Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütüphaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir fane bulunmak lâzımdır. Cnbirinci sene No. 3897 umhuri m*tüp a ^ : cumhımyet istanbuı. posta kntusn: btanbui. wo. 24« re Hayat Pazar 2 4 Mart 1935 Telelon: Başmuüarrir ve erl: 22368. Tahrlr beyetl: »4298. Idare matbaa tasmlle Matbaacılık Te Keşrlyat Şlrketl 24299 24290. ncı cüzü çıktı 76 Dünyanın ekonomi Ve maliye durumu Daha fenadır! iyasal işler bugünlerde baş ka düşünceleri unutturacak bir üstünlük aldı. Bu kargaşalıklardan savaş mı çıkar, yoksa banşın korunmasına olabilirlik bulunabilir mi düşünceleri bütün başlan bürümüş bulunuyor. Arayerde unutuluyor ki dünyanın ekonomi ve maliye düzeni fenadan betere gitmektedir. Uluslar arasında eşya alım satımı hergün daha zorlaşıyor, değerler düçüyor, iş hacimleri daraldığı kadar işsizlerin sayısı çoğalıyor, ve bu şartlar içinde bütün ülkelerde vergilerin ağırhğı budunun taçıyamıyacağı kadar artıyor. Asıl: Quo Vadis (Nereye?) Diye sorulacak durum budur. Şaşılacak şeydir ki bir yandan e$yanın değer düşüklüğü karşısmda para alabildiğine değerini artırıyor, diğer yandan hayatın binbir zorluğu önünde paranın değeri vakit valfit kavranması zor bir İ5 oluyor. Şaşkınlığın en büyük yanı ise bizce bu gerçek mesele dünyayı tartaklayıp dururken onu bütün bütün unutup siyasal kaygılara alabildiğine ön veren gidiştir. Uluslar arasındaki siyasal zıddiyetler ulusal ve arsıulusal ekonomi ve maliye işlerini daha zor, daha içinden çıkılmaz sonunclara sürüklese gerektir. Silâhların artırılması son hesabda vergi yüklerini daha ziyade ağırlatacaktır. Uluslann ekonomik sıkıntılarının tersine olan bu yürüyüs, durumu elbet hiç kolaylaştırmıyacak, belki daha artık zorlatacaktır. Dünya buhranmın bellibaşlı ölcği olan işsizler sayısının ne halce olduğunu biliyor muyuz? Almanyada, îngilteTe*de ve Şimalî Birleşik Amerika cumhuriyetle rinde işsizlere iç bulmak yöntemile buhranın önüne geçmek için temeli düzenlere başvurulmus olduğu hatırlardadır. Vakit vakit bu tedbirlerin faydalar verdiği söylendi durdu. Halbuki şimdi en doğru hesablara dayanılarak bu kadar gürültülü çalışmalardan ve bu uğurda göze alınmış pek büyük rakamlı fedakârlıklardan sonra işsizler sayısının azalmayıp bunun tam tersine olarak arttığı fısıldanmağa başlanmış bulunuyor. Buhranm en keskin denilen sıralarında 30 milyon olarak hesablanan işsizler sayısı 1934 senesi bilânçosunda 35 milyon olarak oranlanmaktadır. İşsizlikle ençok uğraşan Amerikanm istatistiklerine güvenilebilir. Orada bunca uğraşmalara rağmen işsizlik yenilememiş, bu belâ orada eksilmemiş, artmlştır. 35 milyon işsizin evbarklarını da gözönüne alarak ortalama 4 rakamile tokuşturursak ortaya bugün yeryüzünde 140 milyon insanın gündelik hayatını koruyamıyacak bir halde olduğunu görmüç bulunuruz. Ve bu rakam yalnız ak ırktan olan insanlan göstermektedir. Bunun içinde kara ve san ırklann insanlan yoktur. Bugün yeryüzünde ak ırktan 140 milyon insan ya genel, ya özel (hu8usî) yardımlarla yaşamakta bulunuyorlar demektir. Rakam insana korkulu düşünceler verecek kadar büyüktür, ve onlan bugüne kadar yaşatabilen yardımların ne vakte kadar böylece sürüp gidebileceği de bilinmiyen, kestirilemiyen, herhalde endişe ile karşılanmak lâzım gelen bir iştir. Siyasal ayırdımlar, ulusları daha artık oyalarken arkadaki bu korkunc gerçekliğin gözlere çarpmamasına nekadar şaşılsa yeridir. Londrada toplanan Dünya Iktısad konferansı hiçbir meyva verememeksizin dağılmışü. Ondanberi îdüyna yüzünde ekonomi ve maliye zorluklanna karşı koymak için başvurulan bütün düzenlerin verdiği sonuncu da (neticeyi de) işte görüyoruz. Paralannı ucuzlatan ülkelerin düzenleri ortahğı daha artık kanştırmaktan başka bir .fayda verememiştir. üjuslar DerIneği en özenli çahşmalannı bu Bulgaristanla orta Avrupada Almanyayı taklid hazırlığı Balkan andlaşması ve kiiçiik itilâfın beyanname neşretmeleri bekleniyor Italyanlar Bıılgaristan, Avusturya ve Macaristanın Almanya glbi hareketlerine taraftar, Bulgar Askerî Şurası fevkalâde içt'maa çağırıldı, Avusturyanın verdıği kararlar BSVeg 23 (A A.) Rnvter ajansı muhabirinden: M. Titulesko. bujrün Belgrada hareket edivor. Orada Kiiçiik ttilâf ve Balkan Andlaştnası mümessil'«"ri!e srörüsecektîr. Diplomasi mehafiline RÖVe. bu itilâf grupları. bir bevanname nesrederek. eıki düsman memleketler, Almanyanın yeniden tesis ettiji mecburî askerlik hizmeti usulünü taklid ettikleri takdirde. ordulannı seferber edeceklerini b''direcekl«»rdir. iflerile de alâkadar olacakhr. Şura vaktile verilen bu kararlan ta^dik edecek. Te buna ilâveten bugünkü idare tarafından arzu edilmiyen diier bazı zabitam da ordudan cıkaracaktır. Rlvayetlere ffore ordudan çıkanlacak olan zabitan 24 miralay ve kayma^tn imî«. Buniara bilâhare 19 binbası ve yiizbast da ilâve edilerekmiy. On jrün ewel ordudan çıkarılan bet general ile , yeni kaMne tarafından ordudan çikanlacak zabitamn aded! 48 kisi olacaktır. Bu turetle Bulsrar ordusunda tam bir vahdet temin edilmek istenmektedir. Memduh Talât TEZEL Musolinin bir nutku ve bir mülâkatı "SuJharzumuzbirkaçımT yon süngüye dayanıyor,, Italya Başvekili «Venizelosun İtalyaya iltica edeceğinden evvelce haberdar mı idiniz?» sualine «Asla!» cevabını verdi Roma 23 (A.A.) Röyter mnhabirinden: Siyah gömleklflerm bir toplanhsm • da, Venedik sarayinin balkonundan söylediği heyecanlı bir nutukta M. Musolini, demittir ki: « Avrupadaki tesriki mesai ve sulh arzumuzun esasi birkaç milyon çelik süngü üzerine dayanmaktadlr. Siyasî ufkun bulutlarla dolu oldu • ğu bugün, Italya bütün dünyaya hari kulâde bir kidal manzarasi arzetmek • tedir. ÇiinkB Italya, silâh baknnindan vt düsünce bakinUndan müsterihtir. Sizin vasitanizla, ttalya mületine, doğabüecek herhangt vaziyet için hazir • lıksu olmadığimizi soylemek isterim.» I8u'qar Askerî şurası fevkalâde içtimaa çanırıldı Sofya 23 (Hususî Muhabtrimizden, telefon • la) Bulgar Harbiye Nazın Zlatefin emrile Yük»ek Askerî Şura fevkalâde bir içtimaa davet ediltnistir. Meclis, Bul?ar ordusunun teskilâtı islerile alâkadar olacaktır. Bahttsus Almanyadaki son hâdiseler ve Avıuturya ile Macaristanın da Almanyanın battı hareketini takib etmck istemeieri bu içtimaa sebeb teskil etr»<«kted'V. Yük««»k Askerî Sura avni zamanda dana General Zlatef kabinesi mevkü iktidara jfelmeden evvel ordudan cıVnnlmalarına karar verüen ve bil*hare kab^^ tbeddülâh dolayisile çıkanlamıyan yuksek rütbeli bazı zabitamn tasfiye»! Mulâkat Romadaki Pan Sfivar muhabiri Ti • tayna, ttalyan BasvekOi M. Musolini ile yapmif olduğu bir mülâkatı şu suretle gazetesinde naklediyor: c Duçenin oda kapüan açıldigi zaman, kendüni 30 metro boyunda bir sahranin karşisinda buldum. Bu sah ranin nihayetinde bir yazıhane, yaH • (Arkast dordüncu sahtfede) Avusturya hökumetinin hazırlıkları: Virana 23 (A.A.) Kabine. ulualararan politika vaziyetini tetkik etmi» ve Avusturyanın müdafaa vasitalanm arttırmaâa. hukuk müsavatı isini müzakere yoluyla tahakkuk ettirme&e karar vermistir, Dün Viener • Nostadda ve Viyaaanın •imalicde Bades mıntakasında hava taarruzlarına karyi manevralar yapılmiftır. [Arkast alttncı aahifeie] İtaîya BatveMHnin nutuk $öylerken altnmıi bir resmi Uçler konferansı dün toplandı Almanya/'ecnebileri temin içîn hayatî menfaatlerimden vazgeçemem!,,diyor Amerika da protestoya hazırlamyor Londrada bir Avrupa konferansı toplanması muhtemel Çemberlayn Ingiltere siyasetini şiddetle tenkîd ediyor Alman Propaganda Nazırının bsyanatı Berlin 23 (Hususî) Propa ganda Nazin M. Göbbels, dün Hannoverde verdiği bir beyanatta, Almanyaitın ecnebileri temin etmek için bayatî menfaatleriiKÎen vazgeçmiyecef'ini söylemistir. < Almanya hukuk müsavatı istemektedir. Dünya bunun tahakku • kunu menettiği için, Almanya ulu sal emniyet tedbirleci almıştır. Avrupanın sükunetini ihlâl eden si lâhlı Almanya değil, fakat silâhsız Almanyadır. Alman ordusu, har • betmeğe değil, fakat sulhu temine yarayacaktır. Mecburî askerî bizmet kanunu, kimseyi hayrete düşürmüs değildir. Fransa, kenjdisinia muahedeyi ihlâl Kondilis Başvekil muavini oluyor Bir General daha tevkif edildi, Girid asilerinin kaçmaması için tedbir alındı iSolda) Berlinde yapuan geçid ^sminden bir intıba, (sağda) BerUn uzerinde uçan Alman askerî tayyareleri har bin pathyacağından bahsediyor. Kimse ekonomik anarsi ^temi yor, fakat herkes karmakansıklık • tan bahsediyor. Almanya, öteki devletler gibi «erefini ve ulusal hakimiyetini kur • tarmak istiyor. Almanya Harb istemiyor. Almanya, içerideki kalkmmayı, is ve istihsal hürriyetî ve Almanyanın tensiki için sulh istiyor.> Amerika Hariciye Nazırının sozleri hofa gitmedi Vaşingtondan gelen telgraflara nazaran Amerika Hariciye Nazın Alman kararmı tasvib etmediğini anlatan beyanatta bulunmuştur. Bu beyanat burada fena karsilanmıs tır. lArkast altmct sahifedei EUi kruvazörünün isyan esnannda, hükumet tayyareleri tarafmdan bombardıman edildikten sonraki halit Venizelosun Giridde alınmts bir portresi Atina 23 (Hususî) Hükumet lerini muhakeme edecek buradaki dimehafflinde yeni ihdas edüecek Baş • vamharb mustantikliği isticvablarma bakanlık muavinliğine General Kon devam etmektedv. Şimdiye kadar isdilisin getirileceği ve meb'us Mavro • ticvab edilenler vaziyeti siyasiyeyi bilmOıalisin de Tayyare Bakanlığma tamedSclerinden Yunanistanı büyük bir yin ediieceği teyid edflmektedir. tehlikeden kurtulmak emelüe harekete istirak ettiklerini söylemektedirler. BunBir general daha tevkif edildi (Arkast uçüncu tahıfede) Selânik 23 (Hususî) Serez asi MiMiMiııınnıııııııııııııınınııııııııııııııiMiiııııııııııııtımııııııııiMiıııınıııınnııııııııntıihiıııııınııiııııııııııııııııııınıııııııııııııııiıııııımınıiMiııiH Yeni zabıta romanımız Amerikanm Conan Doyli Van Dinenin eseri Katil gölge v / Paristekî konferans Konuşmalar bitti, neşredilen tebliğde üç devlet arasında tam bir tesanüd bulundugu bildiriliyor İnffüiz kâbinesini siddetle tenkıd eden Muhafazakâr liderlerinden eski Hariciye Naztrt Çemberlayn bir amele üe gorusurken edislerini de münakaşa ettirmeğe razı olsaydı, Uluslar Kurumuna müracaati anlasılabilirdi. Fransa, Almanyanın bamsmak içm yaptığı birçok tekliflere ne dîye cevab vermiyor? Kimse harb istemiyor, fakat herkes nerede ise Paris 23 (A.A.) lngiliz, Fransiz, ttalyan konferansı saat 17,10 da bitmiftir. Müzakerelerden sonra neşre • dJlen tebliğde M. Laval, Eden ve Suviçin umnmî vaziyet hakkında gorus • tükleri, müzakere sınasında İngiliz bakanlannın Berlini ziyaretleri nMİumat edinme mahiyetinde olup gorüsmelerinin gayesi 3/2 tarflıli Londra tebli ğinde teşrih edflen noktalarda olacağı zikredümis ve mezkur Londra tebliği hakkınt>a Londra, Paris ve RonMnın noktai nazarları ayni olduğu teyid olunmustur. M. Eden ve Sırviç, hükumetlerinin tam tesanüdünü memnuniyetle tesbit ve müşahede eylemislerdir. M. Suviç Romaya hareket etti Prris 23 ( A A ) M. Suviç saat 20,20 de Romaya hareket etmişür. Yepyeni mevzulu, her sahifesi hareket ve heyecan dolu bir roman (Z.392) adh tefrikamiz bugün bitti. Onun yerine yarindan itibaren yeni bir roman nesrine bashyaca^iz. Yeni tefrikamizin ismi (Katil Göl ge) dir. (Katil Gölge) Amerikalı muharrir (S. S. Van Dine) in ese • ridir. Amerikanm (Conan Doyle) i diye söhret alan (Van Dine) i kari • Ierimiz gazetemizde çikan roman • larile pek iyi tanirlar. (Katil Gölge), muharririnin en iyi eserlerinden biridir. Şimdiye kadar yazilmis zabıta romanlarindan bambaska bir mevzuu vardır. Van Dine bu orijinal mevzuu yüksek kudretile cidden emsalsiz denebilecek sekil de islemiftir. Yeni tefriksmizı me • rak ve lezzetle okuyacağmizdan e • miniz. r Envalid ve Panteon > YUNUS NADt (Arkası uçüncu tahijede) IsmaU Habİb Sevügttn bu gfizel yazısı yarınki sayımtzdadtr. Üçler konferansına iştirak eaenle' ,sn: Fransız Hariciye Naztrt M. Laval, Ingi. liz Nazırlarmdan M. Eden ve Italya Hariciye musteşarı M. Suviç Yarın başlıyoruz j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog