Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Yenı eserier General Metaksas Yu\r Sırrı Tarcanın radyo Selım konferansları nan kabinesrncten çekildi Kabinede uzlaşmak istemiyen unsurları temsil eden nazır, ahnacak tedbirleri kâfi görmedi (Baştarafı birinci sahifede) îstifasim bildircn mektubda Gene ral, M. Çaldarisle yaptığı görüşmele rin, vaziyetin icab ettirdiği tedbirîer hakkinda müştereken alınan kararla nn tamamen tatbik edileceği kanaatini vermediğirti söyîemektedir. Cumhnriye* • 20 Mart 1915 miş ve oradan şu kâğıdı yazıp gemi zabitan ve efradma göndermiştir: Averof, 11 mart 1935 Umumî reis Venizelosun emrıdir: «Harb gemilerinin efradlna şimdıye Muîassal Notlu Kanunu medeninln kadar verilmekte olan iki misli iicret alt:nda kanunu medenıle borclar, tica kesilmiştir. Zabitan ve efrada aşağl ret kanunlarında, alâkası ve irtibatı o. daki mıktarlarin verilmesini emrede Divanıharblerde lan maddeler yazılıdır. Sat:ş yerl Istanrim: Arinada tesekkül eden fevkalâde bul İnküâb Kitaphanesl, fiati 2 liradır. Zabitana 25 er bin drahmi, kaptan divanlharb dünden îtibaren muhake lara 20 er bin drahmi, kaptan mua • melere başlamifhr. Atina muhafizı Gevinlerine 1 5 er bin drahmi, kllavuzJa neral Bakopulo* divaniharbe riyaset ra I 0 biner drahmi, daha küçük zabi elmektedir. Azalar dört miralay ve yetana beşer bin drahmi, efrada 2 şer bin dek aza da iki kaymakamdan ibaret • drahmi veri'eceVtir » tir. Ilk olarak muhakemesi gorü'meğe UMUM! REİS VENİZELOS u Babrli Ankara caddesi No. 60 ba.çlanan isyan gecesi Harbiye mekieBu paraîar asüerin Girid maliyesin bini işgal eden 2 2 kişiden mürekkeb Birinci sınıf müteha*sıs den gasbettik'eri paralardan tevzi e gruptur. di'miş, Ver.jzelos «vakti münasiMe bu Muhakeme başjar başîamaz suçlu • para'arı iade edeceğim» demiştir. larin vekillerı divaniharbin kanunu e Paralar dağıtıldıktan sonra gemi sasiye tnugayir olarak tcekkül etiiği Sür kralımizin bir eserinden: harekete geçmiftir. Fakat yolda Ave gibi bazı ttiraz'arda bulunmuslardır. (Yıkıîmaz kaledir): sinesi Türktîn, rofun içinde bir byan rikmamasi için Heyeti hâkimece reddedüen bu itiraz Ates'er püîkürür: düymana hergün! ciddî tedbirler ahnmiştir. dan sonra şahid'.erin din'enmesine baş(Yüce da^Iar) gibi (zirhhlar) battı, Bu sıtretle Kasosa varılmış, gemi deIanmişUr. tlk dinlenen General Poütis tst?nbul almmaz.. o (harb) anlattı! mir atar atmaz indirilen Venizelos ve asilerin rnektebi nasil işgal ettiklerini maiyeti bir sandala binerek karaya ve orada cereyan eden hâdisatı anlat çikmlş.'ardir. mistır. Muhakeme devam etmektedir. Venizelosun giyaben Atina divanı Venizelos toprağa aya?ım basarken harbinde muhakeme edüeceği dün resüzerinde bu'unan iki rovelveri sanda N U K U D men tebliğ edilmiştir. lin içine ?ttıktan sonra karisma difari Se'ânik divanıharbi ise isyan gün • çikarmak üzere elini uzatmiştir. Alış 1 Sterlin 595, P5»I ierinde yaJan haberler çıkaranların Gazete'ere nazaran 23 kişiden mii • 1 Dolar İİ5, 122 50 mu^akemesini bitirmiş, on kifiye üç ay rekkeb o!an bir gemi tavfasi grupu, 0 hransız Fr. 1 0 170 fle üç sene arasinda cezalar vermiştir. Nansica ismindeki gemi i'e Venizelo '(» f.ıret 20 9 ?<6 20 Helçıka Fr. 118. 116 Bu divanlharb de isyana işlirak e «un oğluna aid diğer îki Yıman gemi '') Dıâhmı İ3 50 :ı '0 den zabitlerin muhakemesine başla • sine vaziyed etmek üzere dün Kösten'0 Isvıçre Fr. 815. 812, 20 Leva znak üzeredir. Burada muhakeme edi ceye hareket etmiştir. 24. 22, I Fionn S5, lecek zabitlerin ekserisi Serez garnizo83, '0 Çek kronn Topraklarırrnza sığınan asiler ıoa P6. nuna mensubdurlar. 1 Avü'turj* ŞL 24. tzmir 19 Yunanistandaki isyan 22, 1 Peceta 18. Kafandaris teslim olda 16. sirasinda Venizelos tarafindan adala • I Mark 48, *\ tsyanin ilk günündenberi arani'mak1 Zkti ra Umumî Va?i tayin edilen Grigoraki 24. 22. 20 l e y 25. ta olan muhalif firka liderîerinden 21. ile Jandarma kumandani Asputaki il20 nn'ar 16. 15. Kafandaris dün Dahiliye Bakanına hütica ettikleri Ayvalık kazasmdan tzmi1 Ruble 54, 52i kumetin emrine amade olduğunu bil ' Yen re getiriImHerdir. Grigoraki bugüo 34. ?3. I ls\eç kronu 31, 32, dirmiştir. Çok ağir hasta olan Kafan • lerde Midilliye döneceğini, kendisinin 1 1 urk a'tını 95\ 9.r6. darts iyi olunciya kadar evinde kala •syan'a alâkası clmadığmı, yalniz Ve 1 Mrcıdıve 44. 45, caktir. 1 Ranknot O< T 23P. nize'osun vali olarak kendisini seçti • •40. ğini söyîemektedir. ÇEKLER Mal ve mv.lk.leri haczedilenler Kıymetli terbiyecimiz Ordu saylavı SeHm Sırrı Tarcan, Istanbul radyosunda. verdıği oslu konferansları kitab halm de neşretmektechr. Ustad bu serinin üçuncü kitabmı da, bugünlcrde çıkardı Ayrı bir sutunumuzda bahsedeccğimiz kitabı şimdiden haber verıyor ve kari lerimize hararetle tavsiye edıyoruz. Cumhuriy et Müesseseieri tarafından çıkarıian çocuk kitabiarı ku;d!ı hıkciyeler 75 kuruş Ka palı zarf usuiile ssiltme ilânı Gümüşane Nafıa Başmühendisîiginden: 1 Eksiltmeye konulan iş: Gümüşane vilâyetinde TraLzon Er • zurum yolunun 178 + 500 ve 197 + 000 ve 217 + 000 inci kibmet rolarında açıklıkları 2 X 10 ve 3 X 10 ve 15 metro olan Oâtok, Bayburt, Maden köprüleri inşaatıdır. Köprülerin keşif bedeli «26,346» lira 98 kuruştur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksilitme şartnamesi B Mukavele projesi C Nafıa işîeri şeraiti umumiyesi D Tesviyei turabiye, şose ve kârgir inşaata dair fennî fartname E Hu6usî şartname F Keşif cetveli ve metraj cetveli G Proje. fstiyenler bunları 130 kuruş bedel mukabilinde Ankaracîa Nefıa Vekâleti Levazım Müdürlüğünden ve Gümüşanede Nafıa Başmü • faendisliğinden alabilirler ve İstanbul, Trabzon, Erzurum Başmü faendisliklerinde mütalea edebilirler. 3 Eksiltme 17/4/935 tarihinde çarşamba günü saat 15 te Gü müşanede Vilâyet Hükumet konağında Meclisi Umumî odasında yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usuiile yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1976 lira muvakkat teminat vermesi bundan başka Ticaret Odasına kayidli olduğuna dair vesikayı haiz olup göstermesi lâzımdır. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazıh saatten bir saat evveline kadar Gümüşane Vilâyet Hükumet konağında İdare Meclisi odasında Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubîarın nihayet üçüncü maddede yazıh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü • hür mumu ile iyice kapatıîmıs olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1389) Not!u Kanunu Medeııi Bir varmış, bir yokmuş 75 kuruş Amerikada bir Türk çccuğu 150 kuruş Her kftchcıdan ve her gaıele sotı'an yerden arayınız Istanbul altmcı hukuk mahkemesin • den: tstanbulda Süleymaniyede Askerî matbaasi yaninda 18 sayılı evde otu ran tomaci Saime: İctanbulda Sultanahmedde Tavukçu «okağında 2 numarada oturan Semiha tarafindan aleyhinize açilan boşanma davasinda ikametgâhmızin meçhuliyeti hasebile hukuk usvlü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesi muci bince davetiyenin 15 gün müddetle üânen tebüğ'ne karar verilerek tahki kat 10/4/1935 tarihine düşen çar » şamba günü saat 10 a talik kıhnmiş ve bu babda imlâ edilen davet'ye mahkeme divanhanesine asılmiş olduğun • dan muayyen olan gün ve saatte 1* • tanbul Asüye mahkemeji altina hu • kuk dairesi tahkikat hâkimliğinde ha • zir bulunmadığımz takdirde tahkika bn giyabinzda cereyan edeceği tebliğ makamina kaim olmak üzere ilân o • lunur. (410) GÖz K e k i m i Dr, S. ŞÖ5CRÜ ERTftN 18 marl 915 Ganakkale Zaferinde Istanbul Borsası kapantş fiatleri 193935 Yugoslavya Türkleri Tesbiti Zarar Komisyonundan: Yugoslavyada mal bırakmış olan Türk tebaasına alınan tazmînat miktarına göre yapılacak tevziatın nisbeti tayin olunabilmek için henüz beyanname vermemiş olanlarin 31/3/935 akşamma kadar Ma > liye Bakanhğında mütesekkil komisyona, tasarruf vesikalarile heyannamelerini vermeleri ilân olunur. (1087) Gögüs ve dahilive Dr. ZEKİ SITKI Hargün caat 4 «J«n itibaran s'embeılııas Guzel apartıman İVl. 24160 jft Isyanla alâkadar olanlarin emval ve emlâkinin haczi için neşredilen kanun hükümlerine göre Atina Defterdarlığı mallan haczedileceklerin isimîerini havi iki liste nejretmiştir. Birinci listede Venizelosun oğlu Kiryakos, fabrikatör Fiks birader'er, eski Hariciye Bakan larindan Arkiropulos, Elefteron Vima ve tmerisios K<r!ks gazeteleri sahibleri Samprakis ve Meshovidis, firka lider lerinden Milonos, Kafandaris, Papa nastasiu ile 98 diğer asker ve siyaset adaminin isimleri vardir. Ikinci listede Venizelos kabinesinîn Maliye Bakanı olup bu defa kendisile beraber kaçan Marisin ismi de bulun • maktadır. Belediyenin yapacağı mühim işîer tarafı birtn^ı sahifede] şimdiye kadar 250 bin lira sarfe dilmiştir. Bu para Halin istenilen hususiyetlerinin ikmaü îçin kâfi gorülmemektedir. Hal deniz kenarında bulunduğu için rıhtım cihetine ve binanın ön kısmına bazı ilâve ler ve civarda da istimîâklar yapılacaktır. Bütün bu işlere yüz bin lira »arfedilecektir. Halin umumî inşaat masrafı yekunu 350 bin lira tutacaktır. Yapılacak istikraz on senede ödenecektir. Ve % 8 faiz verilecektir. Lordra ['an? Mılâno Rıuksel Atına Ce cıre rdam Prap Vlvara Madrıd l'erlm Var<r\ a f ad Yokoh rra Mo^Vova S'nkh' 'm Açıhs K5.T> (.79^35 12.06 9.5688 84 5944 r.4*5 8 6'.741i 1.1747 11.0iiO 4 '23'so 5.1)188 1.9 »<! 4.2110 4 505 79.3 8S 35.1 25 ?.7 75 I08i.2p> 3 r> 560 Kapa ış 5P5 50 0.79977 12.06 P.5^% .'384'? 84 fi44 '• 4568 6fi 41 • 1 1745 19 04^0 4. 3W 5.8220 1.9794 4 2130 4.505 7« 31 5 35 \>'5 AĞRI ve SIZILARA îstatîstik Umum Müdürlüğü Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: Umum Müdürlük neşriyatından olan 400 sayfahk Umumî Maarif istatistlk yılf'ğı bastırılacaktır. Tehmin edilen bedeli 750 liradır. Şartnamesi mucibince pazarhkla eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu bap taki şartname Komisyon Kâtibliğinden istenebilir. Eksiltme d?.irede topîanacak kom:syonda yapılacaktır. fsteklilerin yüzde yedi bu çuk muvakkat teminat ve kanunım tavin ettiği verikalarla birliVe 27 mart 935 günü saat 15 te Komisyonda bulunmalan. (1388) 10 2675 I S T t K R A Z L A R Tıirk borcu tahvılı I » » 2 > > 3 1933 tk, Ist'lrazı <<tıkrazı Dahıli r'rjrari »vapaniş 20.745 28.İU 28,10 Fatih Geîenbevî Ortamektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Cele^bevî Ortamektebinde keşfe göre yaDtın^acak duvar imaatı 23/3/935 cumartesi günü saat 14 te pazarbkîa ihale cîilmek üzsre eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye gîrecekler'n bu pibi in*aat is lerini yaptıklarına dair resmî dairelerden verilmiş belşelerle ve ilk teminat makbuzlarile ihale günü Liseler Muhatebeciliğinde kıınılacak Komisyona gelmeleri. (1387) Venizelos nasil kaçtı? Atina gazetelerinin verdıkleri malu • mata göre Venizelos sarkî Makedon • yadaki asilerin mağlub olduklarmı anlar aniamaz kaçmağa karar vermiştir. Fakat ihtilâl reisi bu kararinı etrafinda bulunanlara anlatmak îstememiştir. Kararinı yalniz en yakm adam'arina »öylemif, diğerlerine de Kavalaya gi deceğini bildirmistir. Eski Başvekil yaninda karisi, eski Maliye Nazirı Maris, Giride umum kumandan tavin etli*i Çanakakis ve diğer on kişi olduğu halde Averofa gitmiftir. Venizeîos kaç • tığ:nı kimsenin anlamaması irin evinin elektriklerini bile söndürtmemistir. Fakat firar plânı gemiye girince birden • bire sarpa »armiştir. Averofun güvertesine toplanan ku çük zabit ve zabit vcküleri ihtilâl rei • sîne hitaben hep bir ağizdan «sen kaçiyorsun biz ne olacağiz? Senin her yerde yaşamak için paran var. Biz bütün bu patirdıdan ne kazandık? üstelik bir de asi olduk. Gemiyi hareket ettirmiyeceğiz» diye bagirmişlardır. Venizelo» gemideki kamarasina kaç Mecliste biitçe müzakereleri Şehir Meclisi dün de bütçe mü • zakerelerine devam etmiştir. Belediye 935 bütçesinin üçüncü bab müşterek ve muhtelif masrafler f*sıllarile Belediye işleri fevkalâde bütçesi hakkındaki Bütçe Encümeni mazbatası okunarak fasıllar ayrı ayrı tetkik ve kabul edilmiştir. Uçüncü bab müşterek masraflar yekunu 958,644, Belediye işleri fevkalâde macraf bütçesi yekunu da 1,270,130 lira olarak tesbit edil miştir. Fevkalâde masraf bütçesi içinde yolların tamiratına 70 bin, yangın yerlerinde tnecburî istim lâklere 220 bJn, üsküdar, Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvaylan Şirketine 67 bin, Atatürk köprüsü inşaat masrafı olarak ta 150 bin iira ayrılmıştır. 90. T A H V 1L Â T F.'eVt'ik Traırtay Turel Rıhrım Aı adoln Ayıli} KAÎMİTİN lSMir,TE DİKKAT EDİNİZ Her türlü a^r'Iarı keser. Romatizraa, BA^, DİŞ ve S!N1R agn larmrJan Nezle ve Kırıkhkta cr<s»Isiz l i r dev?d'r. Kutusu 7 \ kuru?. îsmine dikkat ediniz. I II HI 48. 48 j lsianlul Eelediyesi ilânları | Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 2000 ton Rekomno7e kcmiirü 21 mart 1935 perşembe günü saat 9,30 da Kasımpaşada Komisyon binasında pazarhkla satın ahnacaktır. Tahmin edilsn fiati 34 bin liradır. Şartnameyi istiyenlere bir lira yetmiş kuruş mukabilinde verilir. İsteklilerin 2,550 liradan ibaret olan muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektubunu ve lâzım gelen bclgererle o gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (1379) Müheudism yüzündeki hâkim ifadeyi anlamağa çalışıyordu. Se vinc mi, yoksa endişe mi? Biraz evvel içeriye gönderdiği adam geriye dönmüştü. Cemilin yanına sokulmak istedi, fakat o nun yaninda başkaları olJuğunu görünce tereddüd etti. Fakat Ce mil işaret ederek kendisini çağırdı. Ne haber? Ayrı ayrı otuiuyorlar. Biri sa" ' üçüncü masada, öteki karşıda, îıcincide.. Cemil, teşekkür ederek adamı savdıktan sonra, Adnanla mühendise döndü. Beni buracıkta bir lâhza bekler misiniz? diye sordu. Ve, arkadan dolaşarak, kazinoya girdi. Masalara doğru ihtiyatla ilerliyordu. Vandanın kendisini görmesini istemiyordu. Öbür kadınm ise arkası dönük, yüzü gö rünmüyordu. Vanda limonata içiyordu. O nünde duran altm si^ara kutusu na Cemil aşina çıktı. Masanm üzerindeki timsah derisi, geniş çantayı da tanıdı. Sarıgül barmda, kadın gene bu çantayı taşıyordu. Öteki kadın kımıldamadan sigara içiyordu. Cemil onun incecik boynunu ve mütemadiyen dudaklarına doğru sigara götüren ufacık elini görüyordu. Bu enseyi ve bu eli, Cemil benzetiyordu. İkisi de asla yabancı değildi. Biraz dikkatle bakınca, yü * reğinden vurulur gibi oldu. Evet.. Pola!. Ta da kendisi idi!. Anlaşı lan, Peştede inecek yerde, yoîuna devam etmiş ve lstanbula kadar gelivermişti. Muammaya bir düğüm daha ilâve edilivor, yahud ki muammanm bir dü^ümü daha çözülüyordu. Hele, dur fcakphm! Polanmkine bitişik masada, aradasırada ona dosru bakan iki adam oturuyordu. Gercek, bunları Cemil unutmuştu: Salihle, Os man isminde iki arkadaşı. Bunlar da kendisinden bir işaret bekliyorlardı. lArkatı var} Unkapanı köprüsü için ahnacak 141 buçuk ton demir malzerae kapalı zarfla eksiltmeye konufmuştur. Tahm!n bedeli 11.320 liradır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünden parasız ahnır. Münakasaya girmck istiyenler 2490 numaralı arltrma ve eksiltme kanununda Umumî bütçenin heyeti umu • yazıh vesika ve 849 liralık teminat makbuzîarını tekÜf mektu^ile miyesi Meclisin perşembe günkü birlikte ihale günü olan 4/4/935 perşembe günü saat 15 e kadar kaiçtimaında kabul edilerek bütçe palı zarflarını Da'mî Encümene vermelidirler. (1393) müzakereleri bitirilecektir. le, saat on birde behemehal, «Aktilki» nin önünde beni bulsun. Ama tam on birde, e mi? Işin şakaya tahammülü olmadığım ilâve edersin. Hem, sani de gölürece ğim Adnan, haberin oUun. Gelirim. Zavallı Yahya Kerim 1 Fena üzülecek.. Yere, bu aralık bir kaşık düştü. Cemil boş bulunarak, titredi. Biraz da başka şeylerden bahsedelim, olmaz mı Aânancı ğım? dedi. Çaylarımız soguyor.. Öbür meseleye, bu akşam gene nasil olsa avdet edeceğiz. 12 On bire beş kala; Aktilki kazinosunun kapısı önünde, yakası kalkık, şapkası da gözlerınin üze rine doğru iğılmiş bulunan Cemil, içerıye girip çıkanlan gözetliyordu. Tam o esnada, kaldmmın kenarında duran bir otomobıhn için den, iki kadın indi. Bir tanesi Vanda idi. / Oteki?. O da Cemile ya'oancı gelmiyor du. Lâkin, fenerin hafif ışığı altmda, simasım iyice aeçmek mümkün oîrmıyordu. Kadınlar kazinodan içeriye girdiler. Cemil, adımlannı hızlandırdı. Biraz ötede duran iki kişiden birini, kuîağına acele birşeyler fısıldadıktan sonra kadınlarm pcşi sıra saldırdı. Derken, karşıdan Adnanla Yahya Kerim kolkola göriindüler. Cemil kendüerini karşıladı. Merhaba dostum!. Merhaba Kerim! Yahya Kerim bir haftadan da az bir müddet içerisinde nekadar zayıflamıştı! Zaten miyop olan gözleri daha da ufalmış, görmez oîmuçtu. Bakışları, Cemilin sima sında bir istlnad noktası anyor gibi idi. Ve Cemile öyle geliyordu ki, başını çevirecek olsa, bulunduğu yere yıkılıverecekti. Yahya Kerim susuyordu. Ce mil, sadece: Allahü â!em, herşey yolunda.. dedi.. Cumhuriyet,, in tefrikası: 45 O halde, orada buluşuruz, Salih.. Olmaz mı?. Sen herhalde mezbureyi gözönünden ayırmaz«n.. E mi?. Hay Allah razı oisun! Cemil, bu sefer ahizeyi elinden ağır ağır bıraktı. Bir müdclet, düsünceli durdu. Sonra telefon defterini karıştırıp orada birşcyler aradı. Alâi Çok müteessir görünüyordu. Affedersin, Adnancığım! dedi; lâkin biraz kendimi toplama ğa muhtacım.. Hay hay, kardeşim! Burası senin. Istersen ben seni yalnız bırakayım. Hayır: Hacet yok. Bir sigara yaktı, üstüste nefes çekmeğe başladı. Adnan saatine bakıyprdu. Ce mil sordu: Kaç? Beşi çeyrek geçiyor. Peki, öyle ise şimdi artık çayımızı içelim. Vaktin müsaid mi? Bol bol. Adnan dışarıya çıktı, ikî çay söyledi. Döndüğü zaman, Cemü: Yahya Kerim evinde hangi saatlerde bulunur?. diye sordu. Altı buçuk, yedi sularmda. Sende onun telefon numarası vardır, değil mi? Var. Esasen birazdan ben de onu arayacaktım. Âlâ! O halde, kendisine söy
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog