Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

r 19 Mart ' Camharivet Venizelosun Yaptıkları Yazan: Sabık Intellicea Servi» Şefı Sir Bazıl Torason ; Musiki î HAVACIUK BAHlSLERl: Eayramdaki maçlar Fener 1 0 kazanarak şampiyon oldu tstanbul sampiyonunu tayin et • mek için Galatasaray ve Fenerbahçe takımları bayramm ilk günü ü • çüncü defa olarak karsılaşmıslar dn*. Bu karsılaşmada Fenerbahçe 105 inci dakikada yaptığı bir gol le Galatasarayı yenmis, bu suretle 1935 tstanbul şampiyonu olmus tur. Ilk maçta 40 yenilen, ikinci maçta sıfır sıfıra berabere kalan Fe ne liler bu ücüncü karşılasmada, nihayet bir tek golle galib gelmis • Ierdir. Son müsabakada Fenerbahçe, 10 neticenin gösterdiği kadar, Galatr^\ raydan iyi oynamış ve sam • piyonluğu kazanmıstu*. Fenerbah çeyi tetrik ederiz. Umumî Savaşta Yunan millctinin umumî muhab beti tamamile Ingîltere ve Fransaya müteveccih Omer Refik ve konseri Uzun yıllar, Konservatuan senede ancak birkaç talebe konserile meydanda görmüştük. Bunlar da talebenin bir senelik mesaisini ortaya koyan küçük hareketlerden ibaretti. Fakat bu senenin ders başlangıcındanberi yapılan bir programla sık sık böyük konser lere şahid olmağa başladık. Bize biiyük san'atkârlanmızı dinletmek ve tanıtmak fırsatını verdiği için Konservatuan nekadar tebrik etsek azdır. Konservatuar konserlerinin on ü • çüncüsünü tesk.il eden Omer Refiğin piyano konseri ise bizi uzun zamanlar emsaline tesadüf etmediğimiz bir varlıkla karsılaştırdı. Diyebüirm ki bu kadaT güzel ve muvaffakiyetli bir konsere tstanbul musiki âlemi zaten has • retti. Isminin pek o kadar tanınma masına rağmen yalnız musikiciler arasında daha talebelik zamanm^anb^ri iyi bir not alan bu san'atkân, şimdiki olgun zamanında ilk defa dinlemeğe gelenler o kadar çoktu ki Fransız tiyatrosu biiyük bir izdihama maruz kaldı. Programda Sebastian BACHın re minör konsertosu ile Schumann la minor piyano konsertosu, Chopenin sol minoT ve la bemol majur BalUdalerile Berceuse ve No. 1 1 op 25 etüdü. talebeden Nun\ Saminin piyano için iki türküsü ve Ulvi Ccmalin Beş Damlasile Listz Mephisto valsi göze çarpı yordu. Her iki konsertoya Cemal Re^idin idaresindeki orkestra refakat ediyordu. Piyanisti, evvelâ Bach konsertosu ile piyanosunun basında gördük. Daha ilk vurduğu akorla dinleyiciler arasında iyi bir tesir bıraktı. Fakat her nedense eserin AUegrosunda biraz asabî olduğu göze çarpryordu Bunun duyulan ilk heyecanlardan mutevel lid olduğuna süphe yoktu, nitekim Adagioda pek sakin olduğunu gördük. Güzel bir akışla konsertoyu nihayet • lendirdi. Alman harb tayyareleri Şimalî Almanyadaki Rostok şehri Alman harb tayyarecilik sanayiinin merkezi olmuştur 4îtefiklerin tarafın* «eçerdb Bizim • jmuvaffakiyetlerimiz, • Marn mey • ",:'dan muharebesinde olduğu gibi, A tinada alkıslarla karşılanıyor, Yumerkezî devletler lehi>''{«• tek. btr*»es bile işitilmiyordu. ?>iHiçbir maddî menfaat YunanUtanı = «Ktşmanlarımıza bağlanııyordu. Atinamn korktuğu yegâne tenlike, ^ Btllgarlardan ve Türklerden geli • ^ yordu. Müttefikin payıtahtlarından daha iyi haber alan Atinada, Bul • garistanla Türkiyenin, Müttefikle • re kaefi merkezî devletlerle müsel** lâh bir ıttifâka dogru gittikleri ma** lumdu. Bulgarlar, Bükref muahedena • ^'mesinin fartlarına karsı hiddet ve ; * infîal duyuyorlar, Türkler Londra '^muahedesile ellerinden alınıp Yu • ' nanistana verilen adalann ilhakını 5 tanrmaktan anudane istink&f edi • ' yörlardı. Bundan başka Yunanistan s ~ Osmanlı donanmasmtn takviyesi •' teşebbüslerini dikkatte takib edi yor ve Babıâlinin Türkiyede yaşı • yan Yunan tebaasına yaptığı fena ntuamele iki memleket arasında bir ihtilâfın onüne geçilemiyeceğ!ni gösteriyordu. Bu. iki »ebebden do lâyı Yunan hükumeti, harbin başın% da, bitaraf kalmak fikrinde idi. Sonra, bir milyondan fazla Rum Anadoluda ve tstanbulda yaşıyordu. Eğer Yunanistan Müttefiklerin ta • rafıtıa geçerse Kral Kostantin, Türklerin bu maıum halktan inti • kam almalanndan haklı olarak korkuyordu. tlk müşkülât Almanya tmparatorundan geldi. Kayzcr, 31 temmuz 1914 günü, eniştesine iki sahife dolıuu müdahene ve iltifat ettikten sonra sunjan ilâve ediyordu: «tntizarım hilâfına olarak düfman tarafına geçerseniz, Yunanis tan, Italya, Buigariatan ve Türki yenin ayni zamanda hücumuna uğrıyacak ve şahsi münasebatımız meş'um bir darbeye maruz kala • caktır. S'ze gayet açıkça söylüyorum ve bana hemen açıkça cevab verrnenizi rica ediyorum.» 2 ağustosta Kral Kostantin, ce • vab vererek Sırblann imdadtrıa koşmayı asla düşünmediğini; fakat bir Sırb • Yunan ittifak muahedena mesî mevcud olduğunu, Sıerbistanın düsmanlarile teşriki mesai etmesine imkân olmadığını ve Yunanistamn menfaatleri kat'î surette bitaraf kalmakta olduğunu bildirdi. tmparator tarafmdan bu telgrafnamenin kenarına yazılan notlar Sir Bazil Tomson, bir yandan dikkate değer. Kayzer, Kral Kos • tngiliz istihbarat teşkilâtmin dot • tantinin cevabına «gevezelik» diye yalarından, bir yandan da muhtelif not etmiş ve altına şu mütaleayı dostlannın kendisine temin ettikleri yazmıstı: , ,.. vesaik ve dosyaUrdan istifade ede«Rusyaya karşı bir harb için Türrek bu eseri yazmiştır. kiye ve Bulgaristanla ittifak aktettntellicens Servis öyle bir kuv • tiğimi ve derakab bize iltihak et • »* vettir ki omm için dünyada gizli mediği takdirde Yunanistana da •* birşey yoktur. Bu korkunc ve kud*5 düşman muamelesi yapacağımı A retli teşkilâtm başında bulunan Sir tinaya bUdiriniz. Bunu, YunanistaBazil Totnson, Venizelosun ruhunu mn Berlindeki sefici Teotokise bilgörmüs, eserinde Yunanistan, Fransa, dirdim. Türkiye ve Bulgaristanla nigOtere, Italya, Rusya ve Almanya • ittifakımı da kendisine söyledim.» % »ın mahrem vesikalaanm ve doı • Kayzer, eniştesinin telgrafının « yaiannı ortaya dökmüştür. Kita • sonuna doğru, Yunanistamn bita . bın bemen her sahifesinde, istifade raflığından bahseden satırların kar. edilen .vesika ve dosyaları gösterir şısına da şunu yazmıstı: notlar vardır. Binaenaleyh Veni • «Yunanistan derakab bize ilti zelosu çırçıplak meydana koyan bu hak etmediği takdirde, bir Balkan kitab, Giridlinin aleyhinde yapıl • devleti olmaktan çıkacaktır. Bun * m»ş bir düşman hücumu değil, dedan sonra Yunanistana asla müza^?. lillere r vak'alara, vesikalara isti • herette bulunmıyacağız ve istik • •;.<aad pden bir itthamnamedir. balde onu düşmanımız telâkki edeceğiz.» ^ «Avusturya, 1914 temmuzunda 7 ağustosta Kral Kostantin şu ce~rSnrbfctana verdiği ültimatomun cevavabı verdi: bını f ırlatıp attığt uman, Yunani* • «Ordumuzun seferber hale ko • tan kendi tarihinde nadir görülmüf nulmasile tmparatorun menfaatle • oîan derin bir sulh ve sükun içinde rine nasıl hizmet edeceğitnizi anlı yamıyorum. Akdeniz, Müttefik tn^yaşayordu. 1831 de iki Balkan Hargiliz ve Fransız donanmalarınm hâ^dbmden muzaffer çılcmış, Kralı, okimiyetine boyun eğmiştir. tmpa • •^nu »uvaffakiyetle idere etmiş ve ratora faideli olmadıktan başka ^ar&zisi pek çok genişlemişti. Fakat dünya haritasından da siliniriz.» Yunan milleti muharebelerden yorBu telgrafnameler mühimdir. gun düşmüştü ve Avusturya • Sir • Çünkü daha bu tarihte Türkiye ile *! bistah İhtUafı kehdhîne tealluk etgibi görünüyordHı. Yurtanistan ^Bulgaristanın Almanyanın arını göstecmekte ve"ayve n »n»vil bir bitarafhk idame «Upek ni zamanda Romanyanın da onlara Milletin muhabbe+i MüU E ütfhak etmek üzerc olduğuna *isaret etmektedirler. Eğer Müttefik müteveccihti.'Eğer, memler bu ihbarata ehemmiyet verse • • leketin bayatî menfaatleri harbe lerdi birçok hakaret ve mahcubi J,iştirake ihtiyac gösterirse, milletin yetlerden kurtulmus olurlardı. azim ekseriyeti kendiliğinden Müt•• Venizelosün uasıl brâ adam oldu'* * ğunu anlamak için Biiyük Harb içinde yaptıklarını öğrenmek kâ • .fidir. Giridli Umumî Harbin baş langıcından itibaren Yunanisiamn ..siyasî haystmda büyük bir rol oy nanuştır; fakat meş'um bir rol. Okuyacağmız tarihçeyi Venize • losun siyasî muhaliflerinden biri .değil; bir tngiliz yazmıştır ve bu Ingiliz, Umumî Harb içinde tngiltere emniyeti umumiye müdürü, sonra da tngilizletin me=hur istih barat teşkilâh olan tntellicecıs Ssr. visin sabık şefi Sir Bazil Tomson GalatasarayFener maçSarının hasılatı Galatasaray • Fenerbahçe ta • kımları arasında ikisi Fener sta • dında, birisi de Taksim stadında olmak üzere üç maç yapıldı. tlk defa Fener stadında yapılan maçta 1640, Taksimdeki macta 2850, ü çüncü defa Fener satdındaki maç • ta ise 896 lLa ki cem'an 5,386 lira hasılat olmuftur. Cumaya ve bay • r<ma tesadüf eden son maçın Taksimde yapılmamış olması her i > ki kulübü asağı yukar ı altı yedi yiiz lira ziyana sokmuştur. Isianbul Ankara maçını istanbul kazandı v^BUyük Harb başîarken Göben ıle Bresiâva kömür veren Venize'ostu Göben ile Breslâv, tngiliz filosu tarafmdan takib edildikleri esna • da, Yunanlılar tarafmdan kömür verildiği haberi tagiltere ve Fran sada malum olduğu zaman, bu iki memlekette nasıl bir infial ve hiddet dalgasının kabardığı herkesin hatırında olsa gerektir. Bu Alman gemilerine bitaraf bir Yunan limanında kömür almak tnüsaadesini kimîn verdiğini o zaman pek az kisi biliyordu. Bakınız bu i( nasıl oldu? Döt senedenberi iktıdar mevki inde bulunan Venizelos; Kralla hemfikir olarak Yunanistamn harbde bitaraf kalmasına karar vermişti. Venizelos 5 ağustos 1914 günü, kabinenin içtimaında o gece saat 2 de, Alman sefirinin evine gelip kendisini uyandırttığını ve Kapa gitmekte olan iki Alman ticaret gemisine kömür verilmesine cnüsaade istediğini »öyledi. Yunan Bas • vekil bu kömürün Göben ile Bresiâva verileceğini bilmiyor değildi. Venizelos kabinenin içtimaında sözlerîni şu suretle bitirdi: « Bir gün evvel, Itilâf devletlecinin harb gemilerine kömür vermeği kabul etmif olduğum için, bi • taraflığı ihlâl etmemek maksadile, Almanlara da kömür vermeğe mecbur olduğumuz fikrinde bulun dum.» Bu suretle Pire limanında demirli bir Alman ticaret gemisi için kömür teahhüd etmiş olan Plock isimli kömür tacirîne 800 ton kömür verilmesi hakkında Pire liman re isine verilen emir, Venizelosun el yazısile ve kendi kartına yazıl • mıstt. <A*kan var) Millj takım kadrosunun kat'î surette tesbiti için Futbol federasyonu bayram münasebetüe Ankara muhtelitini Istanbula getinnisti. Bu takım pazar günü Fener stadında tstanbul muhtelrtile kar^ılaştı. Sa • ha havanın güzel olması dolayısile okfukça kalabalıktı. Evveli Ankaralılar yesil beyaz, ve biraz aoora da tstanbul muhteliti kırmızı beyaz formalarile saha • ya çıktılar. Ankara: Cihad Ali Rıza, Be kir • Ahmed, Semih, Bilâl Selim, Salâhaddin, Ali Rıza, Sedad, Ha san. : Mahmud • SaffrnV F«ruk Feyzi, lyutfi, Resad Muhtesem, SaDLhaddin, Rasih, Şeref, Re • bii. Fenerlilerle Galatasarayhlar yor* gun oldukları için bu maça istirak etmemîslerdi. tlk dakikalarda Ankaralılar rüzgârı arkalanna alarak tehlikeli hücumiar yaptılar. Yedinci daki • kada Sedad güzel bir sütle Anka» ranın ilk golünü yaptı. tkinci devrede rüzgârı arkası • na alan tstanbul muhteliti derhal hakimiyeti aldı ve ilk on dakika • da Rasih ve Salâhaddinin ayağile, yirmi be;inci dakikada Rasihin çok güzel bh* vurusile üç gol kazandı ve oyunun nihayetine doğru »eref dördüncü golü yaptı. Bu arada Ankaralüar da ikinci gollerini yaptı • lar ve bu suretle maç 42 tstanbul muhteliti lehine neticelendi. Askerî Liseler güreş şampiyonası Bir kadının başı yarıidı Dün Etyemezde tamir edilmekte olan elektrik direğine dayalı bulunan bir merdiven; oradan geçen bir kadınm basına düserek yaralamıştır. Kadın Cerrahpasa Hastanesine kaldırıhnıstır. Yenı aiınacak gemiler Denizyolları müdürü Sadettin bugün Ankaraya gidecektir. Sadettin Ankarada Ekonomi Bakanlığile temas ederek harice siparis edile cek vapurlar üzerinde talimat aîacak v« şehrimize dönerek tetkikatta bulunmak üzere buradan Av rupaya gidecektir. Denizyolları idaresine on sene müddetle on milyon lira kredi verilmesi hakkında Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan lâyiha projesi bugünlerde Kamutayda müzakere edilecektir. Askeri liseler arasında yapılan güres şampiyonasını puvan itibarile Deniz lisesi güres takımının kazandığını yazmıstık. Şampiyonada derece alan gürefçiler su sekilde tasnif edilmistir: 56 kiloda: Birinci Mustafa «Maltepo, ikinci Kemal «Deniz lisesi», ücüncü Nusrat «Kulelb. 61 kiloda: Birmci Rıza «Deniz lisesi», ikinci Nihad «Kuleli», üçüncü Hüseyin «Deniz gediklisi». 66 kiloda: Birinci Şaffet «Deniz lisesi», ikinci Muzaffer «Kuleli», üçüncü Necati «Deniz gediklisi». 72 kiloda: Birinci Safa «Malte • pe», ikinci tsmail «Kuleli», ücüncü Nusı at «Deniz lisesi». 79 kiloda: Birinci Hulusi «Kuleli», ikinci Mehmed «Maltepe», ü • çüncü Hasan «Deniz lisesi». 87 kiloda: Birinci Fethi «Denis lisesi», ikinci Baki «Maltepe», ü çüncü Ahmed «Kuleli». Ağırda: Birinci Bahri «Deniz lisesi», ikinci Cengiz «Maltepe», ü • çüncü Necmi «Kuleli». Umumî puvan: Deniz lisesi 16, Kuleli lisesi 12, Maltepe lisesi 12, Deniz gedikli zabit mektebi 2 pu van kazanmıslar, bu suretle Deniz lisesi takımı şampiyon olmuştur. Talebe maçları Millî Turk Talebe Blrliği Genel Kâ tibliğınden: Ankara Yuksek Ziraat Enstitusü ta kımının vaktinde gelmemesl yuzünden geriye kalan maç mlllî takım ekzersızleri yuzund«n de bir gun mecburen gecıkmış bulunuyor. Bugun saat 14 te Taksim sahasmda her iki takım karşüaşacalntır. Talebe hüviyet varakalarından lstitade edebile . Eşekle Çocuğu çignedi Dün Usküdarda seyyar satıcı Necmi, merkebine binerek sokak a'' raslnda kosturmakta iken' o civar* da oynıyan Adil kızı 10 yaşlannda Mürsideye çarpmıs ve kızı çiğni • yerek üstünden geçmistir. Zavalh çocuk bajından yaralanmıstır. Dört mt/tSrlü büyük bir bombardtman tayyareslnln fabrikadan çtkman münasebc tile Hukumet komiseri H. Engel nutuk söylerken Tayyarenln lsmi Oeneralfeldmarşal fon Hlndenburgdur. Şimalî Almanyadaki Rostok ka • yare imal olunacakbr. Hergim ikİ sabasi Büyük Harbden evvel çok üç tayyare bitirilmektedir. sakin bir yerdi. Bugün o küçük şehBu fabrikalarda diğer taraftan rin çehresi büsbütün değişmîş bir hergün «Spor» tipinde iki tayyare haldedir. Bir kere büyüyup koskodaha bitirilmektedir. Bu, çok ha • caman bir şehir haline gelmekte fif bir tayyaredir. Tek bir mitral • dir. Diğer taraftan eski sükunetinyözü vardır. den esec kalmamıştır. Çünkü bom <H. E. 59» modeli ise tam bir habardıman tayyareleri imal eden va dridnotudur. tçine on adam a fabrikalann merkezi olmuştur. labilecek bir büyüklüktedir. 700 beygir* kuvvetinde iki motöcle ve VVarnemunde plâjına kadar şe • birçok mitralyözle mücehhezdir. hiırle liman arasındaki arazi baca Ortada aynca yüksekce bir taras • lanndan her an duman çıkan fab sud mahalline de maliktir. 100 er rikalar, hangarlar, tayyare uçuş kiloluk bomba atmağa mahsus altı tecrübeleri yapılmağa mahsus sa • kovaaı vardır. Her üç ayda bir bunhalarla dolmuştur. Bütün bu mües lardan on tane imal olunmaktadır. seselerin etrafı demir tellerle, ör • Keza, ayni fabrikalarda bugün gülerle ve manialarla çevilmiştir. kü malum sistemlerde pilot yetiş Muayyen noktalarda Alman askertirmeğe mahsus on deniz tayyaresi leri nöbet beklemekte ve kimseyi iraal edilmistir. o sahaya sokmamaktadırlar. «Lufthansa» tayyare nakliyat Şehir dahüinde bile herhangi bir şirketi namına da «H. E 70» siste tehlikeye karsı ayni şekilde muha • minde sürati gayet fazla tayyare • faza edilen sanayî evleri vardır. Orkestra fevkalâde güzel idare ediler de vücude getirilmiştic ki bun • Tayyarelerin imaline aid sırlaırın mekle beraber lâzım gelen tesiri pek lann iki üç saat içinde harb tayyatamamile muhafaza edilebilmesi i göstermedi, diyebiliriz. Hele keman • releri haline konmalan münıkün çin bu uğurda çalışan amele adedi ların yaylarma hiç dikkat edılmiyordu olacaktır. kadar sivil memur ve hafiye mev • gibi birseydi. Bu sebeble göze çok fe«H. E 111» modeli ise gene ga cuddur. HerhAngi bir casusun bu yet süratli hareket eden harb tay na batıyordu... ömer Refiği Bachta işe aid pcoje ve plânları çalması, yareler! modelidir. Ba»tan «Sağı jubnz kuvvetli bir piyanist olarak göritnal ' ttsuHerine vâkıf olabilm«si madenî maddelerden imal olun • dük. Fakat Schtmnannın o pek güc konmaktadır. tkî motörlüdür. ö n taraBömbarohnıan^tayyhreleri tez sertosunu çalarken tamamile ro'mar» fında iki mitralyozü, bir de topu gâhlarmda çalısan ameleye çok tik ve hakikt. kıymetini ortaya dök vardır. yuksek yevmiyeler vet'ilmekte ve iş müş pek büyük bir san'a'tkâr olarak Bu çe;id tamamile yeni model ogünden gün« inkişaf etmekte, açıkgörüyoruz. Daha daşlangıcda Schu larak iki cins tayyare daha vücude ta kalnuş bir isçi hemen hemen gömannın nasıl çahnacağını bize göstergetirilmîştir. rülmemketedir. Bu yüzde» diğer dL Korkulması lâzım gelen bir iki pasbirçok Alman sanayi erbabı gayriaajda hiç tereddüd geçirmedi. tkinci Rostokta bombandıman tayya memnun bir vaziyete giraıiştir. Allegronun en küç yerlerinde parmakreleri imal eden fabrikalar tabiidir Çünkü bombardıman tayyareleri i ki tayyare bombalan da yapmak lan o kadar kolaylıkla isliyordu ki inmalâtında yuksek ücret bulan işçi tadırlar. Bu sanayi evleri en son aanın üzerine hiçbir sıkıntı çökmüyorler onların fabrikalarım teckedip asrî mekine ve vasıtalarla müceb burada çalışmağa koşmaktadırlar. du. Bilhaaaa orkestra ile beraberliği tehezdkler. Bu makine ve vasıtalar Hitler iktıdar mevkiine geçme min husuaunda pek büyük bir zorluk den evvel Rostoktaki müesseseler • işçi adedini asgarî bir hadde indirgösteren bu konserto, piyanistler için mistir. Günde 350 amele ile pek de çalışan amelenin rniktarı ancak asılması güc olan bir eserdir. Konser çok bomba yapılabümektedir. 800 idi. Bugün ise tam 4,400 e ba toda Schumannın diğer eserlerinde teBombalar üç tip üzerine imal e • liğ olmuştur. Bu amelenin bir kıs • sadüf ettiğimiz developpmentlar ol dilmekte olup 50, 150 ve 250 kilomı, eski sosyalist ve komünist fır • mantakla beraber orkestrasında bamlukturlar. Bu bombalamn herbirinkası azasından olmakla beraber onbaşka yenilikler tasır. Oskestranın içinden ayda 10,000 tane yapılmaktaların başında nizam ve intizamı teden aynlan solossaj gruplarile piyano dir. min edenler, eski «Çelik miğferci • arasında ahenktar konuşmalar devam Rostokta kalm saçtan sandıklar Ie » dir. Sosyalist ve komünist fır • eder ki Schumannın orkestra üslubunkası azasından olanlar bu işteki îmalâtı da artmıshr. Bunların yükda bu tarza az tesadüf edilir. Bu se tecrübe ve meharetlerine binaen seklikleri büer metro, genislikleri beble piyano ile orkestra arasındaki mecburen çalıştırılmakta ve gayet 25 er santimetrodur. Herbirine bi sıkı bir tarzda kontrol altmda bu beraberlik imkânlan da o nisbette rer paraşüt mecrbuttur. Alman Millî lundurulmaktadırlar. güclesir. Burada orkestranın da vaziMüdafaa Nezareti boğucu gaz tübfesini layıkile yaptığını gördük. Hiç Bu amele arasında iş bölümü e leri nakliyatmda kullanmak üzere şüphesiz ki bunda şefın kıymcti göz sası o derece mahirane bir surette bunlardan iki bin tane ısmarlamısönünde tutulabilir. tatbik edilmektedir ki her amele tır. Tayyareci bu boğucu gazleri attayyarelerin ufak bir parçası üze tığı anda hiçbir tehlikeye maruz Tek piyano ile dinlediğimiz Cho rinde meseul olmakta ve heyeti u kalmıyacaktır. Çünkü boğucu gazpinleri, piyanist şimdiye kadar dinledimumiyesi hakkmda açık bir fikir eğimiz kimseleTden çok başka ve hakiler havadan ağırdır. Yere doğru idinememektedir. Sonra amelenin kî Chopin karakterile icra etti. Onvn necek yukamya çıkmıyacaktır. Pa fabrika ve atelyede cereyan eden Chopinin eserlerini çalmaktaki meharaşüt bu sandıklarm hava ve riiz « retini pek eskiden de işitmiştim. Bu vukuata ve gö<dükleri işlere dair gârla sağa sola ileriye geriye gezinun nekadar yerinde olduğunu bu sedi'arıda, her kime olursa olsun birnerek gazi etrafa tamamile yay fer yakmdan görmüş olduk ve tekrar şey söylemesî, kat'î şekilde mene malannı temin edecektir. Alman tekrar sahneye çıkartmakla halkın da hükumeti bir harb vukuunda ba dilmis ve aksi surette hareket edebunu takdirden geri duımadığına şa yeni icaddan çok istifade edeceğiceklerin şiddetli cezalara çarptırı hid olduk. ProgTamdaki diğeı eserler ni ümid eylemektedir. lacağı il^jı olunmu^tur. de ayni güzellikle devam etti ve pek Sandığm içine tübler açık olarak •** çck alkı°lanarak nihayetlendi .. konmaktadır. Sandıktan gazin çıkRostoktaki fabrikalann başlıca ömer Refik büyük bh istıdaddır O mast, atıldığı zaman bir taljım kimmüsterisi Almanya hükumetinin memleketın öz topraklarında yetişmiş yevî eczalatın yekdiğerine kanş bizzat kendisidirı Onun hesabına ve memleketini yabancı diyarlarda da masile vücude gelen menfezler va > yapılmakta olan 80 deniz tayyare temsıl edebilecek kabilıyeti göstermış sıtasile temin olunmaktadır. sinin imaü ağustos ayında hîtaro bir san'atkârdnr. San'at memleketle bulacaktır. Bunların herbiri 700 rınde de takdirle karşılanacacma şüphemız olmadığı için, oralarda da te beygir kuvvetinde birer motörü hamenni ettiğimiz konserleT vermek imvidir. tki kisi tasıyabilecekler, bunkânını bulursa bir gün onu büyük virdan maâda iki mitarlyözleri olacak tiozlar arasında göreceğimize kaniiz.. ve hafif bombalar atmağa mahsus Nttri KORAL tertibatla tayyarenin yerden gö Taksim de, Cumhuriyet mey * rünmesini menedecek şekilde koyu danında Elektrik Şirketi sergi • cektir. Aşagıda lsımlerl yazılı yuksek tahduman saltyerecek bir makineyr lhsinde, elektrik fırmının tatbikatı sil sporcularının bugün saat 13 te Ateş tiva edeceklerdir. Bunlar <H. E 60» Güneş kulübüne gelmelerinl dilerim gösterilecek ve bu meyanda, geTıb: Safa, Sabih, Enver, Mekın, Şe modelidir. Bir de «Arade 65» mo lenler arasında, kur'a çekilerek, îik, Hlkmet. deli v£> dir ki bunlar oldukça ağır bir Yuksek Muhendis: Yaşar Suavl, Alâ. tayyare ler dir. İkisi sabit, birisi piloeddin. tun önünde müteharrik olmak üzeYuksek Ticaret: Ekrem, Danyal, Na re üç makiraelitüfekleri vardır. Bu mık, Hasan. (Herkes girebilir) modelden 50 ile 100 aıasında tay HukuJt: Namık, Nazun. 20 MART ÇARŞAMB A SAAT 15 de ELERTRİR ALETİ HEDİYE EnllECEKTİR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog