Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

19 Mart 1935 Camhuriyet Devlet Demiryollan ve limanları işletmesi umum idaresi ilânları Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 30 grup malzeme hizalarında yazılı tarih ve gün ve saatlerde her grup ayn ayrı ihale edilmek üzere açık eksiltme ile Haydarpaşa 1 inci İşletme Komİ8yonu tarafından satın ahnacaktır. Bu işe girmek istiyenîerin her gurupta yazılı malzemenin muhammen bedelîne göre muvakkat teminatlarını Haydarpaşa veznesine yatırarak alacakları makbuz ile kanunun tayin ettiğî vesikaları ve kanunun dördüncü maddesi mucibînce işe girmeğe mânii kanunisi bulunmadığına dair beyanname ile eksiltme günü saatine kadar Komisyon Reisliğine müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa gar binası dahilindeki Ko • (1050) misyondan parasız olarak verilecektir. 1 260 kg. Moskof taşı, 600 kg. adi soda, İhale günleri 40 kutu Vim, Sim nam ve evsafta parlatıcı tozundan ibaret üç kalem malzemenin muhammen bedeli 150 Iira :3 60 kuruş ve muvakkat teminatı 11 Iira 29 kuruştur. 2 2900 kg. göztaşı muhammen bedeli 406 Iira ve muvakkat teminatı 30 Iira 45 kuruştur. 3 7000 kilo Dekistirin muhammen bedeli 2170 Iira ve muvakkat teminatı 162 Iira 75 kuruştur. 4 450 kg. Plombajin, 160 kg. Grafit (Conta için) ten ibaret iki kalem malzemenin muhammen bedeli 188 lira 30 kuruş ve muvakkat teminatı 14 lira 12 kuruştur. 5 150 aded çamaşır çividi, 535 kg. vernik kopelden ibaret iki kalem mal zemenin muhammen bedeli 548 lira 70 kuruş ve muvakkat teminatı 41 lira 15 kuruştur. 6 2 damacana hamizi kibrit muham • men bedeli 40 lira ve muvakkat te • minatı 3 firadır. 7 1600 kg. Asitfinik (helâlar için) muhammen bedeli 240 lira ve muvak • kat teminatı 18 liradır. 8 0,48 M2 Arnevu cam, 30 aded duble buzlu camdan ibaret iki kalem mal • zemenin muhammen bedeîi 75 lira 19 kuruş ve muvakkat teminatı 5 lira 64 kuruştur. 9 600 aded müstatil kırmîzi kinlmaz cam (keşit fenerleri için) muham men bedeli 90 lira ve muvakkat te minatı 6 lira 75 kuru«tur. 1 0 7 5 aded çift meme 15 îitrelik, 200 aded vagon şamdanı şişesi, ,20 aded su cenderesi fener haznesinden iba ret 3 kalem malzemenin muhammen bedeli 70 Iira 75 kuruş ve muvakkat • teminatı 5 Iira 31 kuruştur. 11 150 aded teneke levha 0,70X710X510 muhammen bedeli 85 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 6 Iira 41 kuruştur. 12 1150kg. kurşun levha (muhteîif eb'adda) muhammen bedeli 335 lira ve muvakkat teminatı 25 Iira 12 kuruştur. 13 700 kg. alh köşe demir, 8506 ksr. muh telif eb'adda yuvarlak demir, 500 kg. lâma demiri, 1 aded demir levha, 800 kg. mflsavi köşs demirinden ibaret 5 kalem malzemenin muhammen bedeli 859 fira 35 kuruş ve muvakkat temi • natı 64 Iira 45 kuruştur. 14 10 aded galvanize saç muhammen bedeli 56 lira 30 kuruş ve muvakkat te • minatı 4 lira 22 kuruştur. 15 100 rulo galvanize dikenli tel muhammen bedefi 307 lira ve muvakkat te minatı 23 lira 02 kuruştur. 16 1 aded emme ve terfi tulumbası, 2 aded emme basma el tulumbası, 7 a ded muhtelif eb'adda tek tesirli emme mahrutî tulumbadan ibaret 3 kalem malzemenin muhammen bedeli 116 lira 24 kuruş ve muvakkat teminatı 8 lira 72 kurustur. 17 50 kg. demir ve çelik icin ivi cins elektrot muhammen bedeli 44 lira ve muvakkat teminatı 3 lira 30 kuruştur. 18 10 aded duvar saati rakkas yayı bir kutu saatçi delik zımbası, bir aded sa • atçi pertavsızi. 19 kalem muhtelif eb'adda ve şekilde saaçti eğesinden ibaret 4 kalem malzemenin muham • men bedeli 9 lira 12 kuruş ve muvak kat teminstı 68 kuruştur. 19 12 aded helâ su hazinesi zinciri, 10 aded alafranga aptesanesi su hazi nesi şamandırası, 10 aded aptesane sifonu, 5 aded porselen idrarlık (Lojman için) 2 aded termosifon musIuŞu, 1 aded aTafranga aptesane taşı (porselen) den ibaret 6 kplem malzemenin muhammen bedeli 89 lira ve muvakkat teminatı 6 lira 67 kurustur. 20 125 m/m metro transmisyon kayışı, 250 metro baîata kayışından ibaret 2 kalem malzemenin muhammen bedeli 745 Iira ve muvakkat teminatı 55 lira 87 kuruştur. 20 aded ambuvatmanh dökme saçak borusu dirseği muhtelif eb'adda, 1 aded ambuvatmanh dökme saçak bo rusu çift külotu 300 kg. ambuvatmanh dökme sacak borusu, 8 aded tevzi vanasmdan ibaret 4 kalem malzemenin muhammen bedeli 497 Iira ve muvak kat teminatı 37 Iira 27 kuruştur. 22 1800 kg. motör yağı, 1100 kg. vakum yağı, 3000 kg. istandrt yağı, 40 şişe saa *Çİ yağından ibaret dört kalem mal zemenin muhammen bedeli 1195 Nra ve muvakkat teminatı 89 lira 62 ku • ruştur. 23 240 aded tabancakıhfı ve fişeklik (Nagant tabancası için) muhammen bedeli 156 lira ve muvakkat teminatı 11 lira 70 kuruştur. 24 35 aded sulu boya pastili, 19 aded mika muhtelif eb'adda, 20 aded cam kalem ucu, 25 aded çini miirekkebi, 10 aded yazi makinesi şeridi (siyah) 6 şise termometre mürekkebinden iba ret alh kalem kırtasivenin muham men bedeli 26 lira 61 kuruş ve mu vakUat teminatı 2 liradır. 25 1 aded taktir cihazı, 1 aded yumu şama noktası tayin cihazı, 1 aded su tayini miktarı cihazı, 1 aded kalori • metrodan ibaret 4 kalem afetin mu hammen bedeli 930 lira ve muvakkat teminatı 69 lira 75 kuruştur. 2000 aded tuğla, 2000 aded adi kire midden ibaret 2 kalem malzemenin muhammen bedeli 62 îira ve muvak kat teminatı 4 Iira 65 kuruştur. 338 kg. şiltelik pamuk muhammen bedeli 165 Iira 62 kuruş ve muvakkat teminatı 12 lira 42 kuruştur. 30 paket nakavt yangın söndürme »leti eczası muhammen bedeli 231 lira ve muvakkat teminatı 17 lira 32 ku niftur. 12 aded çorba, kaşığı, 12 aded sofra çatah, 12 aded sofra bıçağı, 12 aded yemis çatah, 30 aded yemiş bıçağı, 12 aded tatlı kaşıgı, 12 aded çay kagığı, 1 aded yemek tevzi kaşıçı, 1 aded yemek tevzi bıçağı, 1 aded yemek tevzi çatahndan ibaret 10 kalem eşyanın muhammen bedeli 117 lira ve muvakkat teminatı 8 Kra 77 kuruştur. 5 aded sürahî, 18 aded cay fincanı, 11 aded kahve fincanı, 1 aded meze ta • bagı, 49 aded yassı tabak, 5 aded rakı kadehi, 1 aded porselen çaydanlık, 4 aded ivi cins su bardagı, 4 aded adi su bardaoı, 1 aded şampanya bardagı, 1 aded ema?e caydanlık, 1 aded kompotto tabağı, 12 aded çorba ta bağı, 6 aded büyük ve küçiik yemek tevzi tabağı, 1 aded meyva tabagın dan ibaret 15 kalem esyanın muhammen bedeli 54 Iira 42 kuruş ve mu vakkat teminatı 4 lira 8 kuruştur. 21 I Kapalı zarf usulile eksiltme ilâru 28/3/935 perşembe 10 Tokad Belediye Başkanhğmdan: 1 Tokad şehrinin Hidro elektrik tesisatı Nafıa Bakanhgınca musaddak projesi ve olbaptaki şartname mucibince ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Mezkur tesisat kanal'ar inşası, cebrî tazyik borusu 160 K. V. A. takatinde 2 turbin ve jeneratör grupu, 2 transformatör, yeraltı yüksek tevettür kabîosu ve havai alçak tevettür tevzi cereyan şebe • kesile santraî ve transformatör binası ve sair tefemıatı ihtiva eder. 3 Belediye tarafından ayrıca tedarik ve ihzar edilecek ahşab direklerden maada bütün inşaat ve tesisat ve montajın keşif bedeli 53,265 Türk lirasıdır. 4 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiftme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Fennî izahat ve şerait, D Keşifnameler ve keşif hülâsasî, E Hidrolik, makine ve elektrik işlerine aid plânlar, profiîler, maktalar ve projeler. istekliler bu şartnameleri ve evrakı 266 kuruş bedel mukabilinde Tokad Belediye Baskanhğından alabilirler. Bedeli gönderilerek taahhütlü mektubfa yamlacak isteklilere de gösterdikleri adrese posta il derhal gönderilir. 5 Eksiltme 20/2 '935 tarihinden itibaren 45 gün müddetîe 7/ 4/935 tarihine musad'f pazar günü saat 14 te Tokad Belediye dai > resinde vamlacaktır. 6 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin «3913» îira 25 kuruş* luk muvakkat teminat akcesi ve yahud kanun dairesinde bir banka teminat mekhıbu vermesi şarttır. Bundan maada talibler şimdiye kadar bu gibi işîeri nereîerde yaotıklarını ve bu husustaki fennî kabil.îvetlerini gösterir kanunî sekilde vesaik ibraz eylemeleri ve is tekü bir şirketi tîim:l ediy^sa musaddaU yekâlçtname ibrazı ve mukayyet bulunduğu Ticaret Oda veya mahkemesinden son tarihli bîr vesika ibrazı lâzımdır. 7 Teklif mektubları yukarıda 5 inci maddede yazılı saatten 1 saat evveî Be'edive dairesine sretirilerek eksiltme komisvonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann nihayet mezkur saate kadar gelmis olması ve dış zarfın raöhür mumile iyîce kaoatıîmış olması lâzımdır. Postadan olacak ge cikmeler kabul edilemez. (1162) 10 Saati 10 21/3/935 perçembe 10 10 10 10 10 26 10 27 10 10 28 10 10 29 10 10 10 10 30 s Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: Tahmin edilen bedeli 1132 lira 50 kuruş olan 151 aded battaniye 23 mart 935 cumartesi günü saat 14 te Kasımpaşada Komisyon bi nasında açık eksiftme ile ahnacaktır. Şartnamesi ve orneği hergfin Komisyonda görülebiîir. fsteklilerin 84 lira 94 kuruş muvakkat te minat makbuzlan ve kanunun istediği belgelerle birlikte o gün ve sa&tte Komisyona gelmeleri. . . (1122) 25/3/935 pazajtesi 10 10 10 Bandırma Belediyesi 3aşkanlı?ından: Bandırmada îskele meydamna konulacak ayağı ile beraber (500) beş yüz lira keşif bedelli bir saatin ahnarak mahalline konuhnası yirmi gün müddetîe açık eksiltmeye konulmuştur. Buna aid şartname bedelsiz olarak Bandırma Belediyesinden ahnacaktır. Saat Zenit, Lonjin, Omeğa veya Singer olması şayanı tercihtir. Işbu eksiltme ihalesi 935 senesi nisan ayının ikinci salı günü saat 16 da Bandırma Belediye dairesinde yapılacaktır. İstekli olanlar 37,5 lira muvakkat teminatı belediyeye yatırarak peye iştirak edebileceklerdir. Daha zfyade tafsilât almak üzere belediyeye müracaat edilmesi ve iha'e *a?t'r"J« enci'nıeiî'ie hazır bulunulması ilân olunur. (1367) 10 10 10 Muhammen bedeli 1529 lira 92 kuruş olan 355 aded 11 kalem Iâstik rondela ve fren hortumları için 6/3/935 çarşamba günü saat 15 te yapılan açık eksiltmede alınan son fiat haddi layikında gö • rülemediğinden tekrar açık eksiltmesi 20/3/935 çarşamba günü saat 15 te Haydarpaşa gar binası dahilindeki komisyonda yapılmak üzere 10 gün uzatılmıştır. Bu işe girmek istiyenîerin 114 lira 75 kuruşluk muvakkat teminatı vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe mânii kanunî bulunmadığına dair beyanname ile eksiltme ıjünü saatine kadar komisyon reisliâine müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa gar binası dahilindeki komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1376) Muhammen bedeli 189 lira 96 kuruş olan 165 aded odun baltası, 35 aded marangoz baltası, 4 aded yangın baltası için 12/3/935 salı günü saat 14 te yapılan açık eksiltmede alınan son fiat muhammen bedele nazaran haddi Iâyıkında görülemediğinden tekrar açık ek • siltmesi 23/3/935 cumartesi günü saat 15 te yapılmak üzere 10 gün uzatılmıştır. Bu işe girmek istiyenîerin 14 lira 25 kuruçluk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanu nun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe mânü kanunî bulunmadığına dair beyanname ile eksiltme günü saatine kadar komisyon reisÜğine müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartname Haydarpaşa sar.binası dshilîndek» komisyon tarafmdan parasiz oîara^ dagıtılmaktadır. fl377> Kasnak Kayışlan Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: Muhammen bedeli 85400 lira olan yukarıda yazılı kasnak kayış ları 24 mart 935 tarihinde pazar günü saat 15 te Askerî Fabrikalar Satınalma Komisyonunca pazarlıkla satın ahnacaktır. Tediye şart Iarında değişiklik yapılmıştır. Şartname 427 kuruş mukabilinde ko misyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 5520 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatleri. (1378) 10 10 Gaktasaray Lisesi Müdürlüğünden: Muhammen teminatı Muhammen bedeli Lira K. Lira K. 29 386 75 5 46 72 80 1 51 20 15 4 88 65 40 92 ' 545 55 45 37 68 502 Galatasaray Lisesi için «218» tane fizîk aleti yukanda yazılı muhammen bedel ve teminatları ve ayn ayrı şartnameleri mucibince açık eksiltme iTe ahnacaktır. Eksiltme 24/4/935 tarihinde çarşamba günü saat 15 te İstanbul Maarif Müdürlügü bînasında Liseler Muhasibfiiinde toplanan Ko misyonda yapılacaktır. İsteklilerin bu gibi i?!erle uğraştıklarına aid belgelerini Komisyo na göstermeleri lâzımdır. Aletlerin evsafını ve şartnameyi görmek istiyenîerin Galatasaray Lisesine geimeleri. (1243) 10 İstanbul Müzeleri Genel Çevîrgenliğinden: 10 Elb'se Palto Kasket 100 42 41 İstanbul Arkeoloji. Topkapı Sarayı Türk ve İslâm eserleri müze si hademeleri için bu sene yaptınlacak olan ve tahmin bedeli 2475,5 lira bulunan elbise, palto ve kasket açık eksiltme ile münakasaya konmuştur. 23/3/935 cumartesi günü saat on dört 14 te ihalesi ya • pılacağından taîib olanîarın şeraiti anlamak ve nümuneleri görmek üzere müzemiz Umum Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve ihale gününden evvel % 7,5 muvakkat teminatlarını Vilâyet Muhasebe • sine yatırmalan ilân olunur. (1190) 28/3/935 perşembe 10
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog