Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

c : ! Yeni eserier Variık ! \ | | Bu değerll san'at ve fikir mecmuası . nın 15 mart tarihll 41 inci sayısı çık mıstır. Bu sayıda Hasan Âli, Ahmed Kudsl, Abdulhak Şinasi, Ziya Osman, Yaşar Nabi, Rıdvan Nafiz, Izzeddın Şadan, Sadri Etem, Samed Ağaoğlu, Cev det Kudret, ve Nahid Sırrının makale, hikâye ve şiirlerile çıkmıştır. Tavsiye ederiz. Millî Reasürans Türk Aııonim Şîrketînden: Büyük Gazete Büyük gazetenln 21 İnci sayısı çok gü. wl bir kapak lçinde, zengin yazılarla çıkmıştır. Bu sayıda, dünya vukuaüna aid blrçok meraklı resimler, son Yunan Ihtllâllne, Glrld lsyanlannın tarthine dair şayanı dlkkat makaleler vardır. Bü. yuk gaaeteyi okuyucularımıza tavsiye ederiz. Hoüvud Hollvudtm 14 numaralı nüshası Ferlha Tevfiğin büyük renkli blr resmlle kadm modellerinl ve en son haberlerı havl olarak intişar etmlştir. Daima genç Daima güzel «Ben otuz senedenberi delikli All • cock yakılarini kullaniyorum. Ve da ima memnuniye'bahs tedavisini gör • düm. Her vakit rtezdimde bulundururum. Fena bir nezîenin ilk alâmetînî Şirketimiz nakliye, iş ve kolektif amele kaza sigortalarmda ihtısas yapmak üregördiiğümde hemen bir tane kamima re Avrupaya talebe gönderecektir. Istekjilerin: korum ve nezleyi durdurmak için kâfi 1 Yüksek Ticaret ve Ikbsad mektebi veya Hukuk Fakültesinden mezun ol • gelir. Fakat neılenin ilerlemesini • bilması ve yahod bir sigorta sirketinde memur sıfatile çaliftnakta bulunmasi. hassa kiş mevsiminde bırakirsam bir 2 35 yaşinı tecaviiz etmemis olmasi, tane de arkama iki omuz arasina ko • 3 Askerlik hizmetini ifa eylemis bulunmasi, rum. Her iki yakmm güzel tesüile be4 Tahsflini takib edebilecek derecede Avrupa lisanlarindan birine vâkıf bu • ni bu fena nezleden kurtarir. Her ne • lunması şarttir. remde bir ağn hissedersem hemen bir tane • veya bir tanenin yarisinı • ağrı • Yukanda çartları cami istekliler bir müsabaka imtihanina tabi hıtulacaklar ve yan mahalle koyduğumda ağrimm zail imtihanda muvaffak olanlar bir Uâ bir buçuk sene müddetle Avrupaya sigortaciolduğunu görürüm. Seyyah olmaklığim Iik tabsili ve stajı yapmak üzere gönderileceklerdir. hasebile bu yakılari Avustralyaya, Çi Müsabaka imtihani riyaziye, muhasebe, malî ve iktuadî malumatı umumiye ne ve hatta Avrupaya bile götürdüm. ve ecnebi lisanlarindan yapılacaktir. Allcock miiessesesi; hemen hergün Gidecek talebeye Avrupada bulunacakları müddetçe bulanduklan memleket dünyanm her memleketinden, her yas* ve şehrin hayat pahalılığı ve geçim seraiti nazarı itibara alinmak suretile orta ta kadm ve erkeklerden tesekkür mek» halli bir insanın ihtiyacina tekabiil edecek ücret verilecektir. Bundan maada ta • tublari almaktadir. Böbrek sancilari, lebenin burada geçindirmeğe mecbur olduğu aîlesi için (varsa) göstereceği sahmuannid ağrilar, miizmin nezleler, All cock yakisı vasıtasile tevlid edflen de sa ayda ( 3 0 ) otuz lira tediye olunacaktir. vamlı hararet ve tahrik edici kan de İmtihanda müsavi sartı ihraz edenlerden ecnebi lisaninı daha kuvvetli bfleı*veraninin tesirile hemen teskin ve te Ier tercih olunur. tsteklüerin açağıda yazih vesikalan hânvlen nihayet 1 nisan davi olunmaktadir. Bir Allcock yakı 1935 tarihine kadar sirketimize müracaat eylemeleri lâzımdir. suu ağriyan mahalle koymak veya yea Şirket müdiriyetine hitaben yazilmis bir istida. rinden kaldirmak için iki saniye kâfi • b Mekteb sehadetnamesi (veya kâtibi adilden musaddak sureti). dir. Hakikî delikli Allcock yakılari bir c Mekteb sehadetnamesi obniyanlann çaliftıkları sigorta sirkelinden alacakkartal ile kirmizı bir daire markasinı ları tasdikli bir vesika. tasirlar. Her eczanede vardır. Fiati 4 0 kuruştur. d Uç aded vesikahk fotograf. e Tercümeihal varakasi. Müsabakada muvaffak olup Avrupaya gidecek olanlardan tahsili müteakıb Göğüs ve dahiliye mütebassısı avdet ettikJerinde Avrupada kaldıklarinin bir misli müddetle sirketçe gösterile cek yerde çahsacaklarma dair bir taahhudname almacaktir. Fazla tafsilât için sirket umumî kâtibliğine müracaat edilebilir. Müsabaka günü ayrica ilân oluna • Hargün saat 4 d*n cağı gibi taliblere de yazı Oe büdirilecektir. I Cemberlıtaş Güzel aoamman Tel. 24(60 I Ihtar: Sigorta işlerinde ihtısas yapmak tizere Avrupaya gitmek istiyenlere Cumhuriyet •• NezBenin cnü alınabilir Birçok seyyahlar, bu meşhur yakdarı tecrübe etmiflerdir. Bay C. A. C. yazıyor: TüRKCE OSMANLICA FRANSIZCA DİCTİONNAIRE TURC OTTOMANE FRANÇAİS jViart ZLUK Kr. so so İsmail Hami Danismend tarafından meydana getirilen bu lugat öz Türkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve ayni zamanda Fransızca karşıhklarını göstermektedir. Herkesin ve hatta ecnebilerin istîfade edeceği bu SÖZLUK intişar etmi^tir. Fiati 100 kuruştur. $00 Hüseyin Daniş Hukukî ve mrdenî lu<rat Ruşen fşret Beyaz geceler 75 n Halid Fokri (;raziella 75 (Victoı Hugo) n Mahmud Yesari Aşk yarışı t> IOO 19 Mahmud Y«$ori Kanlı sır Kır çiçeği 7$ r» Biirhan Cahid Dbnkülenn rnmanı 7$ r» (iurbet yolcıi!?u 7f n lhtiyat zabiti SO n Cebhe gerisi 60 99 Türk dili ve edebiyatı 100 99 Köprülü Zacfe hakkında araştıamaiar M. Fuad Bir vagon penceresinclen 50 99 Sadri Etem Imparatoriçe ve saray 30 »9 ., .. Sermed Muhfar Harb zenginİDİn gelini 75 9» Satış y«riı Ankara caddcsi KANAAT K KÜTÜBHANES! A Ş £ Dr. ZEKi SITKI NEOKALMİNA Grip • Nevralji Baş ve diş ağrıfarı Artritizm Krem Balsamin Universite Arttırma, Eksiltme ve tngüiz Kanzuk eczanesi müstahzaratindan Bundan evvelki üânlarımızda taliblerin azamî yasi 35 olarak gotterflmek lâ • zim gelirken 3 0 olarak basümijtir. Keyfiyet tashih olunur. Daima terakkiyatm basmda bulunan GİLLETTE cidden en mükemmel bir biçak olan ve GtLLETTE'in en son fennî icadkerdesi bulunan MAVİ JİLET'İ takdim ediyor îstanbul Emniyet Müdürlüğünden: Hîzmet otomobili ve motörleri icin 2 ilâ 3 ton benzinin alı.ması açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Bedeli muhammeni 960 tem'nat miktarı 72 liradır. Ihalesi 21/3/935 perşembe gi'nü saat 15 te Vilâyct Muhasebecilik dairesinde toplanan Komisvonr^a yap'ltcaktr. İstek • lilerin oraya ve şartnameyi görmek için de Müdiriyet muh^ccbesi ne gelmeleri ilân olunur. (1.073) KANZUK ile Pazarlık Komisyonundan: 1 Üniversite morfoloji binasında ağacdan imal edilecek ve bedeli keşfi 3935 lira 47 kuruş olan tesisat işleri 4 nisan 935 persem be günü saat 15 te üniversitede ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmustur. 2 İstekliler sözü geçen işe aid dosyayı Üniversitede görebilir Ier. 3 îsteklilerin bedeli keşfın % 7,5 teminatlanm Üniversite muhasebesine yatırıp makbuzlarile zarflarını ihale günü saat 14 te Universite umumî kâtibliğine vermiş olmalan lâzımdir. (1300) Elcsir Balsamin KANZUK j lnhisarıar ümum Müdürlüğünden isimfi 2 şaheseri, bütün dünya • nın en mükemmel güzellik müstahzarlandır. Otedenberi memleketimiz ki bar âleminin takdirine mazhar olmustur. Nümune ve şartnamesi mucibince 2000 kilo demir tel satın alınacağından pazarlığa iştirak edebilmek için 30/3/935 cumartesi günü saat 14 te % 7,50 güvenmelerile Cibalide Levazım ve Mubayaat Şube • sine müracaatleri. Krem Balsamin Kanrıık Kadm güzelKginin sihrini terkibinde saklıyan en ciddî ve şayanı itimad markadır. Genç ve ihtiyar bütün kadmlar icin zarurî bir ihtiyacdır. Cildin letafet ve taravetini arttırır. KARON ALMAN KİTABHANESİ îsfanbul Beyoğlu, Tünel meydanmds 5>23 10 adedlik paketi 100 kurus 5 adedlik paketi 50 kurus Nafıa Bakanlığından: Çerkeş kazasının Ağacdağı veya Dümenlik ormanlanndan ke » silmek ve Sumucak ile Eskipazar arasında herhangi bir istasyonda vagon içinde teslim edilmek şartile muhammen bedeli 6,750 lira olan 1,500 aded çıralı çam telgraf diregi kapalı zarf usuîile eksilt • meye konulmustur. Eksiltme 24 mart 935 tarihine rashyan pazar günü saat «16» da Ankarada Bakanhk MaTzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. Îsteklilerin teklifierini Ticaret Odası vesikası ve 506,25 lira'ık muvakkat teminatlarının Malsandığına yatırıldığma dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka kefalet mektubile birlikte 24/ 3/935 pazar günü saat 15 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lâzımdir. Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankarada Bakanhk Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. ' (1217) Eksir Balsamin Cildin daimî yumusakl'ğını te min eder. Yüzdeki çil ve Iekeleri alır. Sivilceleri tamamen iza'e eder. Tırmtan sonra cilde lâtif bir serinlik verir. Umumî deposu: fngifiz KAN • ZUK eczanesi. Beyoğlu Maruf Parfümorilerde buiunur. Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan: Tabmin edüen bedeli 18,400 lira olan 11500 metro elbiselik kirpas kumaş 21 mart 1935 perşembe günü saat 15 te Kasımpaşada Ko • misyon binasında kapalı zarfla eksiltmeye konulmustur. Şartnamesi ve örneği Komisyonda görülebilir. Muvakkat teminatı 1380 lira • dır. Îsteklilerin teklif mektublarını 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıh belgelerle birlikte belîi saatten bir saat önce Komisyon Reisliğine vermeleri. (1052) Dr. tHSAN SAMİ Gonokok A*ısı Belsoğuklugu ve ihtilâtlarina karşi pek tesirli ve taze asidir. Divanyolu Sultan Mahmud türbesi No. 1 8 9 1 " MÜFERRİH ve MÜLEYYlN dir Mide ve barsakları boşaltır. MEYVA TUZU MAZON # Dr. CEMiL VEREM HASTALIKLARINI Yeni bir usul ile cutnadan maada hergün saat 15 ten sonra Fatih 'de Darüşşafaka caddesindeki muayenehanes'nde tedavi eder. KABIZLIĞI ve HAZIMSIZLIĞI Sıhhot Vekâleti celilesinden ruhsatlı ilâcı ile lstanbul Belediyesi ilânları \ Besiktaş tramvay caddesinde büyük Türk denizcisi Barbaros Hayrettin türbesi etrafında füzulî olarak gömülmüş olanlara aid mezar • lar kaldırılacaktır. Barbarosla veya ünlü Türk denizciliğile alâkası olmıyan mezarlar ın sahibleri tarafından bir ay zarfında kaldırıl • mak üzere Mezarlıklar Müdürlüğüne müracaatleri. (1130) Şu anda benim bir yere kadar gitmem lâzım. Lâzım değil, elzem. Halbuki telefonda da birinin ce vab vermesi gerek. Bu cevabları, benim yerıme, sen vereceksin. Telefonu, Peşteden, Budiye isminde biri edecektir. Sana neler söyliyeceğini harfi harfine bir kâğıd parçasının üzerine kaydedersin. Kusura bakma. Fakat.. Peki pekü. Tesekkür ederim, Adnancı gım. Cemil, koştu, gitti. Orada kütübhanenin bir rafında duran tarih kitabını aldı, getirdi; Adnana uzattı: Şayed canın sıkılacak olur8a, okursun.. dedi. Tarihe merak sarmak kadar, dünyada iyi birşey yok; emin ol! Adnan, kitab elinde, alık alık bakıyordu. Cemil, acele, kıyafetıne çeki düzen verdi; şapkasmı aldı. Bana bak, Adnan! Sayed bir kayıbın olsa, ne yaparsın? Ne mi vapanm? Ne bileyim izale eder; MIDE şişkinük ve yanmalanm giderir. MAZOJN isim ve markasına dikkaf. D*posu : Mazon ve Botton *cxa deposu Bakçekapı. Iş Bankası arkasında 12 ben?. Gazeteye ilân veririm zâhir.. Bilemedin. Allaha emanet ol, Adnancığım! Ben şimdi gelirim. Fırladı, gitti. Adnan, bir müddet, elindeki kitabla, ayakta kalakaldı.. Bir saat sonra Cemil geriye "5nmüştü. Içeriye girer girmez: Nasıl, dedi, sarıyor mu? Neler öğrendin, bakayım? Maamafih, tarih bahsine sonra avdet ederiz. Telefon eden oldu mu? Oldu. Ya?! Budiye mi? Hayır. Kim, öyle ise? Karın telefon etti. Senin gelip gelmediğini sordu. Sen ne cevab verdin? Geldi ama, dedim, biraz işi var. Son vapurla oraya gelecek. İyi ettin. Lâkin, benim de doğruca eve gitmeyişim acayib oldu.. Telefonun birdenbire çalan zili, lâkırdıyı yarıda bıraktırdı. Alo! Otele döndü, öyle mi? Vize Malmüdürlüğünden: Vizenin Midye nahiyesi civarında hazineye aid Çiyazma dalyanî yanmdaki kayıkhane ils birlikte bir av mevsimi için kiraya verile cektir. thale 24/3/935 tarihine tesadüf eden pazar günü saat 14 te M?îmüdürlüğünde müteşskkil komisyon huzurunda icra olunacaktir. Talib olantarın Vize Malmüdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (1199)' «Dostumuzu yakaladım, Çok güzel!. Aman azizim, peşini tepşir ederim. Budiye..» Aferin bırakmayın!. Ya?. İki kişi?. Mü herife! Beni belki telefonîa bjıla kemmel!. Doğrusu sizi tebrik edemazsa diye, ihtiyaten bir de tel • rim, dostum!. En ufak hâdiseden graf çekmiş. beni haberdar edin.. MersÜ. Allahaısmarladık. Kuzum! Kim bu Budiye de • diğin adam? Adnan, anlamaktan vazgeçmiş Bir âlim.. Tarih âlimi.. ti. Benimle alay ediyorsan, o Saat beş oldu; dedi. Birer başka. çay içelim, ne dersin? Şurada b'.ı Vallahi değil! kaç tane de bisküi var, galiba. Telefon bir daha çalıyordu. Çayı ısmarlamak üzere, odadan Alo! Evet, benim, Cemil.. uzaklaşacağı sırada, şiddetli bir zıl Vah Salih, kardeşim I. Hayrola?. daha çahndı. Cemil telefona koşarken, Ad Güzel!. Eksik olma.. Bir tarafa çıkmadı, öyle mi?. Telefon etti nan: sade.. İki defa mı diyorsun?. İyi.. Hayır! dedi;; telefon değil, Hangi numaralan aradı?. Dur, kay kapı. Vakit henüz erken de, açadedeyim: cak kimse yok. Dur, ben baka Masanın üzerinden bir kâğıd kayım. Paldır küldür merdivenleri în pıp, kaydetti: 49999... 67813... Çok teşekdi. Bir dakika sonra, elinde bir telkür ederim.. Akşama.. grafla dönüyordu. Onu Cemile uAdnan, arkadaşımn gözlerinde zattı. bir zafer şulesinin parladığım gör Fevkalâde müstacel işaretile dü. Kendi kendine: «Oh! İş yolungeliyor.. Al; senin. da!.» diye söylendi. Cemil hâlâ teCemil, telâşla aldı; açtı; cehren lefondan aynlmıyordu. İAtkan varj okudu: mıştı. Telefon bir daha çaldı. Yerinden fırlayıp, koştu. fransızca bir muhavere daha başladı: Alo! Evet, benim!. Dostum Bur, yaman adamsınız, vesselâm!. Ne?. Neredesiniz?. Acayib!. Ne münasebet?.. Dün birşey yok, öylemi?.. Âlâ, fakat Allahaşkına peşini bırakmaym.. Evet. Hiç me.rak etmeyin. Yarın, ümid ederim ki, mitmiştir.. Ben, şimdi, oraya kadar, bir koşu gider, gelirim. Siz, bana, saat altıdan sonra, öteki vermiş olduğum numaraya telefon eder siniz... Hayır! Dinliyen yok.. Yalnızım.. Adiyö!. Cemil, bir müddet, dalgın, u Nafcleden: Batiee Talu zaklara baktı. Ne demek istiyorsun, canım? Allah, AHah!. Dinle, Adnan, kardeşim. EAdnan ihtiyatkârane sordu: ger bu iş suya düşerse, Yahya Ke Ne oluyor? rim zavallısmı kurtarmak için sen Cemil, arkadaşına teveccüh etbana yardım edeceksin. Zira bu ti. çocukcağıza cidden acıyorum. Ba Bir işin var mı? «ina bir felâket gelmesini hiç iste Var.. Yok.. Neye sordun? mem. Olsun olmasın.. Şuracıkta, Adnanm alık alık bakışları karşu koltuğun üzerinde güzel güzel şi8inda, Ccmil bir sigara daha yak ' oturacaksın. İyi, fena, dinlemem. 'Cumhuriyet,! in tefrikası: 44
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog