Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

• V M Ingiîiz Sovyet konuşmaları başladı IBaş tarafı btrinct sahitede\ taleblerin yalnız mahiyetlerinden değil, fakat ayni zamanda sekille • rinden de kuvvetle müteheyyiç olduğu tezahür etmektedir. Muhafazakâr nazırlarla siyasi sahsiyetlerin, Almanyamn iştirakine açık kalan misaklar vasıtasile tmniyetin müşterek bir surette tanzimi fikrine gittikçe daha taraftar ol • duklarını bildirmelerine intizar e> dilmelidir.> Ingiîiz Royter ajanıı da diyor kit «Aksamki kabine toplanhsında S;r Simonun beyanatmdan sonra hânl olan intıba, Berlin ziyaretinin tamamen bu zahmete deger telâkki edildiği merkezindedir ve îngi • liı kabinesi tarafından M. Hitlerle şahsi bir temaa tesisi için kabul edilen usulün tamamen doğru olduğu görültnüstür.> m Cmnhuriye''İNKILÂB DERSlt 29 Mart Ihtilâl mîlletin en büyük hakkıdır I M. Eden Moskovada tarafı bırtnct sahifede) Çmar da Lord Edeni getiren trenle buraya gelmistir. Royter ajcuuıntn intıbalart Moskova 28 (Hususi muhabirimizden gece yansından sonra, telsiz telgrafla) Bugtin öğle • den sonra Hariciyede baslıyan temaslarda yapılan fikir teatisi, tarafeynin görüslerinde ahenk birliffi bulundugunu ispat etmistir. fllc temaslardan alman intıbalar tatrain edici mahiyettedir. Konusmalar bu şerait altında devam ettiği takdirde yakında miihim ve müsbet neticeler beklen • mektedir. îlk temastan alınan neticeler Yımanistanla biz Bu'garBozkurd, dünkii derste lara saldıracakmışız nıilletlerin bu hakkını anlath Mahmud Esad Bozkurt dün in • kilâb dersine devam ctmistir. Profesor dünkü dersinde ihtilâllerin milletler için bir hak olduğu na anlatmıs ve ezcümle demistir kit « ihtil&H millet yapar, fakat milletlerin müesses hükumetlere ve fcflere karşı ihtilâl çıkartmak hakları var mıdır? Evvelee tngiliz filozoflanna bakalım. Basta Lok gelir. Lnka göre ihtilâl mazlum milletlerin zulümden kurtulmalari için o toritelere karsı kullanmak hakkını hniz olduklan en son ve en kuvvetli silâhtır. Loka göre bir millet, bu h/tkkım (icabmda) kullanacak. Bu i<ab ne zaman kendini gösterir? Lok bu icabı şu esaslarda görüy^r: 1 tcra heyetleri veya sefleri milleti tanımazlar ve keyf! idareye başlarlarsa, 2 Vatanı düsmana teslim e • derlerse, 3 tntihab kanunlarinın icabatını nazara almazlarsa, 4 Kendi iradelerîni meclisle rin yerine ikame ederlerse, Hatta bu haklarım milletler yal nız seflere değil, kendi millet mcclislerine karsı dahi kullanabilirler. Lokun bu fikirlerine ben de ta • mamen istirak ediyorum ve unut • mayalım ki TUrk milleti kurhılusunu saltanata karşı kullandıgı ihti • lil hakkına borçludur. Şeflerin gideceği tek bir yol var. dır: Doğru gitmek!. Lolrun pren • siplerini simdi bir de son TUrk ih« tilâli bakımından tetkik edelim. Bir TUrk ulusunun zulümden, tegal • lübden, tefeciden, saltanattan çektikleri, Fransız milletinden azdır, zannedilmesin.. Abdülhamidden bu tarafa olan zamanlan kisaca gözden geçirelim. O, meclisi ilga etti. tdaresini bütün facialarile 30 sene yasattı. Ne can ve ne mal emniyeti bırakmadı. O • nun zulmü, bilhassa öz Türklerin üzerinde tekâsüf etti. Abdülhamid 30 sene zulüm etti. Fakat 1908 de tneşrutiyeti vermeğe razi olunca gene tahhnda kaldı. Milletin şef • katine bakınız. Nihayet Hareket ordusu tstanbula gelince, Abdül hamid tahttan indirildi. Hapisba • neye gönderildi; fakat gene idam edilm,edi. Şu alicenablığa bakınız. Biraz da Vahidettinin idaresin • den bahsedelimt Vahidettin mille • Bir Avrapa konferann mt? Deyli Meyle göre, dünkii kabine içtimaında, yakmda Londrada toplan • mağa davet edflecek olan Avrupa devletleri konferansina Almanyanin dtt çağırilmasma karar verilmiştir. FUhakika bu mesele çok münakasa edilmektedir. Fakat bunun Berlinde n« M. Hitler, ne de tngiliz Nazırları tarafından mevzuu bahsedildigini gösteren faiçbir alâmet yoktur. Buradaki Fransu raehafilinde »öy lendiğine göre M. Hitler Almanyanin Milletler Cemiyetine dönmesi için ln • giliz Nazırları fu talebleri tahriren vertnisttr. 1 Dancig koridoru kaldınlacak, fakat şark bududlarinm îleride degif • miyecegi taahhüd edümiyecek. 2 Çekoslovak hududu, bugün Çekoslovakyada yasiyan Almanlardan bir buçuk milyonu Almanyaya ühak edecek bir surette düzeltilecek, 3 Almanya, Avusturya ile iktısaden bhlesecek, 4 Almanyanin hava fflosu, tngfltere v t Franıaninkine müsavi olacak, fakat hiçbir zaman Rusyamn tayyare kuvvetlerinden asağı olmiyacakhr. 5 Almanya, azamt 400,000 to • aüâtoluk bir harb filosuna malik ola • caktir. Almanya, ba tonajdald harb gemüerini derhal değil, fakat tedrief bir surette inşa edecektir. Almanyanin ba talebleri, 11 nisanda Stresada toplanacak olan Uçler konferansinda müzakere edilecektir. sekilde olduguna inanmanın gayrikabfl olduğunu yazmaktadırlar. Lö Pöti Parizyen gasetesi diyor ki: «Bu gibi müddeiyat fleri lürmek için deli olmsk lâzımgelir. M. Hitle rin bu kadar muazzam iddialar yap • mış olmasuu tasavvur imkân«ızdır. Almanlann ileri sürdükleri şeylerin, Almanyanin muahedeleri ihlâl ederek kendine malettigi tefevvuklara naza • ran degil, fakat Londra protokollan • na naz?ran tetkik edilmesi lizundır.» Ekselsiyor şunlan yazıyor: c Almanyanin uygunıuz, hayret uyandmcı metalibatmda büyük harb tehlikeleri vardır. Bu, Sovyet Rusya, Polonya, KOçUk ttilAf, Avusturya, ttalya ve tngiltereye karsı hrazsız bir meydan okuma hareketi teşkil etmektedir.» Eko dÖ Pari: «Çekoslovakyaya karsı artık meydan okunmustur.» dedikten sonra, ttalya Oe Küçük ttilâfuı, müşterek dü»man tarafından birbirlerinin kneak • larma atılmif olduguna nazarı dikkaü çekiyor. L8 Jurnal, Hitlerin 550,000 kisilik muvazzaf bir ordu, 420,000 tonluk bir donanma ve üstelSc 40000 avcı ve bombardıman tayyaresi istedigini ya • nyor. Gazeteter, tngflterenin ne yapacagraı sorusturmaktadırlar. Eko dö Pari diyor ki t «tngfltere için, Alman Hegemoa yasınra yolunu kesecek bir nevi roukaddes tedafüi bir itrifaka hemen he men doğrudan do&ruya girmekten baska bir sey kslmıyor.» Maten gazetesi: «Kollektif bir sıılh tanıimi taraftarlannm tngilterede bü • yük bir ekseriyet teskil etmetinden dolayı sevinmektedir. J Almanyamn teklifleri Sir Con Simonun Berlinde oerdiği beyanat Berlin 28 (A.A.) Royter a • jansı muhabirinden: Tempelhof hava meydanmdan hareketinden evvel Sir Simon su beyanatta bulunmuştur: < Büyük ulusun reisini tanımak şerefine nail olduğumdan bahtiyarun, Sadece dostane bir noktai naEar teatisinden ibaret olan tngiliz • Alman görüsrnelerinden muayyen ve derlıal tatbik edilecek neticeler beklemek yanlış olur. Fakat M. Eden ile Altnanyada yaptıgımız bu Ye buna benzer temaslann, îyi dü sünen her Alman erkek ve kadıni nm bütiin kalplerile istedikleri gayeye yardım edeceğine kaniim. Bu gaye acun barışının idamesi, evrende hüsnü niyetin hüküm sürmesi dir. tngiliz ulıuu galib veya mağ • lub diye birsey bilmemektedir. ln • giliz ulusu herkes için müsavi bir muamele istemektedir. tngilizler dünyanın herhangi bir köfesinde olursa olsun tahakküm tesebbüsüne karsı duracaklardır. lngiltere herkes için müsari bir uzlasma ve dostluk istemektedir.» Amerika endisede Vasington 28 (A.A.) lyi haber a! an mahfellere göre, Berlin göriitroelerindea dolayı hükumet endişededir ve inktsan hayale ugramıshr. Bası nafiz muhitler, Almanyanin muahedeleri ihlâl ettigmden dolayı Amerika tarafmdan protesto edilmesine taraftar dırlar. Fransizcada «Pas de nouvelle bonne nouvelle» diye bir darbımesel vardır. Bu çok doğru bir sözdür. Gazeteleri açiniz; hangi memleketten bahis yoksa o memleket nisbî bir sükuna mazhar • dır. Bilâkis hangisinden siksik bahse • dflirse orada kanşikhk vardır ve bu {Baştarafı birinci sahifede) karişiklığin mensei mutlaka ekonomikguya Türkiyenin Bulgaristana karsı tir. tecavüzî bajtı emelleri bulunduga • Hatta bugün milletlerin bütün dünnun ileri sürümesi, Bulgar efkân uyayı düşündüren harb hazirhkları bile mumiyesi tarafından büyük bir hayhep ekonomik esbaba istinad eder, retle karsılanmıstrr. Umumî Harb sonunda alabildigine Türkiye ile Yananiatan arannda inkişaf eden makine devri ekonomik bir askerî ittifakm mevcud olduğu hayatı çiğirmdan çikarmis, insanların ve bu ittifaka nazaran da her iki refahinı artiracak yerde bilâkis sefalehükumetin Bulgarietandan Rodop tin çoğalmasna sebeb olmustur. Milletve Karacaali eyaletlerini zaptedip lerin birer «panacee» olmak üzere tntBulgarİMİanı Balkan Harbinden ev • bik etmekte olduklan gümriik mâniavelki hududlarına aürecekleri Sof • lari, contingentementler, klering usuU yada acıktan açığa aSylenmektedir, leri ve saire beklenilen neticeleri ver * Guya Türkiye ile Yunaniatan bu ia memiftir. Ve dünya yirminci aırin etilâ ısinî diplomaai tarikile haztr • konomik formülünü hâlâ aramakla lamışlar ve Avrupayt bir emri vaki meşguldür. karşısında bırakacaklarmıa. Yal • Son haftalar zarfinda gazetelerde nız Yunanittandahi aon iayan hâ siksik mevzuu bahsolan memleketler • diaeai bu plântn tatbikına mâni olden biri de Belçikadir. Ceçen hafta muamus. Belçika frangmm sakutundan bahıet . mistik. Ba bâdise Teunis kabinesinin Buljraristanin Cenevrede bu hude sukutunu intac etmiftir. Son gelen susta Türkiye aleyhine yaptıgı te malumata nazaran Belçikada da karasebbüsler Bulgar nazırlan a biyo muamelâtı kontrol altina ahnmiş rasında bUvük münazaalara sebe ve bu sayede tehlikenin önü biraı a • biyet vermistir. Bulgaristanın Ce lınabilmiftir. nevredeki d*imî murabhası Anto Diğer taraftan Amerika Birlesik hünof tarafından Milletlfr Cemiyetine kumetleri 375 milyon dolarhk yeni bir Türk'ye aleyKine verilen muhtıra nazırlar heyetinin karan almmadan enfilâsyon yapmak üzeredirler. Bu enverilmiştir. Bunun üzerine de ka • filâsyonun gümüş karşilığt evrakı nakblı^ede büyük güriiltüler kopmvj ve diye çikarmak suretile yapilması mu karrerdir. Batalof sifahen istifaya mecbur ol • Bu muhtelif hâdise!erin tesiri altm • mustur. Batalofun istifası kabul oda dünya piyasaları el'an kararsizlık • lunmamifsa da, evvelee bildirdigim gibi, Antonof azledilmi» ve Uml dip ta berdevamdir. lomatlar listesinden çıkanlmıştır. Istanbul Menkttl kıymetUr Yunanistan ve Romanya ile eer«Bortatında vaziyet Geçen hafta 29,45 lirada biraktığı yan ed"en müzakerat ta durmus clup bir adım ileriye gidememekte • miz yüzde yedi buçuk faizli Türk Bor» eu tahvilleri hafta zarfinda cüz'î l« . dir. Son zamaniarda Yjvianistan tamevvüçlerden sonra dün akşara 29,50 rafından bu hususta bazı kıpırdanlirada kapandı. Ikinci tertib TUrk malar mevcuddur. Boreu kâğıdları 27,70 lira, fiçfincüler de 28,10 lirada kalddar. Bulgaristanin bugün büyük devHafta zarfinda iera kıhnan likidas» letlerle muayven bir siyaseti yoktur. yon muamelesinde netice itibarile Bulgarittan ftraat aiyaaeti gütmek130,000 liralık «â la hausse» bir po • tedir. Bunun için de hiç kimne ile e» zisyon mevcud olduğu anlajıldı. Ku . aaalt bir aurette bağlanmak iateme~ men Türk Borcu kâğıdlarindan kis • men de Anadolu grupuna dahfl kâğıdmektedir. Memduh Talât TEZEL larla Aslan Çimento hisselerinden ibaret olan bu pozisyon vasati yüzde on bir Uâ 12 faizle önümüzdeki likida.yotin verdiği nasihati dinletnedi; dinna devredilebildi. Kuponlarinin vadelememekle kalmadı. Memleketi si henüz hulul etmemesine rağmen likurtarmak istiyenlere de saldırdı. kidasypn esoaslnda hesablan kolaylaf^ Nihayet Türk orduları tstanbula hrmak maksadüe geçen çarsamba yürüyünce bütün bainlerin yaptık^ijjnünden. iübaren Anadolu tahvilleri larj gibi düsman gemisine. iltica etti ve çürümüs ömrünün son günle • kuponsuz olarak muameîe görmekte dir. Nisan 935 ten itibaren verOecek rini dilenmekle geçirdi ve böyle haolan altı aylık kupon bedeli 230 ku • inler dilenmelidir ki bütün bir milruştur. letin tnukadderatını ellerinde tutDün akşam takarrür eden son fiatler mak îstiyenlerin yaptıklan zulümşunlardir: lere bir'ibret olsun ibret!.» Anadolu tahvilleri 45.35 lira Hisse senedleri 25,75 » Mümessil hisselerî 52,75 > Sofyada dönen yalanlar Borsa hareketleri nal fiatini asağıda gösteriyoruz: tttihad Değirmencilik 8,85 lira, Şark Değirmencflik 0,95 lira, Bomonti 11,80 lira, Tramvay 30 lira, telefon 13,75, Şirketi Hayriye 16 lira, Şark Merkes Ecza deposu 4,40 lira, tasfiye halinde bulunan Tütün Rejisi 2,25 li ra. Aslan Çimento hisse senedleri 11,10 lirada kaîdılar. Hafta zarfinda yapi lan hissedaran heyeti umumiye içtimainda beher hisseye 150 kuruş temettü hissesi dağıtılmasi kararlastirildı; fa • kat tevzi zamanı henüz muayyen dc • ğildir. Kote harici muamelât Serbest piyasada muamele gören Misir Kredî Fonsiyelerinin fiati fun • lardir: 1686 tertibi 154 lira 1903 1911 » > 92.50 » 86.50 > Türk altinı 958 kurusla geçen haf • taki fiatini muhafaza etmektedir. istanbul Borsası kapanış fiatleri 283935 N U K UD Sterlln Dolar hranıız Fr. Lıret Relçlk» Fr. Drahmi Itvlçre Fr. Leva Fiorin '0 Çek krooo I Avutarya Şl. 1 Peçeta I Mark 1 Zlotl 20 l.ev İ0 Dlrar 1 Rublt ' Yen I tsvtç kronu l Türk altım 1 Mtodiyı 1 Ranknot O». P. t 1 0 •10 20 J0 iQ 20 ÇEKLER Lopdra NtvYork Parif Mllâno RrBksel Atlnı Sofvt Praıt Vlyana Madrld Rerlm Rudapfjte Rükref Belfad Vokolidtna Mosknva Stokholıtı Açılı» 604.75 I.71M6 9.C19 839075 66.4010 1.17M) 19.02:5 4,23^ 5.M18 1.9>25 4.2ü 14 444 7S.4S«2 85.11 V.8^70 1094.50 S.2064 Kap* i} 0,763940 I2.01* 9.601 ?>03S 83 f 275 66.346 ı 190114 4.2 95 5.8! '5 1.9:9< 4,21'5 4.468 7 .3712 S5.0* 9^ 5 3zO«« ıs.apamş ı \vı I s TTK R A Z L A R 193S Türk boreo uhvilı ı • • 2 > . S iy33 Ik, IstıUuı istıkrazı Dahili Z8.10 T A HVILAT Elektrlk Tramvsy Tünel Rihtım Anadoln Dahili istikrazlar Fiatçe hiçbir değişiklik yoktur. Er * gani 99, tstikrazı Dahili 97,50 ve Slvas • Erzurum istikrazt 95 lira etmek • tedir. Yalmz yüzde iki faizli Hazine bonolari geçen haftadanberi bir buçuk kuruş kadar tereffü kaydetmislerdir. Bunlar 60.50, yüzde besler de 70.50 kuruşta kalmıslardir. Gayrimübadil bonolan 19,25 ku rusta bir kurus kadar gerilemişlerdv. F II m ^Cumhuriyetlli HaDk suty Gaib aranıyor Teyzemln çocukları ol&n (sOvarl ferlkUğlnden mütekaid ölen Mehmed AH Paaanm) oğlu topçu zabiti All Taiılr ve kun Dürefşanı, babalannm 61Ümun « «lenberl kaybettlm. Onlar da benl arar • lar. Yeğenlerimin adrealerlnl bllenlerln lnsaniyet namına adreslme blldlnnelerl. nl rica ederim. Samsun tnhisarîar Satış Şvüesi masa Amiri Sabri Kıiavuz Tramvay Şirketi mümessilleri geliyor Ankara 28 (Telefonla) tstanbul Tramvay »irketile Nafıa Ba kanlığı arasında cereyan eden müzakerelerde Tramvay skketini terosil eden iki mümessil bugün tstan bula hareket ettiler. Mümessiller tstanbula hareketlerinden evvel Nafia Bakanı Ali Çetinkayaya kartvizitlerini btrakarak veda ettiler. Bu mümessillerin bir müddet sonra gene Ankaraya gelecekleri ümid edllmektedir. Nafıa Bakanhgi, Tram vay sirketinin yaptığı teklifleri tetkik etmektedir. talihf komanda etmek ve insanın kendi gemisinî istedifi hedefe yfirötebllpneMit. Saglam tinırler müıhiş hayal nıücadelesıııde nıuvalfakıyctiıı en lyi teminatidır. Bınaenale>h sinirlerinizi Bankalar Bromural .Knoiı İle kuvvetlendirinü, bıınun mösekkın ve mukavvi tesiri her Ute görülur. Hıç bir zararı yoklur ve altjıklık vermez. 10 vt % komprimeyl htvi tıipterdt ecıaneierde re^cıc ık ulılıı Frannz gazetelerinin neşriyatt Paris 28 (A.A.) Bütön Fransız gazeteleri, miittefikan, Alman müddetyatımn Deyli Telegrafda büdirüdigi Merkez Bankası hisscleri üzerine 63,50 liraya kadar muamele oldu. tş Bankalarimn nominal fiati 10 liradir. Geçen hafta bankanın heyeti umumi * ye içtimainda beher adi hisseye 88 kuruş, 98,50 itibarî kiymette olan miiessis bisselerine de 10 lira temettü da • ğıtılmasi kararlastirildı. Osmanlı Bankasinin nominal fiati 23 liradir. Ticari ve sınai sirketler eshamı Hafta zarfinda bu kâğıdlar üzerine gene hiçbir muamele cereyan etmedi. Malumat kabilinden bazilarinın nomi • Yani okun oradan atılmış olduğunu mu söylemek istiyorsu nuz? Hayır, Hat bunu söylemek iatemiyorum. Cesede bakınız. A yaklar kapıya doğru... Kollar uzanmı?, bacaklar bükük... Pencere önünden atılan bir okla kalbinden vurulan adam böyle düşer mi? Hat bir müddet düşündükten sonra cevab verdi: Hakhsınız. Şapkasına dikkat ediniz! Sırtüstü düştüğüne göre başının arkasında bulunması lâzım gelir • ken ayaklarının ucunda duruyor. Markam da söze karıştı: Vans, ne düşünüyorsunuz, açıkça söyleyin! Vallahi şimdilik hiçbir sey... yahud pek çok şey... Hulâsa dü • süncelerim karmakarışık.... Bu dakikada söyliyebilece^im vegâne şey bu zavallının okla öldürül memiş olduğudur... Ne diyorsunuz? Evet bu fikirdeyim Şu halde böyle bir sahne Çam'ıcada C. A. ve M. Y. ye Ban munaaebetslzlik yaptıklan İçin dercedUmlyordu. Esa«n mevslra de bit . mlştlr. Yenl mevsim baalarken arzu nuzu yerine getlrmeğe çalısacağız. vücude getirilmesine neden lüzum görülmüştür? Size söyledim ya, bu vak'a pek korkunc, pek şeytanî bir vakadır. Vans bunlan söylerken zabıta doktoru Doremus, yanında tahar* ri memuru Burk olduğu halde, profesörün evinden bahçeye çıktı. Bize doğru ilerlerken seslenerek Hata takıldı: Hat, cesedlerinizi muayene ettirmek için hep benim yemek zamanlarımı seçiyorsunuz. Hele hele doktor uzun etme! Enteresan, mükemmel bir vak'a... Memnun olacaksın. Doktor cesedin yanına gelince diz çöktü. Muayeneye basladı. Markam gözlerile onun hareketlerini uzun müddet takib ettikten sonra: Doktor tneçtîulken biz de profesörün yanına gidelim! dedi. Sonra doktora dönerek ilâve etti: Sakın beni görmeden gitmeyinizl Urkaf tnrl. Knoli A.O., kimyevî maddeler fabrikaları, Ludvvigshafen s'Rliin. yay vasıtasile atılmamış olduguna hükmedebiliriz. Hepimiz derin bir hayret ve şaşkınlık içinde idik. Vans, Hata dönerek sordu: Profesör Dillard, yayı nerede bulmuş? Herhalde şu pencerenin önünde bulmuş olsa gerek... Hat: Evet, tam pencerenin önünde Mister Vans, dedi... Üzerindeki izler bozulmasın diye onu saklattım. Korkanm ki yayda profesö rün parmak izlerinden başka iz bulamıyacaklar. Vans bir sigara yakarak ilâve etti: Hatta ben okun üzerinde dahi hiçbir parmak izi bulunamı yacağını iddia edeceğim. Hat, Vansa bakıyor, maksadını anlamağa çalışıyordu. Mister Vans, yayin pencere yakınında bulunmasının ne mana ifade ettiğini söyler misiniz) Cesedin vaziyetine göre yayın erada bulunması lâzımdır. Cumhuriyet,, in tefrikası t 5 Yazan: 8. 8. Van Dine Tercume eden: Ömer Fehmi Başkut Markam derin bir düşünceye .dalmış görünüyordu. Haydi bahçeye çıkalım, de Bahçe tokağa nazaran dört beş kauçuk sarı ayakkabılar vardı. Kurşuni şapkası ayaklarının ucuna düsmüştü. Sol tarafına saplanmış olan okun narinliğini görünce hep hayrette kaldık. fi idi. Vans, elleri ceblerinde, derin bir Profesör Dillardm evinde bu düşünceye dalmıştı. Sabit bir babahçeye bakan birkaç pencere ile kışla mütemadiyen oka bakıyorbir balkon mevcud olduğu halde du. Biraz sonra başını kaldırdı. bahçenin nihayetindeki evin yalGözlerile Markamı aradı: nız bir tek yuvarlak penceresinden Çok garib! dedi. Bu ok bütalim meydanının görülmesi imkâyük avlara mahaus bir oktur. Darbe m olduğu anlaşılıyordu. Vansın de tam yerine indirilmiş... Sol tabu pencereye dikkatli dikkatli bakrafa, kaburgakemiklerinin .arası tığım gördüm. na... Doğrusu harikulâde... MarRobinin cesedi bahçenin nihakam söyleyiniz, bu i?e kaza yahud yetinde, tahta bir barakanın önüntesadüf diyebilir miyiz? Yalnız şu de arkaüstü yatıyordu. Kolları ra • okun cinsi bile bu facianın mürethatça uzanmı?, bacaklan hafif büteb olduğunu, cinayetin işlenmeküktü. Ok sol tarafında saplı du • den evvel iyice düşünülmüş bu ruyordu. Zeminin bu tarafa isabet lunduğunu anlatıyor. eden kısmı büyük bir kan birikinBirdenbire cesedin üzerine iğiltieile kirlenmişti. di ve heyecanlı bir se«Ie ilâve etMaktul 3536 yaşlannda görö ti: nüyordu. Orta boylu, biraz şiş Ooo... Mükemmel... Okun manca idi. Arkasmda kurşuni bir arka tarafı kınkmıç... Şimdi bunun «por elbisesi, ayaklarında ökçeleri 1 buraya saplanması için uzaktan, kans daha yüksekti. Sokağa çıkmak için duvarın ortasındaki kapıda mevcud birkaç basamak merdiveni inmek lâzım geliyordu. Avlu altmış yarda uzunluğunda idi. Bu mesafe ok talimi için herhalde kâ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog