temsil 21,05 koro konseri 23,50 blr aylık ha berlerin hulâsası: İngllizce 1,05 son haberler. BELGRAD: 18,05 orkestra İle halk havalan 19,25 konuşma 19,30 almanca ders 20,05 reklamlar . 20,10 gramofon . 20,20 ha berler 20,30 ulusal neşrlyat 21,05 opera blnasından naklen opera temslll. PRAG: 16,55 haflf muslkl konserl 17,55 çocuklann zamanı . 18.10 konuşma 18,20 gramofon 18,30 konuşma 18,40 gramofon 18,50 şarküar . 19,10 eklm ko nuşması 19,20 almanca neşrlyat 19,55 haberler 20,10 gramofon 20,15 rusca ders . 20,30 gramofon 20,40 konusma 20,50 dört klşilik heyet tarafmdan konser 21,05 askerliğe ald neşriyat 22,05 keman ve orkestra konserl 23,05 haberler . 23,15 gramofon 23,30 almanca haberler. VARŞOVA: 16,45 orkestra konserl 17,20 ders 17,45 gramofon 18,05 çocukların za manı 19,45 dans havalan . 20,35 şarkılar 20,50 kcnuşma 21,05 sarkılar 22,05 konser 23,05 rekîâmlar 23,50 orkestra konseri 24,05 konuşma 24,10 dans havalan. Salı: 5 mart j İSTANBUL: 17,30 Ünlversiteden nakil: İnkılâb dersi, Sinob «aylavı Yusuf Kemal 18,30 Jimnasitk, Azade 18,50 dans muslklsi, plâkla 19,30 haberler 19,40 Semlha (Şefair Tlyatrosu artlstlerlnden), şan plyano refakatlle 20 Maliye Bakanlığı namına konferans . 20,30 demlr caz, şan, Rozi 21,15 son haberler 21,30 rad. fo orkestragı . 22 radyo, caz ve tango orkestralan. Cuma günü, bütün aile bir araya toplanmişUk. Dört yasindaki torun • dan altmiş beş yasindaki büyük baba • ya ve büyük anaya kadar on beş, yir • mi kişüik aile, o güzel bahar cumasi • nm sabahım neş'eler, sabirsizlıklar i . çinde geçirerek saatin ikiye gelmesinî bekledik. Sobalar kendiliğinden sönmiiş, pen* cereler âdeta kendiliğinden açilmiştı. Gökten denize mavi ipekler yağiyor, yerlere serilip sihirli kivranişlarla rak • seden uzun, pembe yolîar insanı ma • sal ormanlanna uçurmak istiyor.. Ilık ve yumuşak çimenlerm arasm • dan masum bir papatya başinı çikar • ıms göz kirpiyor, ele avuca siğmaz bir kus dviltisi dökülüp gidiyor, kelebek kanadlarindan renkli gölgeler uçuyor* du. Her pencere eşsiz, mavi bir bahar tablosu çerçeveliyor.. Renklerde, seslerde, kalblerde, her seyde bir ilk hareket, bir uyani;, bir Kilikyamn birçok yerlerinde yüktelen tarihl eterlerden Tmviukale doğus, bir çağlamak isteyiş var!.. VİYANA: [Uzakta deniz gibi göriilen düzlük Çukurovadlr} lste hepimiz, saadetinden göğsümü • 17,15 gramofon 18 konuşma 18,45 Adana (Hususi) Toros ve Amaze böyle yüreklerle radyonun etrafma en esld beşeriyete beşik olmuf çok en* taganni neşrlyatı . 19,15 spor neşriyatı nos dağlarile Akdenizin çevrelediği dizilmis, ebedî Basbuğumuz olan »ev • teresan bir sahadir. Bugün etnoloji 19,40 konuşma . 20,05 hava raporu ve gili Atatürkün Cumhurreisi seçilisini genif yurd parçamiz, iklim ve toprak bakimindan bu topraklarin altmda ha* haberler 20,15 ulusal neşriyat 20.35 bekliyor, onun sesini olsun isitebilmek verimi bakimindan nekadar essizse, tazineler doludur. Belki de maden dev • kc/nser: Strauslann eserlert 21,20 senrih bakimindan da o derece değerli rine mütekaddim tarih devirlermin çeh. fonlk musiki . 21,40 facia . 23 15 haberler için heyecan içinde sükut ediyorduk. Derken, alni göklere değen bir âlem dir. Bu güzel topraklarin üstünde hâresini aydınlatacak binlerce vesika bu23.35 musiki neşriyatı . 24,35 cazband tagibi Büyük Millet Meclisimiz yaratıl • l i ayakta durarak bize binler ve bin . kımı. lunabüecektir. tşte heyet, bu umudla mağa, yavas yavaş o yalçin seklini al* lerce yüm ugultulu menkıbelerini ya* BERLtN: bu yil araştirmalarinı daha ziyade de* mağa başlamistı» şatan sayisiz abide ve tarih velikala • 19,35 şartalar 20,05 komedl: Zorakl rinleştirecek ve bu tahadaki çalisma • tnceli kalinlı seslerüe, temiz vic • rindan baska, topraklarin ehı da behırsız . 20,30 gramofon 20,45 günün alar bes yil sürecektir. danlari, serefli namuslan üzerine veklsleri 21,05 haberler 21,15 Könlg» »er tarihine yepyeni bir veçbe ve»e • Tarihlerin Kilikya admı verdiği bu rümiş sozlerfle Büyük Millet Meclisi • bergden nakil . 22,05 muhtelif neşriyat cek kadar değerli tarih kaynaklarile geniş saha, filhakika tarihin tanidığı miz yuce bir dağ gibj kemaline erip 23,05 haberler 23,35 konuşma ve salr doludur. ilk müietlerden itibaren çeşid çefid me> ufka dikilince: Uzerinden O Büyük neşriyat. Ancak biz yakm zamana kadar, deniyetlerin kurulup çöktüğü, çeşid çeSevgilinin güneşten sesi doğdu. BUDAPEŞTE: yurdumuzun bu servetleri hakkmda sid hakimiyetlerin doğup yikıldigt bir Bakttm, yashlarin tazim dolu yfiz • 18,30 orkestra konseri 19.35 spor neşesadı bir bügiye sahib olamamiftık. ülkedir. En eski medeniyet yatağı olan lerine, genclerin aşk dolu gözlerine, riyaü . 19,50 ders 20,20 piyano kon Garbli ilim adamlarmm zaman zaman Mezopotamya, Misir ve Kizilırmak mmnninflerin yasemhu yüzlerine, o güseri 21,05 temsil . 22,45 haberler 23.05 yaptıklan araftirmalar üzerine neşre • havzasi gibi ırmak boylari nasıl eski nesten sesin bir anda pembe îsiklari dans havalan 23,50 orkestra konserl dflen kitablarladir ki biz bu hakikat • mületlerin yerleçip büyümesine yara . vurmu.ru... Gözlerinde sevinç yasla . tSTANBUL: 1,05 son haberler. leri öğrenmif oluyoruz. rile hepimiz o îşiklı sesin huzunmda mifsa; hiç şiiphe yok, Seyhan, Cey BELGRAD: 18 fransızca ders . 18,30 Jlmnastlk ayağa kalkivermistik. han ve Berdan innaklarinin tuladığı 18,10 çocukların zamanı 19.25 ko Geçen yü Amerikada büyük bir i (baylar lçln) Azade 19 dans muslklsi, bu uygun iklimli yerlerde de ihtimal ki nuşma 19,30 dört klşiiik heyet tarafın. Şerefimîzi, ülkümüzü, yarinimizi, lim kurumu besabina üç kifilik bir 8eplâkla 19,30 haberler 19,40 Halide dan konser 20,05 reklamlar . 20,10 grahatta dünümüzü yaratmis olan Atatürk, Sumerlerden, Orta Asyadan gelme ilk yet Adanaya gelerek ovanm birçok monolcg 20 konferans, Maarif Bakanmofım 20,15 haberler 20,30 ulusal neş kendisini Basbuğ seçtiği için mflleti • yerlerinde yenibaftan araştırmalar yaplığı namına, Heybellada ortamekteb mu. Muir Türklerinden ve Etüerden daha riyat 21,05 senfonik konser 23,05 ha. ne teşekkür ediyor, ve Türk mflleti • alllmlerlnden Hayrettln 20,30 bala eski ve bugün bflmedigimiz bir millet tdar. Şimalî Amerikada Bryn Mawr berler • 23,20 radyo orkestrası. nin saadetine sadikane hizmet edece* layka orkestrası, koro 21,20 son haberve medeniyet kurulroustu. Nilin, Firat College The American tnstitute of ve ğine, o fevkelbeşer namusu üzerine söz PRAG: ler 21,30 radyo orkestrası . 22 radvo, •• Diclenin ve Kizdirmagin; Seyhan Archaeology and Hanrard univer • veriyordu. 18,05 senfonlk fconser . 19,06 konuşma. caz ve tango orkestralan. •e Ceyhana nazaran daha az uygun «ty namlanna hareket eden bu beye • 19,10 halk neşriyatı 30,20 gramofon VtYANA» Bu yüce tevazü karşisinda biz erirsayüabüecek toprak ve iklim hususi tin başinda Mis Goldman admda pro30,15 konuşma 20,30 kanşık muslkl neş ken O, gittJkçe yaklaşan ve yakan bir 17,20 gramofon 18,10 esfci ve yeni yeti oralarda ilk medeniyetlerin do fesör bir Jcadta fcnlunmaktadir. Ge • günes gibi, «bu içtiğim andla, üzeri • musikl parçalan . 19,05 konuşma • 19,30 riyatı . 21,05 konuşma 22,05 radyo orğufunu temin ederken Kilikyamn bomçen yil bühaoa Heyüklerde yapilan kestras . 23,05 haberler . 23,15 gramo me aldığim onurlu ödevin kutsal ol • konuşma 20 hava raporu ve haberler boş kaldığım düfünmek, bittabi yan sondajlarda çok eski deviriere aid bir* fon 23,30 haberler . duğu kadar ağir da olduğunu pek îyi 20,10 ulusal neşriyat 20,35 muhtellf mulis ohrr. ; çok çanak çomlek kırtntdan tmlon VARSOVA* "* anliyorum.» Deyince kalbimin içinde sikl neşriyatı 21,10 senfonlk konser muş ve aylarca ilmî bir şekilde uğra . Ancak, yukarida da söylediğim gibir kaya yuvarlanir gibi oldu: Adiain 18,15 dört klşiiik heyet tarafından kcm23,25 askert bando 24,15 son haberler'şilarak bu parçalar birbirine eklenmek bi, henüz bu büyük âlemin yüzünü öryüceliğ! tarihe bOe siğamiyacak ka • 24,35 askert bandonun devamı oer 18,40 konuşma 19,10 musikl parsoretile Adana müzesine yeni eserler dar büyük olan Atatürkün bu sözleri ten kahn toprak perdesile ciddî sekfl çalan 19,30 reklamlar . 19,45 gramo . BERLtN: kazandirilmiftır. Bu eserler, daha zj • bana artık radyodan değil, ufuklar • de uğraşiJmamiftir. Binaenaleyh dün fon 20,25 konuşma 20,35 mandolin 18,35 gramofon: Macar ropsodisl 18,45 dan çağbyarak geliyordu. yade bakir ve tunç devrinde kullanı • orkestrası tarafından konser 20,50 koya tarihlni aydinlatmak hususundn spor neşriyatı 19,10 kadmların zamanı . nuşma 21,15 senfonik konser 23,30 lan toprak efyadir. Heyet bu sahada* Bir ferdin değil, bir mflletm değil, Türkiye Cumhuriyetmin giriftiği ve • 19,35 ev musiklsi 20,35 senfonlk mu şilrler 23,45 konferans . 24,05 konuşmabeçeriyettn bile kaldiramiyacağı ka • ld arastirmalarinı daha fleriye götfir • rimli çiğirin Küikyaya da teveccühü siki 20,45 günün akisleri 21,05 haberdar ağir yükleri kaldirmis olan Gazi, 24,10 dans havalan. mek kararile bu yil da Tarsus yakminnü düerken herhalde ne hayale kapı ler 21,20 Münihden nakil . 21,50 senbüsbütün üahî bir tevazüle, sanld bi • daki Duatepede hafriyatla uğra»acaküyorum, ne de mnhali istiyornm. fonlk muslkl 23,05 haberler . 23.25 radzim gibi bir beşermis gibi, «o yükün tir. Heyetin kanaatine göre Çukurova yo orkestrası. Naei AKVERDl ağirhğım pek iyi btliyorum!» DeyhreBUDAPEŞTE: riyorl VtYANA: 18,05 kanşık program 18,30 gramo 17,25 mandolin konsert . 18,05 konuş O, böylece ihatamizm fevkma ç*afonla konser 19,30 ders • 19,50 kon . ma 18,25 konuşma . 19,30 halk sarkı rak bize, göz yaslan ve üahî bir iti • ferans 20,30 opera blnasından naklen lannı ögrenelim 20 ulusal neşriyat . road içinde, bin senelik saadeti bir anopera temsill 22,20 haberler 23,30 20,05 konuşma 20,15 sesll filim neşri . da ymsatiyorî... ' salon orkestrası . 24,20 Çingene musl yatı 20,25 hava raporu ve haberler kisi 1,05 haberler. 21,05 musiki neşrlyatı 22,35 haberler Şimdi her evin penceresinde al bir PRAG: 22,45 plyano konseri 23,45 gramofonla bayrak, yüreklerimiz gibi yildizlar sa • 16,55 hafif musikl konseri . 18,05 koVagnerin <Tanhauser> lsimli operasınm çarak dalgalaniyor. nuşma 18,30 gramofon 18,40 konuş üçüncü perdesi . 24,50 dans havalan. 2 mart 935: Haydarpaşa ma 18,50 gramofon . 19,05 konuşma BUDAPEŞTE: Şaziye Berin KURT 19,20 gramofon 19,25 amele neşriyatı 18,45 orkestra konseri 20,10 haberler19,30 almanca neşriyat 20,05 haberler . 20,45 piyano marifetleri . 21,20 konuş 20,15 gramofon 20,20 zamane neşriyatıma 21,50 Macar halk şarkılan 23,05 Metnleketimizin son haftaki tü • 20,30 Çek muslklsi 21,05 fllarmonik kon haberler 23,20 plyano ile birlikte viyotün pîyasa vaziyeti şöyledir: ser . 23,05 haberler 23,15 esperanto lcnsel konseri 24,05 cazband takımı Samsun mıntakasında tütün sa • neşriyatı. 1,05 son haberler. tışlan hararetli bir surette devam VARŞOVA» BELGRAD: ediyor. Fiatler, azamî 120 asgarî 16,45 könser 17,30 konferans 17.50 19,30 gramofon 20,05 reklamlar 20,10 25 kuruftur. Bugüne kadar 1 milgramofon • 18,05 konuşma 18,15 çarkı gramofon 20.15 haberler 20.30 ulusal yon 800,000 kilo tütün satılmıştır. potpurisl 18,50 konuşma . 19,05 gramo. neşriyat 21,05 konuşma 22,10 konuşGüreş mSsabakalanndan heyecatdt blr an Taşova mıntakasında piyasa yeni fon . 19,15 eğlenceli blr temsil . 19.35 ma 22,30 orkestra konseri . 23,05 haberaçılmıştır. Fiatler 2080 kuruştur. mırjda, neslin gagiığmı korumada mfi Askerl liseler arasmdaki güre» konuşma 19,45 gramofon 20,25 ko ler 23,15 orkestra İle şarküar . 23,45 Trabzon mıntakasında piyasa a* şampiyonasma Maltepe lisesinde esslr olan ve topraklanmııda yeni ba|nuşma 20,35 piyano ile Viyola konserl . dans havalan. çılmıştır. tnhisarlar tdaresi 2580 başlanmıştır. Müsabakalara Deniz hyan dag ve kış sporlaruun yayımına, 20,50 konusma . 21,05 opera parçalan PRAG: kurus fiatle 200,000 kilo tütün allisesi, Maltepe liaesi, Deniz Ge fayda rermeal lçln Snumüzdeki Kurban 21,15 Vilnadan nakil . 21,45 haberler . 18,05 piyano konseri 18 25 konuşma mıştır. Burada az miktarda tüccar diklisi, Kuleli lisesi güresçileri istt21,55 konuşma 22,05 konser: Şcpenin bayrammın 2, 3 üncü günleri TJludagda 18,35 gramofon 18,55 amele neşriyatı faaliyeti vardır. rak etmislerdlc. eserleri 22,30 konferana . 23.05 şarkılarAnkara Tüksek Zlraat Enstitüsü beden 19,05 almanca neşriyat 20,15 hafif muTrakya mıntakasında inhisarlar Maçlara b&slanmadan evvel Gü23,15 salon orkestrası 24,05 konuşma slkl neşriyatı 21,05 operet 23,05 haidaresi 100,000 kilo tütün almış tefbiyesl mualllml RideUn bakımı v» re* Federasyonu reisi Ahmed Fet24,15 gramofon. j tır. Fiatler 2070 kuruştur. berler 23,15 gramofon . 23,30 dans hageri güzel bir nutuk söylemis, mekhakemllği altmda Bursa Dağ kulübü taMarmara mıntakasında piyasa valan. teb müdürü Adil de buna mukabele rafından aşağıda yazılı müsabakalar yayeni açılmıştır. VARŞOVA: etmistk. püacaktn. Bayramın 2 ncl günü ilk yaEeg mıntakasında satılan tütün17,45 piyano konseri 18,05 konferans. Müsabakalar çok ciddî ve heyecanlı İSTANBUL: nş Ankara, İstanbul, Bursa kulübleri a. lerkı tesellümü bitmek üzeredir. 18,10 gramofon . 18.50 konuşma 19,05 olmustur. Gene güresçfler, rakible • 17,30 lnküâb derslerl: Ünlverslteden Umumî satışlar itibarile ekiciler rasında. eğlencell neşriyat 19,30 konuşma 19,45 rine tefevvnk ed'ebilmek için bütün nakil, C. H. F. genel yazganı Receb Pebu seneki fiatlerden çok memnun 1 Şus Di* lniş. gramofonla marşlar 20,07 konuşma enerjilerini sarfetmlşler, sürekli alker 18,30 dans musiklsi, plâk 19,30 durlar. Ekiciler tandid edilmiyen 20,15 konuşma 20,25 haberler . 20.35 Bayramın üçüncü günü lkincl müsakıslarla karşüanmışlardır. Müsa haberler 19,40 Rita Mahmud, şan pl mıntakalarda yeni sene ikimi için sarkılar 20,50 hafif musiki neşriyatı bakalaruı birinci ve ikinci devre bafca: t yano refakatile 20 Trovator operası, çahsmağa başlamışlardır. 21,05 Viyanadan nakil 21,45 haberler sinden sonra şu güresciler finale 2 Slalum Bayraklar arasından plâk 20,45 stüdyo slgan orkestrası 21,15 22,05 valsler 23,05 reklâmlar 23,15 kalmışlardır. Finaj müsavbakası özikzak lniş, aynl gün bayanlar arasında son haberler 21,30 radyo orkestrası . konuşma 23,30 eğlencell neşriyat 24,05 nümüzdeki pec^embe günü yapıla • 22 R. T. şan ve radyo, cafc ve tango OT Ticaret Odasına yaklasmakta o • da bir lniş yanşı yapılacaktır. dans havalan. caktır. kestralan. lan kurban bayrammda tenzilâtlı 65 kiloda Kemal «Deniz lisesi», BERLİN: satış yapmak için bir çok ticaret VİYANA: Nusrat «Kuleli», 61 kiloda Hasan 17,05 halk şarkılan 18,50 hikâyeler haneler müracaat etmeğe başla Anamur «Hususî» Anamur • 18,20 konuşma 18,30 plyano konsert «Deniz Gediklisi», Nihad «Kuleli», 19,25 şarkı ve eğlence 20,05 gramofonmıştır. Ekserisi vaziyetin bozuklu* 18,50 konusma 19,05 tarihl konuşma da Gencler Birliği namı altmda ye66 kiloda Muzaffer «Kuleli», Saffet 20,45 günün aklslerl . 21,05 haberler ğundan sikâyet eden bu ticaretha19,30 san'at hayatı 20 tiyatro konuşmani bir spor ocağı açılmıştır. «Deniz lisesi», 72 kiloda l«mail «Ku23,25 dans havaları 1,05 Breslandan nelerin vaziyetleri tetkik edilmeksı 20,05 ulusal neşriyat 20,15 haberBu spor şubesine vilâyet Mersin leli», Nusrat «Deniz lisesi», 79 kilonakil. tedir. ler ve hava raporu . 20,25 konuşma ve merkez subesi de eltnden gelen yar* da Mehmed «Maltepe», Hulusi «Ku* TULU2: salr neşriyat 21,05 köylülerin zamanı dımı yapacaktır. leli», 87 kiloda Fethi «Deniz lisesi», 20,20 senfonlk konser . 20,35 opera 22,35 haberler 22,45 musiki konuşmasıTürkiyenin cenub noktası olan Baki «Maltepe», ağir siklette Bahri parçalan 20,50 İspanyol danslan 21,15 23,05 kcnser: Şubertin eserleri 24,05 Müptelâ olduğum zatürrieyi derhal Akdenizin kucağina yaslanmış bu «Deniz lisesi», Cengiz «Maltepe». operet «arkılan 22,35 konser . 22,20 dü tefhis ve az bir zamanda hazikane te son haberler 24,35 dans havalan. yesil yurdun evlâtlarmı azun seneetolar 22,35 salon orkestrası 23,05 raddavisüe hayatimi kurtaran muhterem BERLİNt lerdenberi hasret çektikleri genclik doktor Hahz Cemale âlenen teçekkür 20,05 gramofon 21,05 haberler 21,15 yo fantezisi . 23,50 Viyana orkestrası hareketlerine ve spora karıştıkla • 24,05 şarkılar 24,35 operet 1,20 opera ederim. konuşma ve salr neşriyat 22,05 eskl rindan dolayı tebrik eder, muvaf • Bursa Dağ sporlan kulübünden: orkestrası . 1 4 5 filim musikisl 1,55 muhSultanahmed Kabasakal Mümtaz B. askert marşlar . 23,25 konser: Bachıa Yurd müdafaasında, ekonoml kalkı . fakiyetler dileriz. tellf sololar 2,20 askerl bando. apartımani Sabriye Lâtfî «sserleri . 23,50 opera şarkılan. Cuma: 8 mart j j Cumartesi: 9 mart \ Askerî Liseler güreş şampiyonası badadı Tütlin piyasası , Perşembe: 7 mart J Tenzilâtlı satış talebleri Anamurda bir Spor kulübü açıldı Alenî teşekkür Uludagda yapılacak kayak sporları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog