Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makale



Katalog


«
»

'Cumhuriyet' 19 Mart Türklerle Süngü Süngüye No. 130 Çanakkalede ^ A. DAVER Şehir plânı Prof. Elgöçün intihabı kabul edilmedi mi? Sehir plinıni yapmak fizere sa çilen Alman şehir mütehassısı profesör Ehlgötz için jüri heyeti tara fından verilen kararın Dahiliye Bakanlığınca tasdik edilmediği söylenmektedir. Yaptığımız tahkikata göre Belediyeye bu hususta re»men hiçbir tebligat yapılmamıçtır. Karar Ba kanlıkca tasdik edilmediği takdirde jüri heyeti Ehlgötzden *onr« ert fazla rey alan mütehauMİardaa Fransız M. Agachı Vekâlete tak • dim edecektir. Maamafih Ehlgötz hakkmdaki Bakanlığin karan ne olacağı henüz belli değildir. Genclerin güzel gecesi RADYO aksamki program ) tSTANBUL: 18 almanca ders 18,30 Jimnastlk, Ba. yan Azade . 18.50 operet muslklsl, plâk 19,30 haberler 19.40 keman solo, vlvolonsel Orhan . 20 Maliye Bakanlıgı na mına konferans 20,30 Demlrcas . 21,20 son haberler, borsalar . 21,30 radyo or kestrası 22 Bayan Semiha jan radyo caz ve tango orkestrası. VÎYANA: 17.25 gramofon 1810 konusma « • 18 35 piyano konseri . 19,05 konusma . 19,25 fransızca ders 19,50 konusma 20 haberler ve hava raporu . 20,10 ulu sal neçrlyat 20,30 opera komik: Sevll Berberi 22,15 istirahat esnasmda ha berler 23.35 eglencell konser . 24,30 haberler 24,50 dans havalan. Bîr gün fasıla ile 12 lik bir Ingiliz ve 14 lük bir Fransız topu paramparça olmustu! General Masnu nasil ölmüştü? Dığer Franslz membalarlna göre, General Massenounun kumanda mev • kiine 15 lik bir Türk mcrmisi diifmüe ve orada bulunanlardan bir binbaşlyl derhal öldiirmüş, generalı b&şlndan çok ağlr surette yaralamlş, general sonra, hastane gemisinde ölmüş, asll hücuma memur kltaatin kuroandanl miralayl hafifçe yaralamlf, bir yüzbaşı jle bir mülâzimi daha ağlr, iki yüzbaşıyl da binnisbe haiif surette yaralaml?tlr. Bu suretle tam hücum baalarken hücuma memur olan birinci flrka, kumandanlndan. erkâniharbiye reisindeo ve hücum kumandanindan mahrum kalmlçaa da taarruz bir dakika bile tehir edilmemiştir. General Masaenou yaralandlğı zaman tayyared olan oğlu da muharebe meydanı üatünde uç tnağa ve babaslna vaziyeti bildirmeğre hazlrlanlyordu.) ti. Halbuki bizim eski 15 buçukluklarımız 1877 de yapılnr.ç olmalarına rağmen, mükemmeî çahşıyorlar, gece gündüz, hiç durma dan, yivleri yarıyarıya aşınmış olduğu halde, atışa devam ediyorlardı. Gelibolu seferi bittiği zaman, toplarımız takriben 1 5,000 mermi atmıslardı. Esir olan ingilizler Meydan muharebesi günü, İngilizler, bütün gayretlerini harab Kirte köyüne tevcih etmişlerdi. Taburlanndan biri, bir hamlede hes. Türk hattını geçmiç; fakat ihtiyatlar tarafından fena takviye e dilmif, daha doğrusu hiç takviye edilmemi? olduğu için, Türkler tarafından ihata edilerek silâhlarını teslim etmeğe ve esir olmağa mecbur kalmıstı. Saat 19,30 da yeni bir hücum daha yaptıksa da pek ehemmiyetsiz bir netice alabildik. SAGLIK ÎŞLERl Eczacılar komisyonunun tesbrt ettiği ecza fiatleri tarifesinin tetkiki Sağlık Bakanlığınca bitirilmiştir. Yakinda Ankarada Vekâlet erkânı ve eczane müfettislerinden mürekkeb bir heyet toplanarak tarifeyi kat'î olarak tamamlıyacaklardir. Bu tarife ancak nisandan sonra tatbik olunabilecektir. Ecza fiatleri tarifesı BERLtN: 10,10 şarkılar 19,35 konser 20,35 ko. nusma . 20,45 günun akislerf 21,05 haberler . 21,20 Laypzigden nakil . 22,05 eğlenceli konaer . 22,45 haberler BUDAPEŞTE: Talebe Birllğl çecesindeM memleket oj/unlarmdcm İM intiba: Yukand* Azeri, aşağtda Türkistan gencîeri.. daklarda tebessümler yarattı. Bi • Millî Türk Talebe Birliği, evvelraz sonra caz sustu. Davul ve zurki gece yalnız bayramm değil, hena çalmağa basladı. Egeli iki genc, men hemen bu senenin en güzel egŞefikle Nuri, ortaya çıktılar. tzmir lencelerindeo birini teskil eden bir havası, Aydm zeybeği efeler ve balo verdi. Büyük emeklerle ha • zeybekler; Türkün merd, serazad zırlanan bu (birlik gecesi) ne gelenlerin sayısı binleri asıyordu. ruhunu yasatıyor ve gonülleri özMaksime gelip te davetiye bulamılü bir heyecan denizinde yikiyor • yan yüzlerce kisi vardı. du. Genclerimizin ne sıcak, ne canh Bu ulusal geceye bütün hazır meclisleri vardı. Maksimde esen bulunanlar tarafından söylenen ishava ve görülen manzara yarın için tiklâl marsile baslandı. Birlik baş beslenen umudlan nekadar kuv • kam Rükneddin Fethi misafirlere vetlendirmisti. Misafirlerini çok kibîrliğin tesekkürlerini bildirdi. Bir bar ev sahibi nezaketi ve tatlılıgile saat kadar dan* edildikten sonra ağırlayışlan davetlüere ayn bh* bütün gönüllerde izler bırakan sevkıc kaynağı olmus; hatta hara • memleket görgülerine, memleket reti zeveban derecesine çıkarak bir havalanna geçildi. Evvelâ Azerbeynevi muhayyiletülhava fanusuna canlı kardesler söylediler ve oynadönmüs olan Maksim salonunun diler. Arkasmdan Türkistanh soy • fecaatini bile unutturtnuştu. Çün • daslanmız kızlı, erkeklı ortaya gelkü • lâtife bertaraf • havasızhktan diler. yeraltı katagomplanna benziyen Konya oyununu, Köroğlunu, SeMaksim salonunun müthis sıcağınpetçıoğlunu seyrettikten sonra Türda bütün bir geceyi yasatabilmek kistanlılar tekrar çıkanldılar, ar te, yasıyabilmek te mutlak ülkü sakadan Kırımlı ve Erzurumlu deli hibi olmağa bağh idi. kanlıların oynunlan basladı. Bu noktaya işaretten sonra, gü • Bu oyunlar arasında Rükneddi • zel geceleri için aziz gencîerimizi nin (Oer vasfı üniversite) fiiri dutebrik etmek isteriz. 18 25 piyano konseri 19,10 ders 19,40 salon orkestrasının konseri 20,35 konferans 21,20 gramofon 22,10 ko . nusma 22,35 Wagnerin «Walkürie> o. perası . 23,45 çlngene orkestraa . 1 , 0 5 son haberler Meydan muharebesi esnasmda PatTİe zırhlısı, Limni adasından kalkmıs. ve etrafında bir siirü muhrible balıkçı gemisi olduğu halde, İ Boğaza gelmis, Tavçan adalarınm 'biraz ilerisinde, baçtan kıçtan demirliyerek Anadolu sahiline bir fcaç salvo ateşi yapmıçtı. Bu geminm atışı esnasmda Anadolu tarafındaki Türk bataryalan, kendi m«vzilerini göstermemek îçin, tamamen susmuçlardı. Bu yüzden kiç kontrolsuz yapılmıç olan zırhlının ateşi, rasgele, öteyeberiye dagilmis.br. Bu atıs hakkında söylenecek en iyi şey, atılan mermilerin ucubucagı olmıyan Anadolu tepelerine isabet ettiğinden ibarettir. Karaya çıkarak gemi atesjerini takib eden bir deniz yüzbaâisı, her türlü akıl ve mantık haricinde yapılan bu ateşleri görünce bize: Deniz zabiti olduğuma utanıyorum; demişti. Bir muhrib, hızla ilerliyerek Kerevizdere istikametine kadar yük•eldi, birkaç salvo savurduktan sonra, hemen geri dönüp gitti. Bizim kartlanmızda No. 152 diye isaret edümis olan bir Anadolu bataryası ena ates. açmıçtı. Derakab, biz de bu bataryayı mukabil ates. altına alıp susturduk. Bu esnada muhrib, sağ ve salim açık denize çıktı. Cankurtaran teşkilâtı Belediye, yeni yıl bütçesinde bir miktar para ayırarak sehrimizde Piyade için çok çetin olan bu cankurtaran teskilâtını genislet mistir. Birisi Büyükdere • Şifli aramuharebe gününde, takriben 200 sında olmak üzere iki istasyon da • kisi esir etmistik. Bunlardan biri ha yapılmıştır. arkadasjarile beraber teslim olmak BELGRAD: 18,05 gramofon . 19,25 konusma • 19,30 kanusma 20,05 reklâmlar • 20,10 gramofon 20,15 haberler . 20,80 nlusal neçrlyat 21,05 opera orkestrasmın konseri . 23,05 haberler 23,15 dans hava » lan. istediğini fakat arkadaşlarımn ta banca ile Almanlar tarafından öldürüldüğünü anlattı. Kendisi bacaklannın kuvvet ve sürati sayesinde canını kurtarabilmisti. (O tarihte birkaç Alman fırka kumandanindan bafka buralarda, hele ateş hattında hiç Alman yoktu. 3ina enaleyh bu hikâye bir masaldan iba • rettir. A. D.) Yeni Verem paviyonu Verem Mücadele Kurumu tara • fından tesisine çalışılan Erenköy sanatoryomunda yeni paviyonun temelatma merasimi bugün saat 11 de yapılacaktır. Bir müddettenberi devam eden difteri asısının birinci tertib tatbikatı bütün mıntakalarda bittnistir. Bugünden itibaren ikinci tertib a»ı tatbjkine mıntaka okullannda ve istasyonlarında baslanacaktır. Ay • ni zamanda birinci tertib ası yapılmıyan yerlerde gene tatbikata de • vam edilecektir. On beş gün sonra da üçüncü tertib ası tatbikine baslanacaktır. Vapurculuk Türk Anonitn Şir • keti yeni satın aldığı vapurlardan Aksuda bayramm üçüncü günü bir toplantı tertib ermiştir. Bu toplan tida tktısad Bakarn Celâl Bayarla Istanbuldaki saylavlardan büyük bir kısmı, Vali Muhittin Ustündağ ile devair erkânı, malî ve ticarî müesseselerin müdürleri bulunmustur. Vapurculuk Şirketi, her neden se gazetelere haber vermeğe lüzum görmediği için, bu toplantıda söy • lenen nutukları dinliyerek okuyu • cularımıza bildirrnek kabil olma dıgı gibi, vapuru gezip görmek ve gördüklerimizi fotograflarla tes • bit etmek te mümkün olamamıştır. BOKREŞ: 13,15 gramofon 18,05 grmmofon •' 19,05 haberler . 19,15 gramofon 20,05 konferans 20,20 gramofonl* operet parçalan . 20,45 konferans 21,05 radyo « kestrasının konseri . 22,05 konferans « 22,15 konserln devanu • 23,05 haberltr . 23,25 kabare numaraları. HAMBURG: \ \ 20,05 koro konseri . 20,30 muaflrffl My1Q temslU . 21,06 haberler • 21,15 nlosal nejriyat . 23,05 gece muslklsl 32,40 son haberler . 22,50 eglencell ve dan&tı Ut numara. Oifteri aşısı Hulâsa, bu meydan muharebesi çok kanlı oldu; fakat bize pek ehemmiyetsiz kazanclar getirdi. Topçulanm, gece gündüz durma dan ates. ettikleri için yorgunluk tan brtmislerdi. 13 temmuz salı Saat 7,30 da taarruzumuz tekrar baçladı. Fakat bugün dünkü kadar genis mikyasta degildi. Hedefimiz, yalnız Kerevizdereyi zaptetmekten ibaretti. Hücumu 176 ncı piyade alayı ile 2 nci Afrika yürüyüs alayı yapblar. Bu hücumu Türklerin 7 nci fırkası, geriye püskürttü. Saat 16,20 de ikinci bir hücum daha yaptık. Bunu da 7 nci Türk fırkasının solundaki 4 üncü Türk fırkası püskürttü. Bu muharebede zayiatımız 1 5 zabit, 260 nefer ölü ve 20 zabit, 580 nefer yaralı olmak üzere 875 kisi idi. Bugün bize bazı tayyare raporlan bildirildi. Bunlardan su malu • matı alıyorum: «10 temmuzda, tayyare râsıd lan; 15 buçukluk uzun toplarımı zın Anadolu tarafmda 163 numaralı Türk bataryasınm iki topuna karşı mükemmeî bir atı? yaptıklannı tarassud etmislerdir. Atış çok isabetli idi ve Türk toplarınm her birinin tam üstüne gayet sıhhatli surette müteaddid isabetler olmustur. Râsıdlar, simdiye kadar bu derece sıhhatli ve isabetli bir ates, görmediklerini söylemiflerdir. \Arkast var] Aksu vapurunda Nöbetçi eczaneler Bu gece n8l>«tçi ohut ecsanel«r şamlardlr: Şina« (Büyükada). Yuauf (Ha>vb« li), B«fir Kemal (Sirkeci), Übeyd (C». ğaloglu), Sltkl ( U l e l i ) . Hfltmet Ce mil (Küçükpasar). Urruul Hakkl (ŞeK< zadebMi). Nuri (Akmuvr). Rhlv*» (Samatvm>. Hamdı (Şehramini), A ı ü (Karagümruk). Hilâl (Bakırk3y), E mirytdi (Fener). Halk ( F U k S r ) ^ Merkez (Katfmpaşa). Nafl (B«şik ta»), Hid.yet (Galata). Kanzuk (TsJt*. wm), Karaldn Kürkçüyan (Puısj*JO)#| Günef (Taksim), Needet Ekram (K«P>, tuluş). Failc Iskender (Moda). M*h vmıd (Aitlyol), Selnnly (O«lcfldar). Bir isabet ve bir berhava olma Birkaç gün evvel civanmıza yerleştirilmis. olan 14 lük gemi topunun kaidesine 210 luk bir Türk obüsü isabet etti. Bir topçu askeri oldü, numara neferlerinin hemen hepsi yaralandı. Karaya çıkanlmış olan deniz müfrezesine kumanda eden yüzbaşı Colstonun himmetile bu top, aldığı isabetten iki saat sonra, tekrar ateçe devam etti. Saat 10 da, meydan muharebesinin gürültüsü kesildi ve etrafı ağır bir sessizlik kapladı. Saat 17 de yırtıcı sesini bizim kilere ilâve etmiş olan 14 lük gemi topu, kendiliğinden berhava oldu. Bereket versin ki mucize kabilinden olarak numara neferlerin * den hiçbiri yaralanmadı. Bu suretle bir gün fasıla ile 12 lik bir lngiliz topu ve 14 lük bir Fransız topu parça parça olarak yerlere serilmiş Metro Goldwyn Mayer eirketininl 1934 «enesinde yaptığı en fofiyük film. Holivudun bütün stüdyolan bu şaheserler gaheserini çevirmek için D AR gelmiştir. 100 binlerce figîilanın iştirak ettiği bu film tamamen Oda ikramiye veremiyor Ticaret Odan memurlarına ötedenberi her sene ikramiye verilir. Bu sene, yılbasını epey bir müddet gçtiği halde, el'an Oda memurla • nna ikramiyeleri verilmemiştir. Odanm malî vaziyeti sarsılmış oldu» gundan bu sene ikramiye verilemiyeceği tahmin edilmektedir. MEKSiKA' da çevrilmiştir İSTİKLÂL U6RUNDA i P E K Sinemasında Halkevinde meccani muhaseb» dersleri tstanbul Ralkevl baalrsnlıftırktaaş CagaloglıuKİakl evlmlsde 1 nlsan 1M9 tarlhlnden İtibaren muhaaebe v» muha, aibleroe blllnmesl zanırt beaab knnm »çılaeaktır. Dersler parasato, dersler» glrebllmek İçin en a> Ukmektebi bltlrmlf olmak sarttır. Dersler cmnartesi v* salı günleri saat 18 den 19 a kadar btr «tsttir. Muhasebe kurslannı muvaffaldyeUe biürene Halfcevl bir vedka verlr. Den . kre yanlmak İstiyenlerin 25 mart 1935 tarthine kadar istanbul ve Beyoghı Halk* •vlerl çevlrgenUklertae adlaruu yazdnr malan temenrü olunor. 80SNA SEVDALARI filmi büyük muvaffakıyetle devam ediyor| SOKAKLARDA Jönprömiyelerin en güzeli G A R Y ve sınemanm yeni yıldızı ALBERT PREJEAN DANIELLE DARRI£UX ( DEDE ) d*n daha aüzel v* ş«n bir film Pek yakında TÜRK S i n e m a s ı n d a E sevimli çift n ALTIN Alferd Savoir'ın bir eserinden iktıbas etlilen İstanbul Nafıa Fen Mektebi Satınalma Komisyonundan: Mektebde kesif ve sartnamesine gflre yaphnlacak pencere demir parmaklıktan açık eksiltmeye konmuşlur. Kesif bedeli «629» altı yuz yinni dokuz lira 82 kuruştur. Ilk teminatı kırk yedi lira 24 kuruştur. Eksiltme fstanbul Maarif binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonumuzda 25/3/935 pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır. lstekliferin bu gibi isleri yap • mağa ehil olduklarını gösterir vesikaları Komisyona göstermeîeri ve fartnameyi görmek üzere mektebe müracaatleri ilân olunur. (1210) (;;:M E L E K Sinemasında) Prof. Dr. KENAN TEVFİK Bir muddettenberi Avnıpada b6de bnluoas Bay profesor Dr. Kenan Terfic evrelki gim tehrimitt dönmfiş tgr. TELEFONCU KIZ Fransızca sözlü nefis ve sevimli filminde göriineceklerdir F D A UT E C •tMHVB^ GRANT f> D A l»f E l/IIMı\E Güzeller güzeli R O S İ T A MORENO 7 yaşında piyanist Cilinka Leibovitch konseri Romanya Kraliçesî huzurunda ««lan bu aayanl hayret piyanist 20 mart çar»amba günü saat 21 de Saray «nema sinda bir piyano konteri verecektir. Fevkalâde program. Mevki fiatleri: 1 5 0 1 0 0 5 0 kuruy. Aydm Nafıa Başmühendisliğinden: 1 (20758.18) Üra kesif bedelli Aydm Tire yolunun 17+455 19+233 arasında 9 menfez insaab eksiltmesine istekli çıkrna» dığından yeniden vje bir ay müddetle pazarhk eksiltmesine konulmuştur. 2 lsteklilerin 661 numaralı eksiltme kanununa göre hazırlıya • caklan vesikalarla % 7,5 nisbetinde teminat akçesile 11/ 4/935 persembe günü saat on beste Vilâyet Encümenine gel • meleri. 3 Eksiltmeye girecekler ehliyeti fenniye vesikalarını Basmühendisliğe müracaatle almalan. 4 Fazla izahat almak, kefif evrakını görmek istiyenlerin tzmir ve Aydm Nafıa Basroühendi sliğine möracaatlerl. (1381) SUMER Sinemasında TEŞEKKÜR ~~ Pek küçük iki yavru bırakarak ebediyete uful eden zevdm merbum Korgeneral Kenamn cenaza marm • siminde bulunan zevata tesekkfir • ler ederkn. Taziyet lutfunda bulonan sevdiklerime ayn ayn »aygılarunı arza nihayeUi» tectsurüm mftni olmaktadır; af dilerim. Nimtt MOSKOVA GECELERİ Büyük, zengin ve muhteşem fılminin ilk iraesi çerefine F e v k a l â d e GALA Oynıyanları ANNABELLA . HARRY BAUR . PİERRE R. V I L . OERMAİME DERMOZ ROD SANDOR VL M Çıgan Orfc**trası DİMITRIEVITCH Ç.gan h.y.ti muganniye.i . Napoli mugannili T I N O R O S S ı v e Çıgan muganni P O D E S T A Cala müsamsresi için ycrUriıtizi «vveldcn ««min «diniz. Localar v« hususi m«vkiler h«m«n sattlmif gibidir. T*lı 42851. Bu film. yarın saal 11 d * «•rb««t duhuliy* kartlan hamillerin* v« simma «ahipkriU filimciler» mahsus hususî bir seansta gösterilecsklir. Mevsımm en büyük muvaffakıyetini kazanan ve herkesin ağzında dolaşacak olan ve Fransız Akanemisinden PIERRE BENOiT* ınin eserinden iktıbas edilen Pratik metoda «ahib, tecrnbefi ve diplomah bir Franslz matmazeli, fransizcatiru tekemmöl ettirmek Utiyenlere den verir. Gazetede F. rümuzuna y« Fransızca dersleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog