Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Edebî büyük roroan: 42 Cjokynzu ! da nekadar sempatik kalıyordu. UBaskının beni nasıl can evımden zatmıyalım Pervin benden yüz buvurduğunu anlatabilmek ıçuı bi lamayınca fena halde çarpıidı, boraz bu akrabalarımdan bahsetme zuldu ve o zamandan sonra Itti ğe mecburum. Sevimin geçırmekhadcısını da, İtilâfçısını da bir yate olduğu ölüm tehlikesi karşısm na atarak benimle uğraşmağa başda eski kavgaları, kinleri unutarak ladı. evimi şereflendiren bu grupun reGene o tarihte üstüste ve aileisi Pervindir. Pervin benim küçük den iki zengin ihtiyar ölmüştü. Daamcamm kızıdır. Şimdi aramızuaha onların ölüleri ortada yatarken ki yaş farkınm nekadar arttığını akraba arasmda bir boğuşmadır biimiyorum. Fakat çocukluğumuzbaşiadı. Kurdlar içlerinden biri ölda ben ondan dört yaş büyüktüm. düğü zaman leşini nasıl paylaşa Pervin şımarık, akılh, dedikodumazlar, onu ve birbirlerini dıdik cu bir kızdı. Nedense bana gayet lerlerse bizim akrabalar da öyle sc^uk görünürdü. Bir yaramazlık saç saça baş başa birbirlerini yiyorettiğim zaman evde beni: lardı. Biri ölünün deli, frengili ve Bana bak! Uslu oturmazsan bunak olduğunu ileri süreıek vaPervini sana ahrız ha! siyetnameyi çürütmeğe çalışırken Diye tehdid ederierdi. öteki mirasçılardan birinin öz evBenim yasım on sekiz, onunki lâd olmayıp piç olduğunu ispat için on dörde gelince kız bana başka kapı kapı şahid ve vesika toplu türîü görünmeğe başiadı. yor, mabkeme koridorlarında sılle Bir münasebet^izlik yaptığım tokat doğüşmeler oluyordu. I zaman beni gene Pervini vermekBu kavga iki seneden fazla sürle tehdid etseierdi galiba eskisı kamiışcür. O zamandanberi de bütün dar korkmıyacaktım. Ona geılnce, &ı\e birbirine dargmdır. tabiî huylu huyundan geçmsz, o Ben ne bir yandan, ne öteki yanbeni gene uluorta çekiştirmekte damm. Fakat hepsinden fena halde devam ediyordu. Fakat öteden betiksindiğim ve bunu açık açık yüzriden de kulağıma benimle evîenlerine söylemekten çekinmediğim mek istediğine dair bazı lâkırdılar için o zamandanberi hepsi bana dargındır. Bugün belki yirmi senegei;yorau. denberi ilk defa yüzyüze gelıyor Sürgüne gitmemiş olaydım belki Pervinin gene gözame başka tür duk. îşte bu aksi baskının niçin beni bu kadar berbad ettiğinin selü göründüğü bir bahar gününde bebleri! kendisi yahud akrabalardan biri Pervin benden ümidini kesince tarafından ortaya atılacak bir tekBüyük Muharebede vagon ticare lif bizi pekâlâ karı koca yapabılirti yapmış ve epeyce para kazan di. mış bir iş adamile evlenmiştı. (BuOnunla evlenmek sürgüne git gün hastayı görmeğe gelen me mekten daha mı b, i oiurdu, daha lon şapkalıların biri de o idi.) mı fena; bunu şıir.di kestiremiyePervinin kocasım eskiden de taceğim. Fakat galıba daha fena olurnınm. İşinin çıkarını gayet iyi bidu. len sansar gibi bir heriftir. Avrupadan döndüğüm zaman Tarihini pek hatırlamıyorum; Pervini daha evlenmemiş buldum. cumhuriyetten biraz evvel yahud Ben o vakit, otuz beçe yakıaşıyorsonra Büyük Millet Meclisine de dum. O etraf'arı kırışmağa başla sokulmağa muvaffak olmuştu. Famış gözlerinde derin bir hüzünle kat «huy canın altındadır» derler; yirmi beşi doldurmakta oiauğunu orada da tek durmamış, karışık bir söylüyordu. takım ticaret işlerine girişerek kenPervin o zamcn benimle evlen dlni attırtmcıya kadar uğraşmıştı. meyi haklkaten istecli ve aiuan alPervinin kocası tekrar meb'us seta bir tak'm manevrrJar çevirdı. çilmediğı için o gün bugün devleFakat yazık ki onun bana korku te küskündür. İlk zamanlarda ötevermediği mevsim bir daha dön deberide gazete çıkaracağını, fırkamemek üzere peçmişti. Geçkir.ce ya muhalefet yapacağını söyleyip k'zlarm ibadete yahud kedi köpej|e gezerdi. Fakat yazı yazmak için düştükleri malum! Pervin de polievveîâ yazı yazmayı, sonra ne yat'kaya merak sardırmıştı. Erkek bizacağını bilmek lâzım. Mılitan poçiminde giyinir; o vaktin kad:n litika yapmak için de azçok cesa ları erkek işine pek karışamadık rete ihtiyac vardır... Halbuki Perları için hayır cemiyetierinde ça'.ıvinin kocası cahil olduğu kadar da şır, gazete ve mecmuaların son sa• esveseli ve tabansız bir adamdır. \ hifelerine politika yazıları yszardı. Korkmadan, yorulmadan, yüreğiPervin bu politika merakının bini üzmeden muhalefet yapmak izi birbirimize yakınlaştıracağmı uçin bir çare düşünmüş, namaza başmuyordu. Halbuki ben, hâiâ da öylamıştır. Elinde tesbihile cami cami ledir o ya, politikacı kadmdan hiç gezer; tersine çevrilecek kasketi hoşlanmazdım. Evlerine lokantaolmadığı için melon şapkasile i dan yemek gelir, söküklerini £Ünmamlann ta arkasmda namaza dudelikçi işçi kızlar diker, çocukları rur ve böylelikle hükumete kafa salya sümük içinde ortada dolasırtuttuğur.u zanneder. ken yakasmda rozetle nümayişlere, toplantılara koşan cemiyetçi Birbirimizi görmediğimiz bu kadından da öylc. yirmi sene içinde Pervinin duıup Pervin bacak brcak üstüne atadinlenrneden benimle uğraştığını, rak, duda&mda uyuz bir hanım siönüne gelene beni çekiştirdiğini garasile, İttihadcı İtüâfçı d^dikoişitmiştim. Ben bunları haber al dularına girişrr.eğe kalktıkça vüdıkça ellerimi uğuşturur«<revirniz, cudümde böcek geziyor gibi so köyümüz ayrı iken Pervin beni bu ğuk soğuk bir şeyler kıpırdar.ır; kadar rahatsız ediyor. Ya Allah eyüzünü görÜD kızmamek için basirgesin kedi ile çuvala girer gibi şımı bir yandan bir yana çevirir onunla evbark olsaydım nereye dim. kaçardım?» diye keyifli keyifli Bu huysuz kızın yaşça old'j^u gülerdim. gibi kafaca da bu kadar kemale erBugünkü vak'adan sonra gül meden evvel yaptığı komşu ve akmek sırası galiba ona geliyordu. [Arkası var] raba dedikoduları bunların yanm Şehir ve lV8emleket Maberleri = = J Cumhuriyet j Sîyasîicmal îngiliz Hariciye Nazırı Berline gidiyor 20 Mart 14 Yazan: Reşad Kuri Güntekin Eski Posta müdürü Lîse imtihanları nün muhakemesi Fakültelere girmek Dlin Birindcezada şah^îer dinlendi çok gücîesiyor O'ta okuüarda ve liselerde bu seneki mezuniyet ve suııf geçme imtihanları yeni yoklama talim?t namesi mucibJnce yapılacaktır. Bakalorya usulü kaldınlmıstır. Lise lerde mezuniyet imtihanları iki sekilde yapılacak ve bu sene iki sınıf talebe mezun olacaktır. Bu sınıf . lardan birisi yalnız mezun olacaktrr. Bunlar yüksek okullara ve Ünivers'te fakültelerine giremiyecek lerdir. \ Mülâkatlar kraliçesi matbaamızda Eski Posta, Telgraf ve Telefon iımum müdürü Fahri, Telgraf tş • leri müdürü thsan Cemal ve arka • daşları hakkında Ankara asliye ceza mahkemesinde devam eden muhakeme sırasında İstanbuld'a bulunan bazı kimseleı in de fahid sıfatile ve istinabe yolile malumatlanna müracaat edilmesine karar veril misti. Fakültelere devam için ayrıca bir Dün Birinciceza mahkemasinde olgunluk imtihanı geçirileccktir. Londra sefiri Fethinin kayinpederi Geçen sene bakalorya imtihan • tjmail Hakkı, Telefon şirketi mü larına girip te muvaffak oîamıvan dürü Anderson, Elektrik şirketi mütalebenin müktesep hakları baki kadürü Hanses, Şurayi Devlet MaUye dairesi eski reisi Nuri ve banger lacaktır. Yalnız bu talebe eski ta • llyaskonun malumatları alınmıştır. limatnameye göre imtihanlara girmek istedikleri takdirde bu ayın Telefon şirketi malî encümeninin azaları bulunan bu zevata istinabe sonuna kadar merbut bulund'uklaırı varakasında üç sual tevcih edilmek okullar müdürlüklerine istida veretedir. rek bu isteklerini bildireceklecdir. : Bi» inci «ualde: 17 ağustos 932 Bild rmezlerse, yeni talimatname tarihinde toplanan malî encümen şartlarını kabul etmiş addedile içtimaınd'a Telefon şirketi umum cekle dir. Yeni talimatname muci müdürü Duglas Vatsonun bu zeva • bince yüksek mekteblere veya Üta Ankaradaki te<ebbüsleri hak • niversite fakültelerine devam ede kında ne gibi izahat verdiği; cek talebeler muhakkak hem meİkinci sualde: O zamanki Posta, zuniyet, hem de olgunluk imtihanTelgraf ve Telefon umum müdürü larını geçireceklerdir. Fahri ile temasları hakkında neler Hususi okullar talimatnamesi söylediği? Hususî okujiard'an ve ecnebi e • Uçüncü sualde de: thsan Cemalkalliyet mektebleıinden istiven o den ne şekilde bahsettigi sorul • ktlrlar mezuniyet ve olgunluk im maktadır. tihanlanna girebileceklerdir. Fa Bu suallere cevab verenlerden Elektrik şirketi müdürü Hanses, ez • kat bu talebelerin imtihanları res • cümle şunları söyledi: mî liselerde yapılacaktır. « Duglas Vatson, Ankaradakî Hususî okullara ve ecnebi ekaltemaslarından sonra tstanbula gelliyet mekteblerine dair bir talimatdi. Malî encümenin bahsedilen iç • name hazırîanmaktadır. Talimat timaında Posta ve Telgraf idaresile name yakında alâkadarlara bildlrivaki olan temaslarına aid intıba lecektir. ları anlattı. Bunları şimdi hatırlıyamıyoı um. Maamaf ih, encümenin o günkü içtima zaptında mevcuddur. Yalnız aklımda kalan şudur ki, Vatson, Ankarada Posta, Telgraf u • mum müdürü Fahriyi gördüğünü, aralarında bir hayli münakaşa ol d'uğunu, sirketin tekliflerini kabul ettirmek için çok müşkülât çektiğiH?ıîran 934 tarihinden ikincikânun ni söyledi. thsan Cemalden bahset • 935 tarihine kadar sekiz ay için neşre • medi. thsan Cemalin Avrupaya se • dîlen istatistik'ere göıe, Inhisarlar 1 yahat edeceği söyleniyordu. Bu vedaresin'n bu mtiddet zarfindaki satissile ile ismi geçti.» ları kiymet iliharile 35,579,927 lira • Encümen azasından Nuri de şundır. Bunnn 24,124,223 lirası tütün, ları söyledi: 3,279,743 lirasi soma, 004,291 lirası < Vatson, o günkü içttmada ispirto, 1,573,192 lirası içki, 5,593,473 Aeıkaradaki temaslarından bahset» lirası da tuz sa'.îşına aiddir. Bu sekiz ti. Maliye Vekâletinin altın esasını ay zarfinca tütün fabrikalarintia kabul etmediğini, halbuki bu mua7,370,308 k:lo im?lât olmustur. 1933 melenin haksız olduğunu, netice senesinin ayni aylarlndaki imalât nin Başvekâlete bildirildiğini an • 8,043,183 kilo idi. lattığını zannediyorum. thsan Ce • Bu sene yaprak tütün ibracatmda mald'en bahsolunmadı.» geçen ser.e^en bir m'lyon küoya ya Banger tlyasko da bilhassa şunkm bir faz'a'ık vardır. Gene bu sekiz ları anlattı: « Vatson, Ankarada bulun ay zarfmda înh'sarlarin müskirat fabrika'arile onun nîrnina çalı^an hususî duğu sırada Posta ve Telgraf ida resile temas ettiğini, idare ile çir fabrikalar tar?.fmdan 1,452,473 küo soma, 810,540 kilo ispirto, 724,621 ket arasmda mevcud ihtilâfın Şukilo rakı, 61.34S kilo konyak, 52,722 rayi Devlete havale edilmesini idakilo likör, 422,020 kilo şarab, 6,300 reden rica ettiğini söylemlşti.» Diğer çahidler de ayni şekilde kilo votka yapUmiştir. Sekîz ay içinde 5,893,478 lira kiymalumatları olduğunu söylediler. metinde 92,317,759 kiîo tuz satıl • tstinabe varakasımn Ankara ceza mişttr. Mem!ekelin muhtelif yer!erin mahkemesine gönderilmesine karar verildi. de satrlan tuzun kilo itibari'e vasatî satiş fiati 6 kuruş 38 santimdir. ÜNİVERSİTEDE Ayni aylar zsrfmdaki tuz istihsalâ timiz ise 178,067,172 küodur. Geçen sene haziran kânunusani içinde istihÜniversite fakültelerine devam salât 147,356,724 kilo idi. Bu sene iseden talebeye mahsus olmak üzere tihsalâtmda 3 mi'yon küsur kibluk bir kabul edilen kasketler dağıtılmağa fazlalık vardır. 8 ay zarfmda ihraç obaşlanmıştır. Yeni Tcastetler lâci lunan tuzlu ba'ık, peynir ve zeytin i verd kenarları kıırmızı şeridli ve ön çin 1513 numaralı kanun mucibince taraflaıı d"a vizyerlidir. Vizyerin 35,249 lira prim veriîmistir. üst tarafmda beyaz bir kurd res Temmuz 934 ten ikincikânun 935 mi vardır. Kız talebe de ayni kas tarihine kadar 7 ay içinde mem'e'tet keti tasıyacaktır. te barut satişi 1,079,942 lirayı bul mustur. Inhisarlar geîiri Son 8 aycla 35579,927 lirayı buldu Yeni kasketler dağıtıhyor Hukuk talebesinin tetkikleri tstanbul Hukuk Fakültesi ikinci sınıf talebesi dün öğleden sonra iktısad profesörü Röpke ile birlkite Süreyya Paşa fabrikalarına gide rek tetkikatta bulunmuşlard:r. Fakülteli gencler yakında Yalovaya giderek Atatürkün çiftliğinde ekonomik tetkikatta bulunacaklard*ır. ŞEHÎR İŞLERİ Otobüs servisîeri Belediye Boğaziçine işliyecek otobüsler için yeni bir tarife hazırlıyacak ve diğer mmtakalara işliyen otobüslecin seivisleri de tanzim edile<:ektir. Belediye otobüs »eferlerînin kendi tarafmdan işletilmesi için de tctkiklere başlamıştır. Şimd'i şehir dahilinde 6 otobüs servisi vaı.dır. Işliyen otobüslerin dörtte beş nisbeti hususî eşhas elinde bulunmaktadır. Diğer biri de Tramvay {irketin dedir. Gayrimübadillerin istihkakları arasinda olan bezı varidat membalarinin kendilerine tahsisini temin etmek üzere Gayrimübadiller kurumu hükumete müracaat edecektir. Kurum reisi Hüsnü, idare heyetinden Gene • ral Halid ve Genel Kâtib Şehabdan mürekkeb olan bu heyet Ar.karaya giderek bu iş için Maliye Bakanlı ğile temas edecektir. Hilâüahmer genclik teşkiitının Gdyriırübadiller heyeti tji^yor hayırlı faaüyeti Dahiliye Vekâletinden Vilâyete gelen bir mektubda Hilâliahmer genclik teşkilâtının faaliyeti v« bu teşkilâta dajıil mekteblerdeki ço cuklann aralarında, Marmara fe • lâkctzed'elerine üç bin lira kadar bîr para toplamış olduklan kayde dilerek bu teşkilâtın tevsii hakkın • da daha parlak neticeler almman miimkün olacağı cihetle bu husus « ta Vilâyetin azamî faaliyet göstermesi istenilmektedir. lmanya Versay muahedesinin askerî ahkâmını şimdiye kadar filen ve son defa da resmen ve kat'iyyen hükümden iskat ettikten sonra tahaddüs e den yeni vaziyet karşısında büyük Bayram münasebetile tstanbula gel; devletler ya harbetmek yahud Alm ş olan Ekonomi Bakanlığı basmüramanya ile dostane müzakere ct • viri doktor Von der Porten bugün Anmek şıklarından birini kabul etmek karaya dönecektir. Başmüşavir Avru mecburiyetinde kalmışlardı. Bu panin ve Almanyanin en meşhur sa nayi teşkilâtçiîanndan biri o!arak ta • devletlerin başmda bulunan In ninmiş muktedir bir şahsiyettir. giltere biran bile tereddüd etmekBundan başka Almanyanin Uluslar sizin müzakere şıkkını kabul etti. Kurumundan ayrildığı tarihe kadar ULondra kabinesi Berline alelu luslararası Mesai bürosunc^a A'manyasul ve sudan bir protesto notası yi temsil eden profesör Vegard Eko gönderdikten sonra Sir Con Saynomi Bakanlığı İş bürosu müsavirliğimonun Berline gitmesi için evvelne, doktor Oppenstein de hayat pahace tayin edilen tarihte ve karar lıhğı endekslerini ve Türk sanayiinin laştırılan esaslar üzerinde müzavaziyetini tesbit edecek olan teknik kerenin yapıl:p yapılmıyacağını bür'nım başina getirümiştir. sordu. Almanya hükumeti müspet Malive Bakanlığı da Fransanm Moscevab verdiğinden îngiliz Hariciye kova elçisi Alphandın oğlu Herve Alphandı vergi kanunlariîe vergi sistem Nazırının Berline gitmesine artık lerlni tetkik etmek üzere getirtmişti. bir mâni kalmamıştır. Gene Fransiz mütehassisi 9 aydanberi İngilterenin Italya ve Sovyet çalişmakta olup ilk raporunu Bakan Rusya şöyle dursun, Fransa hükulığa vermNtir. Yakmda ikinci raporumetüe dahi dan:şmaksızın Almannu da takdim edecektir. ya ile Versay muahedesini kendi Maliye Bakanlğı iki Fransiz müte başına fesheylemesine rağmen mühassisi daha celbetmiştir. Fransiz Ma zakereye karar vermesi Fransiz liye Bakanlığı tarafmdsn seçiîen bu matbuatı tarafından bozgunculuk mütehassislardan biri Mac para islerile hazinenin vazîyeti hakkmda bir ra hareketi şeklinde karşıîanmış ve por hazırlamaktadir. tkinci müte'iasfis Pariste çok derin inkisarı hayal ve Ticharles ise umum varidat'ar hakkmteessür uyandırmıştır. da bir raaor hazirliyacaktir. Fransa başına bütün devletleri toplıyarak Almanya hükumetini KÜLTÜR lŞLERt müştereken ve müttehiden protesto etmek ve Almanyayı muayyen bir müddet zarfında yola gelmeğe Ecnebi ve ekalliyet mekteblerindavet etmek ve kabul etmediği deki ilk okul hocaları Kültür mütakdirde Cemiyeti Akvama müra dürlüğiine çağırılarak senrı tedrisicaat ederek bunun vasıtasi'e Ce ye nihayetrnde meslekî bazı decs miyeti Akvam misakında mevcud Icrden imtihan gerirecekleri ken sarih ahkama tevfikan Almanyaya dilerine bildirilmistir. karşı evvelâ iktısadî ve sonra da silâh kuvvetile bir cebir ve tazyik Kıdem zamTiı ve makam tahsi siyaseti kullanmak istiyordu. satlaı ının kald'ırılması üzerine başCemiyeti Akvamın bu tarzı hsmuallimlerin ve ilk tedrisat mü • reketi şüphesiz bir harbe müncer fettişlerinin alâkadar makamlara oiurdu. Devletlerin böyle kahir bir müracaatlerde bulunduklarını bi! ekseriyetile yapılacak tazyik ve dirmitik. Muallimler Birliği önü şiddet karşısında Almanyamn bilmüzdeki pazar günü bir kon?re akhassa bugünkü askerî ve havaî tederek bu mesele hakkında bir karar verec?ktir. Kongreve bütün tensik devresinde uzun müddet muallimler i«tirak edecekt;r. mukavemet etmesine imkân yoktu. Fakat ne de olsa kan döküle cek, yeni silâhların ve bahusus zehirli gazlerin yapacağı tahribat ö"ümüzdeki cuma günü nevruzgalib milletlere dahi pek ağıra mal dur. Bu münasebetle tran konsolosolrcaktı. hanesinde bir resmi kabul yapıîa İngiliz efkârı umumiyesi ise öcak, konsolos Ferruh Han tran kotedenberi böyle bir harbe tek bir lon'sinin tebrikletini kabul ede • Îngiliz neferinin iştirak etmesine cektir. şiddetle muhalif olduğundan Mak : donald kabinesi hiç vakit kaybetmeksizin Almanya ile müzakere Ankaradan akşam gaze'.slerine yolunu tutmuştur. Diğer devletler verilen bir haberde tzmir Valisi Kâde ister istemez İngilterenin yoluzım:n münhal Bir.'nci Umum Müfettişl'ğe tayininden bahsedildiği oil nu tutacaklardır. Binaenaleyh Aldirijmektedir. manyanin, Sovyet Rusyanın as kerî ve havaî kuvvetlerinin artırılmasını bahane ederek ordusunu Bayramı geçirmek üzere lıtan dünyanm en büyük daimî askerî bula gelen İktısad Bakanı Celâl kuvveti haline getirmek için aldıBayarla Maliye Bakam Fuad Aşj • ğı tedbirlerin derhal bir harbi in ralı d*ün akşamki ekspresle Ankatac eylemesi tehlikesi, Ingiltere raya dönmüşleı dir. Nafıa Bakanı nin uzlaşmak ve sulhu muhafaza Ali Çetinkaya da cuma günü An karaya dönecektir. etmek gayesini güden siyasetile bertaraf olmustur. Muharrem Feyzt TOGAY Beynelmilel kadınlar kongresi için basilacak pullarm kalıblan Darp VÎLÂYETTE hanede hazırlanamiyaca^indan mevcud pullar üzerine sürsaj ysvrüması ih • timali vardır. Tetkik ettirilen iktısad isleri Maliye mütehassıs'arı rapor hazırlıyorîar A lmtih?n edüecsk hocalar Muallimlerin topfantısı Nevruz bayramı Birjnci Umum îV5üfett*^! k Giden Bakanlar Kadınlar kcnnresi pul'arı Metr.'s çiitliginde atış ta!m!eri Metris Endaht mektebi müdurlüğünden tstanbul Vilâyetine gelen bir tezkerede mekteb talebesinin endaht talimlerine başlıyacağı cihetle bu mıntakaya kimsenin girmemesi istenilmekte ve bazı çobanlarm farkına varmıyarak girip kazaya sebebiyet verdikleri kaydedilerek broun önüne geçilmesi istenilmektediır. POLlSDE ECNEBÎ MEHAFİLDE Metresîni vurdu Dün Cibalide Üsküplü caddeslnde 29 numaıral evde oturan koltuk» çu Muzaffer, meiresi Nimeti bi • çakla iki yerinden yaralamış ve polisler tarafından yakalanarak Aded':'mi«tir. 400 gezg;n geldi Alman bandıralı General Von Steuben vapurile dün sabah şehri mize 400 kadar gezgin gelmirtir. Seyyahlar öğleden evvel şehri gezmiş<ler,öğle yemeğini vapurda ye dikten sonra müzeleri ziyaret etmişlerdir. Vapur bugün Yunanistana gidecektir. LÎMANDA Et ucuzluğu ve ihtikâr Kurban bayrammda birçok ev lerde kurban kesilmesi ve artan koyunlar:cı piyasaya sevkedilmesinden dolayı et fiatinde birdenbire duşüklük husule gelmiştir, Kuzu ve koyun eti otuz beş kut uşa satıl maktadır. Maamafih Mezbahada esnafa etin kilosu 20 kuru;a kadar verilmektedir. Şu vaziyet îstan bulda bir et ihtikârı olduğunu meydana çıkarmaktadur. Yeni rıhtımlar Ş?h!rmizde bulunan Daniz Müs te«an Sadettin, burada, yaptırıla cajc olan yeni rıhtımlar iş'le meşgul bulunmaktadır. Köprü Sarayburnu ve Galata Fınd'ıklı arasmda yeniden rıhtım yapılacak sahalar tesbit edilmiş ve buralarda sondaj ve iskandil ameliyelei"i yapılmıtır. Şimdi Fabrika ve Havuzlar Mü • dürlüğünde alâkadar mütehassis • lar tarafından yeni rıhtımlann proiesi haziklarunaktadır. Cumhuriyet Nüshası 5 Kurustur JTürkiye Senelik 1400 Kr. 1700 Kr. Alt. aylık 750 1450 Üç aylık 400 800 Bir aylık 150 yoktur Kayzerin torunu şehrimizde Memleketimiz hakkındaki intıbal arını yazdığımız, tanınmış tngiliz gazetecilerinden «Mülâkatlar kraliçesi» Mis Betti Ross dün, matbaamıx& gelerek meslektaşlarile uzunboylu görüfmüş ve müessesemizi gezmistir. Mis Ross, Türkiyede gördüğü terakki eserlerinden ve hüsnü kabulden fevkalâde mütehassis bulunduğunu teyid edeı ek, bu>ad'an kolay ayrılamıyacak kadar memîeketlmizi sevdiğlni ve yarın Bursaya gidlp oradan Ukrar tstanbula döneceğini söylem'tlr. Resim, tngiliz maslek . taşı arkadaşlarunızla beraber <Cumhuriyet» bahçesinde gösteriyor. Eski Alman tmparatoru Kayzer Vilhelmin torunu dün limanımıza gelen Geneı al Von Steuben vapurile Istanbuîa gelmiş ve şehri gezmiştir. Kayserin torunu mütenekkiren gezdiği için gazetecilcrle görüsmek istememiş, resmini de çektirmernijtir. şeraitl» için Hariç i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog