Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

5 = 5 20 Mart Cumhurb'et' [Jev.et Lemırjoitan ve üman an ışletme ün um It'artsı ılânları Muhammen beJel!e:ile miktar ve vasıfîarı aşağıda yazılı 8 grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hiza'armda yazıh tarih, gün va saatlerde açık eksiltme ile Haydarpaşa 1 incı işletme kom syonu taıafmdan satın alınncaktır. Bu İ7e girmek isti yenlerin her g.upta yazılı malzemenin muhammen bedeline göre muvakkat teminatlaıinı Haydarpaşa veznesine yatırarak atacaklan makbuzla kanur.un tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü mad desi mucibince ire grmeğe manii kanunisi bulunmadığma dair be yanname ile eksiltme günü saaîine kadar komisyon reisliğine müracaatleri Iâzımdır. Bu işe â : d şartnameler Haydarpaşa gar binası dahilindeki kcmisyondan paras'z oVr?k verilecektir. 1 8 aded lâstik tarih darngası, 1 aded otomat;k tarih damçts!, 1 aded otomatk numaratör, 17 aded tarihli madenî damga, 18 aded büyük kurşun pensi için perakende hurufat, 11 aded lâstik damga sından ibaret altı kafem esvanm m"bammen bedeli 252 Hra 40 ku ruş ve muvakkat teminatı 18 Hra 93 kuruş olup ihalesi 1/4/935 pa zartesi saat 10 da yapıîacaktır. 2 100 M. bakır izole tel 35 m/m muhammen bedeli 500 Iira ve muvakkat teminatı 37 Iira 50 kuruş olup ihalesi 1/4/935 pazartesi saat 10 da yapıîacaktır. 3 1 7 aded kulrkîı'c kcrdon cift nâkilü, 40 aded telefon santralı için fiş kordonu, 360 aded kalopil serfili, 900 M. haricî çelik çift telefon kablosu, 25 aded mikrofon ağızlığından ibarst beş kalem malzemenin muhammen bedeli 238 Iira 29 kuruş ve muvakkat teminatı 17 Hra 86 kuruş olup ihalesi 1/4/935 pazartesi saat 10 da yapıla caktır. 4 1000 M2 muvakkat inşaat için adi karton bitüme, 580 rulo âlâ cins karton bitüme (26.30.40 Hlo'uk), 30D K?. kart~n Hl""r:e üzerine karton bitüme yapıştırmak tçin tutkaldan ibaret üç kalem malzemenin muhammen beceü 4S12 Iira 60 kuruş ve muva':kat teminatı 345 Hra 94 kuruş olup ihalesi 1/4/935 pazartesi saat 10 da ya pılacaktır. 5 100 ton hurda dökme muhammen bedeîi 1000 Iira ve mu vakkat temnatı 75 Hra olup ihalesi 1/4/935 pazartesi saat 10 da yapıîacaktır. 6 (76) aded kontak vidası, (1) aded ceb voltmetrosu, (50) aded dinamo kömürü, (65) aded emaye abajur, (5) aded armatör, (120) aded porselen pip, (100) aded boru için porselen uç, (210) aded peşel borusu deve boynu, (30) aded yuvarlak peşel kutusu, (1390) a ded peşel borusu kroşesi iki taraflı, (50) Kg. bandaj teli galvanize çelikten muhtelif eb'adda, (2000) aded buson füzil, (15) aded Sudan mahfazalı njrz, (1300) M. kordon tel, (465) aded bergman bo rusu, (185) aJ.ed peşel manşonu, (120) aded porselen rozaz cini, (?000) a'ed .R^rgman I'n^esi, (15) aded nto~»otris te'^op'rı H n pil, (2) aded fiş r.ormal, (2) aded otomatik çalışan saatli şalter, (3) ru'o bcb'n muşambası, (1) K<j. inek izcle bakır bob'n teli, (1) a'led mütemadi volıum«'tro, (25) aded demir a^Iik, (30) aded ebonit ka vanoz, (35) pded h?ttı havaî ?i?ort«s!, (240) ru!o b»nd izo'.e, (75) eded tavan düyü, C4S5) aded deHksiz tcvzi kutusu, (355) küp sirkiii kapağı, (10) a:«ed lerel borvsu d'rserçi, (10^ aded vuvarl^k oe.«el kutusu dcrt v C 7u, (10) a^ed kontör tek safh*!!, C200) aded Bsrrr man borusu T dirse?i, (25) K«r. vassı bobin teli, (5) ru^o kolasız mücerrid keten şerid, (27) add cift siforta iin sac*an kontör tab'osu (15) Kq. pamu'ı izo'a b?k'r bobin te'î, (7) aded n c e l borusu d'rseği arkad^n kan"'îı, kırk ka'em elktrik maîzemevnin bedeli 1837 Hra 71 kuruç ve muvakkat teT«^atı 122 H~a 83 kuruş olun ih?!e?i 1/4/935 pazartss ; rünü saat 10 da vap'laca^t'r. 7 895 Kg. yanm yuvarlak basîı demir percin civisi, 5 Kg. transmisyon kavı«ı rrb't cvatas\ ?040 Ke. 6 kö«e M'Iı cıv^a (rr"M»'if eb'adda), 250 Kg. 6 köşe di«li somun (muhtelif eb'adda), 90 Kg. düz freze ba«lı cvata, 250 Kg. palvanize oluklu saç cıvatası, 100 Kg. oluklu saç için c'ernir gaîvanizli rondelâlı cıvata, 2 Kg. dört köfe dipli cıvatadan "» aret sehiz kalem malzemenin muhammen bedeü 1499 Iira 46 kuruş ve muvakkat teminatı 112 Hra 48 kuruş olup ihalesi 4/4/935 pers:r,be gdnü saat 14 te yapıîacaktır. 8 93 Kg. 6 kcre ba.h demir maden vidası, 3 Ksr. düz freze baslı dsnvr ağaç vldası, 19 Kg. camcı ve modelci çivisi, 3035 K<». guoiljadan ibaret dört kahm mal^em^nin muhammen bedeli 1222 Hra 13 kuruş ve muvrkkat teminatı 91 Hra 68 kuruş olup ihaîesi 4'<*'935 perşembe günü saat 14 te yapıîacaktır. (1157) Muhammen bedeüerile miktar va vasıfları asağıda yazılı 4 grup ma!zeme ve eçya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 23/3/935 cumartesi günü sa&t 10 da açık eksiltme ile Haydarpaşa 1 inci iş letme komisyonu tarafından satın ahnacaktır. Bu işe girmek isîiyenîer hizalarında yazılı muvakkat teminatı vermeleri ve kanunrn tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü mad desi mucibince i"e girmeğe manii kanunî buîunmadığma dair be yanname ile eksülme günü saatine kadar komisyon reisliğine mü racaat'eri ISzımdır. Bu işe aid şartn*.meler Haydaroaşa gar binası dahilindeki komisyondan parasız clnrak da^ıtılmaktadır. 1 «30 aded a'aturka el testeresi, 24 aded muhtelif eb'adda marangoz işgenc°;i C'T*r'J<în, 1 aded ko'lu Z'mn?a bileme aleti, 1 aded bicki testere, 9 a ^ d tel mengenesî, 19 aded inçriHz anahtarı, 16 a ded kar«aburnu, 30 aded üniversel psns, 420 aded ray testere lâm bası, 40 aded demîr testere lâmbası bir taraflı, 1 aded helezon el matkabı kovanîı. 2 pded demir mgranoroz isgencesi, 2 aded düz tenek*»ci m?^a<;!, 5 p^ed kaba rende, 20 aded dvz rerde tek ve çift tığb, 5 aded CTCT el m£tkabı maran^oz i'in, 70 aded somun anahtan iki tarafîı, 6° a^ed Da'anşa konole, 20 adad boğma k'skacı, 1 aded krama yerli aVab kriko 5 toiîuk, 1 adsd nihayetsiz vidalı palanga komple» dcn ibaret 21 kalem alet ve edevatm muhammen bedeli 990 Hra 04 kuruş ve nuvak'ıat temiratı 74 Iira ?5 kuru«tıır. 2 1 aded maniveîa 'ıcîîu zıırba tezz'Iımın rnv.hammen be dcli 100 Hra ve muvakkat teırinştı 7 Hra 59 kuru;tur. 3 350 Kg. levha amyant. 83 Kj. örlmeTiiş kord amvant, 145 Kg. amyanth 4 köçe salmastra, 1D0 Vs. dört k^'se amyaath pra'itli salmastra, 20 Kg. prmuk ve y?ğlı 4 kö;e «aİHî".î.tradan ibaret 5 ka lem ma!?°n:enin ıru'ıammen bedeli 604 Hra 70 kuruş ve muvakkat : teminat' 45 ! ~a 35 kuru^tur. 4 25 aded balast sepet : , 810 aded kömiir küfesinden ibaret iki kalsm e:yanın nuhammen bedeli 256 Iira 10 kuruş ve muva''cat teminat bedeîi 19 Hra 21 kunntur. (984) TÜRK ANONİM ŞİRKETİ îstanbul Acentabgı Liman han, Te'efon: 22925 Askerî Fabrikalar U. Müclürlüğünden: Tahminî bedeli 1000 Iira olan kimya âletîeri müteahlvd nam ve hesabına 27 nisan 935 cumartesi günü srat 15 te Askerî Fabr'c?!ar Satınalma Kcmisyonunda açık eksiltme ile satın aî'nacakt'r. Şart name ve listeîeri parasız olarak m^zkur Komisycndan vriîir. Ta Hblerin muvakkat teminat oîan 75 Hra ve 2490 numarah kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte K<"nv'ç yona gelmeleri. (1305) Denizyolîarı î ŞL ETM ES f Actfntalan: Karaköv Köprübast Sirkecı' MiiM r#»l 2?740 fl GÜNEYSU vapurıı 21 ırart PıîrŞfM E saat 20 de Hopa Trabzon yoSu İMROZ YOLU KOCAELÎ vapuru 2] mart PEK^EMBE güoü saat 16 da Tophane rıhtımından kalkacaU, gid'şte Tekirdağ, Geltbolu, Lâpseki, Çanakkale, İmloza dönüşte bunlara ilâveten Şarköve va kadır. CU LU. İNAR vapuru 21 mar PERŞEMiE saat 11 de Payasa karlar. n Sürat You yo u I Yüksek .Llükendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Kom??yonunian: Teminatı Mu*ımT»'*n Eksiltme tarihi ve saati bedeli Motörlü perdaht takımı 25/3/935 14 650 49 ve saire » » » 14,30 Elektrik mikron teîi gü850 54 müş lehimi ve seire » j > » 15 27 360 Makine sür'atini ölçmek için stroboskor » » » 15,30 250 19 KanaÜzasyon Aletlerin ismi Mekteb îaboratuarı için yukarıda yazılı alet ve saire açık eksiltmeye konulmuştur. İstiyenlerin şartnamelerini görmek üzere hergün ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve sa^tte vahtinden evveF te minatlarını yatırıp Komisyona gelmeleri iîân olunur. (1251) DEN NORSKE Mıdelhavs inje Türkiye Norveçya arasında muntazam ve doğru posta en »on model PTRTN ^apu^u 20 mart ÇARŞA BA saat 19 da Cıde)e kaılar. ( Âyva ık y lu SEYVAR vapuru 20 mart ÇARŞAM3Asaat 19 da Ayvalı^a katlar. BANADEROS SaçEarı dökulenlere vapuru 2 1 martta Norveçyadan gele • cek ve ayni gun eşyayl ticariye ile I in« cı sinif kamara yolcularl alarak Mİ • D1LLİ, İZMİR. ISKENDERİYE, HAYFA. SOUTHENTON. DİEPPE v« NORVEÇYA lımanlarlna gidecektir. Fazla tafsılât için Calatada Hüda • vendıgâr hanlnda Turkiye için umumt acentallÇı M MAV F. Van der Zee et Co. N. V.ye müracaat. Telefon 44986 I Emlâk ve Eniam Bankası ilânları | Taksitle Satılık Ev Esas No. Mevkii ve nev'i Lira Mek. 7 Samatyada Kocamustafapaşa moh^llesînde Demircioskiyan sokağında eski 45 yeni 49 sayılı, 47 metro murabbaı bina ve 20,50 metro murabbaı bahçeyi havi ev. 320 tngiliz Kanzuk eczanesi m'Jstahzaratindan SAÇ EKSiRi Komojen Kanzuk Saçların dökülmesine ve ke • peklenmesine mâni olur. Komojen saçların Itöklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların gıdasıdır, tabiî renklerini bozmaz, lâtif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerde, ıtriyat ma ğazalarında bulunur. Yukarıda yeri yazılı ev dörtte biri peşin ve mütebakisi üç senevî ve müsavi taksitte ödenmek üzere dört taksitle ve açık arttırma ile satıfacaktır. lşbu taks;tler ipotekli ikrazat, faiz ve şeraitine tevfikan yüzde dokuz buçuk faize tâbi tutulacaktır. fhale 23 mart 1935 cumartesi günü saat onda yapıîacaktır. Tafsilât için hergün, müzayedeye girmek için de tayin olunan gün ve sa atte Şubenrze müracaat olunması. «53» (1261) Zonguldak asliye hukuk mahkeme • sin"'en: Kozlu Kömür tşleri Türk Anonim îirketi tarafından Kozluda Kilise mev* kiinde Emin usta hanesinde demircj Hakkı usta aleyhine açilan tazminat davasmdan dolayi cari muhakemede çikarılan davetiyeye mübaşir tarafm dan verilen mejruhatta dava edilea Hakkı mezkur haneyi tahliye ile nera> ye gittigi ve ikametgâhı meçhul bulun« duğu bildirilmiy olmakla mumaiieyb hakkinda ilânen teb.'igat icrasina ka • rar verümis ve muhakeme de 10 nisaa 935 çarşamba günü saat 14 e bira • kılrms olduğundan dava edilen Hakkl usta mezkur günde rrvabkemede Upatl vücud eylemesi veya bir vekil gönder» mesi aksi halde hakkmda muamelei gl* yabiye icra kılinacağı bukuk usulü m » hakemeleri kanunurnm maddesi hük • müne tevfikan teb'iğ makamina kaim olmak üzere ilân olunur. (9506) BAN KA51 RAAT Bogaz yollarından geçen muzir mıkroplara karşı BOüAZIN bekcisıdır. si. Levaztm An.iriıği Satın A!ma Kcmisyonu ilân'arı Dikim Evi için 5,000 liralık mat ceÂet dügnıesi 24 ma.t Ö35 pazar günü saat 14,30 da pazarlıkla aıınacakür. Tahmin bedeıi 2,250 liradır. îsteklilerin şartname ve nümunesini gcrmek üzere hergün ve pazarhğa girecekîe.in 337 Iira 50 kuruş son teminat Iarile be!H saatte Tophanede Satınalma Komisyonuna gaîma leri. (1393) 2,5C0 liralık pilâvlîk pirinç 21 mart 935 perşembe günü saat 14 te pazarhkN sa.tm alınacaktır. Tahmin fiati 22 kuruştur. İstek Hîerin şartname ve nümunesini görmek ve pazarhğa girmek ü zere 375 Hra son teminatlar'le belK saatte Topîıanede Satınal ma Komisyonuna gelmeleri. (1395) Karacabey Harası Müdürlüğünden: Karacabey Harasının 1 haziran P35 t»rihine k^^ar ova koyıın sütleri pazarhHa satılacaktır. îsteklilerin hergün Hara Müdürîiî^ine müracaatleri. (1329) I BiPlkTTiDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog