Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

I Hayat Ansiklopedisi ıncı cuzu çıktı 75 îl 0070 ÎSTANBUL CAĞALOĞLU r ı t m a p f o e i 9 Maı»t I SBflG NO. 0 0 f O Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet, tstanbuı . posta kutusu: tstanbul. No, 248 v l i n i a r i c S ı C. moX\ I Teıelon Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrir beyetl: 24298, îdare ye matbaa kısmlle Matbaacıîık ve Neşrlyat şirketi 24299 24290. urı Kitabcılardan arayımz. Beşinci Kurultay dün toplandı Ulu Onder Kamâl Atatürk gene Reisicumhurluğa seçildi, Kabine istifa etti ve yeni hükumeti de kıymetli Başbakanımız Ismet Inönü kurdu Millet Meclisinin açılışı Büyük Başbuğ tekrar ulus fevkalâde heyecanlı oldıı Başbuğluğuna seçilirken... Başkanlığa Mustafa Abdülhalik seçildi Saylav, dinleyici ve sefir herkes bir yürek kesilerek tarihin tlk defa kadm saylavların da iştirak ve Türk milletinin ulu evlâdmı alkishyordu, Atatürk başkanlık kürsüsüne gelerek bir nutuk söyledi ve and içti ettiği bu tarihî celse baştan sona « Kamutayın Ankara 1 •ayın üyeleri, (Telefonla) kadar hararetle geçti Kamutayça* Bugün beşinci Büyük Millet Meclisinde Re isicumhur seçi mi yapıldı ve Büyük önder Kamâl Atatürk dördüncu defa olarak Türk milletinin baş • kanlığına inti hab edildi. Dünkü Mil let Meclisinin ikinci celsesin de seçime baş • landı. Tayini esamî ile reyler toplandı. Do kuz kişilik bir heyet reyleri tasnif ederek neticeyi riyase te verdi. Baş kan Musta fa Abdülhalik; 386 rey ve it tifakla bütün azanın reylerini Kamâl Atatür ke verdiklerini söyledi ve salond bir alkış tufanı koptu. And içildikten sonra Divanı Riyaset intihabı yapıldı Kadın saylavlar çok mütevazı davranıyorlardı Yeni Mecliı Baskam Abdülhalik Mastafa Ankara 1 (Telefonla) Bugiia Ankara gene tarihî ve sayılı günle rinden birini daha yaşadı. Saat 12 ye doğru Atatürkün geçeceği yollarda ve Meclis etrafinda toplanmağa başlıyan halk, en büyüğünü gör • mek ve alkı;lamak için bütün he • yecanile MeclUin. dağılmasma kadar bekledi ve ona en candan bagldığı bu vesile ile de gö»terdi. Meclisin kalabalığı Saat birden itibaren Meclis bahçesinde toplanan halk, Meclis bi • nasına biran evvel girmek için her tanıdığı sayiavdan kart istiyor ve çırpınıyocdu. Meclis kapılanm tutan polisler ikide birde su sozlerle karsılaşı • yordu: Efendim kartraız? saylavının bayı. Saat bir buçukta bütün samiin yerleri, ekseriyeti kadınlar olmak üzere dolmu$tu. teni Meclisin açtlış intıbalartndan: Yukarıda solda kadın saylavlar.mız bir arada, aşağıda erkek saylavlardan bir kısmı Meclise girerken, sağda kadın saylavlardan Seniha, solda Turkân Meclis kapınnda racoğlu da annesine bir iskemle bula And içme merasimi bilmek için sağa sola ko^uyordu. tlk andı Ali Çetinkaya içti. Bunu kadın meb'uslardan Mebrure Gönenç Celse açtlıyor takib etti ve çok a!ki;landı. EkalliyetSaat ikide Hasan Trabzon nizam • lerden doktor Tabtas da ekalliyetler nameye göre en yaşlı zat tarafindan arasinda ük andı içmek bahtiyarhğina celsenîn açilacağinı söyledi. Abdülhak kavustu. Hâmid Mecliste olmadığmdan Necib Asim riyaset mevkiine geldi, kisa bir Yemin edüirken Meclis bütün ka iki sözle teşekkür ederek yemine bajdinlan bilâistisna alkishyordu. lanacağini söyledi. (Arkası dördüncu sahifede) ıiMiııınııııııııııııııııııtıııııııtıııııtııııtııııiııııııııııiMiııııııııınıııtıııiMitıırıiııııiıııı<tııııı>ıııııııııınıııiHtııiııııııııııııııııııııııııiııııııııiııııiMitiınn Kamâl Atatürk fir herkes bir yürek kesilerek ta rihin ve Türk milletinin bu ulu evlâdmı uzun uzun, candan ve gönülden alkışladı. Atatürk dakikalarca süren al kışlar arasinda başkanlık yerine geçerek aşağıdaki nutuklarile and içmişlerdir: Meclit koridorlarında Meclis koridorlarında sık sık eski seylavlann birbirlerine sanldıgı, birbirlerini tebrik ettikleri, eskflerm yenilere Meclis binası hakkında izahat verdikleri görülüyocdu. llk acamilikle ve kalabalıktan şaşırmıs b * a yeni saylavlarla, kadın say • lavlar nazari dikkati celbediyor • du. Hatta bir aralık bir saylav salonda samiin içine karışarak bir yere otnrmustu, tesrifat memurlannın hatvlatmalan üzerine kendi ye • rine geçmesi hos gülüçmeleri mu • cib oldu. Kabine istifa etti Kamâl Atatürk Meclise gelip yemin edeceklerinden celse birkaç dakika tatil edildi. Saylavlar ve sa miin heyecan içinde idi. Biraz sonra Atatürk salona girdi. Herkes ayağa kalktı, saylav, dinleyici ve se beni bu seçim devresi için de, Cumurluk Baş kanlıgına seçmek yönile, yüksek Türk ulutu «hna, göstermif olduğunuz buyiik güvenden dola • yı, egilerek, hepinize «aygüarv rru sunanm. * «Reisicum • hur sıfatile cumhuriyetm kanunlanna ve hakimH veti milliye esaslanna riayet ve bunlan müdafaa, Türk milleti nin saadetine »adikane ve bütün kuvvetimle sar • fı mesai, Türk devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali çiddetle men , Turkiyenin şan ve çerefîni vikaye ve flâya re deruhde ettiğim vazifenin icaba • bna hasn nefsetmekten ayrümıyacağıma namusum üzerine soz veririm.» Bayanlar, baylar, Bu içtiğim andla, uzerime aldığun onurlu ödevin kuUâl olduğu İArkası üçuncü sahtfede) ııııınuıııııîiMrMiMMnııııımıiMHinmniHiMiıımnHnınnııiMiMiımıınınınıınıınııııınııumııııımiHiııııiHiıtıııınnnnnıınmınıroımmHMl Yeni Kabineyi gene İsmet Inönü kurdu Millî Müdafaa Vekilliğini sabık Millet Meclisi Başkanımız General Kâzım Ozalp deruhde etmiştir Kamâl Atatürke ve Türk ulusuna kutlu olsun Dün akfam bir yandan Ankara telefonlarile radyolar, Büyük ö n der Kamâl Atatürkün Beşinci Ku nıltay tarafindan ittifakla ve alklş larla Cumhurreisliğine seçildiğini müjdelerken diğer yandan da lstanbul ufuklarinl inleten selâm toplarlnln sevinçli yaylimlari bu seçimi kutluluyordu. Beşinci Kurultay da selefleri gibi, ilk iş olarak memleketi kurtaran, inkllâbl basaran, cumhuriyeti kuran Büyük önder ve Ulu Başbuğu, Cunıhurreisliğine seçmekle bütün bir milletin tek bir yürek gibi ileri surdüğü bir isteği yerine gçtirmiştır. , "Dün, Türk kadinl da, ilk defa, Kurultayda reyini kullânmls ve îlk" reyini, kendisıni karanllklardan kurtarlp erkekle ayni mevkie çlkaran Büyük Şefin Cumhurreisliğine tek rar intihabı gibi şerefli bir vazife nin ifasl için vermiştir. Bütün saylavlar, dun, Onu tekrar başimlzin üstündeki yüce mevkiine seçerlerken milletin Atatürke karşl duyduğu sonsuz şükran ve minnet borcunu ödemişler, kadln saylavlar ise Kurultayda ilk reylerini Büyük Başbuğ için vermekle ayrlca Türk kadlnllğlnin şükran ve minnet duvgularinl ifade etmişlerdir. Bu uğurlu seçim Kamâl Atatürke de, Türk milletine de kutlu olsun. G. Saray Fenerbahçeyi dün 40 mağlub etti Galatasaraylılar her iki devrede ikişer gol attılar, şampiyonluk için bir daha karşılaşacaklar Kadın saylavlarımızın tevazua Kadm saylavlar her nedense kendilerine verilen bu saylavlık hak Innın karşısında hâlâ çekingen g&rünüyorlar ve salonun en aeka sı • ralannda oturmağı tercih ederek yüksek tevazn gösteriyorlardu Kadlfa saylavlar arasmda en çok na«an dikkati celbeden Ankara saylav» Satı kadın lâciverd bir tayyör giymiş, beyaz yakalı bir gömlek üzerine siyah bir kravat takmif, yanmdakilerle köyü hakkında konuşuyjrdu. Müstakil saykvlardan General Refet hemen Ön sirada kürsünün karşı • sinda yer almiştı. Saat ikiye çeyrek ka» la Reisicunhur locasmm sağmdaki locada AUtürkün kizkardesi Makbule ve nvvallim Afet, biraz sonra da Rei sicumhur locasmda Büyük Erkânihar • biye Rei» Maresal Fevzi göründüler. Sfifera localartnda da göze çarpacak bir kalabalık vardi. Biraz Stede tzmir saylavl Hasan Ali, müdiri umumfliğinden kalma bir itiyadla riyaset kürsüsünün sağindaki devlet memurlannın oturduğu mahal • de yer aJUyor, Adliye Bakam Şiikrü Sa L General îttnet înonik Ankara 1 (Telefonla) Büyük Millet Meclisinin ikinci celsesinde Reisicumhuır seçildikten sonra celse yirmi dakika tatil edildl. Uçüncü cetse saat 7 de Mustafa Abdülhalikin riyasetinde toplandı. Ba# • Sasvekilimiz Yeni Millî Müdaf aa Vekilimiz Ceneral Kâzım Ozalp kan, Reisicumhurdan iki tezkere gel • diğini ve okunacağmı söyledi. BirİRCİ tezkere Reisicumhur intihabı dolayisile Basvekü l&met tnönünün istifa ettiği ve yeni hükumetin teşekkü Urkast üçüncu sahifede) Tehlikeli bir Galatasaray hücumunu heyecanla seyreden seyirciler: Ya gevinçten ya endişeden bağıran bir kulîibcü kadın Lik maçlarının en raühimlerin den biri olan Galatasaray Fenerbahçe müsabakası dün Fenerbah çe setadyomunda yapılmıstır. Ha vactın güzelliği ve bu maçın husu siyeti, Fener stadına şimdiye ka dar görülmiyen bir »eyirci kalaba lığı toplamıstı. Istanbul sampiyo • nunu tayin edecek tnahiyette olan bu maçı, Galatasarayın kazanma sına pek az ihtimal veriliyordu. Fenerbahçe takımının son maçlarda gösterdiği muvaffakiyet ve GalataUrkan beşiruH tahifedei
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog