Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

HER AGRIYA, KATAGRIP AL! KELEP.R SATlLlK HANE Genclestirir. Uzviyete yeniden hayat verir. Ademi iktidar ve bel gevşekliğine emsalsiz bir liâçtır. •Camhuriyet' 29 Mart 1935 VAKİTSİZ İHTİYARLIYANLARI FORTESTİN L)r. (J h M b ın Nafıa Bakanlığından: Bakanhk binası kütüphane odasına yaptırılacak 1530 lira muhammen bedelli kütüphane ve mobilyalar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 11/4/935 tarihine rashyan perşembe günü saat 15 te Ankaada Bakanhk Malzeme Müdürlüçünde yapılacaktır. Isteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve «114,75» lirahk muvakkat teminatlarınm Malsandığına yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka teminat mektubile birlikte 11/4/ 935 perşembe günü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etnv'eri lâzımdır. İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ankarada Bakanhk Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (1489) NASIR 1LÂCI Beyoğlunda Tarlabaşi, Kflid sokağmda 6 numaralı hane ve dükkân gayet ucuz ve acüen satıhktır. Yenipostane arkasmda Baker han numara 2627 ye müracaat. I # " • " • Doktor I Kminönü Valde kıraathanesi yantnda HORHORONi Telefen: 24131 BiCKİ ve DİKiŞ YURDU Tesis müdürü: ELENİ ÇORBACIOGLU Şehadetnamesi biıinci derecede Maarif Vekâletinden Kn son metotla ve çok kolay bir usulle, biraz dıkiş bilenlere 6 ayda ve hiç bilmiyenleıe 6 ayda ögretmektedır. Msdam Llcni, Fransiz Lüks metotla. kadınlara riyyör, tuva'et, reklâm, beyaz çatn şir vesaire. Aynca, erkeklere ait bıçki rsleri verir «( üncü dcvre dersleri nisanda ba«lıyaca^tır. • Arife« Kumkern. Kad'fffa caddesi No 9fi En eski nasirları bile p«k kısa bir zamanda tamamen ve kökünden çikarır. Umumî deposu: tngiliz Kanzuk eczanesi, her eczanede bulunur. Ciddî ve müessir bir nasir ilâcıdır. tstanbul asliye dördüncü hukuk mahkemesinden: Vehbi Selimin Defterdarhk ve önce Erenköy Kız lisesi yaninda köşkte o • turmus olan Karahisarh Mustafa Kurt oğlu aleyhine açtığı 2300 lira zararin hükmen tahsili hakkindaki davanin 3/3/935 tarihli tahkikat celssinde halen oturduğu yeri belli olmiyan Mustafaya bir ay müddetle ilânen tebligat yapilmasma ve tahkikatm 30/4/935 tarihine musadif salı günü saat 14 de birakılmasma karar verümiş olmakla adı yazilı Mustafanın kendisi veya vekili tahkikatm kaldığı günde gelmediği, tahktkatta hazir bulunmadigı tak dirde hakkında giyab kararı ittihaz edileceği ve tahkikatm da giyabmda ikmal olunacağı ilân olunur. (9844) Galatasaray Lisesi Satınalma Komisyonundan: Mekteb dahili^cîe keş'f ve şartnamesine göre 8781 lira 55 kuruş luk insaat kapalı zaıfla eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 15/4/935 pazartesi günü saat 15 te îstanbul Maarif Müdiriyeti içinde Liseler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. llk teminat 658 lira 61 kuru*tur. Bu inşaata girecekler 2490 sayılı kanunun 4 üncü maddesindeki vesikalarla hükumet dairelerinde 10 bin lirahk insaat yaptıklarına dair verilmiş vesika göstermeğe mecburdurlar. Şartname ve projeler mekteb idaresine müracaatle görülür. (1576) iaarif Vekâletinden musaddak sehadetname verir. TÜRKİYE MİLLİ ASIPIrl KEMAN Baş ve diş ağnıarından ve soğuktan koruntnak için Yammzda bulun durmağı unutmayınız. Nizamnamenin 25 inci maddesine göre Tiirkiye Millî sigorta sirketi hi« • sedarlan 1935 senesi martınin 27 nci çarşamba günü saat 15 te sirketin idare merkezi olan Galatada Voyvoda caddesinde Türkiye Millî haninda âdi surette toplantiya çağinlmif iseler de, temsil edilen hisseler Ticaret kanunu • na göre icab eden ekseriyeti temin e • demediğinden umumî heyet toplantisi 935 senesi nisanın 25 inci perşembe günü saat 15 e birakılmiştir. Nizamnamenin 26 nci maddesi mucibince 2 nci toplantıda hazir bulunan hisselerin sayisı her nekadar olursa olsun, ruznamedeki maddeler müzakere edilerek karar altına almacağından hissedarlarin hazir bulunması rica o • lunur. S1GORTA ŞİRKETİ Dr. Ihsan Sami Tifo ve paratilo hasıalıklarına tutulmamak için ağ>zdan alınan tifo baptarıdir. hiç rahatsizlık vermez. Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. TIFOBIL Istanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: BÜYÜKDERE Mi'hammen değeri Lira Ademi ikt dar MÜZAKERAT Üsküdar Tahakkuk Müdürlüğünden: Evvelce vergisi verilerek fabrikalardan çıkarılmış ve perakende • cilere satılmış olan ve açık veya kapalı kablar içinde bulunan bisküvi, makarna ve şehriye 1 nisan 935 tarihine kadar sarfedilmemiş olduğu takdirde ancak bu nevi mallar mezkur tarihten sonra da paketsiz satılabilecektir. Alâkadarlar bunlar için bugünden itibaren 31 mart 935 akşamına kadar mensub oldukları Maliye Şubelerine ellerinde bulunan bu malların miktar ve cinslerini gösterir bir beyanname ve receklerdir. Bu beyannameyi vermiyenler hakkında kanunî takibat yapılacaktır. (1586) I 1 Mayıs Bayramını I I I I I I • • • • • • I • • I S.S. C. Birliğinde geçiriniz. I 1 mayısta yapılacak şenlikleri görmek için S. S. C. Birliğine gidiniz. S.S.C. Birliğinde seyahatiniz esnasında gördükleriniz, üzerinizde unufulmaz lesirler bırakacakfır. Her tiyatroda ve her kulübde hususî surette hazırlanmış temsiller olacak, tam bir konser serisi verilecektir. S. S. C Birliğinde samimî ve yürekten bir kabule mazhar olacaksınız. Tur fiatleri mühim nisbette tenzil edilmiştir. İnturist S. S. C. Birliğinde 20 günlük bir seyahat tertib ede • cek; Odesa, Kiyev, Harkov, Moskova şehirleri ve Dneproges ziyaret edilecektir. Vapur İstanbuldan 18 nisan 1935 te kalkacaktır. lstanbuldan gidip gelme 20 günlük turun fiati: I I I I H I B • I I I I • I I 1 Mayıs Bayramları 3 gün sürer I 1 Idare Meclisi raporunun okunmasi, 2 Murakıb raporunun okunmasi, 3 1934 senesi bilânçosile kâr ve zarar hesablaruım kabul ve tasdikı, 1dare Meclisinin ibrasi ve hesablar iizerinde Idare Meclisinia teklifleri, 4 Idare Meclisi üyelerinin aidat ve huzur haklarile müdürlük tahsisatınin tayini için Idare Meclisine izin verilmesi, 5 fdare Meclisi üyelerinin seçü mesi, 6 Murakıb seçflmesi ve tahsisa tinın tayini, 7 Ticaret kanunun 323 üncü maddesine göre, ister kendi adlarina ister başka şirketin müdür veya îdare meclisi üyeleri sıfatile şirketle ticari muamelede bulunmak için Îdare Meclisi üyelerine salâhiyet verilmesi. Bundan başka tekîifler, sirket ser • mayesinin en az % 20 sine malik hissedarlarm imzalarile, toplantıdan en az on gün evvel şirketin merkezine bildirilmis olmahdir. İster kendi adına, ister vekil olarak en az on hissesi olup ta bu toplantıda bulunmak istiyen hissedarlarin ticaret kanununun 371 inci maddesine göre toplantı gününden yedi gün evveline kadar senedlerini şirketin idare merkezine emanet olarak birakmaları gerektir. İDARE MECLİSİ RUZNAME3İ: A*malı sokfk eski 10 yeni 10 numa ralı evin 6/16 payı. 162 EMİNÖNÜ Seyhmehmedgeylânî Sebzec'ler so • kağı 11, 11, 11/1 numaralı dükkân ve odalann 622/8960 payı. 975 YEŞILKOY : î)mraniye Üçüncü sokak yeni 20 numaralı evin 9/20 payı. 98 KUMKAPI : Nişancımehmedpaşa Havuzlubostan sokak eski 1 yeni 23 numaralı evin 1/2 payı. 432 Yukarıda yazılı mallar 7/4/935 pazar günü saat 14 te peşin para ve açık arttırma ile ayn ayn satılacaktır. tsteklilerin yüzde yedi bu çuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel getirmeleri. «F.» (1573) HORMOBİN TABLETLERİ Bel gevşeklıği, tenasül zafiyeti ve vakıtsız, vücud ve zihin yorgunluğu Uxviv«ti tenbih edw, »intrleri v» dimağı kww*«l*R«lirir «akit Hormobin kııl'anmakla tedavi erlilir «iz ihtiyarlığın öniine goçer ve yaşamak neşesini iade eder istanbulda fiaiı I5O kuruf Eczanelerde bulunur. ADRES: Galata Posta kutusu 1255 PEŞTE ViYANA Seyahati 1 MAYIS ilâ 1% MAYIS F i A T LA R: A" sını'ı 9 8 T. L A. sınıfı 5 6 T. L. Yalnız gldij, £elf$ seyahat bileti A. B. arasındaki fark mev B. sınıfı 7 9 T. L. B. sınıfı 3 6 T. L ki rarkıdır. PEŞTE SERGiSiNİ ZİYARET • V a g o n L i K o o k Şirketin'n 12 günlük Bunlann hiç bir Gidîş, geliş tren biletleri. Peştede Park, Atlantik otel>nde ikamet ve yemek, Peşte ve Vıyanadaki tenezzüh, bagaj nakliyatı bu fiatlara riahildır, D IKKAT ı KoIIektif pasaport, kambiyo müsaadesinden istifade edebiimek için YATAKLI VAGONLAR KOOK acentalarina 20 nisandan evvel müracaat sarttır. Telefon: 44670 Telgraf Sleeping Gal ata En âlâ ve en nefiı Abdülvahit Dehrizadenin markasını lcullanınız: Muhterem müşterilerimiz ALA İu 4~ CtlAZÜOl INO15TAJJ | CEVIZÜ ; I I Turist kategorisi 3 ncü kategori 321 Türk lirası 201 » » I I ABDÜLVAHİT Istanbul üçüncü icra memurluğundan: Tamamına üç yeminli ehli vükuf tarafmdan (432) lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde Tarabyada Tarabya caddesinde atik 226, 228, 230 cedid 218, 220 numaralı 72 metro murabbaında arsanın tama mı açık arttırmaya çıkarılmıştır. Şartnamesi 21/4/935 tarihinde di vanhaneye talik edilerek 4/5/935 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul üçüncü icra dairesinde satılacaktır. Vergi, Belediye, Vakıf icaresi satıcıya aiddir. Arttırmaya iştirak için muhammen kıymetinin % yedi buçuk nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubu verilmesi lâzımdır. Arttırma bedeli muhammeni yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde ihale yapı lacağı, aksi halde en son arttıranın taahhüdü bâki kalmak şartile 15 gün daha temdidile 19/5/935 tarihine musadif pazar günü ayni saatte ikinci arttırması yapılarak muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanuna tevfikan satış geri bırakılacaktır. Ipotek sahibi alacakhlarla bu gayrimenkul üzerinde ki haklarına haiz ve masrafa ve sair olan iddialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinden hariç ka • lacakları, fazla malumat almak istiyenlerin dairemizin 931/848 nu maralı dosyasına müracaatleri lüzumu ilân olunur. (1571) I Diger şehirleri ziyaret icin ı»«»rek yalnız başına, gerekse grup I I hafinde seyahatler tertip edilebilir. • • Malumat almak icin • I Adedi bir kuruja kadar verillr. • Marmara Mmtakası Ölçüler ve Ayar Başmüfettişliğinden: Mıntaka ölçüler ve Ayar Başmüfettişlikleri için 100 aded her bivi 50 kilogramhk 5 ton agırlığında dökme demirden tartı normalîeri açık eksiltme yöndemile satm ahnacaktır. Bunların onarîanmış de » ğerlerinin tutan «1000» liradır. Muvakkat teminat «75» liradır. Bu işin ihalesi eksiftme komisyonunca 31/3/1935 günlemeci pazar günü saat 15 te Istanbul Vilâyeti Muhasebe Müdürlüğünde yapılacaktır. İstekliler eksiltme ve fennî şartnameîeri «îstanhul Yenipostane ar kasında Beyker haninda: Marmara MınUkası ölçüler ve Ayar Baş müfettişliğinden» parasız alabilirler. (1365) MNTURiST'e I I Galata, Hovagimyan han 2 nci kat. Tel. 42501 42358 I Istanbul Manifatura ve Tuhafiyecilerle Işçileri Cemiyetinden: Cemiyetimizin merkezini B.O. Elhamra hamnın 8 numarasına naklettiğimizden bundan sonra müracaatlerin 12 den 14 e kadar, akşamları da 19 dan 20 ye kadar yapılması ilân olunur. Bursa sulh hukuk hâkimliğinden: Bursamn M.kemaJpaşa kazasm • da Tahrirat kâtibi Abdullah ve Zatiye taraflarindan Bursada Veledihabib mahallesinden Hatice ve Sire ile İstanbulda Pangaltı, Harbiye caddesinde Cedidiye sokağında 176196 numaralı evde lbrahim oğlu Fuad aleyhine açi Ian izaleişüyu davasinın yapilmakta olan duruşmasinda mezbur Fuad namina yazilan davetiyede ikametgâhinın meçhul olduğu mübaşirin mesruhatmdan anlaşilmakla olveçhile hukuk usulü muhakemeleri kanunun 141 mci maddesi mucibince mezbur Fuada ilânen tebligat icrasına ve muhakemenîn 25/5/935 cumartesi günü saat 14 e taükina karar verilmiş olduğundan yevmi mezkurda bizzat ve yahud ta rafindan bir vekili musaddak gönder meniz iktiza eder aksi takdirde hakkınizda muamelei giyabiyenin tatbik o • lunacağım natık işbu ilân tebliğ ma kamina kaim olmak üzere ilân olunur. (9853) Sahfp ve Batmüharrin Yunus Nadi Vmuml nesrivatt lâare eden Yazı tyeri Uüdurü: Hihmet Münif Uatbaacüık ve Nemvat Türk Anontm girketi * Istanbul I I NATTAveiTAya müracaat ediniz. veya acentalanmız olan I I I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog