Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

19 Mart 1°35 1 Cumhuriyet • Almanya, Versay muahedesinin askerî hükumlerini ilga etti taraft btrinci tahifede) Bu kanun, mecburî askerlik hizmetinin yeniden tesisine dairdir. Alman • yanin hazerî ordusu 12 kolordudan yanî, 3 6 fcrkadan tefekkül edecektir. Beyanname ise Almanyanın Vîlson tarafmdan ileri sürülen meşhur 14 maddesine inanmak »uretile bugüne kadar çektiği sikmtılan anlatftktan tonra şöyle devam etroektedir: c Alman hükumeti, geçenlerde tngiliz Başbakanlnin gayet bariz bir su rette ifade etmiş olduğu mülâhazalara istinad etmektedir. Bu mülâhazalar çunlardlr: [Kendinmn müdafaan kaygusu • na müteallik ihtiyat tedbirlerini almaya âmade olmıyan bir millet, bu dünyada hiçbir kuvvete »ahib olatnaz ve manevî ve maddî hiçbir satvete malik bulunamaz.] Şimdilik Alman hükumeti, tek ve ] manevî bir kuvvet elde etmek istiyor I ki o da Almanyada ve bu tarik ile Avrupada sulhu temin etmek kuvvetidir. Alman hükumeti, sulh davaslna hizmet etmek için daima ve bilâfasıla mesaisini taz'if etmiştir.» Kararin akisleri Almanyanın mecburî askerliği ihya etmesi Fransa, İngiltere, Sovyet Rusya, Amerika ve Avusturyada nasıl karsılandı? \Baf tarafi btrinci sahiiede\ Ietlerden, muahedelerin pervasızca feshedilmesine ve Avrupa düzeninin bazulmas'nı mâni olmak için bir blok teşkiltni ısrarla tavsiye ediyor ve Fransa, ttalya ve İngütere arasında d«>hı sıkı bir iştiraki mesai istiyerlar. Petit Parisien diyor ki: «Kat'iyyen anlaşıbyor ki devletlerin mukabil hareketi sefirlerin Berlin hükumeti nezdinde şiddetli protestoda bulunmal?.rile başhyacaktır. Ancak Almanyaya, hareketînin vahametini anIatmak için daha mühim ve mutantan beyanatm vukuu da muhtemeldir. Halihazırda, Sir Con Shnonun se • yahatinden, bilhsssa Berlinin şark misakına muhalefeti dolayısile ehemmi • yetli neticeler beklenemez.» Jurnal da diyor ki: «1914 te Almanya, tngilterenin müdahalesine ihtimal vermiyordu. Kendisine, ayni macerayı tekrar et • mekteki tehlikeyi Upat etmenin yegâ ne çaresi, onu sakin fakat azîmkâr bir ittihadın karşısmda bulundurmaktır.» Ingilterenin notası (Baştarafı birinci sahifede) mesi takdirinde teslihata müteallik başka itilâflar vücude getirmek ol • duğunu ve bunun her zaman tngiliz hükumetinin siyasetinin gayesini teş kil etmis ve bu gayenin tahakkuku için tngilterenin gerek Cenevrede ve gerek başka yerlerde bütün mesaisi • ni sarfetmiş bulunduğunu ve fakat mütekabil anlaşmamn mahsulü olacak olan ve Versay muahedenamesinin zikri geçen maddelerinin yerine ka im olacak bulunan böyle bir itilâfin evvelce teklif edilmis olan ve ipka edildiği takdirde hayatî bir surette alâkadar diğer devletlerin muvafakatı • nı imkânsız değilse bile müşkül küa • cak olan bir tedbiri ileri sürmek su retfle kolaylaştirmak mümkün de • ğildir. tngiliz hükumeti, hiçbir zaman u • mumî anlaşmayi teshil edecek o'an ziyaret firsatmı terketmeye mütemayil değildir. Fakat, yeni ahval ve şerait altinda bu ziyareti yapmazdan evvel tngiltere hükumeti kendisini Alman hükumetinin nazari dikkatini celbetrneye mecbur sayar ve bu ziya • retin evvelce kabul edilmis olan ga yelere • ki yukarıda izah ve teşrih edilmiştir tevfikan vukubulmasi ar zusunu izhar eder. ğu ve bu devletlerin, Alman ordusunun artırmak istenilen miktarinı ka bul etmiyecekleri yazilıdır. tngiltere hükumeti hiçbir zaman Alman ordusu mevcudünün 300,000 kişiden fazla olmasmı derpiş etme miştir. Fransada yapılan tahminler Paris 18 (A.A.) Alâkadar devletlerin, Almanyanın yeniden silâh Ianması hakkmda ne gibi bir karar alacaklannı bilmek için tngiltere kabine içtimainin neticelerini ve ttalyan noktai nazarinm resmî ifadesini beklemek lâzim geliyor. Umumiyetle zannolunduğuna göre, Fransa, tngil tere ve ttalya sefirlerinin Berlin hü • kumeti nezdinde müçtereken protestoda bulunmalari ve bilâhare gene bu üç devlet arasinda bir istişareyi müteakıb, alınacak karara göre Uluslar Kurumu konseylne müracaat olunması derpiş edilecektir. Londra 18 (A.A.) Alman hü kumeti tngiliz notasina müsaid bir cevab vermiştir ve Sir Con Simonla M. Eden, önümüzdeki pazar günü BerHne gideceklerdir. Almanya ve şark komfitsu « Alman hükumeti, uzun müddettenSeri komşulanna ademi tecavüz mi saklarl akti için tekliflerde bulunmuştur. Alman hükumeti, şark komsusu ile bir itilâf vücude getirmeğe çalişmiş ve bunu yapmağa muvaffak olmuştur. Kendisile bu itilâfl aktetmiş olduğu devletin bunun ehemmiyetini idrak eylemesi sayesinde ki Almanya bunu kuvvetle ümid eder Alman hüku meti iktidar mevkiine gelmi? olduğu zaman bulmuş olduğu zehirli havanin müebbeden saf olarak kalacağl mer kezindedir. Almanya, şu kanaattedir ki bu iti lâf, iki millet arasında devamll bir dostluğa ve anlaşmaya müncer ola caktlr.> Almanya müsaid bir cevab verdi olan hükümranî haklarina karşı muk • tazi bir tavizden başka birşey değildir.» Gazete muhabiri, kendisine 15 şu battaki gibi, Fransa ve tngiltere ile hâlâ müzakereye ântade olup olmadığım sorunca, M. Hitîer şu cevabı ver miştir: « Hükümranî haklarina tamamile sahib bulunan bir devlet, mahdud haklar sahibi bir devletten çok daha ziya • de müzakerata girişmeğe mütemayil • dir.» M. Hitler, beyanatmı şu sözlerlebitirmiştir: « Ben, Almanyanln askerî hâkimi yetini, sulh davasim tam ve azimkârane bir tarzda müdafaa etmek için iade ettim. Uluslararasinda iyi geçinmeyi temin için yardımimizı teklif ediyorum. Alman milleti, harb aramiyor. Onun aradığı herkes arasinda hak müsavatıdir. Işte bu kadar.» Röyter ajansinin diplomatik mu • habirinin bildirdiğine göre, M. Hitler, Berlinde tngiliz elçisile görüşürken, Almanyada mecburî askerlik hizmetinin ihyasma sebeb olarak, cuma akşami Fransa Başvekili tarafmdan meb usan meclisinde vaki olan beyanatı göstermiftir. Moskovada Moskova 17 (A.A.) Havas muhabirinden: AIm?nyanın karan burada derin bir hayret uyandırmıştır. Bu karar, efkârı umumiyeyi tatmin edebil mekten çok uzak, yeni ve ağır bir hatadu*. Mevcud kanaatlere göre, Alman • yanin günden giine artan iddialannın önüne, ancak Versay muahedesîni inv zalamış olanlann tam bir ittihadüe geçilebüecektir. tzvestiya gazetesi: «Almanya, mazlumunu serbestçe, seçmek imkânını elde etmek, bunun için de efa'l ve harekâtmda tamamile hür olmak kaygu sundadır.» diyor. Viyanada Viyana 17 (A.A.) Havas muhabirinden: Nöyes Vmer Tegablat gazetesi, bir takım hakları, çiğniyen Almanyanın ağır mes'uliyetini kaydede • rek: «Bu hâdise, Versay muahedesindenberi Avrupada çıkan hâdise'erin en mühimmidir.» diyor. Bu gazetenin Berlin muhabiri, meslekten yetişme ordunun da muhafaza edüeceğini bildiriyor. Bu suretle iki ordu bulunacak ve Alman ordusu Av rupanın en mühim kuvvetlermden biri ol'caktn.. «M. Hitlerin karan, Altnanların fevkalâde heyecanım mucib olmustur. Bu heyecan, hoşnudsuzluğa karşı bir nevi supap vazifesi görerek, k a r n n icab ettireceği fevkalâde masrafa, şimdilik olsun tehükesizce girişmek imkânını bahşedecektir.» Nota ve İngiliz gazeteleri Londra 18 (A.A.) Deyli Tel grafin haber verdiğine göre, Sir Con Simon dün, tngilterenin Berlin sefiri tarafindan Alman hükumetine veril mek üzere bir nota hazirlamiştır. Bu notada, tngiltere ile Fransa a • rasmda tam bir uygunluk bulundu • mak için zarurî olan askerî kuvvetle rin miktar ve şümulünü tayin ve tesbit etmek arzusundadir.» Sovyet • Frannz askerî andlaşmasma doğru Moskova 18 (Hususî muhabiri mizden, telsizle) Almanyanln Versay muahedesinin askerî hükümle • rinin ilgasma karar vermesi hâdisesi bura mehafilinde ehemmiyetle takib edOmekte ve bu kararin SovyetFransiz askerî andlaşmasinı tacil edece ği kanaati ileri sürülmektedir. Londra 17 (A.A.) Gazeteler, «Versay muahedenamesini yırtan» AlHariciye Bakani Von Neurathin, man karannı duvar ilânı hurufatile haBerlindeki tngiltere elçisi Sir Erik Fi • lipse verdiği malumata göre Almanya ber veriyorlar. ordusunun mecburî hizmet esasi üzeritlk neşriyat, hâdisenin vahametini ne, mevcudü 500,000 kişiye baliğ olatadil etmek arzusunu gösteriyor. Suncaktır. j day TSmes diyor ki: General Fon Blombergin nutku | «Berlin müzakeratınuı bir işe yaraHarbiye Nazm Fon Blomberg Prusyıp yaramıyacağını şündi kendi ken • ya operasında harbde ölen askerler i dimize sorabiliriz. Bunun yeniden te • çin yapUan merasim esnasinda irad etcile uğraması çok muhtemeldir. Umutiği bir nutukta mecburî askerlik hiz • mî emniyet tehI3cededir.» meti tesis eden kanunun Alman emni • yetinin temelini kurduğunu söyledik • ten sonra eski Alman Prusyasi ordu • sunun an'anelerini muhafaza etmiş o • Ian orduyu ve ulusal sosyalist firkasi • nin coşikun ve yenileştirici dalgasini tazimle yadetmiştir. M. Fon Blomberg, «büyük uluslar arasindaki mevküni tekrar işgal eden» Almanyanln müsalemetperver emellerini bühassa kaydeylemiştir. Alman ordusunun mevcudü ne kadar olacak? Londrada Vaşingtonda Almanya ve Franta «Alman hükumeti. Sar meselesinin kat'î surette hallinden sonra Fransa ya şu teminatl vermiştir ki bundan böyle Fransadan bir guna arazi miitalebatlnda bulunmlyacakUr. Alman hükumeti, bu hareketile tarihte pek na dir olan bir şekilde iki memleket araslndaki aslrdide bir cidalin tasfiyesi için çok müspet bir unsur vermiş oluyor. Bu hareket, esâsiı ve'mühîm* "bir siyasî taahhüd olarak telâkki edilmek gerektir.» Silâh yartşt «Maamafih, Alman hükumeti çok müteessif olmakla beraber diğer dev letlerin aylardanberi mütemadiyen artan teslihatta bulunmakta olduklarinl tebyin etmek mecburiyetinde bulun maktadir. Alman hükumeti. Sovyet Ruayanln sulh zamanlnda 101 frankIık bir ordu yani 960,000 kisilik bir kuvvet teşkil etmesini Versay muahe denamesinin tanzimi eanaslnda derpiş edilmesine imkân roevcud olrmyacak bir hâdise olarak telâkki eder. Alman hükumeti, diğer devletler taraflndan ittihaz edilmis olan bu kabil tedbirleri Versayda ilân edilmis olan terki teslihat fikrinin tamamen ter kedilmiş olduğunun yeni bir delili sayar. Alman hükumeti, herhangi hükumeti muaheze etmeyi düşünmez, fakat Fransa parlamentosunun iki senelik askerî hizmeti kabul etmesi suretile u zun hizmetli ordular yerine kl»a hiz « metli ordular ikame etmek suretinde ki ideal esaslarln kat'î surette terke dilmiş olduğu mütaleaslnda bulunur. Şurasl kayde sayandlr ki bu ideal esaslar, Almanyadan kendi ordusun dan vazgeçmesini taleb etmek için il tizam edilmis delillerdi. Alman hükumeti, bu şerait altlnda Almanyanın emniyetini temin için zarurî olan tedbirleri daha uzun müd det tehir etmek ve yahud bu tedbir leri gizli kapaklı bir «ırette yapmak gibi külfetlerden kendisini azade gör müstür > « M. Hitler, uluslararası müzakera • ta girismezden evvel teslihat hususun • da filen müsavat meselesîni açlkça mevzuu bahsetmek istemiştir. Tezahürat tleride herhangi bir müzakere bu e Versay muahedesinin askerî ahkâ • sasa istinad edecektir. Artık aşikâr • minin ügası haberi Berlinde görülme • dir ki, Londra beyannamesinin kur • mi» bir beyecan uyandirmıştir. Gaze muş olduğu müzakere esasi tamamile teler tkinci tabılarile bu haberin halk değismiş bulunuyor.» arasinda süratle yayilmasini temin et • Diğer gazeteler, bu tarihi günün e mişlerdir. Derhal bütün şehir donan • hemmiyetini tebarüz ettiren yazilar yazmiştir. Başvekâlet dairesînin önünn btrî „, mijlardir. Havas ajansı muhabirinin • ken on binlerce halk, Fürere teşekkür etmişlerdir. **?•*** w intibaları « Bize bir ordu verdiğinden, silâh Berlindeki ecnebi mehafilin ve ec • •erdiğinden dolayı, varol, çik pence nebi gazetecüerin intıbalarina gelince rene de seni alktyliyahm!» diye bağ • Havas ajansı muhabiri memleketine rışan halkm arzusunu yerine getirerek şunları bildirmiştir: M. Hitler pencereye çikmiş ve yanin • «Alman zimamdarlarlnln fikrince, da B. Rudolf Hess ve Göbbels oldu • M. Hitlerin bu hareketi, Versay mua ğu halde görünmü&tür. hedesinin tasfiyesine doğru en kat'î Halk coşkun bir beyecan içerisinde, merhaleyi teşkil etmektedir. Alman hüsarayın pencerelerine kadar sokulmuş kumetinin reisi, bütün dünyayı bir emve «Almanya herşeyden üstün» diye ri vaki karşlslnda blrakmlstlr. M Göbaşliyan millî marşi terennüm etmiş • ringin M. Vord Priceye vâki olan betir. yanatl, Almanyanln silâhlarl bırakma Diğer taraftan, harb yiğitlerinin hamasalinl devam ettirmek niyetinde oltirasinı taziz eden merasim esnasinda madlğinl esasen gösteriyordu. bayraklarm yariya indirilmesi emri veSon kararin, evvelâ Almanyanln her rilmistir. nedense, bir tehdid telâkki ettiği SovBayraklar merasimden sonra ise, yet silâhlanmasından, sonra da Ak Kiyukanya kadar çekilmiş, ve «askerî tabln neşrile Fransada askerlik hizmesahada hükünvanî haklarinı elde et • tinin iki seneye çlkarllmaslndan ileri tiği habermi alan Alman milletinin başgeldi^i söyleniyor.> tanbaşa duyduğu sevinci» ifade için Berlinde bir geçid resmi güneş batincaya kadar çekili durmuş • Alman kabinesi karvini vereli bu lardir. gün üç gün oluyor. Şimdiye kadar bil Son d a k i k a Fransız sefirinin mühim beyanatı Ankara 18 (A.A.) Fransız sefiri, aşağıdaki beyanatta bulun • muştur: Alman beyannamesinde 36 Al man fırkasının ihdasını muhik göstermek için ileri sürülen delil, Fransada askerî hizmetin iki seneye ibIâğı ve bu iblâğ keyfiyeti Alman yaya göre, uzun müddetli bir askerî hizmet esasi üzerine müesses bir sisteme geçmek için kısa müd detli askerî hizmet esasıcıa müstenid tamamile tedafüî bir ordu prensipini reddetmek, demektir. Böyle bir iddîa Pariste ittihaz edilmiş olan kararin sistematik bir surette tahrifi demektir. Pariste alıntnış olan bu karar, bir sene için toplanmış normal efrad miktarım askerî smıflarda boşluk görülen devrelerde vazifeleri başında tut mak için hükumete mezuniyet ve ren 1927 tarihinde mer'iyet mevkiine girmiş kanunun maddelerinden birinin tatbikınden başka birşey değildir. Şu halde Fransız kuvvetle rinin tezyidi hiçbir veçhile mevzuu bahis değildir. Yalnız bu kuvvet lerin 1936 senesinden itibaren ve doğrudan doğruya harbin neticesi olarak kur'a efradı miktannın 240 binden 118 bine inmesi, yani, hafif miktarda nısfından az olması keyfiyeti nazan dikkate alınarak bu kuvvetlerin muhafaza edilmesi hususu nazari itibare alınmıştır. Vaşington 17 (A.A.) Hariciye neztretinin salâhiyettar ağızları fev • kalâde ihtiyatkâr davranmakla bera ber, Amerika resmî mehafili umumi yetle, Alman hükumetinin karannı, iki devlet arasinda mün'akid 1921 tarihli Berlin muahedesine karşı bir tecavüz telâkki etmekte gibidir. Bu muahede mucibince Amerika, Versay muahedesinin beşmd maddesi ahkâmmuı tat • bikmı iddia edebilmektedir. Cenevrede Cenevre 17 (AA.) Almanyanm kararı Cenevrede büyük bir hayretle karşılanmışbr. Burada, vazfyetin va him surette haleldar olduğu ve yakmda, Avrupa uzlaşması ihtimallerini her zamankinden fazla uzaklaşfaracak bir husumet ve itiraz fırtınası kopacağı kanaati vardn*. Jurnal Döjenev diyor ki: «tngiliz Beyaz Kitabmın ihtariarma M. Hitlerin masa üzerine men yum • ruğu cevab veriyor. Bu şerait dahilinde Sir Simon, M Hitlerin hareketile sarsılmış olan diplomasi masasına perşembe günü gidecek midir?» «Şimdi tekrar 1914 senesine dönmüf balunayoruz» Londra 18 (A.A.) Müttefiklerin kontrol komisyonundaki tngiliz heye tinin reisi olan Liva General Morgan, Deyli Telgraf gazetesinde diyor ki: « Heyet azasmdan hiçbiri, Al • manyanm vermiş olduğu karardan dolayı hayrete düşmüş değildir. Çünkü bu aza, kur'a ile asker ahnak usulü • nün Almanyada tamamile ilga edilmesi neticesini hiçbir zaman elde edememişlerdir. Hiçbirşey ikmal edilmemiş • tir. Seneler, meş'um devresini ikmal etmiştir. Şfandi tekrar 1914 senesine dönmüş bulunuyoruz.» Rumen matbuatt ne diyor? Bükreş 17 Romanya matbuatı nin neşriyatı «Almanya sulhu tehdid ediyor» şeklinde hulâsa edüebilir. Universal gazetesi diyor ki: «Teslihatı muahedelerle tahdid e • dilmiş olan memleketlerin Almanyayi taklid etmeği hayallerinden bile ge • çiremiyeceklerini tasrih etmek isteriz. Kuçük anlaşma Oe Balkan anlasmasi muahedelere hürmet ettirmeğe karar vermişlerdir ve Macaristanla Bulgaristanm tekrar süâhlanmasmı kat'iyyen kabul etmiveceklerdir.» POLÎSDE Parmaçını makineye kaptırdı Büyükdere Kibrit fabrikasında kutu parçalannı kesmeye mahsus makinede çalışan ameleden Süreyya dün sabah dikkatsizlik neticesi sağ elinin iki parmağını makineye kaptırmış ve yaralanmıştır. Yaralı tedavi altındadır. Cengizin sarayında kalorifer tertibatı! Moskova ilim akademisi azala nndan mürekkeb bir heyet Mogolistan cumhuriyetinde hafriyat yaparken, toprak altinda kalan eski Süvar şehrinde Cengiz Hanın sa • raymı bulmuştur. Burada birçok güzel ve kıymetli eserler arasinda hayretle karşılanan bir şey göze çarpmıştır: Kalorifer! Hem de Cengiz Han devrinde! Sarayda pek bozulmamış ve çok muntazam yapılmış kalorifer tertibatı vardır ve zamanımızda en asrî evlerde yapılan tertibatm aynıdrr. Âlimler bundan başka yer altındaki dehlizler de birçok silâhlar ve küçük toplar bulmuşlardır. Propaganda bakammn sözleri Akfam üzeri, spor sarayinda aktolunan büyük bir toplantı esnasinda propaganda Bakani M. Göbbels, Hitle rin beyannamesini ve yeni askerî ka • nunun p ^ n i ı i okumuş ve coşkun te • zahürata sebebiyet vermiştir. M. Göbbels demiştir ki: « Bu suretle büyük savaşin ölü • Ieri tazim görmüş, sağ olanlar da mil letin istikbalini müemmen görmekle müsterih olmuşlardır.» Müthiş bir gulgule içerisinde halk, millî marşı teganni etmiştir. dirdiklerim aşağı yukarı ilk günün haberleri ve intıbalaridir. Diğerlerini de şöylece siraliyacağim: Memleketin her tarafinda tezahürat devam etmektedir. Bu meyanda dün M. Hitler Berlindeki şatosunun önün de ve halkin coşkun hissiyatı arasinda yeni ordu teşekküllerini gözden geçirmiştir. Bu esnada yaninda husar üniformasile Mareşal Fon Makkenzen, Amiral Reader, General Fon Blomberg, Göring, Fon Friç, Eberhar ve diğer Alman <"?nerallan bulunmuslardir. İki otomobil çarpıştı Karaköy cihetinden gelmekte olan şoför Muradm idaresindeki 1876 numaralı otomobüle Mehme din idaresindeki 2032 numaralı otomobil biribirlerile çarpışmışlar dir. tki otomobilin de Ön tarafları parçalanmıştır. tnsanca zayiat yoktur. Alman gazetelerinin neşriyatı Almanyantn niyet ve maksadları «Alman hükumeti, şimdi tngiliz Nazlrl Mister Baldwinin 28 tefrinisani 1934 te söylemiş olduğu nutukta izhar etmiş bulunduğu arzuya cevab veri yor. tngiliz nazirl bu nutkunda Almanyanln niyet ve maksadlarlnı açlkça bildirmesini istiyordu. Almanya, bunu yaplyor. 1 Bundan böyle Almanyanln haysiyet ve emniyetinin muhafazasl işinkı yeniden Alman milletinin kendi hakikî kuvvetlerine tevdi edilmis ol duğu kanaatini Alman milletine ver mek ve bu hususu diğer devletlerin kulaklarlna iriştirmek için. 2 Fakat ayni zamanda Alman milletinin Avrupada askerî bir hege monya vücude getirmek istemekle it tiham eden bütün iddialarl, Alman tedbirlerinin şümul ve vüs'atini tayin etmek suretile red ve cerheylemek için. Alman hükumeti, milletin serefini ve menfaatlerini muhafaza etmek mecburiyetinde bulunduğundan yalnlz milIî toprağın tamamiyetini muhafaza et • mek için değil, ayni zamanda Almanyanlo beynelmilel «ulhun zâmini olaa devletlerden biri olduğunu tanittlr « Halkm coşkun beyecani, matbuat tarafindan memnuniyetle kaydedilmiş tir. Volkişer Beobahter gazetesinde M. Alfred Rosenberg, şunları yazmiştir: « Kopmasi muhtemel olan itiraz fırtinasindan zerre kadar endişeye düşmiyen 66 milyon halk, Almanyanln ve sair uluslarin, sulha hizmet alanında süâh müsavatinı temin için Hitlerin izhar ettiği sarsilmaz iradeye iştirak et mektedir.» Angrif gazetesi de: «Yariresmî mehafil, bu kararin kat'iyyen bir harb maksadma müste nid olmadığini teyid ediyorlar.» Diye başladığı bir yazida demiştir ki: « Bu Prusya militarizimine riicu değildir. Hayir, zira Alman siyasasi, bütün enerjisini harb meydanlan ara mağa değil, fakat milletine kendi irkı • nin an'anelerini telkin etmeğe ve gü zel, sağlam ve sulha hadim eserler vücude getirmeğe hasreden bir adamin Ayni gazete, M. Hkleruı 3üriyayi âçik bir vaziyet karşisinda bulundur • mak istediğini flâve ettikten sonra* makalesine jöyl* devam etmiştir? Diğer taraftan efradı itibarile boşluk gösteren smıfların boşluk • larını doldurmağa matuf olan bu M. Hitler Berlinden Münihe gitmişçok normal tedbir 1929 senesinden tir. Alman devlet reisinin orada kara beri Cenevrede silâhların tehdidine ve hava kuvvetlerinin geçid resmin • müteallik umumî bir mukavelena • de bulunacağı söylenmektedir. tnenin ihzarında derpiş edilmis, kaGelen haberlere göre Alman devlet bul ve teslim olunmuş maddeler reisi Münihte Deyli Meyl gazetesinin meyanına konulmuştur. muhabirine mühim beyanatta bulun • Almanyanın iddiasmdaki sami • muştur. miyetsizlik şununla da zahirdir ki «Almanya harb aramiyor» diye söFransada ittihaz edilmis olan tedze başliyan M. Hitler beyanaUnda, bilbirlerin 1936 ilkbaharından evvel hassa, Almanyanln mecburî askerlik bir guna tesiri olmıyacaktır. Hal hizmetmi ihdas etmekle, hiç kimseye karşi tecavüz gayesi gütmediğini te • buki Almanya daha şimdiden kendisini azade kılmak iddiasındadır. yid etmiş ve demiştir ki: Ve bunun için 3 şubat tarihinde ak«Almanya sulh içerisinde ve mes'ud tedilmiş olan ve Almanyanın yeni yaşamak ve herkesin saygisim kazan bir askerî statü aramasını emniyemak arzusundadir. Versay muahedetinin umumî zamânlarının bey • sindeki mecburî kayidlerin Arm^nlar nelmilel teşrîki mesai çerçevesi üzerinde hâsil ettiği haysiyet kirici yeis içinde inkişaf etmesine bağlı tutan içerisinde yaşamak istemiyoruz. Alman Fransız tngiliz tebliğinde derpiş milleti, kendisini bu kayidlerden kur • edilmis bulunan müzakerelerin e • tardığım için bana karaşi ebedî min • saslanm tamamile tahrib etmek • net besliyecektir. Bugünkü günde haltedir. kınıizin içine dolan sevinç ve gurur duygulari, hiçbir zaman başka bir devŞurası meydandadır ki, Almanlete karşı tecavüz arzusu olarak telâk • ya, açıktan açığa muahedeleri ih ki edümemelidir. Harb tehlikesinin bu lâl etmekten ibaret olan ve birkaç suretle artmı» olduğu tddiasinda bu • senedenberi başlamış bulunan işi lımmak dahi hatadır. Silâhlanma hu açığa vurmak istiyor. Sebebi de assusundaki millî hâkimiyet haklarimn keri kuvvetlerini yeniden tenıik etiadesi, büyük bir 4wd*tin, çiğnenmis mektir. M. Hitlerin beyanatt Tramvay arabaya çarptı Dün saat 17,25 te Alemdar cad • desinde Saminin idaresinde bulu • nan 3271 numaralı gazoz arabasına 229 numaralı vatmanın idaresindeki tramvay çarpmıştır. Gazoz arabasınm beygirleri yere yuvarlan • mış ve bir tanesi ayağıodan yara • lanmıştır. Tarife komisyonu toplanıyor Deniz hatlanna aid yıllık yük ve yolcu tarifelerini tesbit decek olan komisyon yann Deniz ticaret müdürlüğünde Deniz Müsteşarı Sa dullahm başkanlığında ilk toplantısını yapacaktır. Komisyon aza Ian yeni tarifeler üzerindeki tet kiklerini bitirmişlerdir. Komisyor dahil bulunan Ticaret Odası mu rahhasları ihrac maddelerimize aid navlonlann indirilmesi için bir rapor hazırlamışlardır. Bir çocugun ayak parmakları kesildi Dün Şiçli • Tünel seferini yapan 171 numaralı vatmanın idaresindeki tramvayın romorküne binmek istiyen 13 yaşlannda Petro oğlu Alfolil, tramvayın birden hareket etmesi üzerine, sol ayağı tekerleklerin altına kayarak parmakları kesil miştir. Yaralı Beyoğlu hastanesine kaldırılmış, kaza hakkmda tahki • kata başlanmıştır. Akşehirde pancar alımı Konya (Hususî) Konyanm Ilgm kazasmda Uşak şeker fabri kası için pancar ziraati yapılmak te idi. Fabrika Ilgında bulundur makta olduğu ziraat fen memuriîe pancar ekimine aid makine ve aletlerini Akşhir kazasına naklettirmiştir. Geçen sene bu kazadan Uşak şeker fabrikası için 417 vagon pancar temin edilmis ve bu vesile ile kazaya elli bin liraya yakın para girmişti. Motörü soyacakmış! Evvelki gün kalafat yerinde demirli duran Receb kaptanın 10 tonIuk Selâmeti Bahrî motörüne Arabcamili Ziya girmiş ve motörün eşyalannı denk yapmağa başlamış • tir. Fakat patırdılan duyan tayfa hırsızı yakalıyarak poKse teslim etmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog