Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Edebi buyük roman: 41 Camhuriyet 19 Mart »9i5 a? G «« ı • • • • = Şehir ve . Yolcu salonu •~G#fiişletme tertibatı blSnek üzere... fc daiatadaki yolcu »alonunun ge nuletilmesi"îsi bitmek üzeredir. Salona bitişik ambar aradaki duvar kaldrılarak bu kısma ilhak olun tnus ve burada müteaddid odalar ve bölmeler vücude getîrilmiştir. Yeni salonda biri girişe, diğeri çıkışa mahsus olmak üzere iki korîdor yapılmaktadır. Vapurdan çıkan yolcular evvelâ tel örgü önü • ne gelerek burada karşılayıcılannı görebileceklerdir. Yolcular bu tel kısımdan salona girecekler ve kimse ile temas etmeden muayeme olacaklar ve çıkış kapısmdan çıkacaklardır. Yeni yolcu salonunda gümrük muayene memurlarile muhafaza teaküâtı, esya muhafazası için ayrı ayrı kuımlar yapılmıştır. Bu salondan yalmz muntazam posta seferleri yapan ecnebi va • purları yolculan çıkacaktır. Hu susî olarak limana gelen seyyah va« purları için daha müsaadekâr muamele tatbik olunacaktır. Sîyasî icmal Tahmil ve teş Proje Ankarada 4 tetkik ed'liyor tstanbul Liman ve Rıhtım idareferi nm birleitirilmesinden *sonra yapılan uzun tetkikler mahsulü bir proje ha nrlanmışhr. Bu proje aid olduklan bakanlıklarca da tetkik edildikten *sonra tatbikı için lâzım gelen teşebbihlere girişflecektir. Projenin esasmı tahmil ve tahliye işlerinin süratle Kre daha ucuz yapılması ve tüccar mallannın daha emin vasıtalarla muhafazası teşkü etmektedir. Bilhassa vapurlann daha ziyade nhhmlara yanaşhnlm*Ia • nmn temini ve eşyalann buradan hemen vinçlerle antrepolara nakli için tedbirler alınacak ve tüccar esyasının iki köprii arasındaki mavna • larda bekleülmesinin önüne geçüe cektir. Bu islerle alâkadar bir zat *bir muharririmize şunlan söylerrüştir: € Eşyanın mavnalarda beklemesinin sebebi gümrük antrepolannm sehrin iki tarafında olmasından ileri gehnektedir. Tüccar bu eşyanın hangî tarafa çdkanlmasmın kendisi için faydalı V>lduğunu dSşününciye veya muşteri bulununcıya kadar eşyayı mavna» larda bırakmakta, bflâhare hangi «emtte müşteri bulursa eşyayı mavnadan o tarafa nakletmektedir. Antrepolan şehrin yalnut bir tarafında tesbit etmek faydalı olacaktır. Bu takdirde vapur • daki esya mavna içinde *dolaşmak*ızm muayyen bir antrepoya çıkardmif bu • hmacaktar. , Liman veya rmbro idaresi yapacagı proje fle tuccara ve ticaret "gemflerine azamî teshüât göstermeği düşünmektedir. Fakat bunun tstanbula Harbi Umumiden evvelki veya mütareke esnasındaki gibi birçok ticaret gemilen'ni davet edebileceğini düşünmek doğru değfldir. Ben pek az içki içerim. Doktor Hasan da galiba benim gibidir. Fakat geçirdiğimiz sıkıntıdan sonra öyle fevkalâde birşeyler yapmağa ihtiyacımız vardı ki biz de onlara uyduk: Kabul, kabul, diye ellerimizi kaldırdık. Ben bir, nihayet iki kadehle işi geçiştirmek niyetindeydim. Doktor da benim gibi yapıyor, kadehteki rakısını boyuna sulandırıyordu. Mükerremle Raşid çocuk bunu farkederek üstümüze düşmeğe başladılar. İki gündenberi ciddî bir işe yaramadığını görerek mahcub oian Raşid çocuğa nihayet kendini göstermek fırsatı çıkmıştı. Kadehi doldurup doldurup ağzıma yanaştmyor: Elimden iç kiiçük bey; şöyle böyle altmış yıllık arkadaşız. Bir gün şöyle karşılıklı bir rakı içememiştik. Çok şükür Allah bu günleri de gösterdi, diye sevincinden adeta ağhyordu. Öte tarafta da Mükerrem doktooa musallat olmuştu. Birşey de ğil, Hasanın böbrekleri, kalbi zaten bozuk... Kaç gündür bizim uğrumuza rahatını feda etmesine karşılık adamcağızı hasta edecegiz. Raşid çocuk bana büyük bir derdini daha itiraf etti. Romatiz malan sebebile doktorlar rakı iç meaini yasak etmişler. Doktorların zaten «şunu yeme, bunu içme» diye kelkâhyahk etmekten başka neye hayrı dokunuyor, diyordu, gelgelelim yengeye lâkırdı anlatamıyorum. Devlet her yerden men'i müskirat kanununu kaldırdı, bizim evden kaldı ramıyor... Dinlemiyeceğim; içe ceğim; bilirsiniz ben öyle karı kısmından korkan erkeklerden değilim... Lâkin rakı da keyifle içilirje tadı çıkar değil mi? Yengenin hub cemalini bilirsiniz... Bir de üstelik o suratı bir karış sarkıtsın da sen de karşısında rakı iç... Hadi efendim... Lanet olsun.. Yenge şimdi kapıdan girip te beni bu halde görmeli... Allah bugünleri de gösterdi ha, hay küçük bey hay, vallahi bugün beni ihya ettin.. Bir tane daha vereyim. Birçok uğraştıktan sonra niha yet kendimi Raşid çocuğun elinden kurtarmanın çaresini buldum, sert bîr sesle: Bana bak sütkardeş, dedim, daha fazla üstüme düşersen seni yengeye haber veririm... «Ben kandan korkmam» filân diyorsun ama bak kanşmam... Kendin dü şün... Öte tarafta Mükerrem kolunu doktorun boynuna dojamış, biraz evvelki taşkın neşeye mukabil şimdi bir rikkat ve teessür nöbeti geçiriyor: Ah doktorcuğum bilmezsin, bu çocuk bizi nekadar berbad etti, diyordu, neye ona bu kadar bağlıyız?. Bu da ayrı mesele.. Onun da, benim de daha bir iki sene evvel hayatımıza karışmış bir çocuk... Sen elli yaşına kadar korkudan evlenme... Sonra hiç yoktan kendine bir sevgi icad et. Böyle çırpın dur.. Sunu da söyleyim ki bu korkumuzun başka bir sebebi de var... 3iliyor musunuz bu hastalığa biz se okyuzu GÜntekin Yazan: Reşad Nuri Yeni binalar Yalmz Beyoğlunda 1070 apartıman yapılmış 1927 senesinde tstanbulda ya pıla nümerotaj neticesinde Istan • bul sehrinde mevcud binalann sa yısı 135,444 idi. Bunlar arasında 89,762 ev, 1,411 apartıman, 35,082 dükkân, 9,159 da muhtelif neviden binalar vardı. Bunu takib eden senelrde Fatih kazasında 1,939 ev, 16 apartıman, Beyoğlunda ise 580 ev, 1,070 apartıman yapılmıştır. Bundan başka yedi senede 1,930 binaya yeniden ilâveler yapılmış 34,572 bina da tamir edilmiştir. 927 senesinden sonra geçen yedi yıl içinde Istanbulda 7,377 bina yapılcnıstır. Eskilerle birlikte 934 »enesi sonunda tstanbulda mevcud bmalarm adedi 142,820 ye baliğ olmustur. beb olduk... Evet ikimiz.. Ya çocuk bizim yüzümüzden ölseydi... Sen söyle doktor biz ne yapardık? Mükerrem sarhoşluktan yüzünü, gözünü buruşturarak ağhyordu. Doktorun sarhoşluğu tatlı sersemlik şeklinde kendini göstermişti, başmı iki tarafa sallıyarak, mavi gözlerini baygın baygın süzerek: Allaha emanet.. Allaha emanet... Allaha emanet, diyordu. Biraz sonra hava gene değişti. Kaç günkü yorgunluk, uykusuzluk üstüne rakı epeyce beynimize vurmuş, birbirim/:in boynuna sarılarak öpüşüyoruz; öteki odada bir ağır hasta bulunduğunu düşünmeden kahkahalar atıyoruz. Öyle ya ne çıkar? Bu ziyafet, bu şenlik onun kurtulması şerefine değil mi? Hasılı keyfimiz o kadar yerinde ki bir çalgımız eksik... Becerebilsek şarkı da söyliyeceğiz. Fakat eğlencenin en kızıştığı bir zamanda sokakta bir otomobil duruyor.. Arkasından bir kapı zili.. O karmakarışık kafa ile «ne oluyoruz? Kim geldi?» demeğe vakit kalmadan taşlıkta, sofada ayak patırtılan, inceli kalınlı bir takım sesler işitiliyor. Derken yemek oda8inın açık kapısı önünde me lon şapkalı iki erkekle üç kadın, bir arab bacı görünüyor... Bunlar benim senelerdenberi kapımı çalmıyan dargın akrabalar... Sevimin can üstünde olduğunu duyarak ağlaya sızlaya otomobillere dolup gelmişler. Belki de geç kaldıklannı, evde kazanlar, teneşirlerle karşılaşacaklarmı zannederlerken bizi rakı sofrası başmda bulunca haklı olarak şaşırıyorlar, söyliyecek lâkırdı bulamıyorlar. Ben oturduğum yerde bir onlara, bir sofradaki karışık tabaklara, devrilmiş kadehlere, meze süprüntülerine, arkadaşların kılık kıyafetine bakıyorum... Raşid çocuk ceketini, gömleğini çıkararak dekolte bir tire fanile ile kalmış... Doktor Hasan daralmış, buruşmuş sof ceketi, iızamış sakalile işportacı yahudilere dön • müs•• Ilci saat evvel elbiselerini ütüye göndererek benim eski bir pijamamı giymiş olan Mükerrem zaten tabiî zamanlarda bile tarağa gelmiyen kabarık asi saçları, rakıdan horuz ibiği gibi kızarmış yüzile maskara bir kıyafette.. Manzarayı şöyle bir gözönüne getirin: Kızgın bir temmuz günü.. Bir yanda can üstünde bir hasta... Öte yanda murdar bir rakı sofrası başında şeni suratlı, şeni kıyafetli bir alay ihtiyar gülüyor, bağırı yor, birbirine türlü cilveler yapı yor. Misafirler bizim için ne düşünseler, ne söyleseler yerden göke kadar hakları yok mu? Bu dakikada bana pekâlâ inme filân inebilirdi. Fakat garibdir ki bunun tamamile tersi oldu. Yani içtiğim rakı bir saniyede beynimden fırlayıp çıkarak kendime geldim. Beklenmez bir tehlike karşısında şaşkmhktan kendini o tehlikenin ta göbeğine kaldırıp atan bir adam gibi sofaya, misafirlerin önüne fırladım ve arkamdaki rezalet ve şenaat sahnesinin kapısını şiddetle kapadım. \Arkast var] Versay muahedesine bir darbe daha! lmanya, Versay muahedesinin kendisine birçok askerî tahdidat yükliyen beşinci faslınm en mühim maddesini ilga etti, ki bu, adeta bütün faslın ilgasına muadildir. Almanya, tekrar Uluslar Derneğine dömesi, silâhlan bırakma muahedesine işti rak etmesi, Tuna ve şark andlaş malarına girmesi gibi gayet ağır şartlar mukabilinde tadilı etrafında 24 martta Berlinde yapılacak mü zakereleri beklemeksizin muahe denin askerî ahkâmını filen, res men ve alenen ilga etmistir. Almanyayı bu suretle davran mağa tahrik eden vesile ve sebebler de yok değildir. Ingiliz harb bütçesinin esbabı mucibesini ihtiva eden Beyaz Kitabda, Almanyamn havadan silâhlnmasına karşı yapılan hücumlar, Alman hükumetini bir hava donanması teşkil ettiğini resmen bildirmeğe sevketmişti. Bunu müteakıb Fransa parlamentosunun gelecek nisanın on beşinden itibaren hazerî askerlik müd detinin iki seneye çıkarılmasına karar vereceği hakkındaki haberleı de, Almanyamn mecburî askerlik hizmetini yeniden vazeden kanu nun neşrine ve hazerî ordusunu yüz bin kişiden beş yüz bin kişiye çıkarmasına sebeb olmustur. Yani Almanyamn yarı gizli bir surette silâhlanmasına karşı komşusu büyük devletlerin aldığı her tedbir ve hareketi, Almanyayı Versay muahedesinin askerî mad delerinden birini ilgaya sevket miştir. Nihayet bu maddelerin hepsi yalmz kâğıd üzerinde kalmış ve hükümden sakıt olmustur. Sir Con Simon Berline geldiği zaman emri vakiler karşısında bulunacak ve Almanyamn çok mahdud bir surette silâhlanmasına müsaade edilmesine mukabil bu devlete siyasî ve askerî serbestii hareketini son derecede darlaştıracak kayıdlar konulmasına imkân kal mıyacaktır. Almanya, Versay muahedesînin tamirata aid fashndan sonra askerliğe aid faalıru üga etmekle büabütün yeni bir vaziyet ihH«» ^tmî» *• & luyor. Bundan sonra, askerlik hukuku itibarile diğer devletlere muadil ve müsavi vaziyette müzakereye girişecektir, yani müsavat hakkını kendiliğinden temin etmi? olacaktır. Almanyamn kendi başma vücude getirdiği bu vaziyete karşı Versay muahedesinde imzası olan büyük devletler ne diyeceklerdir? Fransa hükumeti noktai nazarını hemen tayin ederek İngiltereye bildirmiş. ve istisareye başlamıştır. İngiltere hükumeti ötedenberi Almanyamn silâhlanma itibarile müsavat hakkını zımnen kabul etmis, olduğundan ve şimdiye kadar yapılan müzakerelerde mutavassıt ro lünü oynadığından Fransanın müracaatine karşı Almanya ile mü zakerelere devamın muvafık ola cağı cevabmı verse gerektir. Italya ise çoktanberi Versay muahe desine ölmüş bir vesika nazarile baktığmdan bunu diriltmekten ziyade yeni vaziyete uygun bir anlaşma yapılmasım iltizam edecek görünüyor. Yani ergec ve resmî protestolara rağmen Almanyamn yaptığı bu yeni emri vaki de kabul edilecektir. Almanya Versay muahedesinin askerî maddelerini üga etmekle silâhtan tecrid edilen diğer dev letlere örnek olmaktadır. Avusturya şimdiden mecburî askerlik hizmetini iade edeceğini ihsas etmistir. Hulâsa muahedelerin galib ve mağlub farkını temsil eden askerî maddeleri ortadan kalkıyor. Maharrem Feyzi TOGAY Alman bandıralı General von Steulen vapurile bugün limanımı za 400 gezgin gelecektir. Gezgin ler şehri gezecekler, öğle yemeği ni Perapalasta yedikten sonra ak şamüzeri Yunanistana gidecekler dir. ŞEHİR ÎŞLERİ Kimvahane ısiah ediliyor Belediye kimyahanesinde bu sene bazı değisiklikler yapılacak, tahlil islerine fazla ehemmiyet veri lecektir. Piyasadaki yağlann karışık ve zararlı maddelerden yapıl • dığı Belediyece nazan itibare alınarak yağcılarla mücadeleye gi • risilmisti. Şimdiye kadar birçok büyük yağ imalâthaneleri hakkında takibatta bulunulmuştur. Bun • dan sonra yağ isleri de yeni yapılmak ta olan Halde görülecektir. Halde satılacak yağlar Belediye kimyahanesinde tahlil edildikten sonra cinsleri tesbit edilerek satı • lacaktv. MÜTEFERRtK Karadenizde müthis bir karayel fırtmasnun devam ettiği ve 6 mo törle 12 çaparın battığı Samsundan bildirilmektedir. Yeni talimat almak için Londraya gitmif olan Aydın hattı mümessili Eden bu hafta içinde şehrimize gelecek ve müzakereye devam için Ankaraya gidecektir. Karadenizde fırtına Aydın demiryolu müzakereleri Maclis açılıyor Şehir meclisi bugün toplanarak bütçe müzakerelerine devam edecektir. Bütçe müzakereleri bu hafta içinde bitecektir. MeclU bir haftalık bir tatili müteakıb nisan devesi içtimalanna başhyacaktır. Karaya oturan gemiler kurtuldu Dünya nereye gidiyor? IBaşmakaleden mabaid\ derek nihayet banşm bu hesaba yapılmış toplu ve dediğimiz gibi icabında savaşı göze alan anlaşmalarla elde edilebileceği artık iyiden iyiye anlaşılmış bulunmaktadır. Geçen Genel Savaş dünyanın düzenini içinden çıkılamamakta olan çok fena bir halde bozdu. Bütün insanlık bu yüzden acı çeki yor. Yeni bir savaş bu bozuk düzeni daha ziyade bozar, ve bütün bütün içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. Fenahğı ortadan kaldırmak için ilkönce savaş düşüncesini ve oranmı( ihtimalini) ortadan kaldırmalı. Ondan sonra yapılacak iş gene az değil. Hele savaş düşüncesile bu işe girişmenin ve onu başarabilmenin yolu yoktur. Kuru sözdür diye Briyan Kellog andlaşmasını herkes tugralamağa (imzalamağa) koşmuştu. Bu kadannın yetmediği ortadadır. Barışı bozanlara ve bozacaklara karşı uluslar arasmda fikir danışmanın kuvveti yetmez. Savaşı bozacak lara karşı barış hesabına andlaşmıa; uluslarm elbirligile harekete geç« (Baştarafı birinci sahifede) Kazanc vergisinin beyannameye tâbi tutulan kısımlannda da deği • siklik olacaktır. Kazanc vergisi hakkmda yeniden çıkmış olan üç kanunla bu kanunlann mevcud1 hükümlerinden bazılan yeni bir ka nunla birleştirilecektir. Buhran ve istihlâk vergileri ka nunlarında da bazı değiüklikler oIacak, istihlâk mükellefiyetinden haricde kalan bazı maddeler ver giye tâbi tutulacaktır. Elektrik ve havagazinden alı nan istihlâk vergisi üzerinde Mali • ye Bakanlığı lâzım gelen tetkikle • ri yapmış ve bu vergi için vâki olan şikâyetleri gözden geçirmiş ve tetkikatının sonunu Ekonomi Bakan • lığına göndererek mütaleasım sormuştur. Ekonomi Bakanlığı da bu hususta tetkikata başlamıştır. Maliye Bakanlığı şimdiye kadar hazırladığı malî projelerin mühira bir kısmını Başbakanlığa vermiştir. Bakanhk, diğer projeleri de hazırlamaktadır. cekleri kesenkes kural yapılmak gerekiyor. Işte felâket uçurumuna sürüklenen dünyanın biricik kurtuluş çarası buradadır. Vergilerde tadilât Bir hafta evvel fırtına ve »i» yüzünden Çanakkalede Akbaş mev kiinde karaya oturan Ingiliz ban • dıralı Verbarmilia vapuru evvelki' gün kurtanlmıştır. Kayalıklara o • turan gerainin yaralanmaması için bosaltılan yükü tekrar yükletil Bugün tstanbulun tîcari fve transit mektedh*. tngiliz gemisi bugün Anvaziyetinin tamamfle değismif olduğuverse hareket edecektir. nu kabul etmek lâzımdır. Dün de Romanya bandıralı tstea Bu değişikliğe Rusyada ticaretin Romano vapuru Boğaziçinde Selvi azalması, kontenjan ve yerli imlât doburnundaki sığlığa ohırmuş ve kenlayısile ithalâtm tahdid edilmis bulundi vesaitile kurtulmuştur. ,mm, inillî sunendiferler «ayesinde Dı racattan mühim bir kısmının Mersîn ve Takas tahkikatı sair limanlardan yapılma»ı sebeb ol Uzun müddettenberi şehimizde ^ muhtelit bir müfettişler heyeti ta • muftnr. rafından yapılan takas tahkikab KÜLTÜR ÎŞLERt neticesi alâkadar makamlara bil • dirilmisti. Suiistknalin ihtısas mahkemesine intikali beklenirken mü Sözlük çıkıyor fettişlerden AH Kemal bu if etra • Türk Dili Tetkik Heyeti topla fında yeniden arastırmalara başladığı yeni kelitneleri ihtiva eden bir mıstır. kitab çıkaracaktır. Bu kitabdaki Aldığımır malumata göre on gükelimelere bir ay zarfında makul ne kadar bitecek olan bu yeni araşitirazlar yapılırsa değiştirilecek, tırmalar karanlık kalmı? bazı nokaksi takdirde kabul edilecektir. talann aydınlatılması için yapıl • Teşkilâtta tadilât maktadır. Yeni kültür müdürleri talimat • Gemi kurtarma şirketinde namesi için Kültür Bakanhgınca Türk Gemi Kurtarma sirketi ubir nizamname hazırlanmaktadır. mumî heyeti bayramın ikinci cu • Yakında talimatnamenin tatbikine martesi günü şirket merkezinde baslanacak ve müdürlüklerde yeni toplanmıştır. Şirkette yüzde yetmi» tadilât yapılacaktır. hissesi olan hükumeti Maliye MüsTalimatnameye göre vilâyet datesan Faik temsil etmisth*. hilindeki resmî orta okullarile, resToplantıda meclisi idare ve nvu mî, meslekî ve teknik mekteblerin rakıb raporları okunmuf, bilânço mercü kültür müdürleri olacaktır. tetkik edilmis ve idare heyeti ibra Bundan başka vilâyet dahilindeki olunmustur. Meclisi idare raporunkültür müdürleri yüksek mekteb • da, sirketin altı aylık noksan bir lerden mezun olmuş bulunacaktır. devre olan ve kısa zamana tesadüf Talimatnamenin bu maddesine gö eden ilk senesinde zarar ettigi, fa re birçok vilâyetlerde müdürler akat bu sene yapılan kurtarma a rasmda mühim değisiklikler ola • meliyeleri ücreti tamamen tahsil caktır. olunduğu takdirde masarifat ve vaİlk okul kitabları ridat başbasa gelmekte olduğu için zarar mevzuu bahsolmadığı kay • Kültür Bakanlığı ilk okullarda doluntnakta ve önümüzdeki sene okutulacak kitablar için bir müsaiçin, herhangi bir ibtimale karsi baka açacaktır. Bu müsabakaya bütedbirli bulunmak için lüzumu hatün ilk tedrisat muallimleri iştitrak linde küçük mikyasta bir tasarruf edecektir. Kitabları tetkik etmek yapmak için salâhiyet istenmekte • üzere bir ilmi heyet tesekkül ededir. Hissedarlar idare medisinin cektir. Heyetin kabul edeceği ki • bütün dileklerini kabul ve heyetin tablar basılarak gelecek ders senemesaisini takdir etmistir. sinden itibaren ilkmekteblerde o Şirket murakıbliğine eski murakutulacaktır. kıb Cemil Bebçet tekrar seçilmiştir. ÜNÎVERSİTEDE Hukukî ıstılah karşılıkları Hukuk Fakültesi Talebe Cemi • yeti tarafından bir müddettenberi toplanmakta olan hukukî tabirle • rin oz türkçe karsıhklan yakında •esredilecek ve Sözlük Dil Tetkik Cemiyetine gönderilecektir. 1 • ' Hukukta imtihanlar Universite Hukuk Fakültesinde yeni imtihan talimatnamesi muci • bince kntihanlara 20 mayısta bas lanacaktır. İlk imtihanlar tahrirî olacak v« dört gün kadar devam edecektir. Tahrirî imtihanlardan sonra yirmi günlük bir tatil dev resi geçtikten sonra 4 hizaranda fifahî imtihanlara kabul edilecek namzedlerin listesi ilân edilecek 9 haziranda sifahî imtihanlara baş lanacaktır. FIRKADA İdare Heyeti Reisliği Münhal bulunan Cumhuriyet Halk Fırkası tstanbul idare heyeti reis liğini şimdilik vekâleten idare he yetinden AH Rıza idare etmekte • dir. Bu vazifeye »aylavlardan ve Fırka idare heyeti azalanndan Abdülmuttalib, Hasan Resid ve Manisa saylavlığına seçüen tstanbul şehir meclisi azasından Mehmed Alinin tayini söylenmektedir. VÎLÂYETTE Resm? daireler açık Bayram dolayısile kapalı bulu nan resmî rairelerle mektebler bugünden itibaren tekrar açılacaktır. CEMÎYETLERDE Piyango ikramiyelerı arttırıiıyor Tayyare piyangosunun son tertibi iyi yapılmamıştı. Müdiriyet az ikramiye verip az satış yapmaktansa çok ikramiye verip çok satış yapmak prensipini takibe başhyacaktır. Esasen muhtelif müracaatler de bu arzuyu ifade etmektedir. Aldığıtnız malumata nazaran yeni tertib biletler daha fazla ikra miyeli olacaktır. Şehrimizdeki Bakanlar Hususî okulların imtihanl Bayramı geçirmek üzere sehri • mize gelen Nafıa, Ekonomi, SıhhU ye, Maliye, tnhisarlar Bakanlanndan bir kısmı bu akşamki trenle Ankaraya döneceklerdir. Filim gümrügü Filimlerin kıymetlerine göre mi, yoksa ücretlerine göre mi gümrük resmine tâbi tutulacağı meselesi vesilesile, »inema sahibleri bu yüz • den sinema dühuliyelerinin paha Iılasacağım söylemektedirler. Fa > kat sinemacılar ihtiyacları olan filimleri evvel den getirmis oldukla • nndan telâs etmetnektedirler. önümüzdeki sinema mevsimine kadar bu meselenin halledilmesi muh temeldir. Şimdilik gümrük îdaresi yeni karari tatbika baslamıstır. Evvelce verilen bir emre göre muadeleti tasdik edilmis olan hu »u»î liselere ecnebi okullarından gelecek okurların evvelâ resmî o kullardan birinde imtihan vermesi ve ondan sonra derecesine göre bir sınıfa girmesi lâzım gelmekte idi. Sonra verilen bir emre göre de imtîhanların hususî liselerde yapılması bildirilmisti. Kültür Bakanlı • gının soo gönderdiği bir emre göre yalmz ecnebi ve ekalliyet okulla rile muadeleti tasdik edilmemiş hususî okullardan gelecek okurlar hususî liselerde derecelerine göre smıflara kabul edilecektir. ' M A L Î M E H A F Î L D E 4ÜITgezgin geliyor GÜMRÜKLERDE Gümrük ve tnhisarlar Müste • şarı Adil Akuldaş şehcimizde iken gümrük kumusyoncular birliğin den, tadil edilecek olan kumusyoncular kanunu için bir proje iste mişti. Kumusyoncular b.cliği idare heyeti bayramda da çalışaeak projeyi hazırlamıştır. Proje dün Ankaraya gönderilmiştir. Kumusyoncular Biriiğimn projesı [ Cumhuriyet I I I I I I Nüshası S Kuruftur AtOne l TOrkiyc Hariç I şeraiti» *v» ^in 1700 Kr. 1450 800 yoktur M. Bellet gitti Bir müddettenberi Ankarada bulunan Osmanlı Bankası müdürü M. Bellet dün Parise dönmüstür. Prof. Dr. TEVFIK SAGLAm Viyanadan dönroüş ve hasta larını kabule baçlamıştır. YÜNUS NAD1 Senelik 1400 Kr. Alt. ayl.k 750 Üç aylık 400 Bir aylık 150
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog