Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

2 Cttmhariyet 29 Aİart Almanya Ren kıyılarırîda { Şehir ve Memleket Haberleri 42 fırka bulunduruyor Roma ateşler içînde Gümrük teskilâü Türkofis Reis Harb olursa, Almanlar Fransızların müdafaa şebekesini bir baskınla ele geçirmeğe hazırîanıyorlar tBaştaraft birinci sakitedeı 100 Alman fırkası 1,800,000 kifi eder. Şu halde, şimdilik bir buçuk milvonluk bir kuvvet harbe hazır demektir. Fabrikalar, Almanyanın ihti • yat kuvvetleri için de hanl hanl ça lısmaktadır, ki çok geçmeden, galioa 1936 baharına kadar, bu ifler de bit • miş olacaktır. Modern bir ordunun, karşısındrkî modern bir ordu ile muvaffakiyetle çarpışabümesi için yalnız insan ve si lâh kâfi değildir. tstinadgâhlar, kaleler de lizımdır. Bunlar müdafaa için olduğu gibi taarruz için de lüzumludur. Versay muahedesi ise Almanyayı kalelerden mchrum ettiği gibi Ren nehrinin sol sahilindeki Alman arazisini ve bunu da kâfi görmiyerek neh • rin sağ sahilinde 50 kilometro derinliğindeki Alman topraklarmı da gayriaskerî bir hale sokmuştur. Yani buraiarda Almanlar tahkimat yapmıyacaklar, asker bulunduırmıyacaklar. Askerî manevra yapmıyacaklar ve sefer • berlik için maddî kolaylıklar temin eden tesisat yapmıyacaklar, bir kelime fle Fran*a, Belçika, hatta Felemenk • ten gelecek herhangi bir taarruza karşı Almanyanın kapılarını açık bırakacaklardı. Almanyanın sahflleri de eski deniz kaleleri yıkhnlmak turetile tngilizlerin veya diğer denizci milletlerin donan • malarma karşı açık bırakılmıştır. Vertay andlasmasmn askerî ahkâmını yapanlar, Almanyaya, yalnız ş?rk ve cenub hududlannda, yanî Lehistana, Litv?nyaya, Çekoslovakyaya, Isviçre ve Avusturyaya kartı kale bulundur • mak hakkını verdiler; fakat bu kaleler de 1919 daki hallerinde kalmak ş'rtile. Bu suretle Almanyanın garb hududundaki, Şimaldenizindeki ve Baltık denizindeki istihkâmlan, meş • hur Helgoland kalesi hep yıkıldı. Yani asıl kuvvetli düşmanlara karşı Al • man arazisi müdafaasız bırakıldı. Al» manyada nazarî olarak 9 müstahkem mevki kumandanlığı varıa da »ekiıinin silâhlan çıkanlmış olup yalnız şarkî Prusysdaki Köngisberg kalesinde mahdud cepaneli 38 top ve 16 tayyare topu bulundurmağa müsaade edilmif • tir. Fakat bu tahdidata Almanyanın mutavaat etmediği tabüdir. Almanya, bilhassa Renin tol ve sağ »ahillerinin böyle açık kalmasma tahammül edememiş, bu gayriatkeri mıntak'Iarda biiyük teçhizat, levazım, cepane ve benzin depolan tesis et • miştir. Yavaş yavaş Rayşher garnizonlan tesisine ve bazı kıtaatı tedricî surette bu rr»»»*# *«>knv<$a ba*lamıshr. Hatta Ren ve Möz nehirleri arasında nafıa işleri bahanesi altinda mütema • diyen tahkim?t ta yapılmaktadır. Her gün kazematlar, beton sığnaklar, ba • tarya mevzileri yükselmektedir. Bu • rada sevkülceyşî istasyonlara ton sis • tero zırhlı trenler gönderumutir. Bunlar bir lokomotif ve dört vagondan mürekkeb olup her arabada zırh kule içinde bir uzun top ve dört makîneli tiifek vardır. Almsnya, bu gayriaskerî mıntakada polis kuvvetleri bulundurmak hakkını haizdir. Muhtelif anlaşmalara göre bunların miktarı Renin cağ sahilin • de 20,000, sol cahilinde 10,000 polistir ve bu miktsrlar, 150,000 kişi ol masına müsaade edilen bütün Alman devlet polisi mevcudüne dahil bulunmak lâzımdır. Fakat A'manya 30,000 polisi 55,000 kişiye çıkarmıştır. Bu mevcudun 36,000 kişisi tam teçhizst ve mevcudlu iki askerî fırka teşkil etmekte ve toplu olarak bulunmakta • dır. Bu iki fırka, yalnız Almanyanın deği] belki de dünyamn en mükemmel ve seçme askerlerinden müteşekküdir. Alrnînlar Ren sahillerindeki arazide eskiden Landver dedikleri ihtiyat ve redif teşküatına benzer teşkilât ta yapmnlardır. Gayriaskerî nvntrıkada Almanlann 4 sivfl hsva limanı ve 16 iniş meydanı yapmaJanna müsaade edilrnişti. Bugün Almanlar oralarda 12 hava limanı Ve 3 4 iniş meydanı vücude getir • mislerdir. Fakat Fransa ve Belçika için atıl tehlike, Ren gayriaskerî mmtakasında bulunan Hitlerci tesküata mensub 20 Iivadır. Bu livalann her biri 1 otomobil grupu, 1 istihkâm taburu, 1 tüvari grupu, 2 topçu alayı ve 3 piyade alayile diğer yardımcı teşkilâttan mürekkebdir. Görülüyor ki bu Hitlerci liva, adeta bir fırka kuvvetindedir. Hakikaten bir Fransız fırkası da aşağı yukan bu kuvvettedir. Demek ki Ren boyunda yalnız Hitlerci teşküâta mensub 22 fırka vardır. Almanlar, eskî bir hatıra ve an'anevi ihya için, bu Hitlerci teşkflata im • paratorluk ordusunun 1914 te bura • İarda bulundurdağu kıt'alann numaralarını ve bayraklarını vermişlerdir. Hitlerci kıtaat, gece gündüz talim ve manevralar yapmaktadırlar. Ellerinde Ren nehrinde kullanılmak üzere motörbot filotillâlan da vardır. Her filotillâda beheri 10 motörbot, 1 ku mandan motörbotu, bir hastane nv> • törbotundan mürekkeb 4 fırka vardır. Bu gemOerin hepsi bir sahra topu ve dört makinelitüfekle mücehhezdir. Hitlerci kıteahn vazifesi, harb vu • kuunda, yıldınm süratile karşı tarafa baskuı yapmaktır. Gayriaskerî rnıntakadt, Ren nehrinden Fransız, Belçika hududlanna doğru sekiz demiryolu gider. Bu sekiz demiryoluna amud diğer demiryollan ve şube hatlan vardır ki 1914 te bunlar tayesinde Almanlsr bir iki gün içinde 7 kolorduyu Fransız hududuna döküvermişlerdi. Aynca birçok şoseler de vardır. Bunlara üâve ten otorut denilen otomobil yollan da yapılımktadır. Bu yollann çokluğu ve Hitlerci kıtaahn aldıklan talim ve terbiye askerî baskınlar yapmaga mü saiddir. Sonra Hitler kıtaatı, artık Alman muntazam ordusunun emri ve idaresi altına girmiş tamamen askerî, muntazam kıt'alardır. Bugün gyriaskerî mıntakada bulu • nan Alman kuvvetleri 2 poli» fırkası 20 daimi Hitler livası, 20 ilk etnirde hemen topİRnmağa hazır ihtiyat Hitler livasıdır ki 42 fırkaya muadil bir kuvvet teşkil eder. Bu kıtaat şöyle taksim «dflmisler • dir: Tam hudud uzerinde baskın yap • mağa mıhsus son derece cur'etkâr kıt'alar. Bunlann hsmen arkasmda, karşı taraftan gelecek baskın ve taarruzlara mukbeleye mahsus olan ve «işgal kuvvetleri» denilen kıtaat gelmektedir ki yalnız bu kıtaat, kilometro başma ilk hatta 800 kisi bulundurabiiirler. Bunların arkasında gene baskın şeklinde hücum için yetiştirilmiş kıt'alar, ondan sonra polis fırkalan ve S. A. livaları (yani hücum kıt'alan denilen Hitlerci kıt'alar), en geride de Rayşher gelmektedir. 1914 te Almanlann Renin tol «a • hıiinde 130 taburlan vardı. Seferberlik üânında bunlara hemen 91 tabur daha Otihak ediyor, (eferberliğin dördüncü günü bu kuvvet 227 tabura çıkıyordu. Almanlar 1914 te 1 ağus tosta ilânı harbetmişler ve 18 »ğus tosta Fransa ve Belçikaya karşı 9 6 2 tabur piyade, 486 bölük süvarî, 807 batsrya top, yani takriben 1,800,000 kişi ve aynca 165 Landver taburu kullanrmslardı ki hepsi 2 milyon kifi demektir. Bugün Almanyanın, Renîn sol sa » hilinde yani nehirle Fransa hudud arasında 270 taburu vardır. Geride, dört saatlik mesafede, 400 tabur daha env re amadedir. Daha içerflerde, Al manya dahilinde ise 1000 tabur daha bulunmaktadır. Alman ordusu, Fransa ile hsrbederse anî bir baskmla hududdaki Fransız istihkâmat manzumesini ele geçirme • ğe çalışacakhr. Fransızlar diyorlar ki: «1914 seferberliği esnasmda Almanlar, benş or • dularının yüzde 62 sine baliğ olan ta» lim ve terbiye görmiiş ihtiyatlar meydana çıkardılar ve Fransız başku • mandanlığının mevcudiyetinden ha • berdar bile olmadığı bu kuvveti bir hafta içinde hududlanmıza saldırdılar. Şimdi gene ayni vaziyet tekerrür et mek üzeredir. Fransayı yalnız bir beton kale duvarile değil, bu duvan geçilmez bir hale getirecek insanlarla müdafaa etmek Iâzımdır.» Almanlar dünyamn harb fenni ve askerlik san'ati itibarile en başta ge len milleti olduklannı bu yaptıklan teskilâtla bir daha ispat e^mişlerdir. Onun îçin, Fransızlar korkmakta hak • lıdırlar. Siyasîicmal 1 filmi gö&îerilirken.. Memurlardan Malatya staeması yandı, yaralananlar ve ölenvar Malatya (Hususf muhabirimiz den) Malatya Memleket sine • ması bir yangın neticesmde tama men yanmış, bu arada nüfusça za • yiat ta olmustur. Sinemada «Roma atesler içinde» filmi gösterilirken filim birdenbire ates almış ve atef <ferhal maJtine dairesine yavrlarak etrafa sirayete baslamıstır. Sinema çok kalabalık oldugundan, halk, feryad ve telfts arasında kendisini sinema bînasından dtsan atmaga baslamıstır. Hususî Muhasebe tarafından 80 bin liraya yaptırılan koca sinema binası biran içinde alevler içinde kalmishr. Halk sinema binasmdan kaçarken bazı kimseler yaralan miflardır. Alman kuvvetli tertibat sayesinde ates, baska binaya sirayet etti • rilmemis, yalnız sinema binası yandıktan sonra söndürülmüştür. Fakat bu arada bir de ölUm vak*ası olmustur. MUceli mahallesinds oturan ihtiyar bir kadm, sinemanın yandıJını duyunca fevkalade tellsa dii'mü», smemada bulunan oğlunun akibetini öğrenmek Ozere uzak mesafeden koşa koşa yagın yerine kadar gelmiş, ofclunu aramağa başlamıştır. Zavallı kadmcağız, yanmakta olan sinema binasmın karşı» sına gelmce nefesi tıkanmıs ve hemen orada yere düserek ölmüştur. Yangın neticesinde maddî zarar çok büyiiktür. Tonguç bîr kısm* nın maaşları artırılacak tstanbul gütnrUklerinde yapıla • cak teşkilât için şehrimizde bulu nan Gümrük ler Umum Müdürlüğü Tetkikat Müdürfi Mustafa Nuri dün beraberinde GUmrük Başmüdürü Seyfi olduğu halde yeni satıs am bannı ve birçok ambarlan geze rek tetkikatma devam etmiştir. Mustafa Nuri tstanbul gümrük lerinde mevcud memur ve servislerin ihtiyaca ne derece tekabül ettiğini tetkik etmektedir. Bu etüd neticesine göre yeni tedbirler ali nacaktır. Şimdiki tstanbul gümrük teşkilâtından bir kısım işlerin alı • narak yeni servislere verilmesi düyünülmektedİr. Tasra gümrük m« murlanndan bazılarile tstanbul teşkilâtinm takviye edilmesi de mevzuubabstır. Diğer taraftan Gümrük ve tnhîsarlar Bakanlıği da yeni teşkilât kanun Iâyihasını hazırlamıştır. Bu Iâyihada gümrük muhafaza teş kilâtı mensubları da askeri bare • me tâbi tutularak maaşlarının bir derece yükseltilmesi teklif edilmektedir. Diğer gümrük memulannın da maaşlan, enevkileri ve haiz ol • duklan salâhiyet ve mes'uliyetleri nazan dikkate alınarak yükseltilecektir. Gümrük muayene memur lannın aylıkları 40 liradan 55 li • raya, ambar memurlannın da 25 liradan 35 liraya çıkarılacaktır. Vekilî şehrimizde Asyada yeni bir tnüstakil devlet Mecdet, burada muhteîif işleri tetkik edecek Türkofis Umumî Reis vekili Mecdet Uıakta bir müddet kaldıktan ve hah cüığimizı alâkadar eden mevzular 6zerinde tetkikat yaptıktan sonra tzmi • re uğramış ve oradan dün şehrimize gelmiftir. Türkofis reisi Ege mintakasınin yetiştirdiği bir kuim ihrac maddelerinin son piyasa vaziyetini gözden geçirmiştir. Mecdet dün öğleye kadar Türkofis tstanbul şubesi rauamelâtinı tetkik etmiş, öğieden sonra Yüksek tktisad ve Ticaret mektebinde ve Ticaret müze sinde tetkikat yapmiftir. Nisan başina kadar şehrimizde kalacak olan Türkofis reisi muhtelif ve mühim meselelerî tetkik ederek neticelendirecektir. A syada bir memleket daha istiklâl kazandı. Vaktile Ispanyanın müstemlekesi olup 1898 de İspanya ile Amerika arasında vuku bulan harb neticesinde Amerikaya bırakılan Filipin adalanna Amerika parlamentosu istiklâl verdi. Filipin adalan reisicumhuru gelecek teçrinievvelde seçilecektir. Bu adaların beş sene müddetle Amerika ile bazı rabıtaFarı bulunacak, bu müddet bittikten sonra adalar tam iatiklâli haiz olacaktır. Ofisin Utanbul tubesi Mülga thracat Ofisinden sonra da Ofisin tstanbul şubesi Dördüncü Vakıf hanmda kalmıştı. Burastain piyasanm hareket merkezine nazaran sapa olduğu ve ihracatçilann Ofisi bulmakta müşkülât çektiği anlaşilmiş, Ofisin başka bir binaya nakline karar verilmiş • tir. On milyondan fazla nüfusu bulunan Filipin adalarınm Amerikadan ayrılması iktısadî ve siyasî sebeblerden ileri geliyor. Pamuk, seker ve tütün gibi Amerikada yetişen maddeleri yetiştiren ve bu cihetten Birleşik hükumetler mah sullerile adalarda amele ucretlerinin az olmasından dolayı çiddetle rekabet eden Filipine karşı Amerikanın kapılarını kapatmak icab etmiştir. Siyasî sebeblere gelince Asj/alı mahkum milletler arasındaki uyanıklık günden güne artmakta, bunlar millî haklannı elde etmek için şiddetle mücadele etmektedirler. Filipinliler de bunlar arasındadır. Sonra Asyanın şarkında Japon ya denizde ve karada günden güne genişlemekte, Asyada bir nevi Monroe kanunu vazederek Asyalı milletleri Avrupalılara ve Amerikahlara karsı himaye etmek üzere vaziyet almaktadır. Japonya Vaşington muahede sini feshederek deniz kuvvetlerini ve üssübahrilerini ietediği kadar artırmak hususunda serbest kal dıktan sonra Amerika ve Avrupa devletlerinin «arkî Asyadaki müstemlekelerini muhafaza ve müdafaa etmek isi büsbütün gücleşmiştir. Bilhassa Amerikan donanmasının harb zamanında cenahlan Japon donanmasının ve üssübahrilerinin tehdidi altında olduğu halde koca Okyanusu geçerek Filipin adalannı muvaffakiyetle müdafaa etmesi ihtimalt azalmıştır. Bu vaziyet karşısında Amerika Aava kıtasındaki arazi ve hukuku hükümranî alâkalarını keameği ve bütün faaliyetini Amerika kıt'asına hasretmeği ihtiyata daha muvafık bulmuştur. Amerika Filipin adalarına istiklâl vermekle Japonyayı Asyada büsbütün ser best bırakmış oluyor. ı Japonya durmadan genişliyor. Şimalî Mançuride Sovyetlerin «ahil eyaletini asıl Rusyaya kısa hatla rapteden iki bin kilometreiik demiryolunu yok pahasına ele geçirdikten sonra şimdi de Sovyetlere aid şimalî Sahalini satın almak istiyor. Japonya Hariciye Nazırı parlamentoda bu tasavvuru res men haber vermiştir. Şimalî Sahalin gayet zengin petrol madenlerile meshurdur. Şimdi iptidaî vesaitle senevî yüz elli bin ton petrol vermektedir. Japon donanması ve ordusu ecnebilere muhtac olmaksı zın petrolünü kendi arazisinde temin etmek istediğinden çimalî Sahaline malik olmağı tasmim etmiş,tir. Japonlar diğer taraftan Moğo listana da sokuldukça sokuluyorlar. Hulâsa Amerika devleti Asyanın günden güne kanşan işlerinden uzak durmağı kendi huzur ve emniyeti için elzem addetmiştir. Muharrem Feyzi TOGAY Ticaret müzesi ve Laborataarlar Şimdi Sultanahmedde Ticaret mektebinin bulunduğu binanin yanindaki bir binada bulunan Ticaret ve Sanayi müzesinin de genişletilmesi ve ticaret ve sanayi erbabinın da istifade edeceği şekilde tanzim edilmesi takarrür et • miştir. Bu binanin da Türkofis tstan • bul şubesine raptedilmesine ve Ofisle beraber piyasa merkezine nakline ka • rar verilmiştir. Tahlilâtı Ticariye tevsi edilecektir. Laboratuarı da Hayvanat ve Nebatat Enstitüsünün temeli atıldı MÜTEFERRtK Ibrahim Tali Ankaraya pitti Trakya Müfettisi Umumisi lbrm« him Tali dün aksamki trenle Ankaraya gitmiştir. ADLÎYEDE Bir katil davası Bundan bir miiddet evvel Divanyolunda Saferi öldürmekle suçlu Battal evvelce Ağırceza mahkeme since yirmi sekiz sene hapse mah • kum edilfnişti. Yaşı nazan itibare almmadığına ilişilerek bu hüküm Mahkemei Temyizce nakzolundu • ğundan dün davaya nakzen bakıl • mıştrr. Makamı iddia; suçlunun yaşı ve affı umumî kanunu nazara ahnmak üzere suçlunun cezasım istemiştir. Dava karara kalmışiır. Bınanın yapuacafa yer ve temel atma merasiminden bir intiba Universite bançesinde eski Mefihat dairesinin bulunduğu yerde yapılmasına karar verilen (Hay • vanat • Nebatat) Enstitüsünün temel atma merasimi yapılmıştır. Merasimde Rektör Cemil Bilcel, Fen, Hukuk Fakülteleri Dekan larile Fen Fakültesi profesörleri hazır bulumnuslardır. Enstitü yedi ayda bitirilmek üzere 244,000 liraya ihale edilmistir. Biri hay vanat, diğeri nebatat kısımlarım taşıyacak olan Bioloji Enstitüsü nün ortasına 550 talebe alabile • cek büyü kbir konferans salonu da yapılacaktır. 70 göçmen geldi Dün Yugoslavya ve Romanya • dan muntazam pasaportarla 70 göçmen gelmistir. Bunlar Trakya v« Elâzize sevkedileceklerdir. Şehrimize gelen seyyahlar Alman bandıralı Miluvukee vapurile şehrimize (350) seyyah gelmiştir. Ekserisi Alman olan sey • yahlar dün şehirde gezintiler yap • mış, müzeleri gezmişlerdir. Miluvukee vapuru Almanlann yeni ve son sistem transatlantikle rind'en biridlr. Seyyahlar bugün ayni vapurla memleketlerine döne • cekleLdir. Memi'rlar yeni kelimeleri kııllanacaklar Türk Dili Araştırma Kurumunca hazırlanan osmanlıcadan türkçeye karşılıkların tekskile bütün daire, şube ve masalara tevıii ve resmî yazılarda behemehal bunlann kullamlması hakkuıda tç İşleri Bakanlığmdan Vilâyete bir tamim gel • miştir. Memıalar yanndan itibaren bu karsılıklan öğrenmeğe ve bun Iarla yazmağa başlıyacaklarcfu*. KUltür Bakanhğı da bütün okullara tebligatta bulunarak yeni kelimelerin yavaş yavaş kullamlmasını ve muallimlerin de derslerde bu kelimeleri kullanmalarını bildirmiştir. Izmir Kasaba ve Aydın hatları Geçen sene hükumetimiz tarafından tatın alınan Izmir • Kasaba simendifer sirketi murahhası M. Monod dün sabah Paristen lstanbula gelmistir. Aydın şimendiferi müdürU M. Adeon da Londrada sirketin hissedarlarile temasta bulunmuştur. ö • nümüzdeki hafta zarfında Istanbula dönecektir. Aydın hattınm satın alınması işinde henüz muallâkta bulunan taksit meselesinin bu se • fer halledileceği ve bu hattın mayıs aymda hükumetimize geçeceği u • mulmaktadır. ECNEBÎMEHAFİLDE Tarife kcmisyonunun !ı aldıgı karalar Firarî emlâki Firarilere atd olup Gayrimüba dillere satılması lâzım gelen Er meni emlâkinin iyi takib edilme • mesi yüzUnden icra kararile satıl • makta olduğu haber verilmektedir. Bu meyanda perşembe günü 6 ncı icra daîresince bir firari emlâkinin satılmış olduğu alâkadarlara bil dirilmiştir. Lâzım gelen tahkikat yapılacaktır. Fransız Ticaret Odasının ıçtımaı Fransız elçisi Kamerer dün sa • bah Suriye ve Lübnan fevkalade komiseri Kont dö Martel ile bera ber Eskişehire gitti. Fransız elçisi Ankara • tstanbul ekspresine binerek bu sabah tstanbula gelecek ve saat 11 de Ünyon Fransezde Fransız Ticaret Odasının yapacağı toplantıya başkanhk edecektir. Bu toplantıda elçinin TUrk • Fransız ticaret münasebatı hakkında bir nutuk söylemesi muhtemel dir. Kabotaj Tarife komisyonu dıin toplanmıs ve yolcu Ucretlerinin tesbitile meşful olmustur. Tarife komisyonu, tesbit ettiği yeni yük tarifesinde bir mıntaka navlunlarını yüzde otuz beş, kırk arasında indirmi;, muhtelif eşya cinsleri ve sınıfları da değiştiril • mek suretile tarifenin esasında ucuzluğa doğru gidilmiştir. thracat eşyasında mıntakaya göre tarife tatbik etmek şekli kaldı • nlmiştir. Tarife komisyonu önü müzdeki pazar günü işini bitire • cektir. Bu sene de tenezzüh trenleri işletilecek Devlet Demiryollan Müdürlüğü geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sapanca ve Adapazarına yaz gezin • tileri tertib etmeğe karar vermiş tir. Yapılan hesablara göre geçen sene bu yüzden Sapancaya 100 bin lira para girmiştir. Bu yıl ecnebi gezginleri de Sa • pancaya kadar götürmek için ayrıca seferler yapılması düsünülmek tedir. Sümer Bankın merkez binası A n k a r a 28 (Hususi) An karanın meşhor Taşhanından ar tdc hiçbir cs«r kalmadı. Arsası üzerine, büyük bi. merkez binası yaphracak olan Sü mer Bank, Taş • hanın enkaznn ve malzemesini satmağa devam ediyor. Taşhanın istnj, şimdi yalnız, Samapazan • na işliyen otobütlerin uzerinde o Darülâcezeden çıkarıianlar Darülâcezede, yapılan tetkikler neticesinde çalışmak kabiliyetinde bulunan birçok kimseler bulundu • ğu anlaşılmıştır. Bunlar müessese • den çıkanlmıştır. Buradaki bazı dilenciler de mahkemeye verilmek üzere polise teslim edilmişlerdir. r A. D. [Topraktan yüz metro derinllkte vucude getlrilmlş olan bu koskoca harb şeh ri, geniş caddeleri, uzerlnde son derece k'nforlu vagonlar gidip gelen tren yol . lannı ihtlva etmektedir. Altı beton ve çellktendir. Bu şehrin üstündekl a&ır top. rak tabakalarının çökmemesi için akla şaskınlık verecek derecede mxısraflarla mükemmel tertlbat vticude getlrllmls . tlr. Üst taraftakl lstihk&mlar, asrımız da mevcud son slstem toplarla sllâhlandırılmıştır. Bu topların en küçüğü te kerlekleri ve sair tertibatile birlikte 36,000 kilogram gelmektedir.] Kutlu bîr evlenme Maruf tacirlerimizden Bay Nurullah Saminin kizı Bayan Kâmran ile doktor Bay Giyas Başagonun evlenme mera • simi dün yaptlmiş, yeni yuvanuı kuru luşu samimî bir toplantı ile kutlulan • miştir. Tokatliyan otelinde yapılan bu toplantıda başta Vali Muhittin Ustün dağ olmak üzere şehir erkâmndan sivil ve asker birçok maruf zevat, tacirler, tarafeynin akraba ve dostlan hazır bulunmuşlardır. Yeni yuvaya uzun ömürler ve bu yuvanin gene sahiblerine de tükenroez saadetler düeriz. Musiki müsabakamız Bestelerin kabul müddeti 30 mart akşamı bitecektir. Eser o güne kadar cCumhuriyet mUsabaka memurluğu» adresine gönderilmelidir. Evvelce de yazdığımiz gibi müsabakaya marş ve dans havalan dahil değildir. Besteler garb tekniğme göre yapilmiş olacak ve piyano refaka • tile çalmacaktır. 3 0 marttan sonra gelen eserler kabul olunmaz. Mükâfatlar: Birinciye Ikinciye ÜçüncGye 100 50 25 liradir. BanKİn Ankaradaki merkez btnannm kunuyor. Buraya konulacak o lan muhteşem yapı, Münihli profesör Şlzesserin eseridir. Nisan içinde temelatma merasimi yapılacak olan bina, inşaatı biter bitmez şu resirode görü gösterir tir resim len şekli alacak ve Ankarsnın en güzel ve muhteşem binalarından biri olarak Hakimiyetimilliye meydanmda ki zrfer abidesiiin karşısında yükselecektir. M. S.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog