Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

. Naci Sadullah Morgda "«YARIMAY da Naci SaduDah, hayret verici «rlar rffa etmektedir. Bu 3 6 .ahifeli, renkli kapakh, zengb mündericath mecn»u . 8 ! m a y n C a ü * " • > * bir tablo Uâvesi urnhuri ı ^ tlnı k Olabilirliği Var mıdır, Yokmudur? Terozı, Baskül ve Olçüler TL fabrikoii. Tahtokal. 6B, Tel. 22269 konuşmalanda Y ln sonra başladı { anîsSnîa~biz^Ig£ m a n i lara saldıracakmışız! mmm b i l eo l u r . £ ? ' 'T raporunu dinlemek olup bu 5' *«•« *a,a,(<, r l n ı vermediler Ingilİz Nazırlarımr Berlin Tayyare mey danında Alman Ha riciye Nazırı tara hndan karşılanmalar Bu neti Öulgaristamn Cenevre m ü m e s s t n azledüen Antonof ^ IM Yugoslavyamn kanaatine naza ran General Zlatef kabinesi çar. » * * * »ı«»ya suiarında yüzecek bir kabinedir. Bunun içi n büyük ümid6 Bel "*** gönderİlen Bulgar sımdiye kadar Bel muvaffakiyet gö*teYunanutandaki isyan dolayı.il. hududlara Bulgar a.keri , e vki ve a y ı r d l m | a Moskovada I ™ m ? n *» işfed bakam Bu gctiişten ve n» h e y e t i u . am « »>yasî çıkar,h y o r . Moskovaya da gidecek M o s k o v 28 (Husu.î muhabiri £>zden, tehiz teîg, a f , a ) Lord *den bugun saat 11 d e b u r a , nuştır. L o r d Edene U r d K r e n rn, Harıciye müsavirlerinden Sf enş, hususî kâtibi Henky, Sov ^Londra safiri ve tngiliz müzakerelere bîzza Molotof istirak etti. 1:T t* Eden ; . K'* Basbakan BullU mü,teSna o l m a k ü b«r d ı p l o m a t ; k a Uesme bakıhrsa hi Ç .= Londraya hareket etmijtir. »«uoıı • ^ Z 1 1 ^ 1 1 6 1 1 " »tasyonda M. Lit . «of. Müstesa.r Kristînski, tngü. y e e r k â n ı 'verii'm ' •«»*" *tlamıştır. LorH F^<> t M T •«"« caen, lngıhz se doğru onat Sovyetler ceklerdir. m i s a k m m akt^uTa^L elçimîz V vas G a'?n\r d e n 8Onra> ^' ***'*' Ha * l « k o Ue ,on hâdiseler, R o n w a n l a ş ] otîn5C . İ k a m e t ed «ektir. baslıyan Moskova büyük U r f c a â«f »onra « alttncı sahifede] unduruyor Yeni Alman ordusunun, Hit . lerci teçkilâtla berab er 1 nisanda 967,000 j k îUik daimî bir kuv . vet teskil ettiği ni ve 2,500,000 kısılik bir Ihti yat kuvveti de bulunduğunu yaz nustık. Fakat bir ordu, yalnız üı . sandan ibsret değüdir. Silâh, teç . h««t, malzeme ister. Asrî ordu ların teslihat ve techizah ise ç o k azim bir mesele . dir. Bunlar olmadıkça tam ma nsile bir ordu kurulamaz. Al . «nanya, bb taraf . tan insan kay . naklaruu hazır larken diğer ta raftan da harb EPfl5Sa y y y y y y * y işile alâkadar menoktai nszar teatin av e 1. • • •. ~ ~ kütün nokta lar uzermde mutabakat mevcud ol dugunu «öylemis ve demistir ki: « Yugoslavya başbakanı M. Yevç telefonla müzakerelerin neticesİn . a « n ma'umattar ed0mi«f» o • • • » . Kiiçük Itilâfın Sc dotriot: ... ı ^ «evıetı narmna söz »oylemege salâhiyettanm.» X7 »a 2 8 (A.A.) M. Titulesko p dan buraya " " Küçük itİlâf ya hareket edecek, on be, gün sonra, «yası şahsİyetlerle görüçmek Szere tekrar buradan geçecektir. M. Tito leskonun, döndükten sonra Moskova BerUnde Takrzafer üzerinden çeçen Alman harb tayyareleri Fransa ve İtalya Hava kuvvet'erini sü^atle takviye etmeğe karar verdiler J8 (A.A.) H v a hleri Bakan, General Denain, dün âyan'mec 1«. hava ve mesai kontrolu encüme mnde Fransanm askerî tayyr r e c i';xi hakkında izahat vermiştir. Hava prog. r a m I n m ikinci k.smı, mümkün olduğu kadar çok ? , k m h w z a m a n d a taıWk khr. Hükumet lizım gelen kre»Çin pek yakın bir zamanda icab kanun layihalannı tevdi edecekGeneral Den.in, Alman teSliht,nm fransay, hava programmın tatbikım Urkası beşmci sahifede) Hâdiseye bir arazi halkı ta$ ve . anİıbirarbede oldu(2ölü25yaralıvar bu mevkii *ürmeğe g i t m İ ş l e r d i r . B u . nu haber alan Girart ve FU«;i« ı • • Burada birleşen ü r k ö y 0 ^ , 1 ^ ^ s » d a kanh bir boğusma baslam... t,r. Gırart ve Ek S il e köylüleri bir . Ieserek Hatunsar a y k o y l ü ! e r i £ . a? VC Ç î f t a I e t l i l T ' ,* « « hüet lerdir. Burada adeta bir mı? Yeni dil kılavuTu 3 UT>C\J ve 4üncüsah!felerim?zde Konya (Hu muhabiri • «nizden) Vilâyet merkezine bağh bulunan Hatib nahiyesi n i n Hatunsaray köyü sınm için . de bulunan Gü nalama mev kii için üç köy arasında kanlı bir arbede olmustur. Konya Jandarma Bu mevki müs boluk kumandanı te8cıa bir feyiz ve Osman bereket membaı olduğundan Ha . tunsaray, Eksil e v e Girart köyleri ou aıraz! parçasmı paylaşamamak . tajî.r. Bu ihtilâf köylüler arasmda tedir. verdi,üçköy boğuŞtular n ^ c e d e Hatunsaray köyünd e n 17 Gırart köyünden 2, Eksile köyün ! «en de 8 adarn yaralanmtştır. Ha . tun»*fa y köylüleri yarahîanndan V»«r ve Bahri i.minde iki kisi al dıkUn yaranın tesirile ölmüsler netT r t T , U h a r e b e " cereyan etmi,, d . r » . boluk kumandan, Osman va^ a mahallme giderek 45 suçluyu yakalam,, ve yarahl a r d a hastaneM. Aysel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog