Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

10 Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünden: Isim Mehmed Emin Salih Alex Van Milingen S. Nazım Homur Ots zsCumhuriyet Adres Tevdi tarihi Meblağ 15,50 64,60 13,20 4,70 38,51 16,46 17,88 1,18 12,99 1,57 7,26 1, 158,65 27,14 Isim Adre» Marf 1935 « « » • Terdi M«bUi Uribi 7 Âşağıda dökümü yazılı paralar 2243 sayıh mevduatı koruma kaAO Rue des Platanes, nununun 17 nci maddesi mucibince muhtelif müesseseler tarafından Bruxelles bankamıza devredilmiştir. . . . . Paskalidi R. C Meçhul Sahiblerinin veya varislerinin ellerindeki evrakı müsbitelerile birPapazarifi Perikle» likte tdarei Merkeziye şubelerimize müracaatle bu paralan almalan Matmazef Penelop Papa • aksi takdirde bu paralann müessesemize tevdi tarihinden itibaren zafiru dört sene sonra hazineye intikal edeceği ilân olunur. (1358) Polinaris Achile Balyada Karaaydın ma • Osmanlı Bankast Gcdata Merkezinin ievdiatt denleri çirketi Tevdi Meblağ Dul Madam E. Rouet isim Adres Meçhul tarihi Ramazan Raşid lsta^bul Hocapaşa Mes'u22/1/934 4, Mehmed İbrahim diye caddesi Meçhul » 10, Madam Rabiha Ethem Keresteci Mustafa Demir Nifantaş Valanti apartı • oğhı manı 3 50, Ruch Emile Leon Carikyan Şöför, Galata Fransız po«100, Rİfat tanesi, Post restant 70, Madam A. Reşad Hikmet Sapancızade Abdurrahman Meçhul 3, Sürenyan Vahan Hambacı oğlu Halil Faikpaşa sokak 10, Seniha binti Melek S. Bakcioğlu lstinaf Ticaret mahkemesi 7, Aleks Panourya azasından 1.078, Scialom Mentes S. Speçarides Altıparmak han 22, ls 49,15 Şaziye tanbul 11,50 Sakerlarîs Pol G. Rossi Şark Demiryolfarı Mü Tüccar, Mahmudiye cad • Agabiyan Nahabet fettişi Tolayan G. desi, 52 Galata, Yervant Meçİıul 4,02 Tevfik Davud "~" Beyazciyan vasîtaaile Tataryan P. Düyunu Umumiye MtifetArditti Abraham 10,50 Windrum C. H. 6, Madam G. Whittall Dul Madam Eglantine Ce Meçhul L. de Wroblesky Tütün rejisi eski memuru line Atğer 19,27 Mr. Albert Marle vasıta • Agalyan Ohanes Jacques Melitz vasitasile sile Via Monte Napoleon Madam Heleni Banahari (Sanghton et c\c) Perşem28 Milâno 16,19 Ksantopulo Luiz Meçhul bepazan 25 Galata 3,01 Madam Mari Yakupyan Jiovanni Yakupyan vası Meçhul Buldukyan Rupen tasile, Mercançarşısı, ls Bonetta Jean Loyd Triestio, Batum a tanbul Bailoviç Mark 4,03 Madam Sultana Yoanides Meçhul centası 2,11 Matmazel Hrisi Yanku Meçhul Kalikratya, Büyükçekmece » Sahin Edg 19,03 Yanopulo M. D. Meçhul » Madam Mathilde Cokynescu 3,38 Madam KarnelH D. Hristidis Jan 42,19 Yunan Konsolosluğu Madam C. Karatodori Paşa 12,46 Defense Loan hesabı mah> Madam A. Kasap oğlu 27,98 susu Şaloni tsrael Ticaret ve Nafıa Nezareti Ağahamam, Tülbentçi soHrissoieon R. kak, Ereyli han 2 nci kat » 7,04 Bahriye Nezareti Şehremaneti Konya hesabı Ohanis Terlemeziyan vaDayan AvedU Mehmed Saim sıtasile Celâlbey han ls tanbul 2,16 Söke Oimanlı Bankatinın tevdiatt Meçhul 27,87 Davarahzade Abdullah Madam Roz Dabbagh ' • Kamendo sokağı Galata 12,10 Müftüzade Fahrettin DastK. Hoca Ketzoğîu Adana lstinaf mahkemesi Depanyan Maksut Efoğlu Hüseyin sabık azasmdad Ortakoy P. Karapanayoti " Ermeni kilisesi Bartelemi sokağı 14 mukerrer •2,53 j Bayan Elif Mütekaidini Askeriye Şarkdemir yolTan Yedi Daluzeaux Charle* lzmir kule merkez deposu şef i 12,98 İ Sandığı Danib Adliye Tehan Beyoğlu Teke 553 10,68 i Matmazel Andromak Efe Mütekaidini Askeriye lides Sandığı Ereyli firketinde muhase Ermayer Godefroy Bay Mustafa Meçhul beci 1,85, Artin Margasiyan Meçhul 8,68 östratios X. Demetre » Frank Jaccnıes (Kayma • 15,71 A. Domeniko Tekaiid Sandığı kam.) 10,45 A. Incikyan Fermann Antoine Nubar Paşa Fatma Melâhat H. binti Nifantaş Maksud apar • Tahit tunanı 4 6,84 Halid Adresi meçhul Famosa Antoine 19,80 Tahit 11,57 M. Narasseos A. Yorgiades Ethem Madenci Galata Laci • Halaçyan C. P. » vert han 6 18,49 Safettin » Haralambides Jorj Abithan 9 7,74 tsmail Naile Faik Hafız Hüseyin Muhîttin Kızıltoprak Zühtupasa maAhmed haTle«i Kördere »okak No. 19 1,14 Hamdi Paça Tekaiid Sandığı Hacoplo Teodori Kalyoncukulluk, Aya konstantin 108 2,97 Tekaiid Sandığı Nikolaidi biraderler Hastali Madam Argiro J. Kadıkoy Moda Bademaltı Defterdar Şefik 21 Madam ÇolakidU va • Lazaros Stamatiyades sıtasile 16,52 » Hasan Remzi Bin tbrahim Meçhul 3, D. E. Efremiyades ' 3» Hocotz Vincent 7,10 Evkaf Nezareti 3» KSse oğhı ATek* 40,21 Reşad Saniye 3» Kastanaki Nikolas 25,65 Osmanîı Meclisi Meb'usanı » Kaldır oğlu Vasilo» 42,50 O. Gümüşgerdan Meşat Penase Kruchandle K. Mühendiı, Schlesisch O.tran Silezya 6,98 Yüzbaşı Osman Nuri 3» Agenzia Commerciaîe 1 2,93 Hariciye Nezareti Mahkemei Temyiz Hukuk taliana dairesi Agop Donigyan 200, Henry E. Seax 861, Birinci Kolordu Levazımı » Asadur Sukelyan 50, Birinci Kolordu Levazımı Meçhul Abdülhalim bin Mustafa 100, Jandarma Kumandanlığı Nafıa Nezareti 500, Nafıa » Theo Reppen 153,20 Harbiye dairesi imalâü Madam G. Kazakol KilUe aokak Harbiye dairesi imalâtı No. 23 46.53 Ferdi Fred de Kiriko Meçhul 8,55 Orman ve Maadin Nezareti Matmazel Alica E. M. ]a İkrazat komisyonu riyaseti Fontaîne . 3,43 Robert College Rinbilaub Matmazef Linda H. La • Jandarma Kumandanhğı pularsis 4,20 D. Vuccino D, M. Ligouda A. Cavallino Matmazel Heİene Mar • Beyoâlu Tomtom Subiki 4,29 Anas Karayosifides tinovich han No. 9 2,66 Karayanyan Minasyan Yeremya Meçhul 23,34 Rıza Mehmed Manasyan Kirkor 1.15 J. Mordmann Mangasatr Aram » 12.99 Madam Zaruhi Itşabosyan Madam Moskolis Efrosini Beyoslu AlTiv tokak 8 3.34 Mığırdıç D ekadomyan Madam Mari Margosyan Meçhul » 10,16 Armenak Teheyan » " • • " • Karkin Essayan Arutik Der Stepanyan Mektar Mersikyan Mahdumu » » » » » Ohanes Der Melkisediyan Panayotis Yanikopulo Fransuva Gedikyan Ohanes Kazazyan Ohanes Garabetyan Kevork Hubinyan » » > 100, JO0, 40, 50, 50,60, 60, \ » » 3i » > > » » » ı » :» 1 • 25, 500, 30, 20, 20, 20, 10, 10, 40, 20, 50, MT » » 10 10 •» » . ; • • • Yervant Yakutyan Antranik Erzanyan 1,13 Agop Sirunyan » » 64,39 Misak Esacanyan 6,96 Armenak Kozkazyan 23,40 Bedros Paklaryan 12,94 Stepan Paklaryan 1.95 Garabet Paklaryan » » 3,76 Haşeranni Larnanyan Madam Florifze 114,25 Ohanes Mesrikyan 10,02 Madam Veronique Haçatur Naksikeryan » » Madam Mari Uzanyan 52,40 26,61 Madam Mari Uzanyan 3,73 Bayrad Hoşarapyan 5,65 21,50 4,90 Boghos Paciyan 146,20 Boghos Paciyan Hakutyan Hüdaverdiyan 8,81 2,27 855,98 Kapriel Sukiyasyan 45, 58,29 61,50 25, 15, 20,101,50 15, 5,34 1,85 2,47 1,85 25, 1,46 3,34 3, 20, 3,26 1,89 3, 5, 4,91 3,51 i » :• • • w > » ı» » J • • 3 :• :• 3 • » 3 • 3• 3 • 3 100 100 100 25,25, 30 30 50, 50 40,40, 20 2 0 30? 10, 50 20 • 3 3 • ı 50 50 100 30 50,60,50 100 100 25, 25, 30 > 1 3 • Telemak Berberyan I Hacı Dudu » » Nalbant Kevork Manukyan »•, • • > > >: K " 'V • l>• 50, 60, 60 50 > • i> 50, 50 10, 60, 60 Hacı Alex Bogracyan Abraham Kaynikyan • . • ^ > > ** * 3 • 50, 60 60 Hamparson Isklanyan Boğos Pabuçyan l • 5050 M 3• » • 2,43 57,46 0,77 24,92 1,48 97,47 0,50 2,72 0,97 4, 10, 1, 9,77 70, 100, 0,05 0,79 29, 9,63 10, 0,82 0,82 1, 5,0,82 0,98 3,31 0,55 0,36 1,85 1, 20,0,12 30, 100, 50, Harutyan Hanameryan Boğos Köseyan Kirkor Çukumyan Somen Köseyan Kirkor Çukumyan Karkin Altınyan Rupen Donikyan .» » Mardiros Gugasyan Arakel Ustabaçyan Maryam Ustabaçyan Madam Mariame » » Ohanes Nadiryan » » Boğos Vartanyan Madam Petrone Ohanes Nadiryan Haçik Ekerniyan » » Kevork Sercanyan Agop Veletyan 50 .*• 20, 2050 30 20, 60, 31 30 20, 30, • Artin Nerzigyan Hrant Tumorciyan Manuk Sinanyan Madam Hanonne Sinanyan Loussouitak 6, 5, 10, 10, 20, 20, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 5, 6,• 5, 6, 5, 5, 10, 5, 6, 5, 5, 20 ¥0, 40, •• ' «Devamî on birinct sahifede» 38, • 40
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog