Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

3 Mart 1 35 ' Camhuriytf TELGRAF HABERLERI Almanya bayram yapıyor M. Hitler, Sarda söylediği nutukta «Sarın Almanyaya dönmesi Fransız • Alman münasebetlerîni devamlı surette ıslah edecektir» dedî Sarbruk 2 (A.A.) M. Hess ve Göbbelsin nutuklanndan sonra M. Hitler soylediği nutukta Sarın A!maayaya dönmesinden doğan se vinerni bildîrmia ve Alman yur dunua Sarhlann sadakatinden Stürü minnettarlığını beyan etmis ve sonra, plebisitten bahsederek, Sarlilarra verdikleri rey ile Almanyayı hür ve mes'ud etmeğe matuf olan kendi eserine iştirak etmis olduklannı söyliyerek demiştir ki: « Yartn hepimiz yeni Almanyamız içm ise koyulacağız. Zira kendimizi anlamaklığımız lâzım • dır. O zaman bütün dünya bizi anlıyabilecektir. Bütün Almanya, Sann 15 sene ayrılıktan sonra Al • manyaya dccunesinden dolayı si zinle birlikte seviniyor.» M. Hîtler nutkunun başka ye • rinde, «Sarra Almanyaya dönme • sinin Fransa ile Almanya arasm daki münasebetleri devamlı bir surette ıslah edeceğini ümid ediyo • ruz» demintir.. Berlin, Sarın döamesini sevincle tesMd etmektedir. Büyük bir alay dün öğleden sonra Lustgartenden geçmiştir. Mektebler kapanmiştır. Berlin 2 (A.A.) Alman istihbarat bürosundan: Alman gazeteleri, sütunlarla Sarbruk ta yapılan kutlulama merasi • minden bahsetmektedirler. «Berlin Borsa» gazetesi şunlan yazıyor: «Hitler, Fransa tarafmdan Sar arazisi için yapılması icbar edil • miş olan mücadeleye eski hasmına elini uzatmak suretile merdane hareketini tekrarlıyarak nihayet vermiştir. Bu hareket alelâde bir ha • reket değildir. Ne Fransa, ne bütün dünya, kendilerine düşen mes'uliyetleri müdrik iseler, bunu bil raemezlik edemezler.» Völkişer Böbahter gazetesi, dünya siyasası bakımmdan dünkü günün uluslara halledilmez denen meeslelerin sulha dokunmadan na» sıl halledileceğine bir misal olduğunu söylemektedir. ÜDOmitmtllKimııınm ».«.» Af erin çocuklar! zun yıllar var ki spordan, sporun temiz ve yüksek heyecanlarından uzak yaçıyorum. Bununla beraber, manevî varhğımı borclu bulunduğum yüce irfan kurumunun adını bir ideal olarak taşıyan Galatasaray sporcularının her sahadaki zafer veya mağlubiyetlerini gönlümün olanca hulusile benimsemişimdir. San kırmızmın her muvaffakiyeti be ni şad, her muvaffakiyetsizliği neşemi berbad eder. Ona olan manevî bağhlığımı hiçbir hâdise çözememiştir. Evvelki gün akşam üstii, Kadıköyündeki Fener stadından, yü zünde sevinc ve iftihar ifadesile dönen eski bir mekteb arkadaşım, Köprüde, Galatasarayın büyük zaferini bana müjdelediği zaman, birdenbire içim, çoktanberidir unuttuğu tatlı bir heyecanla doldu. Bizimkiler, Fenerbahçenin çetin olan birinei takımını sıfıra kar51 dört sayı ile yenmeğe muvaffak olmuşlardı. Arkadaşım, bu seferki maçın çok kibarca oynandığını, her iki tarafın da, hakikî sportmenlere yakışan bir tarzda karşılaştıklarım ilâve etmişti. Bu haber beni bir kat daha memnun etti. Demek oluyordu ki, bizim çocuklann şimdiye kadar uğradıklan bazı muvaffakiyetsizliklerin sebebi hep karşı taraftakilerin tecavüzkârane vaziyetleri olmuştu. İkinci bir sebeb de bizimkiler in, bir takım bozguncu unsurlara kulak asarak manevi yetlerini oyundan önce sarsıntıya uğratmalarıydı. Cuma günkü oyun, sporda da i muvaffakiyetin maddî kuvvetten ziyade manevt kuvvete istinad eyledigine delil ormuştur. Bizim takım, filhakika, san kırmızı taraftarlanna endişe verecck kadar zayıf sayıhyordu. Nihadla Salâhattin hastanede, müdafi Tevfik haksız bir karara kurban ola • rak ıskartada, muavin Kadri iki üç aydır rahatsız yatakta idi. Gene Galatasaray birinei takımdan iki kişi silâhlanna omuz deği?tirrni$ bulunuyorlardı. San kırmızı, bu mevsimde altı kisinin eksilmis olmastna rağmen kendi spor tarihindeki en mühim neticelerden birini kaydetti. Aferin genc arkadaşlarıml tzin veriniz de sizi bütün canımla tebrik edeyim. Ve yalnız cuma günkü muvaffakiyetinizi değil, bu muvaffakiyeti size temin eden inancı, tesanüdü, kibarhğı, (efendi) liği de tebrik ediyorum. Bu yolda devam ediniz. Gurura kapılmayınız. Unutmayınız ki kazandığı nız zafer her birinizin ayn ayn zaferi değil, hepinizin birden malî dır. tçinizde şu veya bu daha iyi oynamış olabilir. Lâkin netice sarı kırmızının, Galatasarayın raüç* J terek malıdır. Bizim ocakta bu feragat, bu elbirliği ezelî bir düsturdur: Unutmayın çocuklar! Ve gene unutmayın ki, kurulduğu günden çimdiye kadar, Galatasaray adı bir sembol olarak, nesilden nesle geçti. Siz de bugün yalnız bu sembolün etrafında toplanın. Onu, cuma günü yaptıgınız gibi, binlerle seyircinin alkıslan arasında daima elbirliğile yüceltmeğe çalısınız. Saygı size.. Sevgi size, gene arkadaşlanm. Muazzez bir kurumun yüzünü ağartan sizlerin de daima yüzünü ak olsun! Ercummnd Ekrem TALU Eski Adliye Bakanı Mahmud Esad dünkü inlalâb Şikâyete yüzleri varmı? dersinde bu mühim mevzuu izah etti azetemizin Sofyadaki hn • susî muhabiri, Bulgar ga» zetelerinin, Trakyaya as ker gönderdiğimize dair yazılar yazdıklarını ve bundan şikâyet ettiklerini bildirdi. Arkadasjmızın, dünkü Cumhuriyette çıkan mek tubuna göre Bulgar gazeteleri şunlan yazıyorlannıs: Trakyaya hergün aslcer gönderiyoTmuşuz. son günlerde 12 tren asker daha yollamlşlz! Bu eevkiyat Büyük Erklnlharbiye Hâkime geniş salâhiyet mizin yeni hazirladlğı kumluş plânlna tevfikan yaplllyormuşl Esad Bozkurt, Türk medeni kanununon bütün itirazlara rağmen lstihlcâm zabitlerinden mürekkeb btf gene diğer muasır medeni kanun • heyet Trakyada tahkimat plânl yapa • lara nazaran bosanmayı en ko cakmlfl lay kıldığu» ve bu maksadla da Trakyada yeniden iki büyük tayya kanuna «geçimsizlik» umumî madre karargâhl yaptlracakmlçlz! desi konulduğunu medeni kanun Edirne, hududdaki gayriaskerî mlndan maddeler okumak suretile U • takaya dahil olduğu halde oraya da bat ettikten sonra baska bir bahse asker gönderiyor ve Lozan andlaşma geçerek dedi ki: sinln bu husustaki ahkâminl ihlâl edi • c Türk medenî kanununun huyormuşuz. susiyetlermden birisi de hâkime veBütün bunlarl öğrenen Bulgar gazerilen geniy sal&hiyettir. Kanun hateleri, yalnlz Edirneyi yeniden tahkira zırlanırken Türk hftkimine boyle edip etmiyeceğimizi henüz öğrenemevâsi salihiyetler tanmmasının doğMedeni kanunda cnle mişler! ru olamıyacağmt muanzlarımız ileMahmud Esad, aafaka mesele • Muhabirimiz pek haklı olarak ri sürdüler. Malum olduğu üzere iki lerini de mevzuu bahsederek me • Bulgarlar, kendileri galiba bir tasistem vardır. Biri mukayyed hâ * denî kanunundan bir iki madde okim sistemi, öbürü de serbest hâ • kım askerî hazırlıklar ve hududda kuduktan sonra şunlan söyledi: kim sisteraidir. Muanzlara göre tahkimat yapmak istiyorlar da o< Kanunu medenimizin belli mukayyed hâkira sistemi daha az nun için, gazeteleri vasıtasile bu baslı taraflarına hücutn edilen aoksuiistimallere yol açarmif. Halbu • ta da guya aileyi yıkması ve anarsi haberleri ortaya atıyorlar, diyor. ki vaziyet aksinedir. Misal mi istitevlid etmesi imis!. Hemen söyli • «Yavuz hırsız ev sahibini bas yorsunuz ?..> yeyira ki, bence anarsi şeriat aileürır» 8Özü Bulgarlann daima tat» sinde meveuddu, yoksa medenî kaEski Adliye Bakanı hakikî ha bik ettikleri bir prensiptir. Onuı» nun ailesmde değil!.. (Profesör buyattan birçok misaller getirdikten için, bu Trakya ve Eldirnenin tahrada kanunun 151 uıci maddesini sonra nihayet muarızlannm da a kimi gibi haberleri de hususî* bir okudu) 152 nci maddede kocanm kıllarmm buna yattığim, fakat bu maksadla uydurmus olabilirler. Biailenm reisi olduğunu söylüyor. Resefer de «acaba Türk hâkimi bu Iizim. Bulgar matbuatının yazdık • islik ona liyakatle elde edilir. Aksi yakatte midir?» endifesini izhar etlan tahkimattan malumatımız yok* halde devlet ona müdahale eder. tiklermi söyliyerek bu fikre şiddetle tur. Fakat Bulgar gazetelerinin Muarızlanmız ise bosamak hakkı • hficunt etmlf ve adliyemizde dört nra yalnız erkeğe verilmesini isti be* sene eaiıstıktan sonra ecnebi yazdıklan doğru olsa bile sikâyeyordu. Halbuki bu takdirde evde tnüşavirlermj Tfirklerin ve Türk hâte ne yüzleri var? erkeğin keyfî muamelesi yani anarkimlerinm hnkuktaki büyük kabi . Dedikleri gibi Trakyayı tahkira şi baslardı. Muarızlar arasında baslîyetlerini raporlannda nasıl itiraf etsek dahi, sikâyete ne haklan ka türiü konusanlar da oldu. Me • ettiklerini anlatarak bahsi medeni vardır, ne de yüzleri. Çünkü: selâ erkeğe ve kadına hâkim huzukanunumuzdaki velâyet ve borçlar 1 Trakya bir Türk memleken n u çıkmadan boşama hakkı ve • kısmına naklederek bitirmistir. tidir; Bulgar ve Yunan hududla • nndaki bir parça araziden maadası gayriaskerî mıntaka değildir. Binaenaleyh Trakyada gayriaskerî mmtakalar haricindeki kıt'alanmızın yerlerini değiştirmekte tamamen serbestiz. Bulgar kıt'alan yerlerini değiçtirdikleri ve hatta humüsaade^ edildi dudumuza yakın yerlerde manevra yaptıklajı halde, biz hiç birsey Ankara 2 (Telefonla) tttıalİ 148 sayılı kontenjan hükümlerine söylüyor muyuz? göre serbest olduğu için siparis ve2 Bulgaristan, ordusunun rilerek 267934 tarihine kadar mevcudunu Nöyyi muahedesi higümrüklere gelmi* ve bedelleri ta* lâfına 20,000 den 47,500 e ve mamen odenmis mallann bir de • topçusunu 24 bataryadan 64 bafaya mahsus olmak üzere serbestçe taryaya çıkardığı, gönüllü yerine ithaline müsaade edilraistir. mecburî hizmet ikame ettiği, 100 Ayn! tarihe kadar gümrüklere kadar tayyareden mürekkeb bir fefanis ve bedelleri tamamen ödenharb hava kuvveti vücude getirdimif bulunan, fakat nmuml ihra • cat Te khalâtı takasa tâbi tutulan ği halde, biz hiç sesimizi çıkanyor anlaşmalann mevcudiyeti dolayı • muyuz? Gerçi Nöyyi muahedena•ile icab eden takas yapılamadığınmesini imzalamadık ama gene Buldan dolayı ithali mümkünsüz bir garlar gibi, Bulgaristan harbe hahale gelen mallann birinei kontenzırlanıyor; diye bağırabilirdik. jan kararnamelerinde raevcud nik3 Trakyayı elimizden almak darlardan umumî hükümler dahi • için çabalıyan Trakya komitasının linde istifade ettirilemiyenlerin takassız olarak ithaline müsaade g* 20,000 komitacıdan mürekkeb oldilmesine karar verilmiftir. duğunu bildiğimiz halde hiç bağıŞayed bunların tasfiyesi içio kâfi np çağınyor muyuz? kontenjan kalmadıysa ve yahud 4 Edirneyi, Kırklarelini, Trakbu tarzda ithal edilmis olan mal • yayı hatta tstanbulu elimizden alar için eski kararaamede bulun • tngiliz Dtş İşleri BahaM lacaklanm hergün bağıra bağıra masma rağmen yeni kararnamede Sir Con Simon kontenjan yoksa yeniden kâfi kon söyliyen Bulgarlar varken ve BulLondra 2 (A.A. ) tngilis ka. tenjan verilmesi için Gümrükler garistan mütemadiyen ordusunu binesi, fevkalâde bir toplantıda Sir Vekâletine salâhiyet verilmesi ta • kuvvetlendirirken Bulgar gazete Simonun M. Laval ile yaptığı gö • karrür etmistir. leri, ne hakla bizim Trakyaya asrüsmeler hakkmdaki beyanatını Bu mallann bedelleri «vvelce dinliyecektir. Bu toplantıda. kabi ker göndermemizden şikâyet edeödetımis olduğu için başkaca döviz ne, Sir Simonun Berlin seyahatini istenmiyecektir. bilirler? tesbit edecektir. Seyabatia yann Trakyada tahkimat yapmıyo yapılması, kuvvetle muhtemeldir. nız, ya çayed yaparsak, Bulgar gaMoskova seyahati ihtitnali de gö < rüsülecek fakat zannedildiğine gözeteleri bizden değil, Trakyayı ahre, teferrüatı Sir Simonun Berlin • Atina 1 «Hususi» Atina Elçimiz vereceklerini söyliyen kendi paden dönüsünde tesbit edilecektir. Rusen Esref Unaydra ve refikass Yulavracı Don Kişotlanndan fikâyet Londra 2 (A.A.) Sir O n Sinan baskanı ve dısarı işleri bakan veetmelidirler. mon, ağlebi ihtimal Berlmî tfVarekili M~ ÇddRris ve Madam Çaldaris tinden bir iki gün sonra Moskovaya serefine elçüikte bir akşam yemeği ver» gidecek ve bu arada, Fransız hü • mistir. Yemekte dışan işleri genel kâkumeti, Berlinde cereyan eden müHbi M. Pappas, siyasal »ube müdürS zakerelerden, tngiliz sefiri vasıta M. Rosetti ve refikası, dtşan işleri ba«ile haberdar edilmis bulunaeaktır. Milli futbol tm kanhğı diğer siyasal fabc müdürii M. Lehittanın vaziyeti Delmuzos ve refikası, dışan işleri hu • kmıntızı çalı>tır> mak üzere FutVarşova 2 (A.A.) Gazeta susî kalem müdürS M. Pipmelli, başbol federasyonu Polska, Lehistanm cereyan etmek bakanhk yaveri ve hususî kalem tnütarafından tngilte olan görüsmelerde bir âmil sıfadürii yüzbası M. Genadis ve refikası tereden bir fnt tile olan rolü hakkında dün Deyli bulunmuştur. Sovyet elçisi M. Kobetbol antrenörü ge telegraf gazetei tarafmdan neşre • sky ve refikası, Brezilya elçisi M. ölatirildiğini yaz dilen yazıyi naklederek diyor ki: lio ve refikası da davetliler arasında mışttk. M. Lits «Yalnız batı Avrupasmı ihtiva idi. eden anlasmaların Paris ve LondraUminde olan yeyı tatmm etmediği anlaşıloıaktadır. Elçimiz v« reftkan, «rtmi günü bir ni antrenürümüz Ifte logiltere hükumeti mümessili • akşam yemeği daha vermis!*rdir. Bınv dünkü Galatasanin mutasavver seyahatinin sebe • da da Belçika elçisi M. Nermi ve reray Fenerbahçe bini burada aramak icab eder. İcıfikası, ttalya elçisi M. de Rossi ve remaçını seyret Antrmâr M. gili# siyasasınm raahiyeti itibarile fikası, Bulgar elçisi M. Neykof ve reböyle bir seyahatin vâsi sumulü ami*, futbolumuz hakkında nfak bir fî • fikası, Cekoslovak maslahatgüzan M. «ikârdtr. tngiliz devlet adamının zikir ed'nmi?tir. Futbol federasyonu, anViçek, Yun'n dışan ia'eri bakanîığı yaretinin, tngiltere ile en iyi münatrenöriin çalisma ve çalişUrma tarz» Türkiye işleri şubesi şefi M. Vrisakis sebet idame eden Lehistan hüku hakkında yakmda bir program yapa • ve refikası ve elçiliğuniz erkânı ve remetl tarafmdan çok iyi görülece • fikalan bnlunranşlardir. cak, M. LHs te faaliyete ğini söylemege lüzum yoktur.» Eski Adliye Bakanı Mahmud Esad Bozkurt dün inkılâb der#lerine devam ettL Profesör, evvelâ geçen derste anlattıgi «medenî kanvnu • muzda din» meselesine tekrar kı • saca temas ederek 10 secıe zarfm da tatbikatta görülen terakkiden bahsettikteo sonra dedi ki: < Medenî kanun hazırlaoırken en büyük münak«salardan bici de miras üzerinde cereyan etti. Şeriat kanunlan mirasta erkeğe 2, kadına 1 hak tanıyordu. Medenî kanunu • muı ise bu hususta erkekle kadını müsavi tanımak isteyince, o zaman Şer'iye Vekili bulunan tnerhum Musa K&zım hoca basta olmak ü • zere itiraz edeoler çoğaldı. Bu itirazları reddedildi ve reddedilme si de iki bakımdan olayı çok Iâzımdı. Birincisî muasır medeniyetin gidisl noktasından, ikincisi de eski Türk medeniyeti ve idatı bakımmdan.. Kadinm daha az miras alma«mı Utemek onu hakir görmektir. Halbukt Türk medeniyetine bakınız: Ana ve kadın, muhteremdir ve erkekle müsavidir.» rilmesini ileri sürdüler. Bu da reddedildi. Çünkü evlilİk meselesi yalnız bir ferd işi değil, ayni zaman • da bir devlet isidh*. Esbabı mucibe serdetmeden tarafların nzalarile bosanmayı bazılan muasır mede • niyetin kanunlanna uygun saymaktadır. Bence bu şekil yalnıs iptidaî değil, hatta iptidailiğin de altındadır. Bosanabilmek için sebeb lâ • zımdır, devletin huzurtma çıkmak lizımdır.» > NALINA Medenî Türk ailesi IHEM MIHINA Amerika zencileri Çin Japon ve Habesistan ittifakına doğru On altı zenci tayyareci Müzakereler Amerikalılan endişeye düşürdü Habeşistana geliyor Londra 2 (A.A.) Habesistan Vaşington 2 (A.A.) M. Filips, tngiltere ile Amerika arasında müşimparatoruna hizmet teklifinde btı • terek bir menfaat arzeden muhtelif lunmuş olan tayyare miralByı zenei meseleler hakkında bîr görüşme Hobart Juvayan, bizzat yetistirmis olyaptıktan sonra demiştir ki: dağu ve maaslarmı kesesinden verdiği « Amerika, Çin ile Japon ara15 tane zenci pflotla beraber buraya sında siyasî, tktısadî ve malî bakımgelmiştir. Bu haberi veren Deyli Eks • lardan düşünülen ittifak tnüzake pres gazetesine beyanatta bulunan mirelerini pek büyük bir dikkatle taralay Amerika zencüerinin son zen • kib etmektedir. ci imparatorlugunu korum?k îçm açıBura mahfillerine göre, tngiltelan harbde Habeşistana zahir olmak re ile Amerikayı müştereken alâkautedtklerini ve yalnız Habeş imparadar eden menfaatler arasında bir torundan bir isaret bekledOderini söyçok uluslarm, Çine müştereken istikraz yapmalan vardır. Bu istiklemiftir. ra» sayesinde hem memleketin içinMiralay Juvayan, tayyareleri Amerikadan gelir gelmez adamlarfle birlik de bulunduğu malî güçlükler ortadan kalkacak, hem de Nankin hüte Adisababaya hareket edecektir. kuraetinin Japonya île ekonomik bir ittifak yapmasına mümanaat edilecektir. Aksi takdirde böyle Ankara 2 (Telefonla) Ame bir şeyin uluslararası büyük akisrtka elçisi M. Skiner bugün elçilik leri olacaktır.» btrasmda bir ziyafet vermiştir. Londradan Berline Sir Con Simonun bugün Berline hareket etmesi muhtemeldir Yeni kararlar Gümrüge gelmiş bazı mallann ithaline Amerika Elçisinin ziyafeti Ziyafette Hariciye Vek&leti genel yazganı Numan Rif at, Alman ve Cekoslovak maslahatgüzarlan bu • lunraustur. Balkan ekonomi konseyi Belediye resimleri projesi Gümrük memurlarının koruma sandıjjı Ankara 2 (Telefonla) Istanbul gümrük metnurlarınm yapmak istedikleri koruma sandıgı istni lnhisarlar ve Gümrükler Vekâleti tetkik etmektedir. Vekâlet bu is için bir proje hazırhyacakhr. Ankara 2 (Telefonla) te tf leri Bakanlıği yeni belediye vergi ve resimleri için bir proje hazır • lamaktadır. Ankara 2 (Telefonla) Balkan htifakı ekonomik konseyinin komuni • kasyon komisyonu bu ayin on birinde Belgradda toplanacaktir. Ekonomi Ba> kanlığı Deniz nakliyatı umura müdü • rti Ayet Altuğ, Nafıa Bekanhğı raünakalât reisi Rifat ve fen müfettişi Kâzim Komisyona Türk murahhası oIarak tayin edflmişlerdir. Ayet Altuğ yarm tstanbula hareket edecek ve tstanbulda nakliyat işlerfle uğraşdıktan sonra kendtsine Otihak e • decek olan diğer murahhaslarla Bel • grada hareket edecektir. Umumî kon • sey nisan başinda Ankarada toplana • cak ve bu komisyomm Atina mukarre rab mucibince hazirladığı raporu raünakaşa edecektir. BursaMudanya hattında bir tren kazası oldu Ingiliz lirası düşüyor Bursa 2 (Hususi rauhabirimtzden, telefonla) Dün akşam Mudanyadan Bursaya hareket eden yoleu treni boğday yüklü bir fnrgonun dmgüı Inrılma* si yüzünden 29 uncu kilometroda bir kaza geçirnuf, üç forgun devrilmiftir. Makinist bu kaza üzerine treni dordnrmak istemişM de, yoleu vagonlari, forgonlartn tahrib ettiği raylar üzermden geemiş, tren o valdt durabumiş • tir. Yolcalardan yaralanan hiç kimse yoktur. Buradan giden bir imdad tre • ni yolculan alip getirmistir. Londra 2 (A«A.) Fransız franguun istikranndanberi, Ingiliz Uram bngun en aşağı ptyasasma düşmüş buItmuyor. Siyasal vadyetin hasıl ettiği smirlflik, yeni intihabat yapılmak ih • timali ve gerek Avrupa, gerek Ame • rikada sermayelerin çekümesi ozayıp giden bu hale sebeb olduğu gibi, reımî kontrol yokluğu yüzünden Frantız, Ingiliz ve Amerikan malî makamlannm bu memleket paralarmı kendi kendine bir ekonomik seviyeye erişmesi* ni bekledikleri rivayeti, dönmektedir. Atina Elçimizin verdiği ziyafetler Casus Lavrens yeni bir, macera peşinde mi? Londra 2 (A.A.) tngüiz easm tefldlâtmdaki hizmetlerile tanmmtş o* lan meşhur miralay Lavrens, miitehassıs amele sıfatile kayıdlı bnlunduğu hava kıtaatını terkederek bisikletle meçhul bir istikamete gitmiştir. Nevyorkta haydudlukla mücadele (A.A.) «Polgam» îsmini Uşıyan haydud teşkOâh, Nevyork belediye reisi tarafmdan »ıkı takibata maruz kalacaktır. Bu haydud teskuatınm fakir halktaa ve bflhassa Harlemdeki zenci mahal lesmden 1931 senesi zarfında temin ettigi kinn 100,000,000 olduğu tabmin edilmektedir. Kadın saylavlarımız ve ecnebi gazeteciler Ankara 2 (Telefonla) Kadınlanroızjn siyasal haklanm alma«ı hariçte büyük bir alâka uyandır • raıstı. Buradaki ecnejbi muhabirler kadın saylavlanraızla müUlkatlar yapmak için biribirlerile adeta yans etmektedirler. Bugün cUlus» gazetesrnde kadın saylavlar serefine bir çay ziyafeti verilmistir. Bu toplantıya sehrimizdeki Türk ve ec « nebi gazetecilerle kadm saylavlarımız çağmlmışlardı. Kadın saylavlarımız ecnebi ga • zetecilerio sorduklan suallere güzel cevablar vermislerdir. Yeni futbol antrenörü Sun'ı petrol Londra 2 (AA.) Bir tngifiz khnya mühendisi, kilisli şistten, pet rol çıkarmak usulünü bıumgş, ve ihtira beratan alratshr. Bunun fiah, Hhal edilen petroldan daha ucoz olacaktır. Esrarı 36 sene sonra aydınlanan bir facia Vaşkıgton 2 (A.A.) 36 senedenberi ortadan kaybolan Andel lana ismindeki tngiliz kayıginın gaybubetini örten esrar perdesi yirtılmtstır. Bir dalgie, kayığın enkasmı ve 17 tayfasırun iskeletlc • rini bulmuftur. Aksarayda kurutulacak batakiıklar Belçika kralı Londrada Londra 2 (A.A.) Belçika Kral ve Kraliçesi, tamamen hususî ola • rak birkaç gün kalraak üzere buraya gelntislerdir. Aksaray 2 (A.A.) Sıtma mü cadelesi için kurutulmasma ka rar verilen Gelegüle fcataklığını ku rutma işine baslanmıştıır. Bataklı ğm genisliğt 30 hektardur. Açıla eak kanalm uzunluğu 2 kilomet rodur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog