Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

14 Mart 1935 tstanbul Nafıa Fen Mektebi Satınalma Komisyonundan: Melrtebde keşif ve şartnamesine gore yaptınlacak pencere demir parmakhkfan açık eksiltmeye konmuştur. Keşif bedeli c629» altı yüz yirmi dokuz Iira 82 kunıştur. tlk teminab kırk yedi Iira 24 kuruştur. Eksiltme tstanbul Maarif binası icinde Liteler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonumuzda 25/3/935 pazarte$i gunü saat 14 te yapılacaktır. îstekJiferin bu gibi işleri yap • mağa ehil olduklannı gösterir vesikaları Komisyona gcstermeîeri ve fartnameyi gormek üzere mektebe müracaatleri ilân ohmur. (1210) r Cumfmrivet Bütün elelctrik levaxımatı ŞATiE'de İstanbul Dordünciî İcra MemurluŞundan: Emniyet Sandığına I Emlak ve Egtam Bankası ilânları | Taksitle Satılık Ev Deporîto Lira Mek. 7 Samaİyada Kocamustafapaşa mahtllesmde Derairdotkiyan sokagında eski 45 yeni 49 sayılı, 47 metro murabbaı bina ve 20,50 metro murabbaı bahçeyi havi cv. 320 Yukanda yeri yazılı ev dörtte biri peşin ve mütebakisi üç senevî ve raüsavi taksitte odenmek üzere dort taksitle ve açık arttırma ile satıfacaktır. lşbu taksitler ipotekli ikrazat, faiz ve şeraitine tevfikan ySzde dokuz buçnk faize tibi tutulacaktır. lhale 23 mart 1935 cumartesi günö saat onda yapılacaktır. Tafsilat için hergün, muzayedeye ginnek için de tayin olunan gün ve sa atte Şubemize mfiracaat ohmması. «53» (1261) EtaıNo. Mevkii ve n«v'i Beyoğlu Tünel meydanı I f e t r o İUUI Bcyazıd Etcfctrik «VİMuvakkithane caddesi Kadllt&jr • Şirkeü Havrive isketai VskOdar • ISizam caddesi 23 BttyOfcada ve Beyoğlunda Istiklâl caddesinde K a r l m a n Goçfdl mağazası ile Şişlide Ahmedbey sokağında Şinosi, Beyazıd meydanında Hosan Fehmi, Kadıköyüode Altıyol ağzında Htt ve Beşiktaşta tramvay durak mahallinde B«gycwı ticarethanelerinde satılmaktadır. VERESİYE Birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehlivukuf tarafından tarnamma € I8,100» Iira kıymet takdir edilen Kadıköy Kızıltoprak Toglaaba,, mahaHesmde eskî ErenkSy yeni Kayışdag, caddesinde h a h ? a b maa ^ıJL7*111 ' ^ ' « ö « t e m İ l â t fazla bahçe bir kotfcfin tamamı açık arcfarmaya vazedihnb ordogundan 22/4/935 tanhıne musadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede brrincı arttırması icra «dilecektir. Artbrma bedeli kıymeti muhamme nenm yüzde yetmiş beşini buldugu takdirde müşterisi üzerinde bı rakılacaktır. Aksİ takdirde en son arttıranın taahhüdü bakî kalmak uzere arttırma 15 gün müddetle temdit edfferek 7/5/935 tarihine musadif sah günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikincı açık arttmnasmda arttmna bedeli kıymeti mnhammenenm ynzdf yetmiş beşini bulmadıgı takdirde sahş 2280 numaralt kanun ahkâmuıa tevfikan geri bırakıhr. Satış peşindir. Arttırmaya ı> Hrak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7 \ nisbeHnde pey akçesi veya miHi bir bankanın teminat mektuburra hâmil balunmalan lâzımdır. Haklan tapu sicilb'le sabit olmıyan ipotekli aFacakMarîa diger alâkadaranm ve irtifak hakki sahiblerinîn bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı evrakı müsbîte lerile birlikte ilân tarihinden itibaren nihayet 20 gön zarfında dairemize bildirmeferi lâzımdır. Aksi takdirde haklan Upa sidüHe sakit olmıyanlar satıs bedelinin paylaşmasmdan haric kalrriar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevelHt Belediye rfisunra ve vakıf icaresi müzavede bedeünden tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 9/4/935 tarihinden itibaren herkesin göre bifmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesile 934/ 1081 numarah dosyaya müracaatî? mezkur dosyada mevcud vesaiki gorebileceklrri ilân olunur. (1349) Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Elektro Mekanik faboratuan için su soğutma tertibatı müteah hid nam ve hesabına açık eksiltmeye konulmuş ve eksiltme günü 28/ 3/935 saat 14 te olarak tayin edilmiştir. Tahmin bedefi «930» ve birinci pey parası «70» liradır. tsteklilerin şartnamesini gormek için hergün Komisyona müracaatleri ve eksiltmeye girmek istiyenlerin belli gün ve saatten evvel birinci peylerini mekteb veznesine yatır • malan iTân olunur. (1248) Tasfiye halinde bulunan Uşak Terakldi Ziraat Türk Anonim Şirketinden: Şirketimiz mnumî hissedarîar heyeti aşağıda nıznamede yaziîı iş« leri görüsmek ve karara bağlamak üzere 15/4/1935 pazartesi günö Sğleden sonra saat 13,30 da Şirket merkezi olan Uşak Şeker Fabrikasmda son içtima halinde toplanacağından 600 hisse senedine sahib olan hissedarfarın asil veya vekil olarak yazılı gün ve saatte topl*ntıda hanr bufammalan ilân olmrar. (1302) Nafıa Bakanlığından: Çerkeş kazasının Ağaçdağı veya Dümenlik ormanlanndan ke • siimek ve Sumucak ile Eskipazar arasında herhangi bir istasvonda vagon içinde teslim edilmek şartfle muhammen bedeli 6.750 fira oIan 1,500 aded çırah eam telgraf dfreği kapah zarf usuffle eksilt meye konulmuştur. Eksiltme 24 mart 935 tarihme raahyan pazar günü saat «16» da Ankarada Bakanlık MaTzeme Müdürföğünde yapılacaktır. Isteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 506,25 Kralık muvakkat teminatlannın Malsandığına yatınldığma dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka kefalet mektubile birlikte 24/ 3/935 pazar günü saat 15 e kadar Malzeme MSdürlüğüne tevdi et* meleri lâzımdır. Bu husustaki sartaameler parasız olarak Ankarada Bakanhk Malzeme Müdürlüğünden almabilir. (1217) İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Beyoğlunda Küçükpangaltıda Büyükdere caddesinde altında dükkânı müştemil 58 numarah apartımanın yan hissesî bedeli dort sene ve dort müsavi taksitte nakid olarak verilmek şartile 21/3/935 per • şembe günü saat on iki buçnkta 6810 Iira muhammen bedel üzerin den kapah zarf usutile satilacaktnr. tsteklilerin 511 liralık teminat mektublarile teklifnamelerini mezkur günde saat on bir buçuğa ka * dar Komisyon Başkanlığına müracaatleri. «R» (1173) I lstanbul Belediyesi ilânları \ RUZNAME: 1 Ortakîara hesab neticelerini bîldiren tasfiye memurîanmn raporu, ticaret kamrau madde: 244 2 Tasfiye menrarlanmn raporunda bahsedilecek olan bazı dağınık maddelerin karara baglanması. 3 Ortakfarm sermayede ve kâr ve zarardaki hisseler^n|( bildjren, bilanço, ticaret kammn madde: 246. • ..,.... 4 Kafî ve nibaî bilânçonun tasdila, ticaret kanunu madde: 457* 5 Sirketîn defter ve yazılı kâgıdlannın yedi adil sıfatile Sümer Banka tevdii, ticaret kanunu madde: 250. Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Teminah Mu^mmetl Eksiltme tarihi ve saati ! bedelî 25/3/935 14 Motörlü perdaht takımı 40 "* 650 ve saire 1430 Elektrik mikron teîi gü54 850 Aletlerin ismi müş lehimi ve saire 15 Makinesür'atiniölçmek 27 360 için stroboskop Kanalizasyon » 250 * * % 15,30 Mekteb îaboratuarı için yukanda yazılı alet ve saıre açık eksiltmeye konulmuştur. lstiyenlerin sartnamelerini gormek özere hergün ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve saatte vaktİnden evve! te (1251 minatlarını yatınp Komisyona gelmeieri itân olunur. > Eminönü Belediyesinden: Muhammen bedeli «135» liradan ibaret 50 metro mikâb kum pazarlıkla satm ahnacağından bu baptaki sartnameyi gormek üzere taliblerin daire heyeti fenniyesine ve pazar tık için de yüzde 7 i muvakat teminatlarile martm 25 mci pazartesi günü saat 15 te Eminönü Dairesi Encümenine müracaatleri ilân o • hmur. (1214) Belediye mütekaid öksüzlerinin mart 935 üç aylıklan aşağıda yazılı günlerde, aylık cüzdanlanna aynca işaret edilen sıra numara • larile tstanbul Ziraat Bankası Müdürföğünden verilecektir. Aylık sa* hiblerinin gösterilen günlerde müracaatleri. (1356) 12 Mart 935 Sah 1 22Oyekadar 13 Mart 935 Çarsamb* 221440 » 14 Mart 935 Perfemoe 441660 » Harb Akademisi Kumandanlığmdan: Harb Akademisi için yirmi doknz kalemden ibaret tenis, voley • bol, iskrim ve atietizm malzemesi 24 mart 935 pazar günü saat 14,30 da açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 984 lira 58 kuruş . tur. tsteklilerin şartname ve orneklerini gormek üzere hergün ve «ksiltmeye gireceklerin 73 lira 85 kuruş ilk teminatlarile nelti saatte Yıldrzda Harb Akademisi Satınatma Komisyonuna gehneleri. | lsianbul Evkaf Müdiritfeti ilânları \ Degeri Lira K. 196 90 Pey akçcsi Lira K. 14 22 Macuncuda Seyidhalife mahallesinde Fenaiçeşme sokağında eski 25, 22 yeni 73 ve 73 mükerrer numarah bostan ve bekâr odaları arsasının tbrahim £. vakfından olan ve 633 metro terbiinde bulunan muayyen mahallin yan hissesi. S 10 Galatada Arapcamii mahaltesinde Kalafatçı caddesinde Kalafatyeri arkasında 143 nu • maralı dükkânm 1/4 hissesi. Galatada Arapcamii mahallesinde Mahmu 47 19 diye caddesinde 206 numaralı dükkân ile fevkinde ve Doğruyol sokağında 9 numarah maballin 1720/6720 hissesi. 37 96 Mahmudpasa mahallesinde Şerefefendi soka 67 50 İstanbul Dahilî Ticaret ve thracat Gümrüğü Müdürlüğünden: GümrügumSzün 5 numarah ambannm içerismdekî bolme duvann üzerine yaptırılacak 141 lira 75 kuruş bedeli keşifli 1 metro 80 san t^m yüksekliğinde 8 Uk oluklu galvanizli saçtan perde mşası, P«*«rhkU eksiltmeye konmuştur. îsteklîîerin kesif evralnnı gBrmek üzere hergün ve ek.ihmek için de % 7 4 pey ? ^ > * ™ a r t ^ tesi günü idaremizdeki Komisyona gelmelen bıidtnnr. Şirketi Hayriyeden: Bayram münasebetile yalnız cnrna günü iîâve seferler konrauştur. Saatleri ve sefer hatlan iskelelerde ilân edilmiştir. ^ 629 20 İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Keşif bedeli 745 lira 2 kuruştan ibaret Nafıa dairesinin unanlmasi pazarlıkla eksiltmeye konulmuftur. tsteklilerin keşif ve şartname • sini gormek İstiyenlerin «56» lira pey akçesi ve bu İş için Nafıa Basmühendisliginden tasdİk ettirilmiş ehliyet varakalarile 20/3/935 çarşamba günü »aat 14 te Koroisyon Başkanhgma müracaatleri. 506 25 ğında eski 9 yeni 49 ve 49/1 No.Iı altında f ınnı olan kârgir hanenin 1/4 hissesi. 37 50 2 82 Yenikapıda Kâtibkasım mahallesinde Yeni • kapı caddesinde eski 71 yeni 69 numarah üstünde bir odası olan kârgir dükkânm 1/8 hissesi. 214 25 16 10 Babıcaferide Ahıçelebi mahallesinde Yumurtacılar caddesinde eski 316 yeni 80 sayılı dükkânm 1/7 hissesi. 75 00 5 63 Ahıçelebi mahallesinde Zindankapı cadde • sinde eski 290 yeni 56 sayılı dükkânm 3/240 hissesi. Yukandaki hisseli erulâk satılmak üzere dort hafta müddetle art • tırmaya çıkanlmiftır. Arttırması nisanın 6 ıncı cumartesi günü saat 15 te Encümende yapılacaktır. lstiyenlerin ihale gününden ewel Mahlulât Kalemine gelmelerL * ("77) Bursada Yıldırmt Camisinm «995» lira 70 kurus keşif bedeli olan şerefeden itibaren yıkılmif minaresinin insaatile minarenin yıkıl dığı zaman tahrib etmif olduğu cami kubbesjnin tamiratı umumî ve fennî sartnamelerine göre 7/3/935 gününden itibaren açık eksiltmeye çıkanhnif olup ihalesi 31/3/935 pazar günü saat 15 te Bursa Evkaf idaresinde yapılacaktır. Fennî şartnamesini görmck ve almak istiyenler Bursa Evkaf Müdiriyetile lstanbul Evkaf heyeti fenniycsinden parasız olarak alabilirler. Muvakkat teminat miktan 75 liradır. Bu eksiltmeye gireceklerin minare inşasını bilir ve yapmif mütehas su olması mesrut olduğundan bu gibi işleri yapmaga iktidan oldu gunu yapbğı eter İle ve malumatile Upat ettigini gösterir Bursa Nafıa Basmühendi«Ue lstanbul Evkaf heyeti fenniyesinden ilân tarihinden «onra alınmif musaddak vesika getirmeleri şarttır. Bu şeraiti haiz isteklilerra eksiltme günfl Bursa E ^ J f l f i d i n y e t h ı J e buhmmalan ilânolumg. *U Çeltîk M ARAŞJn s tanbul Gayrimübadiiler komisyonundan D.No. Seuti ve mahaSesi Sokaiı Emlâk No. CİMİ va hİMeu Türk Anonim Şirketinden: Şirkeümİzin alelâde senelik beyeli nmomiye içtimai 30 mart 1935 tarihh» masadif enmartesi gunö s*«t on^» fir* ketm meAexind« vuku bolacağtııdan nrahterem hîssedaranm ajmi gön ve «aatte Maraç çeltik fabrika»mı teşrifleri rîca olunur. Hisseye göre rnnhamm» lctymeb lira 52 Açık arttmna Açık arttmm Açac arttırma 3101 4069 4091 4101 4169 Ruznamei müzakerat: 1 Meclisi idare ve murakıb ra • porlarinın okunmasL 2 1934 tene« büânço ve kâr ve zarar hesablarmin tasdBdle meclisi i darenin ibrasi. 3 Nizamname macîbinee çikacak nuıf aza yerîne yenflerinin seçilmesi ve mecIUi idarece münhal azaliğa U yin olunan azanin tasdıkı. 4 Murakıb intihabı. Zayî 1340 ve 1341 senestnde Erenköy dördüocü mektebden al dıjım ilk tahsil »ehadetnamemi zayi ettîm. Ikmcisini çücarmak üzereyim. BirincUinin hükmü olmadjğMiı ilân «derim. , t,, (405) .162 Mehmed Uhanu eski 6 v«ni 36 5 tğned hanm âst katüMla odanm 5/6 hissesi tmameli hanm alt kattnda Merean Mercan dükkânm 26/32 hissesi Kârgir hanenin 1/2 hissesi Kalyoocukol Beyoğhı Kamer • 141 haton Yeni 145 10 Ahşab hane ve Eski tcadiye yeni Kmrıneak tamamı Kârgir hanenin 1/3 btssesi 14 Fener Abduafeaşi YıMı» Hocapasa (Sir • HSdavendigâr ve esid 46 K&rgh dfikkân v* hanenin Bahçe 48 tamamı ked) Bcyoihı Krrtdoş Edn Kadttıkazaz Y«at Kir Mercan tğnecthan l»n«c»han BeyoSfa Knrtnlaş Rus Yeni 20 eski 6979, 7276 yeni 123 Sor Eski Sormagir esld 10 çikmaıi yeni Gönetli yeni 8 magır 7»Il Hocapaşa Şeyh Han mehraedreyiân! 115 metro arsanm 1/2 hissesi 26,60 metro arsanm tamamı Kârgir otel ve Sn difckâ nra 4/64 hissesi 52 raetro anmam 1/2 334 490 4402 Kapah sarf 820 720 6464 Açık arttırma Açık arttirma Kapah sarf 4880 4924 4951 875 638 1376 Açık arttırma Açık artbrma Kapah zarf bonosa Oedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog