Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

20 T935 ! Cumhttriyet '• Venizeîosun Yaptıklan Yazan: Sablk İntellice» Servis Şefi Sir Bazıl Tomson 2 Venizeîosun küçük ve mütevazi kartı, Büyük Harbin en mühim vesikaîarından biridir! • Venizelos, bu hatasının Yuna nistana ve Müttefiklere pahalıya malolacağmı anladığı zantan, mes'uliyeti kabinesinde Hariciye Nazırı olan M. Steriete yüklemek istedi. Bu kartın fotografisi matbuaita intişar ettîği zaman, hakikati itiraf etmek ve bitaraflık vazifesinin ic barile hareket ettiğini söyliyecek kendini müdafaa eylemegi tercih etti. Fakat bu bitaraflık Venize losa muharib devletlerin gemileri ne, kendi en yakın limanlarına gitmek için lâzım gelen miktarda kö mür vermeği âmirdi. Yoksa onlara 800 ton kömiir vererek kudreti harbiyelerini arttırmağı değil. (Sir Bazil Tomson burada yanillyor. Eğer Venizeîosun iki Alman gemisine en yakm Alman limanlarlna gitmek i çin kömür vermesi lâzim gelseydi, bu miktar 800 tondan sekiz misli fazla olmak Iâzlm gelirdi. Çünkii Yunan sula rlndan Almanyadaki Vilhelmshafen limanı binlerce ton kömüre muhtac bir mesafedir.) Venizelos, Almanyanm Türkiye ile müttefik olduğunu bildiği için, kömür verilmesine müsaade ettiği gemilerin İstanbula gitmekte olduklarından tegafül edemezdi. Alman gemileri Türkiyeyi harbe soktular Pire limanında bulunan Bogabus vapuru, kömürü yükledikten sonra Kapa gittiğine dair »ahte evrak tedarik etti ve kemali meharetle is mini de değiştirip Odysseus (Odiseiis) diye bir Yunan ismi takındı ve Alman gemilerile karşılaşacağı Denusi adasına hareket etti. Bu andan itibaren Altnanlar, bilfül İstanbula hâkim olmuşlardı. Osmanh kabinesinde kuvvetli bir ek «eriyet bitarafhğa ımitemayildi, Padişah sulh istiyordu. Veliahd Yusuf Izzettin, açıktan açığa Müttefik lere taraftardı. Sadrıazam, Almanyadan ziyade lngiltereye müteveo cihtL Fakat o zaman, Türkler Yu nanlılara karşı kullanılmak üzere, Ingiliz hususî gemi tezgâhlarından birine ısmarladıkları iki harb gemisinin lngiltere hükumeti tarafın dan musadere edilmiş olmasından son derece münfail ve galeyanda idiler. Almanya sefiri Baton Van • genhaym, bir taviz olarak Göben İle Breslâvı Türklere takdim etti. Bu elçabukluğu ve iki geminin Türkiye tarafından satın alındığı hı • kâyesi kimseyi aldatmadu Beyneltnilel kavaide göce, gemiler Istan fculda 24 saatten fazla kalamaz • lardı; fakat, Çanakkaleyi geçince Türk bayrağı çektiler, isimlerini değiştirdiler ve zabitan ile mürette bat ta sadece üniformalarında kü çük bir tebeddül yaptılar, Alman kasketi yerine Türk fesi giydiler. O zaman Dahiliye Nazırı olan Talat, Amerika sefirile görü • yürken gülerek gemilerin Türkiye* ye aid olmadıklarım ve Alman «efirinin bunlardan bahsederken «bizim gemiler> detnekte olduğunu ve gemilerin her türlü masraflannı tesviye etmekte devam eylediğini eöylemiştir. Bu iki kruvazör, Almanyaya, Karadenizde hem Rus filosunu hare Ankara İstanbul talebe takımları maçı ]Bat taraft birinci saMfedel duğu aksülâmelden pek ziyade nayGalatasaraym bir sıfır yenilmesi rete düşmiiştiir.* ve Fenerbahçeoin şampiyonluğu kaketsiz bnrakrrak, hem de tstanbulu M. Göbels, resmî ecnebi meha • zarmasile neticelenen maçtan »onbombardıtran etmek tehdidile filin Almanyanın tesühatı hakkın • ra ortaya bir ihtilâf çıkmıştır. Bu Türkleri de, isienilen zamanda, da vuzuh ve sarahat istcmesi ve Almaç yapılırken yan hakemlerinden Merkezî devletler lehinde harekete manyanın projesini açıkça izah etbirisi, vazifesini terkederek çekil scçmeğe icbar etmek imkânım vermesi lâzım geldiğini ileri sürmüş miş, oyuna tek bir yan hakemile di. olduğunu beyandan sonra Alman devam edilmiştir. Galatasaraylılar, Tarihte, hiçbir zaman, hiçbir gcyanın rnaksadîarını halisane ve a bir yan hakemile müsabakaya demi, bu iki Alman kruvazörü kadar, çıkça izah etmesinin Avrupannı vam etmenin nizamî olamıyacağı mühim bir rol oynamamıştır. vazlyetini mantıkî ve feyizli bir sunı orta hakemine bildirmişlerse de, İçinde Aîman mürettebat bulu rette tetkik için lâzım bic sükqn / . >bu itirazlan kabul edilmemiştir. nan bir Türk torpitobotu, Çanak mili teşkil etmekte bulunduğunu Galatasarayhlar, bu vaziyet dakale B>ğazı haricinde bir îngiliz ilâve eylemektedir. h'.linde oynanan bir müsabakanın karakol gemisi tarafından durdu Propa^an^a Nazirı bu makalede bilnizamî olup olmadığını, Futbol Fec rulup muayene edildikten ve İstanha sa diyor ki: derasyonu Reisinden sormuşlardır. bula dönmesi emredildikten sonra, «Avrupanın sükununu ihlâl eden Federasyon Reisi, bu suaîe müsbet Çanakkalc Mevkii Müstahkem kumüsellâh Almanya değil, silâhla veya menfi kat'î bir cevab verme mandanı olan Alman generali Venndan tecrid edilmis olan Alman miş, bunun üzerine alâkadarlar keyber Pasa, Osmanlı kabinesinin re • yadır.% fiyeti sureti hususiyede Avustur yini bile almadan Boğazı kapattı M. Göbelse göre mecburî asker ya, Italya ve lngiltere Federasyonve Çanakkale Boğazı bir daha an lik hizmetinin yeniden tesis edil • lar;ndan sormuşlardır. cak harb bittikten sonra açıldı. mesi cihan siyasetinin büyük me • öyîe yazıldığı gibi, yan hakem Bu suretle Rusya yolu tıkandı ve selelerini semereli bir surette mü • liği vazifesini güren sporcu, soğukRuslar Müttefiklerden cepane ve zakere için zarurî olan muvazene tan fazla müteessîr olduğundan desüâh alamadılar, muzaffer ordu • yi vücude getirmektedir. Almanya, ğil, Fenerbahçeli bir oyuncu taraları mefluç bir hale geldi ve ihti gerek kendisi için ve gerek diğer fından kendisine fena muamele elâl.'n önüne geçilemedi. milletler için lâzım olan sulhu te dildiğini ve orta hakemine şikâyet Bu iki kruvazörün kendilerini komin içi n teşriki mesaîyi arzu et ettiği halde hakemin bu oyuncuyu valiyan gemilerden beş saat evvel, mektedir. cezalandırtnadığını söyliyerek sa • Boğazdan içeri girmiş olmaları, Propaganda Nazırı bundan sonra hayı terketmiştir. Türkiyenin harbe girmesini mucib sunları söylemektedir: Sonra gene iddia edildiği gibi oldu. Harbin, dört sene uzamasına «Mecburî askerî hizmet tesisi, Galatasaray kulübü, Türkiye Fut • sebebiyet verdi, yüz binlerce fazla şimdiye kadar halledilmemiş dün • bol Federasyonunu hiçe sayarak adam ölmesini ve azim cnalî feda ya politika meseleleri üzerinde sebeynelmilel Futbol Federasyonuna kârhkları intac etti. mere verecek müzakerelere var • müracaat etmemiş, Federasyon ReVenizeîosun bu küçük ve müte mak için lâzım gelen muvazeneyi isinin bu mesele hakkında sorulan vazı kartı, Büyük Harbin en mü • teşkil etmektedir. suaîe müsbet veya menfi bir cevab him vesikalarından biridir. Almanyanın öteki uluslar kadar vermemesi üzerine hususî olarak Venizeîosun muazzam bir hala sulha ihtiyacı vardır. M. Hitlerin diğer Federasyonlardan sormuştur. olan bu karan, onun omuzlarına büyük ve cesur kararına derin bir Galatasaray, ayni zamanda, hem dünyanm felâketini mucib olan ö'ysurette minnettar olan Alman milmaç esnasında hakeme hem de le bir mes'uliyet hissesi yüklemis leti, bu karara harbcu ve intikatnmaçtan sonra tahriren alâkadar tir ki sabık Kayzerinkinden başka cu bir heyecanla cevab vermedi. heyete itirazım bildirmiştir. hiçbir mes'uliyet bunun kadar ağır Sadece vakur olarak, kendi kov Sonra şunu da ilâve etmek lâ değildir. veti sayesinde yeniden kendini emzımdır ki, şimdiye kadar Türkiyeniyette duymaktadır.» Türkiyede Almanlann ilk yap de yapılan" futbol maçlarının yüzde tıklan is, Türkiye hükumetini se • sekseninin yan hakemsiz oynandı Gazetelerin neşriyatı ferberlik ilânına mecbur etmek olğı hakkındaki iddia doğru olmadıtngiliz notasile Alman cevabı du. Türkiye, firarileri idam ceza ğı gibi doğru olsa da bir şampiyo • hakkında mütalea yürüten Alman sile tehdid ederek 1,500,000 kişiyi na maçı finalinin yan hakemsiz oygazeteleri, Almanyanın, Îngiliz Basilâh altına topladı, Türk zürraımn nanmasını haklı ve nizamî göste • kanlarile müzakerelere istiyerek ve ecnebi tacirlerinin elindeki hayremez. Mesele bir nizamname me • girişeceklerini yazmaktadırlar. vanatı, zahireyi ve ticaret eşyasını selesidir ki, bu işte şahısların kuMüttefikler silâhlan bırakma ütekâlifi harbiye usulile aldı. Alman lübiere ve keyiflere göre değişen zerindeki taahhüdleri ihlâl ettik • ataşenavalı, Boğazın bitaraf sula • fikir ve kanaatleri değil, ancak kalerinden, Almanya bundan îcab erında demirli vapurlann hamulelerakabh kitabın hükümleri caridir. den neticeleri istihrac etmistir. Şimrine varmcıya kadar vazıyed etti. Bununla beraber sunu da ilâve di, vaziyet sarihtir. Büyük devlet Liman fon Sanders ile fon Der edelim ki tek yan hakemile oynanler hukuk müsavatı dairesinde müGolç, sanki İstanbul Almanlar ta mış olması maçın Fenerbahçe tarazakerelere girişebileceklerdir. rafından zaptedilmiş bir memleket fından kazanılmasında ve Galata • «Völkişe Böbahter>, Almanyanm imiş gibi, orada musadere ettikleri saray tarafından kaybedilmesinde hususî otomobillerle dolasıyorlardı. müessir olmuş birşey değildir. Sert (Sir Bazil Tomsonun bu yazilarln havada oynanan bu çetin maçlann da 1914 senesi yaz aylarl için biraz ikincisinde Fenerbahçe rakibinden iBaftaraft birinct sahifede) mubalâğa vardlr. Bunlar oldu ama biz biraz daha iyi oynamış ve Galata düklerinden şüphe ediyoruz. Sir John harbe girdikten sonra...) saray da kalecisinin hatalı duruşu Saymonun teşebbüslerinden hiçbir ne • yüzünden yediği bir tek golle mağtice çikmiyacaktir. Bunu önceden keslub olmuştur. tirip, Almanyanın giyabinda serian Venizeîosun telâşçı ve endişeli ve muvakkaten bir Şark, bir de Tuna ruhu, çok geçmc'en bitaraflığın seandlaşması aktederek, sulha taraftar beb olduğu hareketsizlikten rahat • Uludağda, bayramda yapılan 6 milletlerin emniyetini takviye etmek • sız olmağa başlamıştı. 18 ağustos kilometroluk mukavemet yarışla ten başka çare yoktur.» diyor. 1914 te, Yunan kabinesinin bir iç • rında Yüksek Ziraat Enstitüsü ta • Echo de Paris te diyor ki: «Pariste timaında, harbin Merkezî devlet lebeleri birincı, ikinci ve üçüncü olhiç beklenilmiyen Îngiliz mutavaatı lerin ezilmesi suretile üç hafta içinmuşlardır. Müsabakalar, Bursa, hayret ve şaşkinlığı mucib olmuştur. de biteceğine dair nazırlara teminat Ankara, İstanbul arasında yapıl • Birkaç haftadanberidir, Îngiliz nazir • verdikten sonra, Yunanistanm müsımstır. Bayramın üçüncü günü yaları tehlikeyi hissetmis ve uyanik gi • tacelen galibler tarafına iltihakını I pılan depar müsabakasuıda Yük • bidiler. Meğer aldaniyormuşuz. Almantaleb ediyor: ' »ek Ziraat Enstitüsü birinci, Bursa yanin şantajı, çok güzel bir mükâfat < Yunanistanm kendilerile beikinci olmuştur. görmüştür.» raber harbe iştirak ve müdahale Oeuvre gazetesi de »u mütaleayı yüsini lngiltere üe Fransaya hemcn riitüyor: teklif edelim» diyordu. «tngilterenin notasi, Fransa ve In • Sehrimizde bulunan Izmir Pos (Arkan vari giltere arasinda her türlü mesai iştirata ve Telgraf Başmüdücü Enver vekine mâni olduktan başka, M. Hitlere fat etmistir. manevî bir taviz temin etmistir. HitleEnver, Damad Ferid zamanında i* rin yegâne kuşkusu, Romanin ittihaz dama mahkum edilmis ve Millî Mü edeceği vaziyetten yanadir.» cadele esnasında İstanbuldan bir Figaro gazetesi, emrivaki dolayisile milyon lirayı kaçırıp Anadoluya hâdis olan yeni vaziyet hakkında, göndermişti. Allah rahmet etsin. Fransa ile müdaveliefkâr edilmeden, Berlin seyahati kararinda îsrar edilmesini hayretle telâkki ediyor. Populair de diyor ki: Gönende grip hastalığı salgm bir «tngiliz Hariciye Nazirinin Berline haldedir. Grip hastahğından Görven gidişi, Almanya teslihatınm meşruiyemektebleri tatil edilmiştir. tini tasdik demek olacaktir.» Tek yan hâkemüe oynancbğı için ilıtilâf çıktı Berlin ve Cenevrede müşteŞampiyonluk maçı rek hiçbir teşebbüs yapılmadı Son dakika Alman maslahatgüzarının verdıği izahat Ankara 19 (A.A.) Aiman ya maslâhatgüzarı Anadolu Ajansına aşağıdaki beyanatta bulun • muştur: « Mecburî askerlik hizmeti ve sulh zamanında 12 kolordu, yani, 36 fırkalık bir ordunun teş kili hakkındaki kanun, Fransada iki sene askerlik hizmetinin kabulüne bir cevab teşkil etmistir. Bu hâdise üzerine Îngiliz Avam Ka • marasındaki müzakereler esnasında mevzuu bahsolduğu gib>. d<çer memleketler teslihatınm artıcıl . ması neticesi olarak Versay mua hedesini imza etmiş olan devlet 1 lerin taahhüd etmiş olduk'arı u . mumî silâhsızlanmanm vakı olmıyacağı asikâr bir surette sabit olmuştur. Bundan başka, lngiltere ve Fransa, muhtelif vesilelerle, bizi Almanyanın derpiş ettiği silâhlanma tedbirleri hakkında alenî beyanatta bulunmaya davet et • mişlerdir. Fransa, lngiltere, ttal • ya ve Lehistan büyük elçilerine cumartesi günü M. Hitler taraf'ndan Hariciye Bakanı hazır olduğu halde, bu hususta malumat verilmijtir. Teslihat hakkındaki kanun, teslihata ve buna müteallik siya • sal meselelere mütedair müzakerelerden imtina ettiğimiz manasını asla tazammun etmemektedir. Bu kanunun yegâne tesiri, büyük bir kısmı ordulann teşkilât ve kuvvetlerini kanunla tesbit etmiş olan diğer devletlerle bundan böyle müsavi vaziyette müzakerede bulunmaklığımız olacaktur. Esasen bu kanun yalnız Ver • say muahedesinin beşinci faslırun hareketi üzerine yapılacak müza • kerelerin ve diplomasi gayretlerin boşuna sarfedilmiş olacağmı yazıyor. Çünkü bu hareket, Avrupanın sulha kavuşması için yapılacak müzakereler hesabına lâzım iptidaî vaziyetleri tespit etmistir. j tebdidile alâkadardir ki, bu kısun da, diğer memleketler silâhsızlanma hakkındaki hükümlere göre riayet etmemiş oldukları için, aırtık bizi kayid altında bulundurma • maktadir. Londra 19 (A.A.) Sir Con Sayf mon lngil erenin Paris Büyük Elçisiri ve sonra da Fransanm Londra Büyük Elrisini kabul etm>'ştir. Londra 19 (A.A.) Fransa Bü • yük elçisi öğleden sonra Sir Con Saymon Pe tekrar görihmüştür. Sir Saymon Ita'ya Büyük Elçisini de kabul etmiîtir. Sovyetler birliği Büyük Elçisi de M. Makdonald üe görüsmüştür. Paris 19 (A.A.) M. Laval In giliz maslâhatgüzarı M. Campbolli kabul etmistir. Siyasi müîâkatlar birbinni takib ediyor Londra 19 (A.A.) Dün M. Fon Nöyrat fle M. Filios arasmda Berlinde yapılan mülâkatta Almanyanm Uluslar Demeğine dönmesi meselesi ne temas ediîdiği bîldirümektedir. Almanya tekrar Cemiyeti Akvama dönecekmiş Almanyanın karan ve Lehistan Var&ovadan gelen telgraflara göre Leh gazeteleri Almanyanm kararim tervic eden neşriytta bulunmaktadir • lar. Dünkü akşam refikierimizden birisi Lehistanm bu münasebetle ordusunu takviye lüzumunu duyarak birkaç »ınifı silâh altına çağirdığmı bildirmiş»e de dün gece sabaha kadar bunu teyid eden bir haber gelmemiştir. «Berliner Tageblatt» a göre. şi*ndi hareket noktası büyük devlet ler için ayni ve müsavidir. Almanya sulh arzusunda kimseden geri kalmamıştır. Müzakerelerin müs pet neticelere ulaşması için elinden geleni yapmaktadır. l İngiliz Nazırları Berlini ziyarete hazırlanıyorlar Venizeîosun acelesi Uiudatjtia yapılan maçlar Acıklı bir öîüm Gönende grip salgını Romanyada Türk mektebleri Romanyada çıkan tüırkçe gazetelerin verdikleri malumata göre Bükreşteki Mecidiye medersesi asrî bir sekle konulmaktadır. Meci • diye medıresesi mekteb halini ala cak ve ilk Türk mekteblerine muallim yetiştirecektir. Yukarıda Millî Türk Talebe Birlıği takımı, aşağtda Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsü takımt . • ' yalnız mektebdeki oyunculardan Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü teşkil edümişti ve tabiatile zayıftı. futbol takımının sehrimize geldi tlk devrede İstanbul takımı iki ğini yaztnışhk. Bu takımla Millî gol yapmıştır. tkinci devre, birinciTürk Talebe Birliği takımı arasınye nazaran daha heyecanlı olmuş, da dün Taksim stadyomunda samibu devrede İstanbul takımı bir gol mî bir müsabaka yapılmıştır. daha yaparak oyunu 30 kazan Müsabakayı Istanbulspordan Samıstır. mih idare etmiştir. Millî Türk Ta Yüksek Ziraat Enstitüsü takımı, lebe Birliğinin çıkardıği takım, tstanbullu kardeşlerini bu maçın muhtelif yüksek mekteblere men rövanşını yapmak üzere Ankaraya Bub en kuvvetli futbolculardan mürekkeb olduğundan kuvvetli bir davet etmişlerdir. Bu davet kabul manzart arzediyordu. Buna muka•dilmiştir. Maç 23 nisand» Anka • bil Ankara Ziraat Enstitüsü takımı rada yapılacaktır. 20 MART ÇÂRŞAMBA SAAT15 de Taksimde, Cumhuriyet mey danında Elektrik Şirketi sergi sinde, elektrik fırınının tatbikatı gösterilecek ve bu meyanda, gelenler arasında, kur'a çekilerek, bir lan muhaberelerin inkişafindan malu • ltalyan gazetelerinin neşrivatt mattar edilmektedir. Roma 19 (A.A.) Italva mat Diğer taraftan istişarelere devam obuatı, Almanyada mecburi askerlik hizmetinin yeniden tesis edilmesi meselunuyor. Ingilterenm Paris büyük elçisi Sir lesine dair uzun mutalealar serdetmekCorc Klark, Londrada bulunmaktadır tedirler. ve bu sabah Diş Işleri Bakanhğma gitGiornale Ditaliaya göre, ttalya mu miştir. Fransanin Londra büyük elçisi ahedelerin ebedî olduğu akidesine muM. Korbin de, Diş Işleri Bakanı tara halif ve fakat ayni zamanda bu mufindan görüşmeğe davet edilmiştir. ahedelerin yekcihet olarak yeniden Îngiliz gazetelerinin neşriyatt gözden geçirümesi ve bozulraası hu • Londra 19 (A.A.) Bu sabahki susuna da muanzdır. gazetelerin ekserisine göre, Sir Say • Bu ahiren, Roma ve Londrada yamonun Berline dün gönderilen Îngiliz pılmış olan mülâkatlarda ttalyanın notasina gelen cevabdan sonra Ber müdafaa etmiş olduğu bir prensiptir. line gitmek için almis olduğu karar, Bu prensip şundiki Alman meselesine bütün ümidleri uyandıracak fekilde • de tatbik edilebüecek olan umumî bir dir. prensiptir. Italya bu ciheti Almanyaya Dafly Telgraph yaziyor: «Bu karar, tngiltere hükumetinm, gayet haklı olarak ihtar edebilir, çünFransiz Îngiliz teblis*inde bildirildiği kü ttalya, Almanyaya gerek Alman veçhile umumî bir anlaşma içm butün yanın ve gerek sair mağlub devletle • gayretlerini sarfettiğini göstermek hu • rin müdafaa zaruretlerini anlamakta susımda, herkesi ikna edecektir.» olduğunu açıkça bildirmiştir. Amerika seyirci kalacak Sovyet gazetelerinin neşriyatı Vaşington 19 (A.A.) M. Hull, Moskova 19 (A.A.) Komünist Almanyanın tekrar silâhlanması me • fırkamn organı, Pravda gazetesi: selesini hiçbir Avrupa diplomasi mü • «Hitlerin öc almağa hazırlanmakta messüi ile münakaşa etmemiş ve hiç • olduğu meydandadır» dedikten son bir yaband hükumetten bir tebliğ al ra, Almanyanın şiddet politikasınra mamiftır. Fakat M. Hull, dün akşam bundan böyle arazi iddialarmı tazeliM. Norman Davisi davet etmiş ve kenyeceğini yaziyor. dbile görüsmüştür. İyi haber alan mehafil, itilâfcuyane M. Hull, Amerikanin vaziyetini se • Fransız kabinesinin içtimat davramldığı takdirde, bunun Almna yirci vaziyeti olarak tarif etmistir. A Paris 19 (A.A.) Nazirlar, dün ya tarafından yeni bir tesvik addedflmerika dikkatli davranmakta ve vazisaat 20,30 da toplanarak Almanyada yeti sikı bir surette takib etmektedir. mesinden korkuyorlar. Bu mehafil, mecburî askerlik hizmetinin tesisi üzeÂyan Diş Işleri komisyonu reisi M. garb devletlerinin Almanyaya karşı rine hâdis olan vaziyeti tetkik etmiş • Pitman, Almanyanm vaziyetinin, A şiddetli tedbirler almalannı müsaid bix lerdir. M. Lâval, Îngiliz ve ltalyan hümerikanm karişmamasi lâzım gelen nazarla telâkki edecekler ve Sovyet hükumetlerile bu babda yapilmiş olan ciddî bir vaziyet yaratmak tehlikesi hükumeti de, Versay muahedesini imgörüsmeler hakkında malumat ve izaarzettiğini söylemiştir. zalamamış olmak itibarile, vaziyetinin hat vermiştir. Komisyon reisi «Almanyanm karari, müsaadesi dairesinde bu tedbirlere işÎngiliz nazırları seyahat eski muharib uluslarm askerî ittifak • tirak eyliyecektir. lardan gayri yeni bir müdafaa sistemi Londra 19 (A.A.) Diş Işleri Bakanı Sir Saymon, M. Eden ile pazar günü tayyare ile Londradan kalkacaklar ve Alman hükumeti erkânile gö rüşmek üzere Berline gideceklerdir. Almanyanın Îngiliz notasina verdiği cevab, tetkik edildikten sonra, bu se yahat için evvelce ahnmiş olan kararlarin bugünkü vaziyet karşisinda da değiştirilmemesi takarrür etmistir. için kendi aralarmda görüşmemelerinden doğan içtinab edilmez bir vazi • yettir.» demiştir. Burada Avrupa hâdiselerinin Uzakşark vaziyeti üzerinde yapacağı ak • sülâmeller dikkatle takib edilmektedir. Sovyet Rusyanın garb hududundaki kuvvetlerini fazlalaştırmak mecburiyetinde kalarak, Birleşik Amerikanin JaFransa, tngiliz Alman görüşme ponyaya karşı vaziyetini zayıflatmasmdan korkulmaktadır. Bununla beraber, lerinden haberdar ettiriliyor bu endişenin Amerikanin vaziyeti ve Londra 19 (A.A.) 3 şubat ta Berlinde yapılması muhtemel protesto rihindeki Fransz tngiliz tebliğile bilhakkında alınacak karar üzerine müesdirilen poKtikaya tevfikan, Paris hü • sir olmıyacak kadar müphemdir. kumeti Alman hükumetile son yapı • hazırlığtnda tngiliz Telsiz Telefon şirketinin iddiaları ELEKTRIR ALETİ HEDİYE EOİLECEKTİR (Herkes girebilir) Londra 19 (A.A.) tngiltere telsiz telefon şirketinin haricî siyasa mütehassısı M. Voigt, Alman teslihatınm gizli cepheleri hakkında bir takım ifşaatta bulunmuştur. Bu zabn beyanatına nazaran, or manlar arasında gizli fabrikalar bulunmakta, yeni yeni kışla ve istihkâmlar inşa edflmekte ve sahil muhafaza tertibatına hararetle devam olunmakta • dir. Her devletin bazı askerî esrarı vardır. Ancak, Almanyada bütün müdafaa teşkilâtı esrar perdesüe örtülüdfir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog