Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makale



Katalog


«
»

29 Mart ' Camfmriyet '• HabeşItalyan harbi ihtimalleri ye Almanya Habeş İmparatoru Alman eîçisile uzun boylu görüştü, Almanlar 300 tank yermeği de vadetmişler Roma 28 (A.A.) Romada do • laşan sayialara göre, bir harb vu kırunda, Almanya, Italyaya karşı Habesistana yardım edecektir. Lavero Fascista gazetesi, tngiliz membalarından gelen bu haberi nakletmektedir. Haberde, Alman • yanın Adisababadaki yeni sefiri doktor Hirs Stimentin, Habes hükumetine, hükumeti namına, askerî mütehassıslar, tayyaıre filotillâlan ve muallimler vermek suretile yardun teklif ettiği bildirilmektedir. Bu haber, ban ttalya mahfille rince tavzih edilmektedir. Bu mahfiller, bu haberin Adisababada ıs rarla dolaştığını öğrenmi:lerdir. Yenî Alman sefirinin, itimadna • mesini ve.diği günden bir gün ev • vel Habeşistan tmparatoru tarafından kabul edüerek görüstüğü •• Almanyanı ntekliflerini bildirdiği söylecımektedir. Verilmesi teklif edilen techizat acasında 300 tank ©1duğu söyl<*nmektedir. NALINA Şirketlerin vaziyeti |HEM M1HINA Haliç ve Tünel Şirketleri zararda, Vapurculuk ve Alman siyaseti hâlâ ayni Yeni geçim yollarından Şirketi Hayriye ne kâr, ne de zarar etmişler, yerde otluyor! dına buhran dediğimiz bu Tramvay Şirketi de kâr ve zararını söylemiyor janslarin verdikleri haberler* yoksulluk ve iktısadî düşkünlük devrinde, bir lokma ve bir hırka temin ede bilmek için insanların zekâsı hergün türlü şeyler icad edip duruyor. Yiyeceğin ve içeceğin, oturacak ve giyeceğin konsolid gibi mütemadiyen oynak bir piyasaya tâbi oluşu birçok servetleri sildi süpürdü; birçoklarımıza puslayı saşırttı; ayağını yorganına göre uzat mak istiyenler bile, azimlerinin boşa gittiğini gördüler. Ya ayaklan uzadı, yahud ki yorganları kısaldı. Hasılı hayat gücleştikçe, Ademin torunları yeni yeni kazanc yollan aragtırdılar. Bu cihetten, buhranın terbiyetkâr fazileti inkâr edilemez: Bunca mazarratlarına mukabil, hiç değiUe tembelliğin, miskinliğin ve bunlann südkardeşi olan tevekkülün köküne kibrit •uyu «erpti. Geçenlerde bir ahbabıma misa fir gitmiştim. O ahbabın bir köpeği vardu. Ben kapısından içeriye adımımı atarken, peşimsıra bir de kadın girdi. Beni karşılıyan ahbabım, bu kadına basile aşnalık ettikten sonra, hizmetçiye seslendi: Köpeği almağa geldiler.. Getiriver. Ve sonra, «alonunda, karşı karşıya oturduğumuz zaman, gülümsiyerek bana su izahatı verdi: Bu kadın, bizim «Yumağın» dadısıdır. Zavalh, önce vakti, hali yerinde imiş. İptida ko cası ölmüş. Arkasından evi yanmış.... Sonra, buhran başla mış.... Kadıncağız muhtac ve âciz vaziyete düşünce, maiaetini şöyle böyle temin için bir çare bulmuş. Ayda, cüz'î bir ücret mukabilinde •v köpeklerini gezdiriyor. Malum ya: Köpek nazik hayvandır. Muntazaman hava almak, yürümek, koşmak ister. Hizmetçilerin adedi, şimdi, gene buhran do'.ayısile ekseri evlerde teke indi. Bu bir tek hizmetçi, işlerin hangi birine yetiş•in? Üstelik bir de köpek gezdirmeği, hiçbiri üzerine almıyor. îyisi mi? Biz şimdi bu kadına ayda bir, bir buçuk lira veriyoruz. Bizim gibi daha on on beş ev var. Kadın ikişer, üçer topladığı hayvanları gezdirmek suretile, kıt kanaat te olsa, pekâlâ geçiniyor. Çok eskiden, dedelerimiz, ha yırsız belledikleri adamlarını: «Defol! !t sürü de geçinl.» diye kovarlarmış.. Bir zaman gelip te bu «it sürüme» nin meşru ve muteber geçim yollarından biri olacağı, acaba hiç akıllarından geçmiş midir?. Ercümend Ekrem TALU göre, Almanlar, Berlin konuş malarinda Ingilizlere Sovyet Rusyaya düşman bir blok turmağı teklif etmişler, fakat bu teklif, Ingilizler tarafindan kabul edilmemiş. Bir müddettenberi Avrupada dola şan dedikodulara bakılırsa, Almanya, silâhlanir sSâhlanmaz, Lehistanla be raber Sovyet Rusyaya hücum edecek tir. Lehistan Ukraynayı alacak, bfl mem nereleri de Almanlara kalacak • mış! Almanyanin Sovyet Rusya üe dost değil; dütman olmak istemesine ciddî bir sebeb gösterilemez. Eğer Almanya Sovyet Rusya ile bir askerî ittifak ya • parsa bu blokun önüne kimse duramaz. Vapuraüuk jirketinin heyett umumiye içtlmatnda bulunanlar 66 milyon nüfuslu, sanayi ve teknik Şehrhnîzdeki hntiyazh şlrketlerden yetinin düzelmesine faydası olamıya bakimindan Avrupanin en ileri mem birçoğu senelik heyeti umumiye içti • cağından Ekonomi Bakanlığı nezdinleketi, askerlik ve harb ilâhı olan Almalarını yapmışlardır. Bu içtimalarda de teşebbüsatta bulunulduğu da 0i • manya ile 168,000,000 milyon nüfusalman kararları ve şirketlerin vaziyet ve ediknektedir. Şirketin geçen sene lu, bir ucu Baltıkta, öteki ucu Karadelerini yazıyoruz: bidayetinde evvleki senelerle beraber nizde bulunan, arkasinı da Uzak'arkta Büyük Okyanusa ve Behring Boğazin109 bin lirayı asan açığına bu sene de Türk Vapurculuk Şirketinin da Amerikaya dayamiş bulunan, top • 30,678 lira 76 kuruş ilâve edilmiştir. vaziyeti Sirket geçen yılın bu açığına ihtiyat ak raklan ve ham maddeleri sonsuz SovTürk Vapurculuk şirketi umumî heyet Rusyanin birleşmesi ne müthiş, ne çesini mahsub ederek açığı 59 bin küyeti içtimaında idare meclisi, mura • önüne durulmaz bir kudret teşkfl edersur liraya indirmiş, fakat bu yılm açığı kıblar raporları okunmus, bir senelik di. Bu 134,000,000 milyonluk blok, olduğu gibi kalmıştır. bilânço tetkik edilmiştir. Bundan sonaskerlik yapacak 30 milyon insan çi • ra idare meclisi ibra olunarak yeni Tünel Şirketi zarar etmiş, Tram karabilir ve seferberlik yapmca bir intihabat yapılmıs ve yeni idare mec vay Şirketinin kârt da belli değil! ham'ede, 10 milyon askeri silâh altma alabilirdi. Rusya gibi insan ve ham lisi iiyeliklerine geçen seneki üyeler Tünel şirketi umumî heyeti senelik madde kaynakları bitip tükenmek bilseçilmistir. İdare meclisinden sonra toplantısında şirketin bu sene de he • mez bir müttefike dayaninca, Alman • murakıblıklara Aziz ve lbrahim getirilsabını zararla k?patbğı bfldirilmiştir. yayi, Alman askerî tekniğini, Alman mişlerdir. sanayüni ve Alman savaş fennini yenTramvay şirketi umumî heyeti de Şirketin heyeti umumlyede tetkik toplantısında sirket bilânçosunun his J menin imkânı olamazdı. Fakat, AI • edilen bilânçosuna bakılırsa bu mü manyanin dUşmanlan hesabına çok şüsedarlardan başka kimsenfaı eline geçessese normal şekilde çalısmaktadır. memesi için her türlü tedbiri BIRMŞ bu I kür ki Hitler, Sovyet Rusya ile bağ • Bu sene yeni üc vapur alındıgı için daşmak söyle dursun, bilâkis Sovyet • lunduğundan Tramvay şirketinin bu hissedarlara temettü ayrılanv mıjtır. lerin düşmanidır. seneki kâr miktan hakkında malumat Yalnız kâr olarak 3 bin küsur, amor • almamamıştır. Fransizlar, Almanlann Sovyet Rustistnan olarak ta 34 bin lira aynlmış • yaya karşı yapmak istedikleri harbden hr. Şirketi Hayriye zarar etmemif Şîrketihayriye umumî îheyeti de dün asil maksadin Avrupanin gcnel muvaHaliç Şirketi ba tene de zarar zenesini bozmak, Fransanin mukave • toplanmıştır. Şirketin bir senelik bi • etmiş! met kudretini iskandil etmek olduğu • lânçosuna göre, sirket bir senelik munu ve Almanlann Sovyetleri ezdikten Halic şirketi heyeti umumiyesinde amelâbnı açıksız olarak kapamısbr. sonra da Fransayi ezmeğe kalkişacakokunan raporda sirket hasılatının en Bilânço tetkikinden sonra murakıb selarinı söylüyor ve 1866, 1870 harblelüzumlu ihtiyaclara büe kifayet etmiçim:ne geçildi ve thsan Âli, ömer Lut* rini misal getiriyorlar. Bu vaziyet karyecek kadar azalmıs olduğu, sirketle fi ve Muhib tekrar murakıblığa seçfl • şuinda Fransiz siyasasinın bütün ga • Belediye arasında belediye hissesinin diler. yeni, İngüterenin dostluğunu kaybet • verilip verilmemsi hakkındaki dava • meden Sovyet Rusya ile ittifak etmekToplantıda şîrketin Avrupaya sipatir. Sovyet Rusya ile Fransa arasında nin devam ettiği, Belediyenin şirketten riş edeceği vapurlar meselesine dair askerî bir ittifak yapilmadan evvel, alacağmm 80,000 lirayı geçtiği bü • müzakerelerde bulunulmamıştır. Şir • Almanya, Sovyetlere hücum ederse, dirilmekte, bu davanın sirket lehine ketihayriye idaresi bu husustaki etüdFransanin tngiltereyi kandinp öteki neticeleneeegine meclisi idarenin ka leririe devam edecek ve is netîceleninmüttefiklerile beraber Almanyaya ta • naati kâmflesi olduğu yazılmaktadır. arruz etmesini düşünen Fransizlar pek ce hissedarlar fevkalâde bir toplan çoktur. Fakat böyle bir vaziyette HitRaporda bütiin bunlarin şirketin vazitıya çağınlacaktır. Nerizm ile komünizmin boğuşmanna Fransanin seyirci kalmasuıi, çünkü böyle bir harbin galib ve mağlub her iki tarafı da bilkin bir hale getireceğini IBafmakaleden mabaidl zorluğu barış içinde düzeltmek ve o zaman Fransanin harbetmeden siha vardır. Bunlan silâh kuvvetile olabilirliği yok değildir. Dünya bir yasî vaziyete hâkim olacağini dü;Q • düzeltmeği düşünmektense barışı hale gelmiştir ki barış, Litvinofun nenler de az değildir. tutmak sağlam niyetile açıkça ve dediği gibi, parçalanamaz bir topBugün, Küçük ttilâfa ve onunla beaçıkkalblilikle ortaya koymak ve luluk haline gelmiş bulunuyor. raber Balkan ttilâfina güvenen ve ltalarsıulusal konuşmalara sunmak en Şimdi Avrupada parça parça savaş ya ile de anlaşmiş bulunan Fransanin doğru, hatta tek doğru yol olacayapılamaz. Bir yandan patlak veen büyük endişesi, 1914 te «Entente ğım kabul etmek gerektir. Çünkü recek savaş, her ulusu ilkilendirir Cordiale» denilen Rusya, tngiltere ve savaşm kendisi değil, tehlikesi bi(alâkalandırır). Bu işin akıllıcası Fransa ittifakıni temin etmektir. Franle ergec savaşı doğuracaktır. Böybarışı tutmağa aşırı düzen vermek sizlar buna muvaffak olurlarsa Almanle bir halin Almanyaya nekadar ya, milyonlarca süngüden mürekkeb tedir. Bizce Avrupada kim bu gerbir çelik çember içine alınmiş demekfayda getireceğini bilmeyiz, fakat çekliği anlamazsa yanlış yapacak tir. herkese felâket getireceğini iyi bive en büyük zararı görecektir. Pek içyüzünü göremiyoruz ama va*liriz. Durumun açılmasında gittikçe ziyete bakılırsa, Alman dostlarimiz, siSözü daha zlyade kısaltmak için daha kuvvetli olarak işte bu geryaset inceliği itibarile, hâlâ, 19141918 savaştan bütün ulusların çekinçeklik beliriyor. Onu az zamandevrinde biraktığimiz yerde melerine ve bütün ulusların barışı da herkesin anhyacağı umulabilir. tadırlar. tutmalarına ihtiyac vardır. Her YUNUS NAD1 A Yeni sevkiyat Napoli 28 (A.A.) Veliahd , istihkâm kıtaatını teftis etmiştir. Bu kıtaat evvelce Tapura binmis olan diğer hizmetlere aid kıtaatla blr lîkte ve Vulkanya vapurile Dofu Afrikasina hareket etmişler dir. 1 mmnminiIiHlinmiFIIUUIUIIIUllilllIlltıtnnmıirtM»! Ânkarada bir cerh hâdisesi Leh kabinesi istifa etti Bir dîşçi ile bir memur tstifaya yeni kanun esasi sebeb oldu birbirlerini yaraladılar Ankara 28 (Telefonla) Eski Diyarbekir taylavı tshak Refetin evin > de sarhoşluk yüziinden bir hâdise olmuftur. Hâdise etrafındaki müddei umumilik tahhikatı bitmiş ve «vrak üçüncü müstantikliğe verflmiştir. ü çiincii müstsntik ikiti de yarah olan ve hastanede bulunan taçlulann tev • kifine karar vermiştir. Tahkikat, hâ • disenin şu şekilde cereyan ettiğini göjtermiştir: Istanbulda Kadıköyünde Mühürdarda otaran dişçi Mahmud Ankaraya gelmif, o akşam bemfiresinin kocası Ziraat Bankası kasalar merounı Na • tık, îshak Refetin Yenişehirdeki evine giderek orada içmişlerdir. Fazla içki tstiyen Mahmud çok içmemesini is • tiyen Nazunla münakaşaya girişmiş, müanakaşa az zamanda kavga şeklini almif ve bu boğuşma yanm <aat de • varo etmiştir. Nihayet Mahmud ça • talla Nazuzun üzerine hücum ederek aol gözünü çdcarnn», Nazun da Mahmudu başmdan yaralamtştır. tkitini ayırmağa çalışan tshak Refet vaziyeti polise haber vermiş, yaraltlar haıta • nede tedavi altma almmıştır. İkisintn de yaran ağırdır. tfadeleri ancak dün alınabümiştir. Varşova 28 (A.A.) Kabinede bir değişiklik olması bekleniyor. Di • yet meclisinde hükumet grupu reisi miralay Slavekin başvekilliğe geçece • ği, ticaret, adliye ve kültür bakanla • nnın degişeceği »Sylenmektedir. Varşova 28 (A.A.) Geçen hafta Reisicumhur Mosiechiye diktatör • Iüğe müsavi ikhdar bahşeden yeni teşkilâb esasiye kanununun kabulünden dolayı kabine istifa etmiştir. Dün sabah Kont de Martel Ankaradan aynldı Ankara 28 Fransanin Suriye ve Lübnan Fevkal&de Komiseri Kont de Martel, bugün saat 10,45 trenile şehrimizden Adanaya hareket etmiştir. Kont de Martel, Ttirk ve Fransiz bayraklarile süslenmiş olan durakta, Diş Işleri Bakanı Tevfik Rüştü Arasla Riyaseticumhur Başyaveri Celâl ve Basbakanhk Hususî Kalem müdürü Vedid, Fransiz Böyük Elçisi M. Kamntarer, Ankara Emniyet müdürö, Mer» kez kumandani, Fransiz Biiyiik Elçiliği erkânı tarafindftn uğurlanmiş ve bir polis müfrezes! Kontu selâmlamiştir. Mihmandarları Dişan ttleri Bakan • lığı Hususî Kaleminden Rıfkı Rüştü, Kont de Martele hududa kadar refa • kat etmektedir. Barışı tutmak olabilirliği var mıdır, yok mudur? Mısır Kralmın dogum gUnü Ankara 28 (Hususf) Mısır Kralı Fuad Hazretlerinin dogumlan • nın yıldönümü münasebetile Reisi cumhur AtatUrkle Kral Fuad arasmda samim! telgraflar teati edil • mistir. Yunanistanın millî bayramı Ankara 28 (Hususî) Yunan millî bayramt münasebetfle Başbakan tsmet tnönii ve Dışarı tşleri Bakanı Tevfik Rüştü Arasla Yunan Başb&kam T« Dışan Işleri Bakanı M. ÇaldarU arasında tebrik ve tesekkür telgraf lan teati edilmiştir. Ankara 28 Maarif Vekillİğince yapilan tetkikat neticesinde büyiik Tiirk miman Sinanm 1588 senesi ni • saninin 9 unda (cemaziyelevvel 996) oldügfi tesbit olunmuş, Sinan ihtifali • nin 9 nisanda icrası muvafık görülmüştür. Ankara 28 (Telefonla) Kralı Birinci Gazi Hz. nin Bağdadda bulunan annesi oldüğünden Ankarada resmî binaların bayraklan matem alâmeti olarak yanya indi • rildi. Mimar Sinan ihtifali 9 nisanda yapılacak Irak Kralmın anası öldü Giresun Tapo MlidUrü Ankara 28 (Telefonla) GireTapu Miidürü Faik görülen lüzum üzerine Bakanlık emrine a lındı. Örnek: İstanbul öntükler müzesi. Ârifâne (harifane) = Ortaklaşa = (Fr.) Par cotitation. Asayi» (emniyet anlamına) = Güvenlik = (Fr.) Sicurite Ariyet = Eğreti Ornek: Memleketin âsâyişi yerindedir = Ülkenin güvenliği Arîz ve amîk = Enîne boytına yerindedir. Arus = Gelin Arz = En, gen, genişlik = (Fr.) Largeur Asayiş (huzur ve sükun anlamına) = Baysallık = (Fr.) Tranquilite Aırz •= Dünya (T. Kö.) = (Fr.) La terre. / öz tarkçe köklerden gelen Mozlerin kar Örnek: Dünya güneşin çevresinde döner = La terre tourne Asayissizlik (ademi emniyet anlamına) = Güvenşıtına (T. Kö.) beldeği (alâmeti) konmuştur. autour du soleü. »izlik = (Fr.) Insecurite Bunlarin her biri hakkında sırast ile uzmanlartArzetmek (takdim anlamma) = Sunmak = (Fr.) Asel = Bal = (Fr.) Miel mızın (mütehassıs) yazılarını gazetelere vere • Offrir. Asgarî = Azay, r.n az, en küçük, en aşağı = (Fr.) ceğiz. Minimum Örnek: Hürmetitrimi arzederim = Saygilanmı sunartm. Arzetmek = Söylemek, demek, bildirmek (sÖz ve2 Yeni konan karşıltkların iyi aytrd edilmeÖrnek: Bu işi bitirmek için en az (en a}ağı) iki ay çalıs . ya yazı ile), yazmak = (Fr.) Soumettre, pretenter, malıytz = Bu işi ikmal etmek için asgari iki ay çalışmahyız. n için, gereğine göre, fransızcalart yazılmıç, priaenter par icrit Asi = Azıyan = (Fr.) Rebelle, revolte ayrıea örnekler de konulmuştur. Örnek: Asileri tarümar ettik = Azıyanlan darmadağın örnek: 1 Müsaade buyurursanız arzedeyim = İzin ve . 3 Kökü türkçe olan kelimelerin bugünku ettik. rirseniz löyliyeyim. iflenmif ve kullamlan şek'lleri alınmtstır. Aslı 2 Arzettiğim veçhile = Dediğlm gibU Isyan = Azı = (Fr.) Revolte, rebellion ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, türkçe «çek» 3 Arzettiğim noktai nazardan = Bildirdiğim bakımdan. Örnek: Yunanistandaki son azı hareketi bastınldı = Yuftökünden aelon sekil sibi. 4 Geçenlerde de arzetmiştim s= Geçenlerde de yazmıştım. nanistandaki son isyan hareketi bastınldı. Arazi = Yer = (Fr.) Terre, terrain. Arzt ihtiram etmek = Yükünmek tsyana müteallik = Azığ Arbede = Patırdı = (Fr.) Çuerelle, tnmulte, disÖrnek: BüyUklerimia* arn ihtiram ederek = Büyükleri Örnek: İsyana müteallik hareketleri kanun tecziye eder = miz önünde yükünerek. pate. Azığ hareketleri kanun cezalandırır. (Ceza T. Kö.) Arzu = Arzu (yaraidan) • (Fr.) Disir. « Ardiye bedeli = Yer kirası= (Fr.) Droit dentrepot Aâitan = Eşik = (Fr.) Seuil Arzuhal (istida) == Dilekçe = (Fr.) R*quete Amza = Aksa = (Fr.) Entrave Asiyap = Değirmen = (Fr.) Moulirt Örnek: Arzuhalimde yazdığım veçihle = Düekçemde yazÂrızaya uğramak = Aksaya uğramak = (Fr.) Asker = Asker (T. Kö.) = (Fr.) Soldat dığım gibi. S'entraver, etre entravi. Asl = Asıl (T. Kö.) = (Fr.) Fpndement, origine, Arzu taleb = Sunum ve istem = (Fr.) Offre et deÖrnek: İfimiz Ur aksaya uğradı = İsimiz bir anzaya uğracine, principal mande radı. Asla = Hiç bir vakit, cuda = (Fr.) Jamais Örnek: Arz ve taleb, iktısadiyatm mühim bir kanunu Ânza = Engebe = (Fr.) Accident da terrain. Aslen = Aslın = (Fr.) D'origine dur = Sunum ve istem, ökonominin önemli bir kanunudur. Örnek: Bu yol üzerinde arazi anzalan pek çoktur = Bu Aslî (mümtaz) = özgül = (Fr.) Original (Kanun T. Kö.) Örnek: Mesaüi asliye = Ozgül sorumlar. yol üzerinde engebeler pek çoktur. A»â *= gibi => (Fr.) Comme Arızalı = Dalgah = (Fr.) Accidente Asliyet (mümtaziyet) = Özgüllük = (Fr.) Ori Asân = Kolay = (Fr.) Ai*m, facilm ginalite Örnek: Dalgalı arazi üzerinde yaptlan tecrübeler ss Dal Asab = Sinir = (Fr.) Nerf Ornek: Bu eserin asliyeti azdır = Bu izerin özgülltiğü azdır. çalt topraklar üzerinde yapilan denemtler. Asâb = Sinicler = (Fr.) Les nerf a A«r = Asur (1) = (Fr.) Siecle Arîza, takdime = Sunu. Asabî = Sinirlİ = (Fr.) Nerveux Asude = Rahat (T. Kö.) Örnek: MakamaU âliyeye bir arîza verdim x= Yüksek orunAsabiyet = Sinferlilik (Fr.) NevrositS lara bir sunu verdim. (1) Kamusta «asr, ısr, usr, usur» şekillerinde gösterilen bu Asabileşme = Sinirlenme = (Fr.) Ene oement Ari = An (T. Kö.), yok, sız = (Fr.) Exempt, sans, söz «zaman anlamına» gösteriliyor. Türkçede «zaman» deAsabileşmek =* Sinirlenmek = (Fr.) S'enerver affranchi. mek olan «uz» köküne «r> eki geürilerek yapümış türkçe Asabileştirmek = Sinirlendirmek = (Fr.) Enerver Örnek: ŞekiUiz şeMlden Ari ss Sant formt. Her türlü aözdür. Asart atika önttikler = (Fr.) Antiguite kötülükten artdır = Her türlü metaviden âridir. Osmanlıcadan türkçeye karşılıklar kılavuzu: 3 Asüman = Gök = (Fr.) Ciel Asümanî = Göksel = (Fr.) Celeste Örnek: Başlanna bir belâyi asumani gibi nazü oldu = Başlanna göksel bir belâ gibi indi (Belâ . T. Kö.) Aşam = Içen Örnek: Hunâ}âm = Kan içen. Âşar = Ondalık = (Fr.) Dîmes Âşık = Asık (Afukmak ankmaktan) = (Fr.) Amoureux Aşikâc = Açık, apaçık = (Fr.) Clair, ouvert, ivident Örnek: Bu isteki maksadımız âşikardvr == Bu isteki var gımız açiktır (apaçıktır). Aşina = Tanış, tanıdık = (Fr.) Connaisaance Örnek: Tantdıklartmdan biri = Âşinalanmdan biri. Aşiret = Oymak = (Fr.) Tribu Aşiyan = Yuva, konaç = (Fr.) Nid, home Aşup = Karıştırıcı Örnek: DüAsup := Gönül karıştırıcı. Atalet = Tembellik, üşenç, üsengenlik, işlemez lik = (Fr.) tnactiviti Örnek: 1 Derslerinde tembellik ediyor = Atalet gös teriyor. 2 Üsenc, vücudü da ruhu da ezen bir hastaltktv. = Atalet bedeni de, ruhu da ezen bir hastaliktır. 3 Ataletten ictinab ediniz = Üşengenlikten saktmntz. 4 islemezlik kadar insam yıpratan birşey yoktur = Atalet kadar intanı ytpratan birşey yoktur. Atıl = Tembel, üşengen, üşengeç = (Fr.) Paresseux, indolent, inactif Atebe (bak: Asitan) = Eşik = (Fr.) Seuil Ateh = Bunaklık = (Fr.) Demence Ateh getirmek = Bunamak = etre dement Ateş, hararet = Ateş (ot, otaştan) = (Fr.) Feu, Fievre Örnek: Hattanm ateşi artU. Ateşgede = Ateşget (2) = (Fr.) Temple du feu Ateşin = Ateşten = (Fr.) De feu Örnek: Yangın mahalleyi ateşten bir çember içine ctdı = L'incendie a entoure la quartier d'un cercle de feu. (2) Çıkacak olan (Ekler Derglsi) nde «get> eklne bakınıt.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog