Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

! " Mülâkatlar Kraliçesi „ bizi nasıl gördü? ^M Camfmriyet '• Beçeriyete belâ olan fareleri imha ediniz. Yunanistanda son vaziyet FBa» taraft birıncı sahifede] Mis Betti, Ankaradan bilhassa kadınlığm eriştiği dereceye hayran olarak döndü «Dünyanm en feminist erkekleri Türklerdir!» Mülâkatçılar kraliçesi adile hü tün dünyada tanınmıs tngiliz ga zetecisi Betty Rossin büyüklerimizle görüşmek üzere Ankaraya git tiğini yazmıştık. Ankaradan dö . nen mülâkatçılar kraliçesi Royal otelinde bulan bir muharrimize şunlan söylemistîr: « Ankaraya iki üç gün için gittim. Fakat yeni Türkiyenin merkezinde tetkik edilecek mevzular o kadar çoktu ki tam 16 gün kalmak lüzumunu duydunu Bu müddet zarfında kadınlığm ilerleyisi bakı • mından bugün en ötı se.f'.a bulunan Türk kadmlığı hakkında ııun tetkiklerde bulundum. İlkmekteblerden başlıyarak Türk kadınınm nasıl yetiştiğini, içtimaî sahaya nasıl çıktığımı, mahkemelerde henüz Ingilterede bile görülmi • yen bir sekilde nasl hâkimlik yaptıgını, nihayet Biiyük Millet Meclisinde nasıl çalıstığını inceden inceye tetkik ettim, muhtelif zümrelere mensub kadınlarla uzun uzadıya görüşerek fikirlerini aldım. Bu temaslarim neticesinde edindi ğım fikir bilâ kaydüşart Türk kadınmın lehinedir. Türk kadını çok terbiyeli, çok nazik olduğu gibi yalnız Türkiyeye aid islerde değil, ulusla rarsı ve insanî islerde de umumî malumata sahibdir. Genc kızlarla genc erkekler arasında mevcud arkadaslık beni çok mütehassis etti. Ankarada bir balo da biribirine samitnî arkadaş muamelesi yapan genc çiftleri görmek benim için unutulmaz bir bahtiyar lık oldu. Türkiyede nazarı dikkatimi cel beden hususiyetlerden biri de er keklerin diğer memleket erkekle rinden ziyade feminist olmalarıdır, Baska memleketlerde erkekler ka dınlan kıskandıkları için içtimaî ha yatın birçok kapılannı onlara ka patıyorlar. Halbuki bunun tam aksi olarak Türkiyede erkekler kadınların ilerlemesine her sahada kendile rile tesriki mesai etmelerine yardım ediyorlar. Neticede bu tesriki mesaiden memleket ve millet istifade ediyor. Ankarada birçok münevver kadın saylavlarla tanıstım ve yüksek iktidarlarını, cemiyete ve milletleri • ne hizmette bulunmak hususunda ki azimlerini takdir etmek fırsatını buldum. Bu itibarla bilâ tereddüd diyebilirim ki bütün dünya kadın • ları arasında yeni Türkiye kadını en ziyade ilerlemiş bir vaziyettedir. Birçok memleketlerde kadmların rey verip vermemesi henüz müna kasa edilmekte iken Türkiyede kadın saylav olmuştur. Baska memleketlerde feministler söz söylemekle vakit geçirirlerken Türkiye fi liyata geçmistir. Ben söz söyliyen feministleri değil, iş gören femi nistJeri tercih ederim. Feminizm bakımmdan da uluslararası feminizm kongcesinin ts tanbulda toplanmasında büyük bir isabet mevcud olduğuna kâni bu • lunuyorum. Dünyaya örnek teşkil eden bü tün bu terakkiler Türkiyenin Bü yük önderi Atatürk tarafından tahakkuk ettirilmiştir. Güzel bir buket yapmak için nasıl ki bütün güzel çiçekleri bir acaya toplamak lâzımsa, Atatürk te mümtaz ve ulusal bir Kurultay yapmak için u ' lusun bütün gKizide kuvvetlerini, bütün kıymetli kafalarım bir araya toplamıştır. Bunun için ben Tür kiye Büyük Millet Meclisini In gilizlerin Brain Trust (dhnağ sa hibi insanlar kurumu) teşkilâtma benzetebildim. Filhakika Türkiye Kamutayı Türk ulusunun kafalı evlâdlarının birliğinden başka bir şey değildir. Ankarada birçok kadınlarla mülâkat yaptım. Dış Bakanı Tevfik Rüstü Arasla konustum. Çok se vimli, çok nazik, çok sempatik bir şahsiyet olduğu kadar «sulh pey gab«ri> ünvanına hakkile lâyık gördüğüm Tevfik Rüstü Arastan hasta dünyanm terakki ve inkisafı için ne yapmak kabil olduğunu sordum. Türkiyenin Dış işlerini idare e den Bakan şu cevabı verdi: « Her şeyden evvel siyasette ve iktısadiyatta milletler arasında emniyeti temin etmek lâzımdır. Bu emniyet te mevziî misaklar, millî tedbirler ve silâhsızlanmak için ciddî tedbirler almakla kabildir.» Tevfik Rüstü Arasla milletler arasmda dostluk ihtiyacından, dünya gencliğinden bahsettik. Bundan evvel birçok memleketlerde müte addid şahsiyetlerle görüsmüştüm. He • men hemen hepsi de «genclikten şu•u bekleriz, gtenclik bunu yapırjı • '"1 taayyün etmemiştir. Bazı mehafil, gene bazı fırkrların kanunu esasideki tadilâtı yapmak üzere lüzum gösterdikleri meclisi milliye hacet kalmaması için, reyiâma mürrcaati tavsiye etmektedirler. FAR HASAN Fare Zekiri Macunu Bir parça ekmek veya pastırma veya yağlı gıdalara sü rerek farelerin bulundukları yere bırakın'z. 25 kurustur. SAÇLARI Besler Kuvvetlendirir • Dökülmesini keser Uzatır. PETROL NIZAH 19 Mart 1035 Tecrübe edilmiş en îyi saç ilâcıdır. PETROL NıZAM Sefirlerin tebrikleri Mis Betti Ros lıdır!» seklinde sözler saffettiler. Halbuki Tevfik Rüstü Aras bana dedi ki: « Her şeyi genclikten yani yarından beklemek doğru değil, bi zim de bugün için yapacağımız bir çok seyler vardır. Biz de kendi vazifelerimizi yapmalıyız.» Bu cevabın bende deı4n bir te • sir yaptığını söylemeği bir borc bilirim. 9 sene evvel gezgin olarak bu • radan geçerek bir gün İstanbulda kalmıs ve daha o zaman tekrar gelmeğe karar vcrmistim. Bugün bu arzumun tahakkuk ettiğini görmekle bahtiyarım. Memleketime dönüşümde hem People gazetesinde hem de meshur Hörst grupunun Amerikadaki gazetelerinde Tür • kiyede gördükleritni yazacağım. Bundan baska ayrıca «Türk mucizesb hakkında konferanslar vere • ceğim.» Mülâkatçılar kraliçesi simdiye kadar birçok uluslararası meshur şahsiyetlerle mülâkat yapmıştır. 6 ay Rusyada bulunmuş ve Sovyet Rusya hakkında bir de kitab neş retmistir. Mis Beti yarın Bursaya gidecek, oradan İstanbula donerek tzmir yolile memleketine gidecektir. Türkiye, Fransa, Yugoslavya, İn giltere, Romanya elçileri Başveki] M. Çaldarisi ziyaret ederek fesad hareketinin süratle tenkili ve sükunun avdeti münasebetile hükumetlerinin tebrikle rini bildirmislerdir. Türkiye elçisi, Yunanistan cumhu riyet hükumetinin elde etmiş olduğu mes'ud neticenin Yunan miiletinin kahramanlığının yüksek bir deüli olarak tarihe kaydedileceğini ve simdiki Yunan nazırlarınm isimlerinin bu vatanperverliğin birer timsali olarak kalacağını söylemiştir. Romanya elçisi M. Langa Raseano, hükumetinin samimî ve hararetlî teb • riklerini bildirdikten sonra Başvekil M. Çaldarise M. Tituleskorrn ;ah'î teb riklerini de biidirmiş ve mumaileyhin daha fesad hareketinin bid?yetinde iken söylemi* olduğu nutııkta, vatanperverliğin galebe çalacağı suretinde ileri sürmüş olduğu mutaleanın vrkayi ile teeyyüd etmis olduğunu ilâve et mistir. Fare zehîri bugdayları Farelerin bulundukları yerlere serpini?:. 25 kurustur. MACUN ve BUĞDAY ikisi bir arada Bazı fareler buğday zehi rinden hoçlanir ve bazıları macun yemek ister. Bunun içindir ki her ikisini istimal eylemek çok muvafıktır ve bu suretle farelerin ana. baba ve silsilesi muhakkak ve kat'î surette ölürler ve kokmazlar. İkisi bir arada 40 kurustur. Hasan deposu: ANKARA, İstanbul BEYOĞLU İstanbul asliye birinci hukuk mah • kemesinden: Alacakh Salis biraderlere merhun o • Iup İstanbulda Eminönünde transit halı antreposunda mahfuz bulunan halı • larin mahkeraece arttirma suretile sa hlmasma karar verilmiş ve mezkur env valin birinci arttirma 19/3/935 günü saat 14 te ve ikinci arttirması 2/4/935 günü saat 14 te icra olunacağindan talib olanlarin yevm ve vakit ve mahalli mezkurda hazir bulunmaları ilân olu • nur. İşte uykusuzluktan kivranan sînirlilerfn bitmez tıikenmez dileklerr . . . . İstenilen salâh gelmez, her gün artan sinirlılıkten gıttikçe kuvvet azalır, *rtesi cün insan vonzun argtn, hiç bir şey yapamamak halsızüğıle kalkar. Bromural «Knoiı» bu felâketten kurtulmak için kullanılacak ilâçtır. Asla zararı yoktur, sinırleri yatiilınr ve sâkin ve sâlira bir uyku davet eder. 10 vf 20 komprlmcyi bavl lüplerdr cıunelerdc reçele ile utılır. İhtilâlcilerin muhakemesi başladı Atina 18 (A.A.) thtüalcilerden mürekkeb ilk grupun muhakemesi başlamiftlr. Knoll A.0., kimyevi maddeler fabrikalan, Ludvvigshafen s/Rhin. 2348 mevkuf var tsyandan dolayı 2348 kisi mevkuf bulunmaktadır. Askerf mahkeme faaliyetine devam etmektedir. Birinci kolordunun fevkalâde divamh'rbi de, bugün faaliyete geçmistir. KANSIZLIK benizsizlik ida deva kanl ihya edea dUiti Nörastenl, zaflyet va Chloros* , PARJİ İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Mercanağa mahallesinin Çakmakçılar yokusunda 3840 metro murabbaı arsa üzerine yapılmış dört katta altmıs oda ve altında dokuz dükkânh Yusufyan hanının 240 hisse itibarile hazineye aid 30 his sesi muhammen bedeli olan 13977 lira üzerinden 2 nisan 935 salı günü saat 15 te kapalı zarf usulile satılacaktır. Satış bedeli birinci taksit petin, ikincisi bir sene sonra alınmek çartile iki taksitte ödenecektir. Isteklilerin 2490 sayıh kanun hükümleri dairesinde mu • hammen bedelin yüzde yedi buçugu nisbeinde teminatlarile mek • tublarını arttırmayı açma saatinden bir saat evveüne kadar İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğündeki satış komisyonu reisliğinfe vermeleri. «M.» (13T3) Venizelos Napoli yolunda Rodostan gelen haberlere göre ^ e nizelosla karısı ve taraftarlan, Napo • liye gitmek üzere Reks vapurunn binmislerdir. Vapur, hareket etmistir. Bir rivpyete göre Venizelos Napoliden Fransaya gidecektir. Venizelosun oğlu Kiryakoya aid üç vapurun haciz altına alınması hüku metçe kararlaştınlmıstır. Vakitsiz ihtiyarlık Asiler nereden para buldular? "Kimyager ™ Hüsameddin Idrar. kan, kazurat ve t caret tah lilltri vapılır. Eminönü. Kmlâk ve Kytam Bankası karşısır^ Izzet Key Hanı Yunan millî bankası erkânından iki zat, diğer bankalar nezdinde tahkikat yaparrk, Venizelist tsyanınm para cihetinin ne suretle temin edildiğini meydana çıkarmağa memur edilmişlerdir. HORMOBİN TABLETLERl Uzviyeti tenbih eder, smirleri kuvvetlendirir ve vakitsiz ihtiyarlığm önüne geçer. istanbulda fiatı 1$O kuruş Erkeklerde vakitsiz ihtiyarlığa karşı Yüksek Mühendis Mektebi Arttirma ve Eskiltme Komisyonundan: Fireze pprçaları Manometre Fizik alâtı Tahmin bedeli 840 Lira Saati 14 14,30 Asi donanmamn son gemisî Kacosri denizaltı gemisi de bugün tersaneye gelmiştir. Bu asi donanmamn tersaneye gelen son gemisidir. Ka çoni denizaltı gemisi 42 asi denir efradını da berabermde getirmistir. Asiler divanıharbe gönderilmişlerdir. •Ht Dr. f ' f C A.Mİ "*••% BAKTERiYOLOJi Umum! kan tahlilâtı. frengi noKtal .""»zarından ( VVasserrr.an ve Kahn tea mülleri) kan küreyvatı sayılması Tlfo ve ısjtma ftastalıklan teşhlsl Idrar balgam. cerahat. fcazurat ve su tahltlâtı. Oltra mifcrosfcopl hususî aşılar lstihzan Kanda üre şeker. Klorür. Kollesterin miktarlan nın tayini Divanyolu No 189 Tel: 20981 Eczanelerde bulunur. Doktorlara talep vukuunda tafsilât ve numune gönderilir. ADRES: Galata Posta kutusu 1255 675 » 15 LABORATUARi Meydana çıkan vesikalar «Cumhuriyeti koruma» dernekle • rine aid e\rak arasında filî hizmette olup ta asilerle beraber olan 180 za bif'n ismini havi bir liste bulunmus • tur. Yukandaki maddeler 45 gün açık eksiltmeye konulmuştur. Art • tırma 21 mart 935 perşembe günü saat 14 te yapılacaktır. Istiyenle rin şartnamelerini görmek üzere hergün Komisyona müracaatleri ve belli saatten evvel teminatlannı Mekteb veznesine yatırmaları ilân olunur. (405) Yunan şilepleri gitti Yunan isyanı üzerine İstanbul limanında alıkonulan Yunan sileblerî ser best bırakılmıçlardı. Bunlar bayram içinde memleketlerîne döıımüşlerdir. Yalnız Venizelosun drma^ma aid olan Laicacae ismindeki gaz şilebi henüz bırakılmamıştır. Yunan hükumetinin ricası üzerine bu vapur elân Halicde nezaret albnda bulundurulmaktadır. IKTISAD VE^ALEÎİNDEN: Ankara vilâyetinin Keskin kazasına bağh Hüseyin Beyobası köyünden şimalen Hüseyinbey obası camiinden Kilevli köyü camiine hattı müstakim, şarken Kilevli köyü camiinden Kalatepe ye hattı müstakim, garben Dağdelikli Eldirek tepesine hattı müstakim, garben Dağdelikli Eldirek tepesinden Hüseyinbey obası camiine hattı müstakim ile çevrilmiş sahibli ve sahibsiz 560,5 hektar arazide bittaharri meydana çıkarılan Molipten madeninin yüz hisse itibarile 76 hissesi Fatma Belkis, Pakize, Zeyneb ve Nefis Salim ve 24 hisse si de Hafız Murad, Fikri uhde lerine 60 sene müddetle ihalesi icra kılınacağından maadin ni zamnamesinin 36/37 nci maddeleri mucibince bu babda bir gu na itirazı olanların 19/3/935 tarihinden itibaren iki ay içinde İkl tısad Vekâletine veya An :ara ? Valilicine ist da ile müracaat eylemeleri ilân olunur. Cerrahpasa hastenesi sabık cildiye ve zühreviye mütehassısı Hevoğlu Isıiklâl caddesi Etual smemasi kakşismda Kekâr sokak No. 9 ikincı ds're hergün «a airan ak«amj kadar Dr. H A Z i M Kandilli Kız Lisesi Satınalma Komisyonundan: Mektebimiz'o 600Ö kilo ekmeq:i şartnamesine göre açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 24/3/935 pazar günü saat 15 te lstanbuî Maarif Müdürlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan ko misyonda yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin etlerinde en son tarihli Ticaret Odası vesikalarını göstermeleri ve belli saatten evvel teminatlannı Liseler Muhasebeciİiği veznesine yatırmaları ve buna aid şartnameyi mekteb idaresinden öğrenmeleri ilân olunur. " " (1198) İstanbul Dalıilî Ticaret ve İhracat Gümrüğü Müdürlüğünden: Gümrügümüzün 5 numaralı ambarınm içerisindeki bölme duvarın üzerine yaptırılacak 141 lira 75 kuruş bedeli ke:ifli 1 metro 80 san • tim yüksekliğinde 8 lik oluklu salvanizli sact?n perde inçası, pazarlıkla eksiltmeye konmuçtur. Isteklilerin ker>if evrakım sörmek üzere hergün ve eksiltmek için de % 7 h pey akçeîerile 25 mart 935 pazartesi günü idaremizdeki Komisyona selmeleri bild'riıir. C1079) ECZACI ARANIYOR Gemlik Eeledıyesi Başkanîı fandan: Gemlik kase.bası eîsk^'ik tenviratı mukavelesi on sene müddetle ve pazarlık suretile 1935 senesi ni'an ayınm ikinci sa'i günü saat 15 te Gemlik Belediye dairesinde Belediye Encümeni huzurile ya pılicaktır. A Muhammen ber'eli 33300 liradan ibarettir. B Sartname, Dİân ve diuer evrsJcın suretlerini Belediye Encü meninden istekliler kopya edebilirler. C ı^PazarlıJi nisanın ikinci salı günü saat 15 te Belediye Encü meninde olacaktır. D Teminat miktarı 5000 ljradır. E îitekliler bir sirket namma hareket ediyorlarsa salâhiyetle inîjîösterir vekâletname ve ticaret erba^ından iseler Ticeret Odasında kayidli olduM?rma c?ir vesika göstereceklerdir. (1380) «•^^^^"^^^••••^^" (Tüıkıye) Cenub Dera rjolları Şitketi, Gaziatıteı) vılâyetinde ( cski adı (>• rabius o!an> Karkamıştaki " eczMnesı için diolomalı nır eczact aramaktadtr. Bütüu verjiler kendisine aid olmak üzeıe bu eczacı\a t aşlanpiçr 75 (veımiş be?) lürk lırası maaş venlecek \e Karkamış istasyonunda idareye aid bir mesken de tabs s edılecekttr. Işbu vaziteye nMrzed olan ec7aciların 15 nisan 19 5 tarihine kadar mezkur Şirketin Halebteki işletme müdütlüfüne tahriren müracaatls şehadein=4melerinın neden ibaret oldugunu ve haklannda nerelerden malumat ahnabilecegini bildirmeUri rira olunur. Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 1 nisan 1935 tarihinden itibaren bisküvilerin dükkânlarda müs tehliklere paketle satılması mecburî olduğundan ufak paketle satılmasını temin etmek üzere bisküvi bandlarına makbuz mukabilin de iki buçuk, beş, on parahk soğuk damga konulmak suretile teshi lât gösterilmesi takarrür etmiş olduğundan alâkadarların Damga matbaasına müracaatle şimdiden bandlarına soğuk damga koydurmaları ilân olunur. (1191) /• KiSARHA. En lezzetli ve en faydalı . MADEN SUYUDUR 1 = BASURDAN AMELİYATSIZ YALNIZ HEDENSA ile kurtulursunuz. Memeleri kurutur, mrhveder. Kanl, ağriları keser. Dünyada nilyonlarca insanî kurtarmuttr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog