Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

'29 Mart 1935 • Crnnharîyet Cumhuriyet Müesseseleri taraSmdan çtkarılan çocuk kitabları Her kitabcıdan ve gazele satılan yerlerden aravınız Ist. Levazım Amirlıği Satın Alma Komısyonu ilâniarı 30 ton pilâvhk pirinç 30 mart 935 cumartesi günü saat 15 te kapalı zarfla alınacaktır. Tah min bedeK 7050 liradır. Istekli lerin şartname ve nümunesini görmek üzere hergün ve kapalı zarfa gireceklerin 528 lira 75 kuruş ilk teminatlarile belfi saat • ten bir saat evvel teklif mektubIannı Tophanede Satınalma Komisyonuna vermeTeri. (1373) •*• 700 ilâ 750 ton Laverekompo • ze kömtirü 14 nisan 935 pazar günü saat 15 te kapalı zarfla alınacaktır. Beher tonu 16 liradır. tlk teminatı 900 liradır. Şartna • mesi hergün görülebilir. tstekli • lerin belli saatten bir saat evvel teklif mektublannı Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisjronuna vermeleri. (1583) Küçüklere Hikâreler Yazan: Server Bedi Zarif cild ve renkli gömlek içinde bol resimli otuzdan fazla hikâye 75 kuruş. 90 santim en, 75 santim genislik, 150 santim yükseklik ve 50 ton tazyik sıkletini haiz bir pres satılıktır. Almak istiyenlerin Mahmudpaşa, Yeşildirek Hocahan sokak, Sivaciyan hani altinda 21 numarada Aydlnlık tamirhanesinde Murad ve Hayriye müracaat etmeleri ilân olunur. Satılık pres Taşra gazete satıcıîarma Gazetemiz taşra satıcılarile doğrudan doğruya if yapmaktadır. Istanbulda gazete toplayıp satan (Artin) ile 21 eyluldenberi hiçbîr işimiz kalmadığı e v veldenberi ilân edilmişti. Bayilerimize yazılan bazı mektublarda gazetemizin gene bir takım vasıtalarfa gönderileceği bildirildiğini haber aldık. Tekrar ilân ederiz ki gazetemiz taşra bayilerile kendisi ara*ında hiçbir vasıtaya müracaat n'yetinde deŞiîdir. Taşra gazetelerini bavilerimize doğrudan doğruya gön dereceğiz. Fatin sulh üciincü hukuk hâkım iflinden * Adı Trihi vefatı Torba No. ZühKi oğlu Rıfkı 7/10/934 103 Mustafa oğlu Yusuf 5/10/934 47 Mustafa oğlu Hıfzı 17/10/934 90 Osman oğlu Hasan 19/10/934 197 Satılmif oğlu Salih 23/10/934 260 Ali oğlu Omer 25/10/934 284 Halü oğlu Hasan 26/10/934 815 Himmet oğla Rifat 26/10/934 305 Mustafa oğlu Hiiseyin 27/10/934 330 Yusuf oğlu Ahmed 5/11/934 204 Hüseyin oğlu Süleyman 18/11/934 120 Mustafa oğlu lbrahira 27/11/934 66 Ahmed oğlu Mustafa 28/11/934 262 Arif oğlu Ali Rua 5/9/934 518 Yukarida gösterildiği üzere Guraba hastanesinde ölenlerin tarihi ilândan itibaren alacak ve borçlarmin bir ay, varis iddiasinda bulunanlarm 3 ay içinde mahkemernize müracaatleri, aksi halde terekelerinin hazineye devro lunacağı ilân olunur. Bir Varmış, Bir Yokmus... Çocuk Masalları Üç repVM güzel bir tablodan kanak içinde cildli ve resimli masallar. 75 kuruş Amerikada Bir Türk Çocucu Büyük Sevahat Romanı Yaldızlı ve gayet zarif bir cild içinde renkli tablolar ve resimlerle stislü lüks baskı. 150 kuruf Taşradan posta puiu da kabul olunur. lOev'et Cemiryolları ve liman'arı ışletme Umum Idaresi ilâniarı I Asağıda cins, miktar ve evsafı ve muhammen bedellerile teminatı yazılı 6 grup malzeme ve eşya için 20/3/935 günü saat 10 da yapılan açık eksiltmesine if tirak eden olmamış ve bir kısmı için ahnan son fiat te haddi lâyıkında görülmeroiş ve tekrar açık eksiltmesi 31/3/ 935 pazar günü saat 10 da Haydarpaşa gar binası dahilindeki komisyonda yapılmak ve her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 10 gün temdid edilmistir. Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı mu vakkat teminatı Haydarpaşa veznesine yatırarak alacaklan mak • buzla ve kanunun tayin ettiği vesikalarla eksiltme günü saatinden evvel komisyon reisliğine müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartna • meler Haydarpaşa gar binası dahilindeki komisyon tarafından pa » rasız olarak dağıtılmaktadır. 1 600 Kg. tngiliz sicimi 1 1/2 m/m, 30 Kg. rafya, 50 Kg. kalafat ipi, 50 aded palanga ipi muhammen bedeli 1177 lira elli kuruş ve muvakkat teminatı 88 lira 31 kuruştur. 2 1900 metro kalın ve ince Amerikan bezi, 260 m. şilte yüzü için kumaş, muhammen bedeli 636 lira 60 kuruş ve muvakkat teminatı 47 lira 74 kuruştur. 3 60 tura deri dikmeğe mahsus makine için iplik, 103 aded dikiş ve saraç iğnesi, muhammen bedeli 14 lira 18 kuruş ve muvak *at teminatı 106 kuruştur. 4 10 aded havlu, iki aded bornoz, 24 aded peçete, muhammen bedeli 29 lira ve muvakkat teminatı 2 lira 17 kuruştur. 5 • 64 aded muşamba caket ve muşamba pardösü, 15 aded iç gomleği muhammen bedeli 225 lira 6 kuruş ve muvakkat teminab 16 lira 88 kuruştur. 6 10 aded vagon yıkamaga mahsus fırça, muhammen bedeli 10 lira ve muvakkat teminatı 75 kuruştur. (1483) Beş bin lirahk Laverekompo • „ „ ' ı • ı ı ı ı ••• ııı • i * mm M ze kömürü 30 mart 935 cumartesi günü saat 14 te pazarhkla alı • nacaktır. Tahmin bedeli tonu 16 liradır. Son teminatı 750 liradır. Zayi Nüfus tezkeremi kaybettim. tsteklilerin belli saatte TophaneYenisi alinacağmdan hiikmü yoktur. de Satınalma Komisyonuna gel • 1 Universite morfoloji binasmda agacdan imal edilecek ve beKıziltoprakta Bağdad caddesinde meleri. (1582) 141 numara'l hanede tsmail deli keşfi 3935 lira 47 kuruş olan tesisat işleri 4 nisan 935 perşem • be günü saat 15 te üniversitede ihale edilmek üzere kapall zarf usulile ekfiltmeye konulmuştur. 2 Istekliler tözti geçen işe aid dosyayı Üniversitede görebilir ler. 3 fsteklilerln bedeü keşfin % 7,5 teminatlarıni Universite 18 inci tertibin 6 mcı çekişi 11 NİSAN 1935 tedir. muhasebesine yatırıp makbuzlarile zarflarını ihale ffünü saat 14 te Universite Arttırma, Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: TAYYARE PİYANGOSU Büyük ikramiye 200,000 liradır Aynca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 firalık ikramiyeler ve 50.000 liralık mükâfat vardır. BÜYÜK universite umumt k&tibliğine rermiş olmalan lâzımdır. (1300) ADAPAZARI jmmmmmmmmmammmmmmmm Cumhuriyet Merkez Bankasmdan: lstanbulda Borsa Menkul Kıymetler Şubesi fiat memuru Bay Memduh namtna yazılı (O) sınıfından bir hisselik 11947 sayılı esas hisse senedi kaybolduğundan bu senedin artık hükmü kalmadığı ve baş • ka numara ile Bay Memduha yeniden sened vcrildiği ilân olunur. (1568) Merkezi: Ankara Tamamı ödenm ş sermayesî: 2 , 2 0 0 , 0 0 0 Türk Lirası Türkfyenin h»r y«rind« şııb* v» muhabirleri vardır. Her nevî Banka muamelâtı yapar. •••••••••••••si I Emlâk ve Eytam Bankası ilâniarı I Istanbul Şubesh TeUfon 2 2 0 4 2 Oalala Şubesi 1 T«l«fon 43201 ZIRAAT BAN Denizvolları İŞ L E T M E St Aeentalam Karakoy Koprobaşı T»l 4 ' 3 6 2 Sirked Mühürdarrade H a n Te! 22740 MERSiN YOLU ANAFARTA vapuru 31 mart P A Z A R günü saat 10 da Menine kadar. (1579) Pazarlıkla Satılık Emlâk Esas No. Mevkii ve nev'i Heybefiadada Turyolunda 1, 2, 3 numarah 5398 metro M. tarla. Heybeliadada Turyolunda 8 No.lı 15905 M. M. tarla. Heybeliadada Turyolunda 6 numarah 3977 M. M. tarla. Heybeliadada Bayır sokağında 2 numarah 182 M. M. arsa. Büyükadada Yalı mahallesinde Çınar cadde • sinde 33 35 numarah 66 M. M. aısa. Büyükadada Kevkep sokağında 9 numarah 128 M. M. arsa. Büyükadada Yalı mahallesinde Pervane soka ğında 3, 5, 7 numarah 34 M. M. arsa. Büyükadada Pervane sokağında 3, 5, 7 numa • rah 67,50 metro arsa. Burgazadasında Kalpazankayada 1 No.lı fundalık » » 2 » > Büyükadada Yalı mahallesinde Küçükkarakol sokağında 6 No.lı 10,50 M. M. arsa. Kınalıada Yaîı sokak 57 No.lı 4796 M.M. arsa » Limançıkmazı 3 No.lı 3524 M.M. arsa » » 1 » 1763 M.M. arsa » Taşiskele volisi » Jarden volisi Burgazadası Halit volisi » Manastır volisi » Köyönü volisi Kınalıada tskele volisi > Manastır volisi » Yanık volisi Burgazadası Petriç volisi Büyükadada Madende Ayanikolada 49 M.M. arsa Heybeliadada fstravo volisi Büyükadada Nizamda Seferoğlu köşklerinden AYVALIK YOLU M E R S İ N vapuru 30 mart CUMARTESİ pünü saat 19 da Izmire kadar. (1580) 303 304 305 306 320 321 329 330 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 406 453 522 641 Depozito Lira 400 500 220 37 40 26 7 14 72 66 8 96 70 35 100 160 600 60 180 180 160 160 320 10 500 RüMANYA Tenzilât TRENLERINDE Remanya Sermefain tdaresin* uâ Tapurlarla seyabat eden her yolcuya 1 nitaa 1935 tarihinden itibaren Ro manya Derairyolları tdaresince % 5 0 tenzilât yapilacağmı (Serviçiul Mari • tim Român) idaresi mubterem aJbali • ye ilân eder. Bu tarihten sonra, lrompanyaminn gemiye mahsus biletinden maada, han« fi mevkiden olursa olsun, her yoleo • ya, bütün Romanya dahilinde yalnız gidis veya gidis geliş tren bHetleri üxe rinden % 50 tenzilâttan istifade hak # kım t«min eden aynca bir taıdikname •erilecektir. HÜSAMEDDİN Idrar, kan, kazur»t ve ticaret uhlilleri yıpılir. b'.tninönü, Emlâlc ve Eytam Bankası karsısında 'zzet^ev ham K IMYA GER ı müfrez bahçeli köşk. 1000 Yukarida yazılı emlâk bedelleri peşîn veya taksitle ödenmek üzere pazarlıkla satılacaktır. tsteklilerin tafsilât için hergün, pazarlık için de 3 nisan 935 çarsamba günü taat onda şubemize gelmeleri. f58» .(1385). Istanbul asliye raahkenvesi birinci ' hukuk dairesinden: Giresun İf Bankası tarafından avu katzade Süleyman namina verilen va Istanbul ly Bankası tarafından tediye edUecek olan 25/10/934 tarih ve 119/29754 numaralı ve bin Hrayi muhtevi çekin zayi edildiğînden bObahis mezkur senedin iptali mumaiieyh süleymana iıafetle vekili avukat Ce lâl Feyyazi tarafından taleb edilmesine binaen ticaret kanununun 638 ind maddesine tevfikat bin lirayi muhtevi bulunan mezkur çek her kimin yedinde ise 45 gün zarfinda mahkemeye ibrazı ve ibraz edilmediği takdirde müddeti mezkurenin hîtaminda mezkur çekin iptalin* karar verüecegi flân olımar. (9848)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog