Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Çanakkaîede Türkîerle Süngü Süngüye No. 131 A. DAVER c ==SS!İ Cumhmiyet •• Serbest siitıın Seyyah getârmek için Dibciği havaya kaldırarak teslim olmak, âdeti «12 temmuz 3a, başka bir tayyare rasıdı, 1 î buçukluk uzun toplarımızın Anadolu tarafın daki 163 numaralı bataryası nın sol topunu tahrib ettiğini görmüştür. Bölük kumandanı, bu taras 8udîarın neticesini, ağırtopçu bataryalarına bildirirken 1 5 buçukluk bafuzbaşı Foyun aldığı resimlerden: Türkierin tapçu ~ate§ile taryanın efrad ölen Fransvı beygirleri ve zabitanını tebrik etmekle bahtidü. (Bunlar cepheye yeni gelen yardır. Bu batarya, yalnız, geniş Arab efraddı. A. D.) Filhakika bu bir muharebe sahasında büyük bir vak'ayı müteakıb Kerevizderenin faaliyet göstermekle kalmamış; a500 metroluktan fazla bir kısmı tışının idaresi bakımmdan yapma nın işgal edildiği, daha sonra kıtağa mecbur olduğu çok büyük zaatımızın dereyi geçerek karşı sahi• viye değişiklikleri karşısında çok le yerleştikleri şayi oldu. Bu iyi hayorucu zahmetler çekmiştir. Bu vadisler üzerine sevindik ve ümide na rağmen, bölük kumandanı bu düştük. Fakat saat 7 ye doğru bu bataryanın nişanlarınm sıhhatini muharebeyi kumandan mevkiin ve manevralarının intizamını, müden görmüş olan bir bahriye zabiteaddid defalar görüp takdir etmişti geri gelince, ümidlerimizde altir dandığımızı anladık. Kazanılan neticeler fena değilse de şayi oldu Bölük kumandanı bu fırsattan ğu kadar iyi değildi. 4 üncü müs istıfade ederek Ingilizlerin ağır temleke alayının bir taburu Kere Fransız bataryaları hakkmda pek vizdere yatağındaki Türk siperlemedihakâr bir fikir ve karmat besrini işgal etmiş, ancak büyük telelediklerini de bataryalara bildirir. fata mukabil burada kalabilmiş; İmza: Rose» ikinci fırka cephesinde hücum, (Anadolu tarafındaki batarya topçu ateşile kâfi derecede hazırlara isabetler vukuu hakkında yüzr lanmadığından, 1 76 ncı piyade ve başı Fö} ün kaydettiği rapor çok 2 nci Afrika yürüyüş alaylarının mubalâğalıdır. O sırada Anadolu taarruzu beklenen neticeyi vermetarafındaki Bulgar batar}'alanna miş, sol cenahımızdaki Ingiliz ta kumanda eden topçu yüzbaşısı arruzu da şimale doğru iğri bir isBay M. Alinin bana gönderdiği tikamete gittiğinden Fransızlarla malumatı da ileride tefrıkaya ilâIngilizlerin arasmda bazı Türk si ve edeceğim. A. D.) perleri kalmış ve Türkler bu siperTürkierin esir olmak lerden kıtaatımızı yan ateşine al mışlard'r.'» Yurda fazla seyyah gelmesini temin için seyyah vapurlarmdan alınmakta olan bazı reslmlerin ka'dırılması ve bazı resimlerin de azal tılması Iidr.kında bir kanun lâyihası hazırlandığım birkaç gün öoce ki gazetelerde okudum. Bu ka nun pek yerindedir. Çünkü yolcu vapurlarının tâbi olduğu resim:er bu islerde rakibimiz bulunan yurdlarda alınan resimlerden çok artık tır. Bundan beş yıl önce malî isle rimizi tetkik ettirmek üzere hükumetimizin getirttiği mütehassıs Her Karl Müllerin raporunda görmüş tüm ki 7771 rüsum tonilâtolu Stongart vapuru tstanbul limanmda 1580 Türk lirası ve ayni vapur Pire limanmda 518 Türk lirası ve 5050 tonilâtolu Loçof vapuru da Napoli limannvda 240 Türk lirası nisbetinde rüsuma tâbi tutulmustur. Vapurlardan bizim limanlarımızda böyle yüksek rüsum alınması seyyah va • purlannın yurdumuza az uçraması sesbeblerinden başhca birid"ir. Bu nunla beraber yurdumuza fezla aeyyah vapuru getirilmesi n«»Wadar faydaıı ise diğer yolcu ve ticaret gemilerinin de limanlarımızda du raklayıp kömür ve su alma gibi islerini burada görmelerinin temini elbette o kadar ve belki daha artık faydalıdır. B;r de tstanbul Iimam nın transit isleri Pireye kacmıstır. On yıldanberi tstanbul limanının transit ve vapur duraklama isleri azaldı. Fakat Piıre limanının bu türlü isleri çoğalo*!. Onun icin vapur resimlerinin azaltılması kanunu yalnız seyyah vapurlarına münhasır değil, bütün yolcu ve ticaret va purlaırına şamil olmah, liman ve rıhtım hizmetlerinin ücretleri, an trepo masraflatn da azaltılmalıdır. Maliye mütehassısı Her Müllerin raporunda seyyah celbi için yazılı diğer dilekler de yakında Türko fisin yapacağı turizm toplantısında ahnacak kararlar arasında gözö • nüne getirilmelidir. Mahmud ALANYALI Dünyanın en büyük cam fabrikalarından biri Paşabahçe fabrikası temmuzda faaliyete geçecek ve kısa zamanda Türkiye cam ihtiyacını temin edecek Paşabahçe cam fabrikası için Fransadan getirtilen mütehiSMS Duhr Ankaradan tstanbula gelmîştir. Fransız mütehassısı dün ken disile göriişen bir muharririmize fabrika hakkında şu malumatı vermistir: « Paşabahçe cam fabrikası için en asrî makineler kullanıyoruz. Bu savede fabrika, dünyanın en ileri gelen cam fabrikalarından biri o lacaktır. tnşaatı biter bitmez fabrika ev velâ şişe yapmağa başlıyacak, şişeler kâmilen otomatik makineler vasıtasile ve amele eli dokunmaksı zın yapiıacaklıır. Amele yalnız makinelere nezaret edecektir. Büyük otomatik makineler sayesinde se nede 1214 milyon şişe imal edebileceğiz. tnhisarlar tdaresinin kullanacağı şişeler de tm yekuna dahildir. Tipleri muayyen olan bu şişelerden başka piyasada satmak için muhtelif cins ve büyüklükte şişelerle ölçü ve ayarlar kanununa göre de receli şişe ve kadehler de yapaca gız. İnşaatın önümüzdeki temmuz ayında biteceğini umuyoruz. Şu halde tetnmuzda fabrika faaliyete geçerek şişe yapmağa başlıyacaktır. Uç ay sonra da alelumum cam eş ya, içki ve su kadehleri, sürahiler, salatalık ve yemek tabaklan, vazolar ilâh imal olunacaktır. Bu gibi cam eşya için üç muhtelif cinste makineler kuırmaktayız. tşçiler ihtısas sahibi olunca lüks cam eşyası da imal edeceğiz. An cak bunun için muayyen bir müd det beklemek icab edecektir. Fabrika faaliyete geçince yüz elli kadar Türk işçisi derhal çalış mağa başlıyacaktır. Fransız cam fabrikalarında staj görmekte olan Türk gencleri de temmuzda mem lekete dönerek Paşabahçe fabrikasında mütehassıs olarak çahşacak lar, biri Fransada, biri Ingilterede tetkikatta bulunmakta olan iki Türk mühendisi de temmuzda memleke te dönerek ecnebi mütehassıslarla beraber fabrikamın idaresini ele alacaklarcır. Hali hazırda Avrupa da staj gören Türk gencleri de Paşabahçe fabrikasmda üstabaşı olarak çalışacaklardır. Cam fabrikamızın Türkiyenin şişe ihtiyacını tamamile temin e deceği muhakkaktır. Esasen Pa • şabahçe fabrikasının asrî makine ve tesisatı dört cam fabrikasını iş letecek derecededir. Avrupada bi le Paşabahçe fabrikası kadar mü kemmel cam fabrikasına ender raslanır dersem, hiç te mubalâğa et tniş olmam.» c 21 Mart Iktisat Işleri tSTANBUL: 18 fransızca d«rs 18,30 Azade . 18 50 operet (Çarda$ Frustln) . 19,30 haberler19,40 monoloğ, Halide 20 Maarif Ba i kanlığı namına kanferarLS, İstanbul Er kek İLsesi felsefe mualliml Nimetullah Özturk . 20,30 balalayka orkestra.sı 21,15 son haberler, borsalar 21,30 radyo or ^ kestrası 22 radyo, caz ve tango orkes . trasL. VIYANAs 17 15 gramofonla Waemerln eserlert 1 17 55 konuşma 18 15 konu^ma 10 05 fennî konusma 19 30 kitablara daır . 20 05 haberler ve hava raporu . 20,15 ulusal nesriyat 20 35 cazbandla yeni havalar 21 35 bir zabıta pıvesi 22,50 haberler 23 05 ODeralardın dans para ları 24 05 esperanto neşrıyatı . 24,35 gramofon. BERLtN. 17 05 e§lencell kcnser 18 45 spor nea. rlyatı 19 35 şarkıîar ve musiki 21 20 ulusal nesriyat 21 50 ağ'zdan üfleme aletler orkestrası 22 35 konuşma 23 05 haberler 23 35 eğlencell nesriyat 24,20 gramofon. BUDAPESTE: 18 25 piyano İle birllkte sarkılar 19,10 ltalyanca ders . 1 9 40 pıvano ile bır'ı'te keman konserl 20 15 konfprans 22,05 spor neşriyatı 22,20 Cingene orkestrası 23,10 haberler 23,30 konferans 23.4C cazband takımL BELGRAD: 19,30 ders . 20 05 reklâmiar . 20,10 gramofon 20 15 haberler 20 30 ulusal nesriyat 21 05 potpurl 23,10 haberler 23,15 orkestra İle halk şarküarı. BUKREŞ: 13,15 gramofon 18,05 radyo crkestrasmın konserl . 19 05 haberler 19,15 kon. serin devamı 20,05 konferans . 20,35 Bukreş operasmdan naklL Sanayi Umum Müdürü de Almanyava gitti Almanya ile aramızda klering esası üzerine yeni bir anlaşma yapmak üzere bir heyetimiz Alman yaya gitmisti. Bugünlerde Berlin de müzakerelere başlıyacak olan heyetimize, görülen lüzum üzerine Sanayi Umum Müdürü Recainin de iştiraki kararlaştırılmış ve derhal şehrimize gelen Recai evvelki gün Berline hareket etmiştir. Almanya ile aramızdaki klering anlaşmasımn yeniden müzakeresi teklifi Almanya tarafından yapıl mıştır. Almanyanın bize 27 milyon liralık ithalât yapmasına mukabil bizim Almanyaya 33 milyon liralık ithalât yapmamız aradaki bloke para farkının bir türlü kapanamama»ını intac etmiştir. Bu sebeble Al manya klering anlaşmasımn ye niden tanzimi teklifinde bulunmuştur. Yeni anlaşmanın her iki memleket menfaatlerine uygun bir şekilde olacağı ümid edilmektedir. Muammer Erfşîn bankacılık hayatı Is Bankasi Umumî Müdürü Muam • mer Eriş dün akşama kadar bankanm tstanbul merkezinde meşgul olmuştur. Muammer Eris şehrimizde bankaya a id mühim bazı meselerle meşgul ol > maktadır. Vapurcular Birliğinden bir heyet dün Muammer Erişi ziyaretle görü.'müştiir. Bir muharririmiz ts Bankasi Umum Müdürlüğüne asaleten tayin edildiğini dün yazdığimiz Muammer Erişle bu büyük malî müessesemizin başina ge • linciye kadar geçirdiği bankacılık ha • yatuıa dair konuşmuştur. Muammer Eris bankacılık hayatını şoyle anlat • mıştır: LAYPZtG: 19 25 zamane neşriyatı 19,40 konuşma 20.05 muhtelif operet parçaları 21,05 haberler 21,15 ulusal nesriyat spor neşriyatı . 22,15 konusma . 22,30 Isviçrcde Luganodan naklen konser 23 05 son haberler 23 20 konser: Bachın eserleri . 24,05 dans havaları. Balkan Antilaşması Ekonomık Konseyi toplanıyor Balkan Andlaşması Ekonomik Konseyi bu aybaşında Ankarada toplanacaktır. Konsey toplantısına iştirak edecek olan Yugoslav, Ru men ve Yunan murahhaslan bugünlerde şehrimize gelerek Ankaraya gideceklerdir. Bu ayın onuncu günü Belgradda toplanacak iken Yunanistanda çı kan isyan dolayısile geri kalan tâli komite toplantısından vakit dar olduğu için büsbütün vaz geçilmiştir. Nöbetçi eczaneler âdeli denldır 1 3 temmuz günü vuku bulan muharebelerde esir düşen Türk aakerleri hakkında diğer bir Fransız muharriri şunları söylüyor: «Karargâha gelen haberlere göre 150 Türk, muharebeye baş landıktan bir çeyrek sonra birinci fırkaya teslim olmuş; bu hâdıse bizce ilerideki hareketler için ha yırlı bir işaret telâkki edildi. Zaptedilen mevzilerden esir topla mak görülmemiş birşey deihlse de Türkierin şerefijıe olarak şunu da itiraf etmek icab eder ki bılâmu kavemet ve böyle kalabalık bir halde dipçiği havaya kaldırarak teslim olmak Türkierin âdeti de ğildir. Binaenaleyh bu vak'a Türkierin yorulmuş olduklarına alâ met telâkki edildi ve ümide düşül Türk bakımmdan Kcrevizdere muharebesi 1 2 ve 13 temmuzda vuku bulan muharebelere bizım tarafımızdan Kerevızdere muharebesi denilir. Duşman Sığmdere mıntakasında 28 haziranla 5 temmuz arasında yaptıgı son taarruzda sol cenahını ilerletmeğe muvaffak olmuş; fa kat merkez ve sağ cenahı geriye kalmıştı; bunları da ilerletmek için 1 2 temmuzda taarruza karar verdi. Bu taarruz Kerevizdere membaından Kirte şosesine kadar uzanan Türk cephesine tevcih edilecek ve bu hareket, iki Fransız fırkasile 52 nci Ingiliz fırkası tarafından yapılacak, daha soldaki Ingiliz kıtaatı da nümayiş ve işgal muharebesi vapacaklardı. lArkast var] Izmir Müddeiıımumi muavinligi Vize Cumhuriyet Müddeiumu misi Orhan Köni, tzmir Vilâyeti Müddeiumumî muavinliğine tayin ed'ilmiştir. Orhan Köni yakında yeni memuriyetine gidecektir. Ken • disine muvaffakiyetler temenni ederiz. Y AVRU M SÜREYYA .KADIKÖY EUGÜNDEN İTİBAREN SENENİN ŞAHESiRİ FRANSIZCA SÖZLÜ Bu akşam MELEK sinemasında Jönprömyelerin en güzeli GARY GRANT, güzeller güzeli ROSİTA MORENO tarafından fransızca sözlü olarak temsil edilen FANTOMAS! FANTOMAS! Dünyanın en meşhur hırsızı, yarından itibaren Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlardlr: Mehmed (Büyükada), Tanaş (Heybeh), Ali Rıza (Sirkeci). Slrrt (Çemberlıtas), Asador (Gedikpaşa). Necati (Cıbalı). Asaf (Şehzadeba^), ^>eref (Âksaray), Erofılos (Samatya), Na zlm (Şehremini), Kemal (Karagüm « Ben bankacilığa 920 senesinde ruk), Merkez (Baklrkby), Arif (Fe basladim. Ilk vazifem Holanda Ban • ner), Yeni Turkiye (Hasköy), Yeni kasinda idi. Bundan sonra Doyçe OriTuran (Kaslmpa^a), Rlza (Beşiktaş), ent Bankta ça'ıştim. 924 yil'nda İş Karaköy (Galata), Dellasuda (Tak Bankasi kuruldu ve kurulusu ile bera • sim), Ertuğrul (Taksim), S. Baronakber bankanin Ankara merkezinde Muyan (Yenisehir), Nargıleciyan (Şişli), hasebei Umumiye Müdürü olarak bu • Saadet (Muvakkithane), Osman Hululundum. 924 yilı kânunuevveünde banm (Söğüdluçeşme), Merkez (Üsküdar kanin tstanbul şubesi açildı ve buraya Iskele basl). ikinci müdür olarak getirildim. 925 yilında da gene tstanbul şubesine müSAGLIK tŞLERÎ dür oldum. Bu vazifem biündiği şekilde iki yıl evve'ine kadar devam etti. O vakit banka Umumî Müdürü bulu İstanbul Fermakologlar Birliği nan Celâl Bayarin Ekonomi Bakanlı Ankarada Sağlık Bakanlığında topğina geçmesi üzerine tş Bankasmm Ulanaı~ak ecza tarifesini kat'î olarak muıtıî Müdür vekili tayin edildim. tesbit ed'ecek olan komisyona bazı Şimdi de bu vazife asaleten uhdeme dileklerde bulunmağa karar ver • veriliyor.» mişlerdri. Farmakologların dılekleri TESEKKÜR Zevcim Yusuf Akçoranm bize verdiği büyük aci miinasebeti'e ona muhabbet ve aîâka gösteren değerli dostlarma ve evlâd gibi sevdiği talebeîerine sonsuz teşekkürlerimi gazeteniz vasıtasile bildirmenizi rica ederlm. Selma Akçora Türk hekimleri toplantısı Türk Ginekoloji kurumu bu a yın toplantısmı 13/3/935 te profesöc Ali Esad Birolun başkanlığı altında yaptı. Bu celsede evvelâ, Dr. Ahmed Asım Onur söz alarak, ameliyat esnasııvda karın içinde u nutulan yabancı cisimlere dair tebligatta bulundu ve mevzuu ile alâ kadar tesrihî müstahzarlar gösterdi. Profesör Ali Esad Birol, löğusalıkta trombpz ve amboli hakkında tebligat yaptı ve simdiye kadar ras geldiği bu cins vak'aları anlattı. Dr. Muzaffer, gebelik ve şeker hastalığından bahsetti. Yapılan münakaşalara, Ali Esad Birol, Ahmed Asım Onur, Orhan Tahsin, Hadi İhsan, Nuri Süleyman, Muzaffer, Behar ve Leontiyadis katıldılar. Şehzadebaşı H İ L Â L sinemasına geliyor TAN İncelik zevk ve neş'e filmi AYRICA: Haftanın en büyük muvaffakiyeti, herkesin sevdiği ve misilsiz bir rağbet kazanan V i VUĞRUNDA A ISTİKLÂL \P 1935 senesinin BEN HÜR'ü Holivud Stii<Kolannın dar gelerek 100 binlerce iigüraDi Sayısız zenginlikleri En güzel kadınlan ile MeVsikada çevrilen w Bu akşam saat 8,45 te TANGOLİTA, sonra AVLANAN filimleri gösterilecektir. GÖNÜL Yarın matinelerden itibaren Bugiin ve bu gece Imtün seanslarda Bu hafta ELHAMRA'da IGARİ BBİR Bütüıt seanslarda 2 film birden İPE Inemasında Türkçe sözlü ve şarkilı " i " " S S E Ü Î S Ş •ap*rfil"iGöriilmemiş bir ihtişam 1 mma Eon M^k, AŞK SlLVıA SIDNEY KRFDKRiC MARCH 2 ' B A S K I N ANNAHELL\ ALBERT PRFfi \ \ Yarın akşam S A R A Y Eski boks şampiyonu G E O R C E S ve büyük artist A R L E T T E Sinemasında C A R P E N T i E R Vereceği büyük GALA MÜSAMERESIINE bir ^abeseri „ diye tavsif ettiği ve SUMER BOSNÂ SEVDALARI Bu akşam : Bütün Istanbul halkı koşacak ve bütün dünya Darüşşafakaya kurban hedyeleri Darüsşafaka müdürlüğündent Darüşsafakaya Operatör M. Kemal, öztürkoğlu tsmet ve Müfid tarafından ikişer, merhume Saliha Bahtiyar namına Aynizade Müdecris Tahsin tarafından bir ve mer hume Saibe namına Amasya meb'usu örjıer Lutfi tarafından bir, merhume Afife namına Hayvan Bot sası Umumî Kâtibi Sami tarafından bir, methum Alâettin namına Avni tarafından bir, merhum Rifat na mına kızı tarafından bir, keza merhume Dürriye namına bir, avukat Cevad Abdürrahim tarafından bir, Fatma ve Fehime tarafından birer, ismini bildirmiven bir zat taı afmdan da iki kurban pönderilmistir. Mekteb müdurlüğünden teşekkür o luaur. Sinemosımn matbuatınm " Sioemanın M A R C H A L b i r fiim. ANNÂBELLA HARRY BAUR PİERRE R. WİLM tarafından ROD SANDORçıpan orkestrası ve DıMı'J RiOViICH lıeyeıi mugannıyensinm iştırakile tems;i edilen tarafından temsil ve G E O R G E S C A R P E N T ı E R ' n i n hayatını, a§k maceralarını tasvir eden enmaUiz ve gayet m ü h i m TOBOGAN Ayrıca : FOX JURNAL MOSKOVA GECELERİ harikuiâde filrami sevredecektır. Yerlerinizi evvelden aldırınız. Filmin büvük kıymetine raâmen fiatlarda zammivat yapılmaınıtır, Telefon : 42851
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog