Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Edebİ bfiyOk rotnanı 29 ookyuzu Yazant Reşad Nuri Gfiatekİn ==• Miralayın sesi çimdi bir perde arkasmdan gelir gibi yumuşamış,, ağır agır sualler soruyor. Pclt farkedemiyorum ama dakikalar geçtiği halde gene cevab yok... Yavaçça başımı çevirerek Sevi me bakıyorum. Kız uyur gibi gözlerini yummuş. Keşke öyle olsa. Fakat sinirlerin bu kadar ayakta olduğu bjr dakikada uyumak mümkün mü? Sevim mutlaka korktu; karşı duvardaki karanlık bir tek göze benziyen budak deliğinden, yahud başka bir esyadan, yahud da kim bilir belki beklenen hayaletlerin birdenbire gözüküvermesinden... Arkada rüzgâr esmiş gibi bellibe lirsiz bir kapı gıeırtısı... Gene başımı çeviriyorum... Yarım saat önce Kur'an okuyan ihtiyar bü yük baba kapıyı aralamıs, ayakta ispiritizmecileri seyrediyor. Bu adamı görmemis. olsam oraya korkunç bir mumya getirip dayamıçlar sanacağım. Karanhkta yalnız yüzünün birkaç çizgisi ile gözleri, bir de göğsünde kavusmus. kuru parmaklan seçiliyor. Birdenbire miralayi hıçkınk tutmuf gibi birşey oldu; masada. sandalyalarda kuçuk bir kıpırda nış... O esnada elimdeki sıva parçası yere düştu. Sevimin iskarpinine sıçradı; kız birdenbire sar nldı, boynuma sanlacak gibi bir hareket yaptı. Gözleri otnzumun üstünden kapıda duran ihtiyara rasladı. Çocuğun bir balık gibi elimden fırlamasile yüzüstü yere, ayaklanmm altına yuvarlanması bir oldu. Seans gene bozulmustu. Ben soğukkanlıhğınu kaybetmemeğe çahsarak: Merak etmeyin... Ehemmi yetsiz bir baygınhk, şimdi geçer, diyordum. Mfikerrem muhacirle beraber aşağıya koşarak aarnıcdan su çekti, delik kovayı merdivenlere akıta akıta sofaya getirdi. Sevim bir dakikada denize dalıp çıkmıs. gibi oldu. Baygınhk benim ilk önce zannettiğim kadar ehemmiyetsiz bir baygınhk değildi. Kızın vücudii kaakatı kesilmis, dişleri kilidlenmiçti. Ne soğuk su, ne uğusturmalar, sarsmalar tesir etmiyor, ço cuk bir türlü ayılamıyordu. O kadar ki bir aralık ölmüs. olmasından korkarak kalbini dinledim. Mükerremle bir otomobil buldurup onu otele atıncıya kadar ne çektiğimizi anlatamam. 5 Bu baygınhk hakikaten çimdiye kadar gördüğüm baygınlıklann hiçbirine benzememişti. Çocuk ikide birde gözlerini açıyor, gülümsiyerek yuzümüze bakıyordu. Biz «artık geçti» diye seviniyorduk. Fakat yarım dakika sonra o ağır bir uykuya dayanamıyor gibi tek* rar gözlerini kapıyor, kendinden geçiyt>rdu. Bu saatte doktor bulmak ta ne güc! Bereket versin otel sahibi yakın kaphcalardan birinden ihtiyar bir doktor bulup getirdi. O vazallı da romatizmadan sis.miş ayaklanna bir çare aramak içîn o akşam Istanbuldan gelmis, ve erkenden yatmıştı. Doktor : Allaha emanet merak edilecek birşey yok, bu yagta kızlarda boyle buhranlar olur.. Gündüz fazla yorulduğunu, abureubur yediğini de söylüyorsunuz.. Yann sabaha birçeyi kalmaz» dedi; lokman ruhu kabilinden bir iki de ilâc verip gitti. Rahabna düskün bir ihtiyar bekâr için hastabakıcıhktan zor angarya olur mu? Çocuk elbise değistirecek halde değil. Soyunmadan yatagına yatıraak üstü bası sırsıklam.. Allah selâmet versin. Mukerrem »uyu kovasile kızın başından açağı boca etti. Bu sefer de basımıza bir zatürrie derdi çıkacak. Mükerreme Keski Güls.en kalfayı da getirseydik, dedim. O gülümsiyerek: Basımıza geleceği biieydik daha kestirme bir is tutardık. Yani hiç buraya gelmezdik, dedi. Tecrübenin bozulmasına sebeb olduğumuz için Mükerremi bana ve Sevime içinden kızıyor sanı yordum. Baktım ki hiç öyle değil.. Mükerremdeki o ürkütücü yabancıhk meğer sırf o saate ve o havaya mahsus takma bir ruh ve suratmıç. O, saatini tekrar alaturkadan alafrangaya çevirmiş, eski dost Mukerrem olmuçtu. Demek a,imdi Sevimin yatağı yanında iki kişiydik. Fakat derde bakın ki bu iki kişi bir kötü Gülşen kalfa kadar işe yaramıyordu. Sevimin elbise dçğiftirmesi adeta içinden çıkıla mıyacak bir meaele olmuştu. Mukerrem bu işi bana teklif ediyor, ben: Nasıl olur? diyordum. Sevim benim evlâdım ama öz kızım da olsa gene soyup elbiscsini değiş. tirmera doğru olmaz... Ktşki bu i«i de doktora yaptırıverseydik... Onlar için herçeye izin vardır... Artık korkacak birsey kalma mıs, görünüyordu. Fırtına atla • mif, siniler yatis.mis.ti. Yıldmmda» ki evin uğursuz karanhğından sonra burada günes altmda gibi ne • «eleniyor, birbirimizle şakalasmağa başhyorduk. Ben gülerek devam ettim: Evet onu kadından saymak acayib olur ama gel gör ki o kendini öyle sanır. Yann sabah geceliğini yahud pijamasını... Bavulunda nesi var, gece yatarken ne giyer onu da bilmem ya.. Her ne ise kendini elbise değiştirmis gö rünce utanıp sıkılmağa kalkar... Kızların içi fesaddır.. Bilmem Paul et Virginie romanını hatırlar mısın) Virginie gemide boğulmak üzere.. Tayfalardan'biri onu kucağma ahp denize atılmak istiyor... Kız Onun çıplak oUuğunu görüyor; çıplak bir erkeğe aürünmek namussuzluğunu yapmak tansa ölmeyi tercih ediyor. O kıyamette yapılacak başka iş yok muş gibi elini gözlerine, gözlerini de gökyüzüne kaldmyor.. Bak maskaralığaL Halbuki zavallı tayfa ondan ne kadar temiz.. A damcağıza o dakikada «hanginiz kadın, hanginiz erkek?» diye sorsanız belki cevab veremiyecek... Neyse bu işte de otelci imdadımıza yetişti. Aşağıda bir kadm hizmetçi yatıyormuş. Onu uykudan kaldırdı. Çamasır işini bitirdikten sonra Sevimi karyolasma yatırdık, gece sıcak olduğu için üzerine yalnız ince bir pike örtü örttük. Çocuk derin bir uykuya dalmıs gibiydi. Yalnız birşeye dikkat ettim. Vücudüne el değdiği zaman dokunus nekadar hafif olursa oltun bir zemberek yayı boşanmıs. gibi birdenbire sıçnyor, gözlerini açıyor, fakat kimseyi tanımıyor, biraz sonra tekrar kendini kaybediyordu. Mükerreme: Bende bu gece uyku filân arama, dedim. O: Benden de al o kadar, dedi, seninle çu sofadaki koltuklara karşı karşıya oturur, dinlenî { Şehir ve Memleket Haberieri ) Borsa haricînde görülen isler... Kaçak muameleleı göze çarpıyor ötedenberi borsalar haricinde, btrçok muameleler yapılır re bu muamelelcr borsa kayıdlanndan gizli kalırdı. Fakat töylendiğine göre son zamanlarda borsa haricinde, borsaya kote olan her cins esya Gzerinde, muameleler çoğalmışhr. Bu çoğalış bir taraftan, esasen fiat sukutu dolayısile asalan, borsalar gel!rini düşurdüğü fibi diğer yandan da memleket ekonomisine zarar vermektedir. Bîlhassa tstanbul ve tzmir gibi öıracat merkezlerin deld borsalar dunnda bu şekilde fazla kaçak muamele olduğu anlaşılmaktadır. Bir taraftaa tstanbulda bu mesel* tetkik edflirken Turkofisin tzmir subesî de bu hususta Ofis merkezuıin naıan dikkatini celbetmiştir. Ofisin Izmir şubesrain büdirdiğine göre bu yd tzmir ticaret borsasında 18,700 ton incir muamelea yapıldığı halde ihrac edi • len indrlerimlzin yekununun 28,000 ton olduğunu gözönüne koyımktadır. Bu vaziyete göre bu sene tzmirde 10 bin ton incir borsa haricinde muamele görmüştür. Ofi» tzmir subesi borsa haricindeki muamelelertn önüne geçilmesini istemistir. Memleket flthsadiyah için çok mü • him olan bu mesele Ofis merkezi ta • rafından tetkik edilmektedir. Camhariyet' 5 ıViart 1 O Siyasî icmal Yugoslavya Bulgaristan ugoslavya Kralmm Sofyaya yaptığı seyahatte Kral Meksandr ile Kral Bori» iki Slav devleti arasmda yarım asır devam eden kin ve husumeti izaleye çahşmışlar, Bulgar Yu » goslav anlaşmasının esaslannı kurmuşlardı. Fakat çok geçmeden Yugoslavya Kralının bir suikasde kurban gitmiş olması ve bunun neticesi olarak ta Yugoslavya hükumetinin haricî ve dahilî gailelerinin artmaaı, Bulgaristanda da Georgiyef hükumetinin Makedonya komitacılarından bir kısmına yüz vermesi Sofya anlaşmasında kararlaştınlan esaslann tatbik mev kiine konulmasına mâni olmuştu. Bu yüzden iki kom$u memleket arasında tabiî münasebatm avdeti gecikmişti. Hatta Balkanlı iki devlet ara • sında eski husumetin yeniden canlanmağa başladığım söyliyenler olmuştu. Fakat bu tahminler ta hakkuk etmedi. Yugoslavya Niyabet heyeti reisi Prens Pol ile yeni Bas,vekil M. Yevtiç YugoslavBulgar anlaşmasını haricî siyasetinde mühim bir esas sayan Kral Aleksandrın vasiyetini yerine getirmeğe azmetmiş olduklanndan Bulgaristanda hükumetin değişmesi ve yeni hükumetin Makedonya komitacılanna karçı bilâistisna şiddetli davranmasile peyda olan müsaid havadan istifade etmişler, Sofya anlaşmasmın tatbikatım müzakere için Sofyaya resmî bir heyet göndermiflerdir. Bu heyetle yapılan muzakere ler neticesinde iki memleket hu dudlarında yeni kapılar açılmasına, pasaport muamelesinin sadeleştirilmesine aid protokol imzalanmış, ve bu münasebetle irad olunan nutuklarda Yugoslav Bulgar dostluğunun ehemmiyeti kaj dedilmistir. Yeni Bulgar hükumetinin reisi General Zlatcf dahi hükumetin degîgmesi esbabmı ve yeni hükumetin dıa. politikasını izah için söylediği nutukta Bulgar Yugoslav münasebatına ehemmiyetle ver vermistir. Mumaileyh demiçtir ki: « T. Kral Aleksandr ve Boris Sofya mülâkaiında iki karde; Slav milleti olan Bulgarlarla Yugoslavları birbirinden ayıran ihtilâflara nazaran birbirine yakmlastıracak menfaat ve alâkaların daha çok olduğunu müştereken görmüşlerdi. O zamandanberi BulgarYugoslav anlasması inkişaf etmis, iki milletin tarihi ile sıkı sıkıya alâkadar bir hakikat halini almıstır. Bulgaristanın millî menafiine uygun olduğunu düşünerek bu içi bırakmıyacağız ve ilerleteceğiz. Bu anlaşma ve dostluk faaliyetinin komçu diğer devletler aleyhine olmadığım da ehemmiyetle kaydede rim.» Bu sözler yeni Bulgar hükumetinin de Yugoslavya ile anlaşmağı dıs, ve iç politikasmda en mühim gaye olarak tanıdığını gösteriyor. Maharrem Feyzi TOGAY | Anî bir teftîş Gümrükler Müsteşarı dün sabah Istanbula geldi 2,5milyon liranın yatıve aksama döndü rılması geciktirildi Gümrük ve tnhisarlar Ba • kanhğı müste şan Adil, dün birdenbire şeh rimize gelmis ve «ksam gene Ankaraya avdet etmistir. Gümrükler Müste^an Haydar pasadan sabahleyin doğruca Gümrük BasmüMuste^er Adü dürlügiine gelmis ve burada akya • ma kadar mesgul olmnştur. Adil burada Gümrük müfettislerinden bazilaran, bilhassa müfettif Zeki ve Mahmudu çağuarak uıun müddet bazi meseleler üzerinde ken dilerinden izahat almıstır. Bir aralık Müstesar, Gümrük kumusyon cular birliginden bir heyeti kabal etmis ve kendilerile yeni hazırla nan kumnsyoncular kanunu proje sine konulmasi istenilen bazı maddeler ve kumusyonculann kefaleti üzerinde görü«n»iistür. Dün kendisile görüşen bir muharrfrimize Adil bn seyahati ve tetki* kah hakkında demistir ki: « tstanbul gümrüklerinde te lefonla halledilemiyecek ve mek • tubla uzun sürecek bazı meselelerin halli icab ediyordu, Bunları tetkik için geldîm. Birkaç mesele içîn alâkadarlarla konustum ve Ankaraya dönüyorum.> Gümrükler Müstesannın buraya gelişinin muhacirlerin vaziyetm • <fen istifade edilerek yapılan seker kaçakçılıgi Mle alâkadar olduğu soylenmektedir. Tramvay sirketi, halktan yenî hatl?nn tesisatma karsılık o'an fazla aldığı ve hükumetin son karan muci • binee geri vermege mecbur bulundu gu 2,5 mOyon Iirayı heniiz Merkez Bankasma yahrmamısbr. Hükumet, evvelce bu karannı Noter vasıtasile sirkete tebliğ etmiştL Şirketin de bu hafta îçinde parayı Mer< kez Bankasma yahrdıktan sonra ayni yol Oe hükumeti haberdar edeceği anlasılnnsur. Dün, Nafıa Bakanhği üe sirket arasmda Ankarada bugünlerde baslıya • eak olan mSzakereierin neticesine talîkan paranm yatınlmasmm bir muddet için geciktirileceği hakkında bir şayia çıkmıştır. Gerek Tramvay şirketi, gerekse tstanbuidakt Nafıa Bak«nlığı mumessflleri bu haber etrafmda kat'î malumatlan olmadıgmı bfl «lirraislerdir. Tramvay Şirketile anlasma ihtimali Tuneî ham ihtilâh halledildi Tünel sirketinin Galata tarafında yaphracagi yeni binanın kat adedi & • zerinde şirketle Nafıa arasmda çıkan bh* anlasamam^zlık Belediye Fen heyetinin hakemlifile hallednmiştir. Şirket yaphğı plânde, binayı zemm katüe beraber üç kat gosterraiştir. Nafıa ise zemm katmdsn ayn Sç kat yaphrmak icab ettiğinde ısrar etmiştir. ff Belediyenm hakemliğine verümi» ve Belediye Fen heyeti mukavele ile m e v cud projeyi tetkik ederek zemm katnun boyle bir binada bir kat telâkki •dOemiyeceği, binanın aynca üç kah olman lâzım geldiği hükm&nü ver • miştır. Bu karar Bzerine şirket plânlarmi bu şekilde düzeltmeğe başlamıshr. Bt> nanm plânı yakında tasdik edflmek özere Nafıa Bakanlıgına gönderOecek • tir. Binanın temel kısımlan için sondaj ameüyesi devam ebnektedir. MALİYEDE Maaşlar veriliyor Devlet ve belediye memurlannın mart ayhklan dün tevzi edilmif Ür. Mütekaidra, eytam ve eramilin üç aylıklannm tevziine de yann baslanacaictır. VİLÂYETTE Ticaret Odası Piyasa ile alâkadar olmağa karar vermis Bundan iki ay kadar evvel Ticaret Odası umumî kitibligine tayin edilen Türkofis müdürü Cemal yaptı gı tetkikat neticesinde Odanın fimdiye kadar takib ettigi yolda yürümenin ticaret ve sanayi erbabına o kadar faideli olmadıgnu görerek bazı deği?iklikler yapmıstır. Oda şimdiye kadar piyasa hareket. leriai yakından takib etmiyordu. Ekseriya tüccar her hangi iktısad! bir hftdiseyi Odaya haber verir ve Oda ondan sonra harekete geçerdi. Şimdi Odada tetkikat subesin de raportörlerden biri her gün pi • yasa hareketlerini takibe memur edilmiştir. lthalât, ihracat ve ne • ticeleri ticaret anlasmalannm te sir ve devamı bu şekilde Oda tarafından tetkik edilmektedir. Odanın bu sekflde piyasa Oe yakından alâkadar olması piyasada çok iyi tesirler bırakmıstır. Bu suretle Oda iktısadî h&disattan zamanmda haberdar e lacak ve alâkadarlan haberdar edebilecektir. Nüfus sayımı hazırlıkları Dün rilâyette Vali muavini Rükneddinin yanında Belediye muarim Hâmid Ue kaymakamlar bir toplantı yapmıslardır. Toplantıda 93S nüfıu sayımı için yapılacak hazır Iıklar, bu meyanda sayjm için hangi memurlaVdan istifade edilecegi go*rfisülmüş, bundan evvelki sayımda ne suretle hareket edildigi ve bu sayımda da bu seküden istifade edilip edilemiyeceği arastınlmıstır. MÜTEFERRtK GUmtiş ufaklıklar basılıyor Darbhanede, bastlmasi bttmek fizere olan, yüz kurusluk gümüş paralardan sonra 50 ve 25 kurus luk gümüf paralann basılması için bütün hazırhklar tamamlaiınııstır. Darbhane gelecek hafta 50 ve 25 kurusluklan basmağa karar ver • tniftir. Yeni takas komisyonu Evvelki takas komisyonumın lifvedildiğiiıi yazmıştık. Yeni kararname ile teskili lâzım gelen komisyonun derhal faaliyete geçmesi vilâyete bildirilmis ve takas karar • namesi de tebliğ edilmiştir. Yeni takas komisyonu Vali mu * avini Rükneddinin riyasetüıde Ofis müdür vekili Harrettin Şükrü, kambiyo müdürü thsan, Ticaret Odasi kâtibi umumisî Cemal, Gümrük ihracat müdürü ve Ziraat Bankası müdür vekilile Ticaret Odasindan gonderilecek bir murahhastan mürekkeb olacaktır. Büyük bir Alman âliminin ölümU Orta Avrupayı kasıp kavuran son grip salgmı büyük bir Alman âli • mini de ahp götürmüştür. Sade Almanyanın değil, belki bütün dün» yanın (Noropatologi) sahasında. en büyük üstadı olarak tanılan (Prof. Spielmeyer) in 55 yasında ve ke • malinin sirvesinde iken ölüp gitme» si yeri doldurulamıyacak bir ka • yıptır. Düzgün ahlâkı, sempatisi, eğrilmez iradesile herkese kendini sevdirmis, saydnmistı. Akıl hastalıklarını müsbet bir ilim halme getirenlerin basında bulunan bu âlim ömriinü ilme bağlanustı. Noropatologmin esasmı kuran eserleri bu sahada bütün dünya hekimlik âle minin rehberi mahiyetindedir. ECNEBİMEHAFİLDE Tokyo Bankası azaları şehrimizde Tokyo bankası idare meclisi a • zasından Tokuzo Suzvki ile Bungo Umemiye dün Mısır yolile Japon • yadan tstanbula geknîfler ve Tiirkofis erkânı tarafradan karsılan • mıslardır. Japon bangerleri yann aksamki ekspresle Parise gideceklerdtr. KÜLTÜR t§LERt Imlâ için tebligat yok tmlft kaidelertnin keliraelerin sonIanndaki B, C, D harflerine dair dün çıkaa haberler hakkında tet kikat yaptık. Okullara bu harflerin gene eskisi gibi P, Ç, T olarak ya • zılması hakkında hiçbir tebligat yapılmamiftır. Kültür Bakanlıgına da boyle bir tebliğ gelmemistir. HALKEVÎNDE: ŞEHİR İŞLERI Talebe konferansları Tıb Talebe Kurumu tarafuıdan tertib edilen konferanslar serism • den ve Mahmud Esad Bozkurt tarafradan verilecek olan konferans persembe günü Halkevinde verileeektir. İstanbul Halkevlnden: Pasartesi gunfl saat 18 de Cagaloglun. daö merkez salonumuzda profesör Dr. Fahrettln Kerlm tarafmdan (çocnklarda karakter Inklaan) hakkında bir konf» rans verüecektlr. Bu konferans herke» açıktır. Mart içinde Oulhane parta lçlndeM Alaykö^kfl kumında Oflzel San'atler çnbesl tarafmdan bir resim «erglsi açüa . caJrtır. Bu sergide rcsimlerlni teshir et . mek tetlyenler, 3, 4 ve 5 mart günleri saat 16 dan 20 ye kadar eserlerinl Alay . köşkü çevirgenliğine kaydettlrmeüdirler. Sir Persi Loren tngiliz büyük elçisi Sir Pers! Loren dün sabah Ankaradan tstan • bula dönmüstür. Tasfiye edilecek hocalar tlk tedrisat muallimleri arasında üç defa teftiş neticesinde menfi rapor alanlann tasfiyesine başlana caktır. Bir müddettenberi böyle rapor alanlar hakkında son kanaat hasıl edebilmek üzere yapılmakta olan tetkikler bitmiştir. Tasfiyeye tâbi tutulacak muallimler arasında köy mektebleri muallimleri de vardır. Tertibatlı tramvay ların tecrübesi Tramvay kazalannm onüne geçmek üzere, basamaklann hareket halinde kapalı kalması için arabaların kapılarrada yapılacak tadilât üzerinde yann umumî bir tecrübe yapılacaktır. Tramvay Sirketinin Şisli atelyesinde hazırlanan bir araba ile yann Topkapı hattında bir sefer yapılacak, bu seferde yeni vaziyette arabaya atlamak kabil olup olamıyacaği tetkik edilecektir. Bu tec • rübe seferine Nafıa Bakanlıgı basmüfettisi tbrahknle Şirket mühendisleri de istirak edeceklerdir. Bu tecrübe iyi netice verdiği takdirde diğer arabalarm kapıları da değiştirilecektîr. riz. Yorgunluktan her tarafım ayn ayrı agnyordu. Mukerrem de benden daha iyi bir halde değildi. Koltukta vücudünü bir yandan bir yana çevirirken adeta inliyor: lArkast var\ Japon Elçisi geldi Japonyanın Ankara elçiliğine secilen tyemasam Tokugava dünkü ekspresle tstanbula gelmistir. Yeni elçi yann aksamki ekspresle Ankaraya gidecek ve Himadnamesini Cumhurreisine takdim edecektir. Rusyadan 40 amele geldi Aîmanların bayramı Sar havzasınm Almanyaya ilhaIn münasebetile şehrimizdeki AI m u kolonisi önümüzdeki cuma aksamı Tetonya kulübünde bir senlik nerasimi tertib edecektir. Toplanbda bulunanlar Almanyada söy • lenecek nutuklan radyoda dinli yeceklerdir. Damdösyon binasını Maarif alıyor Kisve ve kıyafet kanunu dolayısile memleketi terkedecek Fransız sürler arasmda Damdösyon sürleri de hazirana kadar gideceklerdir. Kültür Bakanlıgı bu müessesenin Harbiyedeki büyük binasını alarak burada bir kız orta okulu tesis e • decektir. Sisli TC Nişantası civanndaki kız okullan bugünkü ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Bu yeni okul açıldıgı takdirde o civann okul ihtiyacı tat•nin edilecektir. Yapılan yollar Beyazıdda Bakırcılarda seneler • denberi pis, çamurlu bir halde bulunan Fuadpasa eaddesi parke o • larak yeniden yapılmıstır. Birinci viran mahallesinde de yeni yollar açılmış ve Arnavud kaldınnu dö fenmistir. Bilhassa bu cadde uzun senelerdenberi çok çamurlu ve çok fena olduğundan bu civar halkı daima şikâyet etmekte idi. Belediyenin bu hizmeti halkı mütesekkir bırakmiftır. ADLİYEDE Cumhuriyet Nüshası S Kuniftur özrü kabahatinden büyük Yugoslavya tebaasmdan Alber Isminde biri bir suçtan dolayı dün yakalanmtf; serbest bırakılması için zabıta memurlanna iki lira rüsvet teklif etmistir. Hâdise bir zabıt varakasile tesbit olunarak Alber adliyeye verilmis ve tevkif olunmus • tnr. 500 muallime zam 935 senesmde yeniden bef yuz muallime kidem zammı verilecek • tir. Bunlar arasında iki yüz kadar orta okul ve lise muallimi de bu • Iunmaktadır. Sümer Bankın Kayseri fabrikasında çalışmak üzere dün Rusya • daa 40 amele gelmistir. Bunlar yakında faaliyete geçecek olan fabrikaya gönderilecekler ve montaj işlerînde de çalıştınlacaklardır. Seneük 1400 Kr 1700 Kr. Attı ayl.U 750 1450 Üç aylık 400 800 Bir aylık 150 yoktur şeraiti I v» J Tü r kiye H*riç w
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog