Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

r Cumhuriyet '• 20 Marl 1935 Çaresi varken ıstırab cekmek... ne acmacak haH L Celâl SONAT DOKTOR TlFOBIL Or. İhsan Sami Tifo ve paratilo hastalıklanna tutul mamak için agızdan alınan tıto haplandır hiç rahatsızlık verroez. Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. ALGOPAN Dört köşe madenî kutularda baş ve diş ağrıfan, Romatizma ve grip için Idrar yolfarı hastalıkları mütehasiM 1 Beyoğlu Imam sokak No. 5 GRIP1N: En şiddetli baş ve diş ağrılarını, romatizma sancı ve sızılarını GR1PIN; Üşütmekten mütevellid bütün ıstırabları, adale, bel, sinir ağrılarını keser Gripç, nezleye Te emsali dindirir G R iP i N kaşelerini tecrübe ediniz? Fiati 7,5 kuruftur. Her eczanede bulunur. hastahklara karşı bilhassa müessirdir. fstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: Beyoğlu, Küçükpangaltı ma hallesinin Cabi ve Bekçi soka ğmda E. 16, 18, 20 Y. 21, 23, 25 numaralı hanede mukim iken elyevm ikametgâhı meçhul bulu nan Ağavni ve ikametgâhı meçhul olan Vahram Taciryana: Emniyet Sandığından 25/9/ 928 tarihinde bir sene müddetle borc aldığınız 10.100 lîray? mu kabil birinci derecede ipotek gösterdiginiz BeyoSIunda Kü çüknangaltı maheiresinde C?bi ve Bekci soka^nda E. 16, 18, 20 yeni 21, 23, 25 numaralı maa bahçe baneye dairemizce 4/9/ 934 tarihinde mahaHen haciz ve tamamına ehlivukuf tarafmdan 36,630 lira kıymet takdir edil İngiliz Kanzuk eczanesi mis oîduğu ve mezkur gayrimenmüstahzaratindan kulün Kirkor Kemanciyan ta rafından bilvekâle 27/12/928 tarihinde 4000 lira mukabilinde Vahram Tacirvana ikinci dere • cede ipotek edilmiş olduğu ilân ohınur. ile 2004 numaralı icra kanunu nun 103 üncü m?ddesi mucibince bu bapta bir itirazınız varsa üç gvn zarfında daireye müra caatle dermeyan eylemeniz ik isimfi 2 şaheseri, bütün dünya • foa eder. (1390) nm en mükemmel güzellik müstahzarlarıdır. Otedenberi mem'eketimiz ki • bar âleminin takdirine mazhar Bel gev^eklıği, tenasül zafiyeti olmuştur. ve vakitsiz, viicud ve zilıin Krem Balsamîn K?.nzuk yorgunluğu Kadın güzelfiğinin sihrini terkibinde sakhyan en ciddî ve şayanı itimad markadır. Cenç ve ihTABLETLERÎ tiyar bütün kad'n'ar i<*in zarurî l\Til nnnıakla tedavi edilir bir ihtivacdır. Cildin letafet ve taraveti"i arttırır. Dama gsnç Da.ma güzel Daima Faydalı, Daima Tesirlidir. ECZACI ARANIYOR Krem Balsamin KANZUK Eksir Bafsamin (Tüıkıyej Cenuh üem rjolları Şiıkttı. Cazıantep vılâyetmde ( eskı adı Ce rablus olani Kark. mıştaki ecz^nesı ıçın diplomalı bırtczacı aramaktadır. Bü liiu ver^ıler kerdısıne aid olmak iizeıe hu eczaciya ha^largıçf ?5 (ye miş be» l u r k lırası masş verıltcek \e Karkamış isr t s\onunda idareye aid bir tnesken de tahs s edilectktır. Işbu >azileyc n;mzed olan ec^acıların 15 nisan 19 5 tarihine kadar mezku' Şirkttın Halebttki ışlttme müc'ürlüfüne tahrıren müracaatla şeh;ıdetn;.mtlerının neden ıbaret oldujLnu ve haklannda nerelerden malumat alınabıleceginı bildir meltri rica olunur. KANZUK İstanbul Beyoğlu, lünel mevdanmda 523 ALMAN KİTABHANESI Marmara Mmtakası Ölçüler ve Ayar 1 Ademi ikt'dar Başmüfettişliğînden: M'ntrka ölçüler ve Ayar Başmüfettişlîkleri icin 100 aded her î>î*"î 50 kilogramlık 5 ton ağırhğında dökme demirden tartı normalleri açık eksiltme yöndemile satm al'nacaktır. Bunların onarlanmış de ğerlerinin tutarı «1000» liradır. Muvakkat teminat «75» liradır. Bu işin ihalesi eksiîtme komisyonunca 31/3'1935 günlemeci pazar günü saat 15 te fstanbul Vilâycti Muhasebe Müdürlüpünde yapılacaktır. Istekliler eksiltme ve fennî .«artnam«»Teri «İst?pln?l YeninotaTîe ar kasmda Beyker hanında: Marmara Mmtakası ölçüler ve Ayar Bas müfettisIiŞinden» parasız alabilirter. (1365)^ HORMOBİN Hormobin • : • *•»> Uzviyeti tenbih eder, s>nîr(eri ve dimağı kuvvetlendirir vakitsiz ihtiyarlığın öniine geçer ve yaşamak nesesini iarfe eder Eksir Balsamin Kanzuk Cild'n daimî yumuşakl'ğını te min eder. Yüzdeki çil ve îek^leri alır. Sivilcelerl tamamen iz^'e eder. Tıraçtân sonra cilde lâtif bir serinlik verir. Umumî deposu: lng'îiz KAN • ZUK ec?anesi. Beyoğlu Maruf Parfümörilerde buJunur. Harb Âkademisi K umandanhğmdan: Harb Âkademisi için yirmi dokuz kalemden ibaret tenis, voley bol, iskrim ve atletizm malzemesi 24 mart 935 pazar günü saat 14,30 da açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 984 lira 58 kuruş tur. fstekliferin şartname ve Örneklerini görmek üzere her?ün ve eksütmeye gireceklerin 73 lira 85 kuruş ilk teminatlarile belîi saatte Yılcîızda Harb Aîcademisi Satmalma Komisyonuna gelmeîeri. ÇEKİLEN PACANlz" CIMETLE SiZi İLE&LETMEZ . istanbulda fiatı 150 kuruş Eczanelerde bulunur. ADRES: Galata Posta kutusu 1255 ONU BANKAYA YATIRINIZ «EBTOBLCI .ZAHATI 6İŞEL66İMIZOEN A L I N I Z RANk'ÜNİN.V ALALEMCl HAN Deniz Levazım Satmalma Komisyonuncfan: Tahmin Muvakkat Açık eksiltmesi bedeli teminatı 500 metro mavi dimi bezi 575 Hra 43 lira 13 K. 23 mart 19355 cumartesi günii saat 15 te 1200 kilo tire çorab ipliği 1680 lira 126 Hra 23 mart 1935 cumartesi günii saat16 da Yukanda cins ve miktarı yazılı iki kalem eşya hizaîarında gösterilen gün ve saatlerde Kasımpaşada Komisyon binasında açık ek tiltme ile ahnacaktır. Şartname ve örnekleri hergün Komisyonda gorülebilir. istekUîerin muvakkat teminat makbuzu ve lâzımge len belgelerle birlikte o gün ve saatlerde Komisyona gelmeleri. DOKER an buyuk koj bende.. Öcla D A i M O N£S ELEKTRİK CEB FENERLERİ Yenı icad olarak garanti 4 0 0 metrelik mesafeyi aydın'atır. Fenerin boyu 2 3 santimetredir. Ağzmdaki büvük cam yuvarlağı kristaldendir. SATIŞ YERLERİ Fatih birinci sulh hukuk mahkeme sinclen: Ahmed Turhan tarafmdan Aksa • rayda Yusufpasada Mekteb caddesinde 8 3 numaralı diikkânda otururken halen ikametgâhı meçhul bulunan Osman aleyhinde senede müstenid 75 Hranm tahsüine aid davanın muhake mesinde muameîeli giyab kararı gazete i!e ilân ediîdiği halde müddeaaleyh itiraz etmemiş, mahkemeye de gelmediğ'nden 75 lira alacak sabit görülerek maamasarif tahsüine ve avukathk kanununun 11 üıci maddesi mucibince % 10 nisbetinde ücreti vekâlet alin masma 19/7/934 tarihinde kabili temyiz olmak üzere karar verildiği ve ka rarm H. U. M. kanununun 141 incj maddesine tevfikan tebîiğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. ANKARA : Sofuzade İZM1R Mehmed Emin : Hüseyin Hüs>nü I MERSİN SAMSUJN Hakakzade Rahmi Tursun Eşret İstanbul asliye birinci ticaret mab. • kemesinden: tstanbul limanına mensub Osman oğlu Receb kaptahin süvar olduğu Unkapanı iske!e:ir.in 224 ve Liman dairesinin 96 numarasina mukayyed Dervif nam mavnanm 9/3/935 günü »aat 21 de Yağkapanı İEke'esinde bulunduğu sirada vuku bulan gark hâdisesine aid Deniz raporunun tasdikı Receb kaptan tarafmdan taleb edilmiş ol makla deniz ticaret kanununun 1065inci maddesi mucibince bu işle alâkadar herkesin raporun alınması için tayin edilen 30/3/935 cumartesi günü sa at 14 te mahkemede bulunabilecekleri ilân olunur. (9508) İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: Üç şamandıra yaptırılması açık eksiltmeye konmuştur. îsteklile rin her pazar ve salı günleri Müdiriyete mv.recaatle rartn?meyi görmeleri ve 7/4/935 pazar günü saat onda yüzde yedi buçuk tem:nat akçelerine aid Maîmüdürlüklerinden alaca'ıları makbuzları veya banka mektublarile Komisyona müracaatleri ilân olunur. (1400) Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Eîektro Mekanik faboratuan için su soğutma tertibatı müteab hid nam ve hesabına açık eksiltmeye konulmuş ve eksiltme günü 28/ 3/935 saat 14 te olarak tayin edilmiştir. Tahmin bedeH «930» ve birinci pey parası «70» liradır. Isteklilerin şartnamesini görmek için hergün Komisyona müracaatleri ve eksiftmeye girmek istiyenlerin belli gün ve saatten evvel birinci peylerini mekteb veznesine yatır malan ilân olunur. (1248) I Inhisartar Umum Müdüriüğünden 1 Izmir Çamaltı tuzTası için fennî şartnamesi mucibince «18,000» lira muhammen bedelle iki aded Gazojen kapalı zaıf usulile münakasaya konulmuştur. Dr. MÜNİF ERMAN • 2 Şartnameler Cibalide Levazım ve Mubayaat şubesinden ah Doğum ve kadın hastalıktan & nacaktır. "X.v ^..t^T''' Alütehassısı 3 Münakasa 24/4/935 tarih'ne musadif çarşamba günü* saat 15 Reşikfş, Tramvay caddesi Süreyya te Cibalide Levazım ve Mubayaat şubesinde icra kılınacaktır. apîutmanı No. 1 Hastalannı hergün 8 a a icabında hayatınizı kurtarır, evlerinizde mutlaka bulundurunuz. I hayatımzı ^fi^l ilJİS£°IL£P£ igI 8' icabmda 4 Münakasa ehliyeti fenniyesi mücerreb fabrika'ar arasmda yasahalnan xkwm kiHar ka'nı erier pılacağından fiatsiz proje ve tekliflerin heyeti fenniyemizce tetkiki için münakasa gününden lâakal bir hafta evvel tevdii Sahip ve BaşmuhaTTiri Yunua Nadi lâzımdır. Ondülâsyon bilenler tercih olunur. Vmumi neşnvati idare eden Yazi tyert Karacabey harasmın daha «2596» kilo merinos yarımkan ve «271» Şeraiti gayet kolaydir. 5 Münakasaya iştirak edebilecek olanlar yukarıc'a tay'n olunan Müdüru: Hikmet Münif kılo kıvırcık yapağıları 20 mart 935 çarşamba günü saat on dörtte Kadıköy İskele caddesi şekerci Haci gün ve saatte kanuna uygun olmak üz°re fiatli tekMf"%ne ile açık arttırma usulile satılacaktır. Isteklilerin Bursa Baytar Müdür Uatbaacutk ve Neşnyat TürK Anonim Bekir sirasmda Lüks kadm ve erkek 1,350 lira % 7 \ muvakkat teminat parasını komisyona tevdi lüğüne müracaatleri ilân olunur. (1328) Şirkett • Istanbvl perukâr salonuna müracaat edilmesu etmeleri. (1282) SİNİR ÇARPINTI BAYGINLIGA. NEVROL CEMALI Karacabey Harası Müdürlüğünden: lyi bir maniklirciye luzum vardır 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog