Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

=12= • Cnmhariyet 19 Mart 1 35 HASAN TUVALET ve GüSERiN Sabunları Hasan zeytinyağmdan v e Hasan krem'nden v e Hasan ıtriyattndan yapilmiş oiup gliserinli v e tuvalet için nevileri vardur. Cildi yumuşatir. Güzel v e nazik cildli kadmlara, çocuklara şayanı tavsiyedir. kuruşhır. Toptancilara tenzilât. Hasan deposu, Ankara, tstanbul, Beyoğlu. Avrupanin terkibi meçhul yağlartadan yapılmiş sabunlar cilde mazarrat vereceğinden bunlardan sakımmz. 1 0 1 5 2 5 3 5 GÜL, LİMON, AMBER, FUJER, ŞİPR, LEYLÂK, REVDOR, FLÖRDAMUR, ACI BADEM, AKSAY KOKULU MADEMKi BU SATIRLARI O halde yakında çıkacak haftalık, siyasî, büyük, resimü OKUYORSUNUZ Gazetesini üe okuyacak, onun temelli okuyucusu olacaksınız Çünki ÇOnki, Çiiuki: En meraklı mevzufar, en heyecanh röportajları, en güzel anketleri, caDİı fotoğratları, resimleri^ karikatürleri renkli tabloları orada bnlacaksınız. I I Tanınmış, sevilmiş imzaların en eeçtne fıkralannı I romnnlannı, hikâyelermi, bol mükâfatlı yep yeni | bilmece ve musabakaları orada bulaeaksınız. * Bir kâğıdm dile gelerek her hafta §en ve samimî Ibir dost gibi karşınıza geçerek sizi bü(ün dünyada olup bitenlerden en iyi çekilde baberdar edebileceğien onu eörünce inanacaksıniz Bır kelime ile: PERŞEMBE gazetesinin ilk sayısını elinize aldığımz zaman, özlediğinz, beklediğiniz güzel resimli ğazeteye kavuştuğunuzu göreceksiniz. Bu bilmece kuponsuzdur. Sizde iştirak ediniz ! Bu resmi okuyunuz! Bu resimde gördiiğünüz sekillerin ilk harflerinden miirekkeb, sekiz harfli, çok seveceğiniz bir şeyin ismini bulunuz! Cevablarınızı MARTIN 25 ine kadar bize gönderiniz! «PERŞEMBE» gazetesinin hediyeleri; Istanbuî Ankara caddesi SEM1H LÛTFİ SÜHULET KÜTÜP HANESt camekânlarında teşhir edilmektedir. Birinciye bir altın saat, ikinciye erkekse şık bir cüzdan kadınsa zarif bir el çantası, onuncuya kadar birer mürekkebli kalem, eüinciye kadar birer kitab, yüzüncüye kadar birer artist kartı hediye edilec<*ktir. Çektiğiniz veya arkadaşlannızda gördüğüniız güzel fotoğratları gîmdiden P e r ş e m b e ' y e gönderiniz. BunJarı ilk sayısından itibaren P e r ş e m b e ?a)fa]arında göreceksiniz. Içlerinden en çok beğenilenlere sırasile birincıye bir fotoğraf makinası, ikinciye bir kol saati üçüncüye şık bir yazı takımı, dördüncihe erkekse ipeKİi bir kravat, kadınsa bir çiit ipek çorap, onancuya Kadar birer şîşe los)on, ellinciye kadar birer kıtap hediye edilecektir. Fotoğraf müsabakamız Hediye kazananların isimleri P E R Ş E M B E ilk nüshasında ilân edilecek. n i n PERŞEMBE gazetesinde bir çok yepyeni, eğlenceli ve bol hediyeli bilmeceler, müsabakalar bulaeaksınız. Sizin resimli gazetenizdir. Onu bekleyiniz. H*^Hi^ii*MMi*ıııııııııııııAeıı^LııHLıııııııBLıı^LMLılMilHLHLıMLHHLııııııııııMLflLıııııııııııııı Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının lcat'î ilâcı A s İ p İ T O İ N e c a f İ dlY. Cildimizi parlatan: Httseyin A v n i y o ğ u r d u Yüzümüze renk veren: Httseyin A v n i y o ğ u r d u Hazmımızı kolaylaştıran: Httseyin A v n i y o ğ u r d u Tam gençlik kaynağı olan: Httseyin A v n i y o ğ u r d u Sıhhat membaı ve halis olan: Httseyin Avnİ y o ğ u r d u Akçe Burgaz çiftliğinin nihayetsiz ve münbit ovalannda yetişen halis ko\unlann sütünden mamul Bu yeni pudra 9 saat müddetle sabit kalır B Salilı Necati (Gaines) Eczanesı Dr. MÜNİFERMAN Mütehassısı 1 Oogum v« kadın hastalılcları Heşiktaş, Tramvay caddesi Surevya apartmanı No. 1 Hastalannı hergun sahahtan akşarra kadar kabu' eder Kemerler.. GEN : dantelâlı sutyenl» ber»ber olan ve son zamalarda çok rağbet bulan en son mode korsedır Asrt kadın, bOtun arzularında oldufiu gıbl korse giymek hususunda da sahsıyetı arar. Rousset mOessesest: tabit gOztl liğl yOkseltmek hususundakl Gayrı kabilı taklıt san'atı Itıbar. ile tiz» eazlp ve mOtenatip bir endam verecektir 4 numerotu katalogdan bir adot meccanen gondermetnız* mOsaade adınız. Hüseyin Avni Yoğurdu Bütün Türkiyenin rakipsiz ve en çok aranan bir yoğurdudur. Tenekelerin kenanndaki Hüseyin Avni markalı kırmızı etiketlere dikkat ediniz. Karaköy Topçular caddesi No.33 SATILIK GAZÖJEN MOTÖR Az kullanilmiş 35 beygir kuvvetin Ü A.KUTİEL de mangal kömürile çalişir bir motör satıhktır. Ehven fiatle, verilecektir. tstanbul Ticaret Borsası No. 20 Bay Ze • yapımz A.. ournum parlamlyor errurıim ki tenim bütün gun tazeliğini ve kadife gibi yumusakllğl muhafaza edecektir. Sabahlan benim «9 saatlik pudra» tabir ettiğim (krema köpüklü) Tokalon pudraslnl kullanlnlz. Şimdiye kadar kul landlğlm bütün pudralardan fazla olarak uzun müddet sa bit kalan bu pudradlr. Terle meden kat'iyyen müteessir olamaz. Rüzgârdan veya yağ murdan bozulmaz. Bu pudra cildi kuvvetlendirir ve mün besit mesamatl giderir. Siz de 9 saatlik tecrübesini yapmlz. Yeni »evimliliğinize hayran olacakslnlz. kiye müracaat. Kimya âletleri Askerî Fabrikalar p9 Müdürlüğünden: Tahnainî bedeli 1000 lira olan kimya âletleri müteahhid nam've hesabma 27 nisan 935 cumartesi fünü saat 15 te Askerî Fabrikalar Satınalma Komisyonunda açık eksiltme ile satın alınacaktır. Şart name ve listeleri parasız olarak mezkur Komisyondan verilir. Ta liblerin muvakkat teminat olan 75 lira ve 2490 nutnarah kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte Komis • yona gelmeleri. (1305) ^ KIMYA6ER " " IDRAR, K AN, KZURAT Dr. Cevad Jahsin ve sair*nin tahlillerini yapar. Divanyolu ortasmda. Tel. 23334 166, Boulevard Hautımann ISTANBUL Beyoglu TOnel Meydanı No. 12 Istıklal Caddesi No. 385 Oksürenlere: KAIRAN HAKK1 EKREM Dr. NİHAD TÖZGE • MOTÖR ARANIYOR 2530 beygir kuvvetinde az kulla • nılmis mazutla çahsir bîr motör ala • cağim. Istanbul Ticaret Borsası No. 2 0 Bay Zekiye müracaat. 1. nci sınıf P»ri toç Frangi ve diğer Zührewi hastalıklar müte1487,5 kilo Limon hassısı. Salı gönlen meccanendir. Babıâli Tayyare Cemiyeti ^^^^^ kar^ısı İSo. 11 Telefon; 21942 ^^^^^~ Doktor Galata Ithalât Gümrüğü | NIŞANYAN I Karacabey Harası Müdürlüğünden: Müdürlüğüncîen: t mm Beyoğla Tokatlıvan Üteli yanında Mekteb solcalf N o 35 Bu limonlar Fındıklıda soğuk hava antreposunda bulunmakta olup çabuk bozulan mevaddan olmakla 19/3/935 salı günü açık arttırma suretile satıhktır. Isteklilerin o gün saat 17 ye kadar mahalli mezkurda hazır bulunmalaru (1359) Satıtp ve Uafmufıamrı Yanus Nadt Vmumi nefriyatt tdare eden Yazt işlert Uüdüru: Hikmet Münif Uatbaacüık ve Netriyat TurK Anontm Strkett 0 Istanbul Karacabey harasınm daha «2596» kilo merinos yarımkan ve «271» kilo kıvırcık yapağıları 20 mart 935 çarşamba günü saat on dörtte açık arttırma usulile satılacaktır. İsteklilerin Bursa Baytar Müdür lüğüne müracaatleri ilân olunur. (1328) Bahçekapı Tag Han 2 ncikat. Saat 9 dan 6 ya kadar. Dr. BAHATTiN ŞEVKi OXYMENTHOL ÖKSÜRÜK•BOĞAZ Cildry* »• Z5hrwriy« mutohaMiaı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog