Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

C Crrlbe karşı katagrip Isim Adres * » • *• ] 7 T Tevdi tarihi ıMeblağ 30, 40, 38, 75, 75, 50, 100, 50, 20, 20, 15, 15, 10, 15, 15, 15, 15, 48, 50, 30, 20, 40, 15, 5, 20, 20,25, 25,20, 25, 20, 60, 11, 25, 25, 50, 25,25, 5, 30, 38, 19, 10, 5ü, 50, 50, 15, 20, 20, 15,9, 50, 10, 13, 13,25, 25, 20, 15, 12, 25, 25, 20, 15, 25, 25, 50, 50, 70, 100, 20, 25, 25, 25, 20, 25, 25, 25, 20, 10, 10, 10, 25, 25, 25, 25, 40, 30, 25, 25, 25, 25, 25, 50, 15, 10, 50,1 îtrîptime Cafenyan Harutyum Pabüçyan îr.;.Haçik Değirmenciyan ^ Garabet Nersesiyan Minas Keçociyan , Nişan Keçeciyan Misak Garabet Brutyan .» » » • Kevork Mecaduryan > » ~ Mihran Mecaduryan yahan Kazezyan "Aleksan Balyan Hayganuş Balyan Zaruhi Balasanyan Virjini Tokaciyan Bakuhi Belasamyan Savarch Abaciyan s. „ Leon Şabanyan Mardiros Caferyan »Boğos Caferyan .. Nişan Gönyan » » Viı uhi Jİamparsum Dedikyan Sarkis Hacoyan Garabet Bahçegülyan ftupen Parsekyan '•* » » Aiadam Yeşa Hovanesyan Madam Civan Vartikyan ~ Madam Ağavni Vartikyan lUikael Terziyan Hatperonni Terziyan Sımon Maviliyrn ^^Madam Anjel Datuloiyan iQadam Maryan Manuelyan Vartubi Nevruzyan Elmas Caferyan .. bhıdam Elmas Caferyan Nazli Caferyan ^azli Caferyan Madam Nazli Caferyan Madam Ağavni Vartikyan Vahran Vartikyan Madam Nazli Torosyan Komnar Baskayan ^Srmon Mavilyan Melkon Şabanyan Maryam Kaprielyan Sofiya Kaprielyan Bedros Kesoyan Bamjannis Top?lyan . Oskar B. Şirinyan Anna Hartyan Dr. Missak Bağdasaryan Dr. Missak Bağdasaryan Dr. Missak Bağdasaryan Haçik Pastırmaciyan "Surin Dingoyan 'Omuşaban Muratasyan ~ Hamayak Gobalyan ~ Salıpazar, Topçular caddesi 428 • 436 Beyoğlu Tünel meydam Metro h a n • Beyazıd E l e k t r i k eviMuvakkithane caddesi K a d t k S y • Şirketi Hayriye iskelesi UskOdar • ıNizam caddesi 23 BOyfikada ve BeyoğlunHa Istiklâl caddesinde Karlman Geçidi mağazası ile ^işlide Abmedbey sokağında Şinasi, Beya/ıd meydanında Hasan Fehmi, Kadıköyünde Altıyol ağzında Net ve Beşiktaşta tramvay durak mahallinde B«gyan ticarethanelerinde satılmaktadır. Isım Garabet Nersesyan Mariça Cihanyan Mariça Cihanyan Ohanes Nalbantyan Karnik Kıhçyan Karnik Kıhçyan Karnik Kıhçyan Dr. Mihran Serayduryan Adres 'levdi tarihi Meblağ 50, ŞATiE'de Bütün elektrilc aletleri VERESiYE Saçları dökülenlere Denizvolları İŞLETMES! Acentalan: Karakoy KoprSbası Te! 42362 Sirkeci Mübfirrfarzade Hn T ] 2 7 0 a e 24 TRABZON YOLU I VATAN vapuru 19 mart I SALI güuü saat 20 de Rize ye\ kadar. (1362) I DEN NORSKE Mıdelhavslinje Ingiliz Kanzuk eczanesi müstahzaratindan Türkiye Norveçya araainda muntazara ve doğru posta en »on model SAÇ EKSiRi BANADEROS vapuru 20 martta Norveçyadan gele cek ve ayni gün e^yayl ticariye ile I inci slnlf kamara yolculari alarak Mİ DİLLÎ. İZMİR. İSKENDERIYE. HAYFA. SOUTHENTON. DİEPPE ve NORVEÇYA limanlarina gidecektir. Fazla tafsilât için Galatada Hüda vendigâr hanlnda Türkiye için umumî acentallğl M.M.W.F. Van der Zee et Co. N. V.ye müracaat. Telefon 44986 Komojen Kanzuk Saçların dökülmesine ve ke • peklenmesine mâni olur. Kirkor Pehlivanyan Kirkor Pehlivanyan Mihran Mikaelyan Avadis Lusikyan adur Vartanyan » » Vftrtan Haçaduryan "£* Hasadur Vartanyan Hasadur Vartanyan Hasadur Vartanyan Hasadur Vartanyan Kirkor Pehlivanyan Serkis Pehlivanyan » » Zaruhi Papazyan Bedros Gümagosyan Misak Camciyan Nazaret Camciyan Nazaret Camciyan Armenak Mebsirikyan N'aryam Mebsirikyan Manuel Bosgalyan Debboyu Umumî Müdürîüğü Müdiriyet Idane Sandığı Mahkemei şer'i Ahmed oğlu Hasan S.G. A. Metaksas E. Thirst et Co. Elyas Hacı Tomas Walter A. Wood Still Vaganon Kosta Babikis Mustafa Mehmed Dem. Vlandis Kamburnakis Konst Dugas Sokrat Alyanakis Jorj Abacıoğlu Y. Jorjiu Mentanalides Savua Oteli Mehitar Der Gazaryan Persembepazan, Ticaret Viskian Kevorkyan hanı Ist. Güriin Artin Topikyan Kapıçeşme caddesi No. 3 Dimistis Angelis Eyüb Emanüel Kasapyan Ihlamur Aziziye sokak No. 9 Haydarpaşa Nevşehir Konstantin Pavlos Orp hanides Halil bin Salih zevcesi FatMeçhul ma Remziye Ibrahim Ethem bin Hasan Beyazıd Divanyolu. t<tanbul Çemberlitaş tztanbul Miralay Hamdi Cezayirli Hacı Hahmud Musullu Hızır bin Mecid hanı Tahtakale, lstanbul Yozgatlı Saadettin bin Ha : Sıvar cı Mehmed Bahrisefit oteli. NiSdeli Bahrisefit oteli, Sirkeci, tstanbul Mustafa Seyfettin bin Mehmed Hr Komojen saçların köklerini 50, kuvvetlendirir ve besler. 45, 10, Komojen saçların gıdasıdır, 10, tabiî renklerini bozmaz, lâtif bir 10, rayihası vardır. DOKTOR 6, Komojen Kanzuk saç eksiri 10, 8, maruf eczanelerde, ıtriyat ma • idrar yollari hastalıklan mutehas^ısı ğazalannda bulunur. Beyoğlu Imam sokak No. 5 100, 100, 100, 100, 80, 50, 50, 50, 50, 50, Baş ve diş ağrıla50, rından ve soğuktan 50, 50, korutımak için 25, 1 25, ü Celâl SONAT J ASIPIM KEMAH % r •, ; H. Onanes Paşaryan H. Onanes Paşaryan Hrant Pambukyan Hrant Pambukyan .Hrant Pambukyan Onuşaban Muraşasyan Kapriel Sukyasyan » » Ohanes Baltaciyan Ohanes Baltaciyan . Ohannes Papanyan jYegişe Tacoyan Yeğişe Tacoyan Yeğişe Tacoyan Garabet Parunakyan Garabet Parunakyan Garabet Parunakyan Garabet Parunakyan Homayag Gabolyan » » Gaspar Ağacanyan » » yervant Ağacanyan » » Mihran Şakinyan Ştepan Dingonyajı Kirkor Kirkayaşoryan » » Abdütkadîr Kâmil Yanıntzda bulutı 50, durmağı unut50, mayinız. 50, 50, 200, 170, 100, | tstanbul Levazım Amırliği Satın Alma komısyonu ilânları | 50, 50, Harbiye mektebi ihtiyacı için 30 ton pilâvhk pirinç 30 mart 50, 935 cumartesi günü saat 15 te 500 aded baş, 500 aded sırt hav50, kapalı zarfla ahnacaktır. Tah lusu ve 1000 aded peştemal açık 50, min bedeli 7050 liradır. lstekli eksiltme ile satın ahnacaktır. 50, lerin sartname ve nümunesini Tahmin bedeli 1925 liradır. İlk 10, görmek üzere hergün ve kapab teminatı 144 lira 37 kuruştur. 10, zarfa gireceklerin 528 lira 75 ku Sartname ve nümunesini gör • 15, ruş ilk teminatlarile bölH saat mek ve eksiltmesine girmek is 8,54 ten bir saat evvel teklif mektubtiyenlerin 24/3/935 pazar günü 4,89 lannı Tophanede Satınalma Kosaat 14 te Tophanede Satınalma 1,62, misyonuna vermeleri. (1373) Komisyonuna gelmeleri. «1182» 5,! *** **• Kınkkale Askerî San'at mek 2,70 Kuleli Askerî Lisesi için mü • 1,42 tebi için müteahhid nam ve heteaMıid nam ve hesabına 700 kilo 78 sabına 45 kalem coğrafya, tabimakine yath 20 mart 935 çar • iye, fizik, kimya malzemesi 19 şamba günü saat 15 te pazarlık36,07 mart 935 salı günü saat 14,30 da la ahnacaVtir. Tahmin bedefi 6.50 açık eksiltme ile ahnacaktır. 175 liradır. Isteklilerin «yirmi al4, Tahmin bedeli 1197 Uradır. Is fa» lira ?5 kurus son teminatla 2,50 teklilerin sartnamesini görmek rile beîli ""tte Topbanede Sa • 0,50 üzere hergün ve eks'îtmeye gi tmalma Komisyonuna gelme • 0,50 receklerin 89 lira 78 kuruş ilk leri (1291)' 1 teminatlarile belli saatte Top * * * 2,50 hanede Satınalma Komisvpnuna 8900 kilo pamuğa talib çıkma2,50 gelmeleri. (1097) dığından 31 mart 935 pazar gü45,34 nü saat 15 te kapalı zarfla alı 191,55 Hastaneler için 11 adedJbü nacalctır. Tahmin bedeli 5162 yük bakır kazan 19 mart 935 salı liradır. Isteklilerin sartname ve 90,90 günü saat 14 te açık ejcsiltme ile nümunesini görmek üzere hergün 1.000, ahnacaktır. Tahroin bedeli 385 ve münakasaya gireceklerin 387 liradır. ݧ£ekli!erin .sartnamesini lira 15 kuruş ilk teminatlarile 102,50 görmek üzere. hergün ve eksilt teklif mektublannı belli saatten meye gireceklerin 28 lira 88 ku bir saat evvel Tophanede Satınnı» ilk temiaatlarile belli saatte 205, alma Komisyonuna vermeleri. Tophanede Satınalma Komis 1.025, (1352) yonuna gelmelşri. (1098) *«* 205 Harbiye ve merbutu mekteb 700 ilâ 750 ton lâve rekompoler ihtiyacı için müteahhid nam ze maden kömürü 24 mart 935 600, pazar günü saat 15 te kapatı zarf ve hesabına 9,000 kilo bulgur 31/3/935 pazar günü saat 14 te 515, la ahnacaktır. Kömürün bedeli açık eksiltme ile ahnacaktır. on bin liradır. İlk teminatı 750 636, lira olup şartnamesini görecek Tahmin bedeli 855 liradır. İlk teminatı 64 lira 12 kuruştur. Şart749,84 lerin hergün, ve eksiltmeye gireceklerin belli saatinden bir saat namesini göreceklerin hergün ve evvel teminatlarile teMif mek eksütmesi için de belli saatte Tophanede Satınalma Komisyo773,36 tublarım Tophanede. Satınalma nuna müracaatleri. (1353) l Komisyonuna gelmeleri. (1204)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog