Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

! Cumhuriyet 3 Mart 1935 Okul yoklamaları Jürklerle Süngu Süngüye No. 118 Naküi: A. DAVER Bu sene yeni talimatnameye göre yapılacak Orta okul ve Hselerde yoklamalar bü seneden itibaren yeni tali . matnameye göre yapılacaktır. Ta • limatname mucibince ilk yazılı imtihanlar ikincikânunda yapılmıs, neticeler talebe velilerine bildiril mistir. İkinci yoklama mayis ayında yapılacaktır. Orta okullarla Ii . selerde dersler yoklama bakımın dan tam yoklatnalı ve bir yokla malı dersler olarak iki kısma ay • rılmıştır. tki yazılı ve bir şifahî yokIaması olan dersler tam yoklamalı dersler addedilmektedir. Yeoi talimatnamede srnıf geçme notlan gene eskisi gibi üç olarak tesbit edilmistir. Üç numaradan asağı numara alanlar sınıflannda ipka edileceklerdir. Şifahî imtihanlara haziranın o • nunda bütün orta okullar ve Hselerde baslanacaktn*. tmtihanlar 25 hazirana kadar bitecektir. Imtihanlardan evvel haziran 3 te okul mualıimleri müdürün başkanlığı al trada toplanarak yoklamalara gi • recek okurlann listesini hazırlıya caklardır. Iktisat İşleri İKarilerimiz divorlar ki Günün mühim meselelerl hak J kındaki flkirlerlnlzl bize kısacf blldiriniz, bu sütunda neşredellos Fon Sandres, büyük tehlikeden gaf ü, siper parçaları icin mütemadiyen Türk fırkalannı kırdırıyordu Orada, mühim ve hâkim noktalar Alçıtepe ile Kocaçimen tepesi idi. Boğazın kilidi olan bu mevkileri de bir türlü ele geçiremediler. Madem ki bu taarruzda İngilizlerin zap tettiği mevziler, mühim değildi, o halde biz, neden bir sürii mu kabil taarruzlarla bunları geri almağa çalıştık ve bu kadar kaniı zayiat verdik? diye bir sual varid olabilir. Böyle bir sual tam yerindedir ama cevabı da gayet kolaydır. Çünkü General Liman von Sandersin mahdud kafast, bir kanş bile siper kaybetmemek gibi kat'î bir müdafaa prensipine «aplanmıştı. Alman kumandanı, Zi gındere muharebesinde o siperleri kaybettiğimiz zaman, sanki mü him bir müstahkem mevki kay betmişiz sanıyor, bunlan geri a lamazsak artık müdafaamızın çözüleceğine hükmetmiş bulunu yordu. Işte bu yanlış kanaatlerin sevkiledir ki son derece mühim gördüğü o ehemmiyetsiz siperleri geri altnak için hücum üstüne hücum yaptırarak elindeki en büyük kuvvet membaı olan Mehmetciği boşuna kırdınyor, azalan cepanesini boşuna yaktınyordu. Liman von Sandersin kaybettiğimiz si perlere lüzumundan çok fazla e hemmiyet vermekle hata ettiğinin en büyük delili, bu siperler geri alınamadığı halde, müdafaanm çözülmemiş ve eskisi gibi devam etmiş olmasıdır. Demek ki bu mu kabil taarruzlarda dökülen kanlar, kurban edilen canlar, 5 inci ordu kumandanınm yeni bir hatası uğruna harcanmıştı. 2 nci fırkanın Anburnunda imhasile neticelenen taarruzda hata ettiğini itiraf eden General Liman von Sanders, ha tıratında bu kanlı muharebelerden bahis bile etmemek auretile ikinci bir hata itirafı mecburiyetinden kendini kurtarmtştır. Türkiyede sîgortacılık Nöye Fraye Presenin iddiası hilâfına iktısadî hayahmızı idare edenlerin isabetli diişüncelerini gösteren bîr sekilde yürümektedir Yunus Emrenin mezan sigortacılann hiç birisi bedbin deYakınlarda gazetelerde otuyorua. Nöye Fraye Prese gibi ciddi bir ğildir. Bilhassa yurdumuzun her taYunusun dlvanı iki cild olarak basılgazetede her hangi bir memlekete rafında iktısadî faaliyetlerm »rth mıj, üçüncü bir clldle de şilrleri çerhemüteallik sigorta ihsaî kayidlerine ğı bu svalarda, hepsi istikbale büaid rakamların tahrif edilmis ola • dilml?. Demek bilginlerlmlz, güclü ozanyük ümidlerle bakmaktadırlar. Zirak intii'arı ayrıca tetkike değer bir larımız, yüksek yazıcılarımız ve düşün ra, memleketimizin her taraf'nda meseledir. genlerlmiz de Aşık Yunusumuza büyük büyük fabrikalar kurulmakta, bunYukarıki tablolarin tahrif edil değer veriyorlar, onu en büyük Türk lar demayollarile büyük iktısadî mis rakamlan göstereninde gayrtozanı sayıyorlar. Anlıyoruz kl Yunus Emmerkezlere ve limanlara bağlan • safi prim sütununa nisbeti kabart • re yalnız biz köylülerlnin değil, bütün makta ve bu suretle yeni istihsal mak için safi primler yazılarak haTürfclügün aevgi ve saygıya en lâyık bir bransları ticaret âlemine, m adamkikat gizlenmek istenmiştir. adamı lmi?. Bizim ruhlarımızın sevgi ve larına her gün çoğalan bnr nisbet Ayni istatistikte yukandanberi aaygılarlle tanmmış ozanlarımızın, bilgin dahilinde açılmaktadır. Bu yüzden söylediğimiz sözleri ispat edecek yazıcılanmızın sevgilerl bir noktada blrTürkiyede yangın ve naklivat si mahiyette olan 1933 yılı rakamlan leşlyor: Yunus Emreye hayranlık. Onun gorta muamelâtı mütemadlven geise islerine hiç gelmediği için zik • Içbı sarsılmaz blr güvenclmiz var: Bi nisliyerek çoğalmaktadır. Diğer taredilmemistir bile. Makale yazıl • raftan yakında tatbik edilecek olan dığı zaman 1933 senesine aid si • zlm Yunua Emre İçin candan özledikleis kanunu da kaza sigortalan saharimlze onlar candan çalışacaklar. g c t a rakamlan çoktan hazırlanmıs Tarih coğrafyaya, coğrafya ta • sında ve sureti umumivede Türkiye Ilk plân şu idi: bulunuyordu. Ancak bu, makale Ben, Yunusun mezan İçin, dileğlmi ve biî bügilere, tabiî bilgiler kimyaya, 3 üncü ve 5 inci fırkalar (ce sigortacılığma büyük bir is hac • sahibinin isine gelmediği için ko düsüncemi, söylemokten başka blr sey kimya fiziğe, fizik riyaziyeye bağh man 12 tabur) 3 temmuz gecesi mi temin edecek müsbet icraattır. nulmamı^tır. Çünkü, 1933 senesi siyapamam. İ?ln baîanlmasına ön ayak ise, bunların hepsi a n a d i 1 e, anagurubdan sonra hareket ederek Bu itibarla bedbin olmakta ve gorta islerimizin çok verimli gitti olmayı . slze bir vlcdan borcu ederek dilm edebiyatına bağlidır. Hepsi Zığındere civanna gelecek ve 4 nrtahğı karanlık fföstermeğe ça • ğini bariz bir surette göstermek • omuzunuza yükletlyorum, çok geçme birden bir yapı ise temeli anadili, atemmuz günü sabahleyin 4 te nadili edebiyatıdır. lısmakta hiçbir isabet yoktur. tedir. den bu işin basanlacağına da çok pü3 üncü fırka denizle Zığınderesi Makale sahibi makalesine bir de veniyorum. Çünkü Yunusu sevenler az Sırası gelmisken mühim bir nok • Edebiyat, ulusal edebiyat bîr • îstatistik koyarak kendi indî iddia arasmdan 5 inci fırka da Zığındedeğildir. taya daha temas edelim. Dikkat el e s t i r c i olur; kendi de öteki öğve düsüncelerini takviye ermeîje care solundan taarruz edecek. 4 ündilirse primlerin her sene biraz daYunusun mezarının, Türk yapıcılık renceler gibi, yeryüzünün yüksek h'iyor. Fakat hemen «öyliyelim ki, cü fırka da ihtiyaten 3 temmuz ha azaldığı görülüyor. Fakat bu is blçlm ve san'atine en uygun olarak aedebiyatlarından dokunaksız kala* bu istatistik tahrif edilmis ve uy • lerin daraldığım gösteren bir delil gecesi Kiremiddereye gelecekti. lana çıkması için, Yunusu sevenler aradurulmuştur. maz; çünkü ulusal bir iedeyel, en Fakat evvelce 15 inci fırkanın taad'dedilemez. Çünkü, bu tenakusa smda bir lane açmanızı tekllf ediyor ve Okurlanmizt aydınlatmak içîh arruzile canım yanmış olduğundan son evrensel bir ideyel yolunu tutmukabil temin edilen sigorta me • dileyorum. Biz Slvrihisar, Mlhallççlk, ayni istastistigin tahrif edilmis ve baliği çoğalmıstır. Bu, halka ko nihayet rica ve niyazlarla taarrumahdır. İdeyel, bir ülke sınırile çit'arıköy halkı kendimize düşenl canla edilmemisini altalta basıyoruz: layhk olmak üzere mütemadiyen sizun 24 saat tehirine karar verildî lenemez. K a m â l i s m a , on yedi, r başla yapmaktan geri kalmayız Bu suTahrif edilmi? eefvet > gorta tarifelerinde yapılan tenzi ve 4 temmuzda 3 üncü fırka Zı on sekiz milyon kisi için değil, bü retle Sanköyde tren yolunun t& *««» Blner Türk lirası üzerinden ı lâttan ileri gelmis bir prim azahsı ğındereye gelerek k<çifle» meşgut Liman Fon Sanderse nazaran tün bir acun. içindjr. tdeyelistni bürında yükselecek Yunus Emre blnası Sigorta Gayrlsafl prim Gayrisafi ha*3 olup hiçbir vecih ve surette Türkicenub grupunun sağ cenahına ok oldu. Türkün büyüklerlne gönülden bağlıhğmı, tün bütün uluslastırdıktan sonra evSeneler 1930 1931 1932 1930 1931 1933 yede sigortacılığm inhitatı teklinde gibi girmiş olan bu düs.mamn bilâaradan yıllar ve yıllar geçse de onları (GöTÜİüyor ya, Liman Fon Sander» Yangın 3,481 3,140 2.734 1,178 1,615 2,608 rensellestireceğiz. Bunun genisliğitefsir edilebilecek bir tenakus de» hare, bu taraftan grupun sağ ce bir türlü, inad ve hataslndan geri dön asla unutmıyacagını her göze çarptıra Nakliyat 892 622 528 478 436 424 ğildir. Bu vaziyet bugünkü iktısadî ni, derinliğinî kavnyabilmemiz için müyor. Alman kumandanı, 15 inci ve nahını ihata etmesi pek muhte Kaza 87 78 86 44 59 90 hayatunızı idare eden e'^erin ka • cak tastan bir örnek olacaktır.> de bize g e n e l k ü l t ü r gerektir. 2 nci flrkalarl gece karanlığinda, hiç Hayat 245 285 304 81 31 65 meldi. Onun için ordu kumandanı Sariköy: İsmail Kabaağaçh naatlerindeki isabet ve doğruluğun Sözüm kısadır, koyudur; ama bılmedikleri mevzilerde taarruz ve hüYüzde hasar nlsbetl düşmanın buradan mutlaka tardıen kuvvetli misalini teskil eder. verdiğim belgeler ne demek iste cum ettirip klrdlrdlğl halde, bundan 1930 1931 1933 nı istiyordu. Fakat bu için elde Son söz olarak sunu da ilâve et • diğim! anlamağa yeter. Bu g e n e l hiçbir ibret dersi almamls ve gene Yangın 33,9 51,4 96,1 mevcud yorgun ve fazla zayiata uğ mek lâzımdır ki, Türk sigortacılığı Bu gece nöbetçi olan eczaneler taarruzu, ayağlnln tozile yorgun argln Nakliyat 53.4 70.4 S0.6 k ü l t ü r olmadıkça hiçbir bilgi ve ramış kıtaatla yapılamıyacağı analeyhind'e yazı yazan muharririn sunlardlr: cepheye gelen ve sağlnl solunu bilmiKaza 45.4 75,7 104,7 yapı dalında olgunlaşamayız. G e düfünce ve kanaatlerinde samimî laşıldığından şimal grupu ihtiyayen fırkalara yaptırmağa kalkısmıs.tır. Şinasi (Büyükada), Yusuf (Heybe Hayat n e l k ü l t ü r gerekliğini, söyledi olmdaığına tamamen emin bulunu > tındaki 5 inci fırkayı, Anadolu A. D.) li), Salih Necati (Bahçekapi), Übeyd Ayni îstatittiğin doğrasn yoruz. Efkâri umumiyenin de bu ğim ulusal ve evrensel bakımdan grupundan da 3 üncü fırkayı ge(Cağaloğlu), Sltkl (Lâleli), Hikmet Biner Türk lirası üzerinden 5 temmuz sabahı için emrolumufassal cevabımız karşuında aykavrayamamıssak sanırım akmtıya tirterek birinci kolordu kumandaCenül (Küçükpazar), Ibrahim Halil Sigorta Gayrtsafi prim nan tertibat şöyle idi: ni kanaatte bulunacağına süphe bikürek çekeceğiz. nı Mehmed AIi Paşanm kumanda(Saraçhanebaşi), Nuri (Aksaray), Te(1) Birinci makale 26 subat tarihli sale yoktur. 6 taburlu 3 ünrü fırka Zığındesında esaslı bir taarruz yapmağa ofilos (Samatya), Hamdi (Şehremi Kâzım Naml DVRU yımızdadır. FERİD re ile deniz arasmdan, 5 taburlu ni), Arif (Karagümrük), lstefan (Bave diişmanı attıktan sonra, bu fır5 inci fırka da Zığındere solundan klrköy). Emilyadi (Fener), Halk kalan tekrar eski yerlerine iadeye (yani 3 üncü fırka derenin garbin(Haaköy), Merkez (Kaslmpaşa), Rekarar ve bunun için lâzım gelen Galatasaray spor kulübünden: den, 5 inci fırka şarkından) taarHilâllahmer Galata nahlye jubeslnden: ceb (Beçiktas). Hilâl (Findlkll), Ga Bugün: emirleri vermişti. 8 (ubat 1935 taribinde toplanan uruz edeceklerdi. Her iki fırka saHilâlLahmer Galata naniye subesinin latasaray (Galatasaray), Vinikopulo» Halbuki îngiliz Başkumandam, mumî heyet bazı mesailin müzakeresi 1935 yüı kurultayı 4 mart 1935 pazarted at 3,45 te baskın tarzında topçu a(Yüksekkaldlrlm). Şişli (Şişli), Faik daha üçüncü Kirte meydan muhagünü saat 15 te toplanacagından yazılı Iskender (Moda), Mahmud (Altlyol), teşi hazırlığı yapmadan hücum e zimninda senelik adi kongrenin 8 mart rebesinden sonra yani 7 haziranda üyenin o gün ve saatte ;ube merkezi 0 ömer Kenan (Üsküdar, Çarslboyu). Haftanın en güzel filmi deceklerdi. Hedef 72 râkımlı tepe 935 cuma günü saat 10 da kulüb lo • imdad kuvvetleri istemiş, îngiliz lan Galatada Karamustafapaşa sokağmve bunun şarkındaki hat. Bu kıtaat kalinde toplanmasma karar vtrdiğin • hükumeti de Generale 5 yeni fırka da Basfor banındakl daireye gelmeleri ritaarruz ederken mıntakada mev den bütün azanm yevmi mezkurda begöndermeği kabul etmişti. Yeku ca olunur. cud sair kıtaat ve efrad, hep yer hemmehal bulunmaları rica olunur. nu 5060 bin kişi tutan bu taze lerinde kalacaklar. kıtaatın ilk kademesi gelmek üzeHalbuki buna maddeten ve maİzmlrde çıkan bu değerll mecmuanm re bulunuyordu ve ağustos iptidanen imkân yoktu. Oynıyanlar: 18 İnci sayısı çıkmıştır. İçinde: Memlelarında bütün bu kuvvet Çanak Maddeten imkân yoktu: Çün MAGDA SCHNEtDER kette yeni eanayi teknlğmi yayma ül kaleye gelmis bulunacaktı. Halmilllâveten: Dünya haberleri kü, öndeki kıtaat yerlerinde otu Kahkaha haftası devam ediyor küsü, «anayileşen Türkiyede . Denlz tekton bu yıpranmamış kuvvetlerle rurlarken arkada gelecek olanlar neleri ve pervaneler lşçl ajandası . LAUREL v , HARDEY yeni bir ihrac ve taarruz (Anafarelektrik dersleri • soğuk demlr inşaatı geçecek ve yürüyecek yer bula Yarından itibaren talar ihracı ve Conkbayırı taarrupratlk elektrlkçl şlmendlfercUlk tek mazlardı. zu) hazırlarken Alman Generali, nlğl marangozlukta cilâ bahsi lşçl Manen imkân yoktu: Çünkü bu yeni ve büyük tehlikeden hadefterl . elektrik kaynağı usulü . hlzmet bir kısım efrad siperlerde oturur bersiz ve gafil, Türk fırklanm siBüyük 6 A L A olarak masası l^çl ve teknlsyen sütunu gibi larken diğer bir kısım efrad bunlaper parçalan için kırdırıp duruyorbütün sanayl erbabı, lşçl ve teknisyen • Meys'min en büyük musiki filimi olan nn arasmdan ve üzerinden geçedu. ler için pratik ve lstifadell yazılar var filminde. llâve olarak rek ateşe yürümez ve en basit bir dır. Tavsiye ederiz. Şimdi Liman fon Sander«in ceihtimal olarak bunlar da oturanlagösterilmeğe baslanacaktır. nub grupunda yaptırdığı bu kanlı nn arasına kanşıverirlerdi. taarruzlann hikâyesini merhum Rod Sandor orkestrası Büyük Gazetenin 19 uncu sayuı ba lArkast vari gün renkll bir kapak içinde, çok güzel ve zengin yazılarla çıkmıştır. Bu sayıda Bu perşembe akşamı dünya vukuatma dair meraklı yazı ve Şayam hayret ve esrarengiz macera filmi resimler vardır. Okuyucularımıza tavsiye ederiz. kaymakam Nihadın ağzından dinleyiniz: «Temmuzun 2 nci günü de ufak mikyasta taarruzlarla muharebeye devam edildise de gene birşey kazanılamadı. Sağ cenahta I inci, 6 nci ve 11 inci fırkalar arasmda kanşıklık son dereceyi bulmuştu. Mukabil taarruz için tahrik edilen fırkalar yola çıkmışlardı. 5 temmuzda yapılması kararlaştın lan bu taarruza iştirak edecek olan kuvvetlerden 12 taburlu 4 üncü fırka, 3 temmuzda Sarafim çiftliğine geldi. 5 taburlu 5 inci fırka çimal grupundan hareket ederek ayni günde Kayaltepeye vardı. 7 taburlu 3 üncü fırka Anadolu sa hilinden hareket ederek Kilya is kelesine çıkmış ve 3 temmuzda cenub grupuna doğru yürüyüşe başlamıştı. Gene o gün birinci kolordu karargâhı da sabahleyin 8 de cenub grupuna varmış, Faik Pa sa (meşrutiyetin ilk senelerinde Üsküdar mutasarnfı olan ve sonfBaşmakaleden mabaidl ra Kafkaa cephesinde şehid düşen En iyi, en bütün ulusal bir ide • Faik Paşa) ordu karargâhına git yel, ancak g e n e l k ü l t ü r l e edimişti. Birinci kolordu kumandanı nilebilir. Uhıs, bir b i r l i k t i r , bir Mehmed Ali Paşa (mütarekede İstentezdir. Budunumuzda belirsiz var olan bu birligi belli, aydın et • tanbulda intihar etmiştir) 6 nci, mek gerektir. Bunu ancak birleşti11 inci ve I inci fırkalardan mürici bir g e n e l k ü l t ü r l e yapabirekkeb sağ cenah halitasının ku liriz. Okulalann türlü türlü türlü mandanhğına tayin edildi. 3 üncü öğretmeleri, g e n e l k ü l t ü r ba • fırka da onun emrine girecekti. kımından bir »enteze varacak yolda verilmelidir. «Biz Anadolu köylüsü, edebiyat, şllr. san'at dlye gazetelerde okudugnmuz şeylerin derinliklerini anlamaktan çüphesiz ki çok uzağız. 1 Buna tabll siz de görursünüz. Fakat yüksek Türkün yüce ahlâkından blrl de 21] büyük tanıdığı adamlara kar?ı olan sevViyanada çıkan Nöye Fraye Prese Seneler 1930 1931 1932 1933 gl ve saygılarmın atadan evlâda geçe gazetesinin Türkiye sigortacıltgı Yangın 4,274 3,896 3 366 3,102 geçe sürüp gitmesidlr. hakkındaki yanlıs yazılarına ce • Nakllyat 923 659 574 679 Bu clvar halkmın da Ankara tren vab vermekte devam ediyoruz. Bu Kaza 118 98 103 105 lerinln gldlp Kelişinl, harab ve metruk gazete «Türkiyede sigcrtacdar vaHayat 318 438 401 402 mezarmdan boynu bükük seyreden ziyeti umumiyetle bedbinane gör • Siçorta Gayrisafl hasar Yunus Emreye, Aşık Yunusa böyle an'amektedirler» diyor. SeneleT 1930 1931 1932 1933 nevl bir fcalb bağlılıgı, pek derin ve kökMakale sahibi bu cümle ile ne • Yangın 1,478 1,615 2,608 1,616 lü sevgl ve saygısı vardır. Onun için görede ise Türkivedeki bütün sigorNakliyat 476 435 423 378 nüllerimlzde yaçayan Yunus Emrenin tacılann Jîlerini tasfiye ederek giKaza •3 4 59 89 123 harab mezannı gSrdükçe, blraz daha deceklerini ve memleketimizde çaHayat 23 39 65 53 geçerse yerlnden bir iz bile kalmıyaca Iışmalanna imkân kalmadığı ima Yüzde hasar nlsbetl ğını düşündükçe yüreklerimlz kan aglı ermek istiyor. Çünkü, bedbin 1930 1931 1932 1933 yor. Sarıköyün fakir köylüsü Aşık Yu bir sermayedar, kendisine ümid verYangın 27,6 41,4 77,4 52,0 miyen bir te;ebbüse sermayesini Nakliyat 51,5 66.0 73,6 56,6 nusun yıkık dökük mezannı yenlden yüktahsis edemez. Kaza 36,4 60,2 86,4 116.0 seltmeği kaç kere düşündük, gücümüz Halbuki memleketimizde çalışan Hayat 9,2 9,7 14,8 13,1 yetmedl. Genel kiiltür gerekliği Taarruz plânı Liman Fon Sandersin yeni bir taarruzu Nöbetçi eczaneler i Galatasaray kuiUbünün kongresi Kongreye davet I P E I C Ssnemasında MELEK V İYAN A ASK BELDESİ MiLLî c Yeni eserler Üsküdar Hâle Sinemasmda Bitmemiş Senfoni Fen ve Sanat CÖL Arkadaşları SiNEMADA MAVİ TUNA ŞOPEN ve AŞKLARI Büyük Gazete Galatasaravlıların zîyafeti FANTOMAS! FANTOMAS î SARAY İRENE SAR A Y SİNEMASINDA Müstesna gala olarak JULES CLARETIE'in SiNEMASINA ZiLAHY'yi bütün sekir hallcını cezbediyor. llâveten t DAGOBERT KRALI renkli ve güzel bir SiLLY SENFONİ i ^ ü ^ B B B ^ v* FOX JURNAL Bütün Tarı« halkı " P\PRlk'A n TESEKKÜR Zevcem ve sevgili annemiz Bayan Ayşenin kısa bir rahatsızlığı müteakıb ebediyyen aramızdan aynlmasile hasıl 0lan teessüratımıza İştirak eden ihvana ve cenaze meraslmlne şitabla tesklnl alâmımıza ibzall mürüvvette bulunan dostlanmıza, hastalık esnasında sabah lara kadar yüksek blr şefkatle tedavtsi ne çahşan Gülhane profesörlerinden Mehmed Lutfi ve aslstan yüzba$ı Emlne mlnnet ve şükranlanmızın iblâgını rtca eyleriz, Oğullan Zevd Orman mühendisi Mlmar Inhlsar ldaresl memurlanndan Arif Süleymaa meşhur romanından iktibas edilen ve «eyircileri teessür den ağlatacak olan DE filminin Kransızca kopvajında sehhar yıldız E y e l f a gun Fenerbahçeyi 4 0 yenen Galata,aray ublen tarafmda» Maksi m lokantas.nda bir aksam ^ ıarına YAVRUM Fevkalâde filim baslıyor. Hakiki bir şaheserdir. takdir nazar'anle sevretmış ve alkışl. nmijtır. Bu hafta S ü M E R Bütün Istonbul halkı da nındoki filmind* MAX HAMSEN T * TİBOR von HAIMAY U* barober f*ytoni bir cosib« il« oynıyan bu dilb«r Macor yrfdnını candan alluflamaktadır. EN ÇILGIN GECESİ Caz ve musikî Profeeör ISICDERBERGER' in
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog