Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Atina, bayram yapıy or, General Kondilis büyük tezahüratla karşılandı (Baitarafı btrtnct sahitedei harab olraaş bir memleket devrettiler. Iki sen« süren çetin gayretler, bize nekahat devresine girmek imkânmı verdi. Remiz ve bayrağimiz daima kanun ve ahlâkî nizam oldu. Bütün bayahnı vatana fena muamele etmek îçin kıJlanan habis ruhun remzi ise, kanunsuzluk, karısıklık ve cinayet olmustur. Fakat kanun ve ablâk daima galebe çalar ve bu defa da muzaffer olmustur. Devletm parasmt, yani halkın parasmı alıp götürra sefil kaçaklar, yabana topraklannda Oticag&h aramaktadırlar. Biz, Yunnistanın dahflde düsmanlardan kurtularak hepimizin iftihar edebOeceğiroiz kuvvetli ve müttehid bir devlet olabilmesi için yeni eszslar dahilinde Yunanistam tensikte daima halkm iradesine istinad ederek azim ve ısrarla çalışacağız. Yunan ulusu, kanunun d'ima hâkim olacağından ve bn suretle simdiki neslin arhk hiçbir laman bu son an günün manzarasını görmiyeceğinden emm ol ınn. Ulus, hükumete itimad etsin, va • tan, bütün Yunan ulusunun müzaheretile elde edflen büyük p&rlak muzaf feriyetten dolayı ordu, hava, donan ma, jandarma ve polis kavvetlerine borclu olduğu minnettarlığı asla unutmıyacaktır. Bu büyük muvaffakiyeti müdafaa edeceğimizden emin olunuz. Halkm ihtiyacatTiı tamamen tatmin edecek veçhfle nizarom tekrar tesis ve siyssal ve idarî temizliğin ifası için sükunete ihtiyacı olan hükumet, ken disine tam bir surette güvenmesini u lustan Utiyor. Harbîye Bakantnı kar • silarken, namuslu ve cesur mesai ar kadasmnzı, ulusal ordu ile seferber edflen ulus, donanma ve cesur hava kuvvetlerfle cani ve asileri dağıtan zaferlerimizin amflini karşıhyoruz. Devlet, karada, denizde ve havada ken disini tekrar kurmak için çahsanlan lâzun olduğu veçbile mükâfatlanduacak ve kendisi için mücadelede ölenlerin habrasını d?ima taziz edecektir. Çetin ve müellim bir eser yaphk. Fakat halkm yardım ve is beraberliğile netice ye varacağiz. Yasasin Yunanistan, ya şasm ordu, yaçsftnv donanma, yasasm hava kuvvetleri, yasasm Yunan ulusu.» lar içinde sabrederek beklemis ve naşagı tahrib etmek tehlikesint f o s • dir bir sevk ve siddetle döğüsmâ* o • teten ve karsısında yainız Yunan lan ordunun ve ayni zamanda simali ulusunu defil, bütün uluslarası efk â n umumiyesini bulan şuur*uz Yunanist?nın da selimuıı getirdiğini isyanın tenkili münasebetile hükusöylemis ve sözünü bugünkü laferin E!en!iğin tam itimadı için bir hare • ! mete ulusun minnettarhğını ifade ket noktası teskil etmesini temenni ey | etmek isterim. Zira hükumet azimIi hareketi, basiretli gayretleri ve liyerek bitirmistir. çok cabuk icraatı ile dahilî ayrıhŞiddetli tedbirler alınacak ğın önüne geçti. Kardes kanının döMatbuat haberlerine göre, hükukülmesine mâni oldu. Ve Yunanls met, VenizelUt isyanmm icab e*tîr« tant bu kadar küstahhkla tesebbü* diği bazı tedbirler alacaktır. Ez • edilen ulusal ikiliğin fenalıklann cümle, idareyi tasfiye edebilmek dan kurtkrdı. için hâkimlerle devlet memurlan • Esas teskilât kanununun 81 mci nın lâyenazil sıfatlan 3 ay müd • maddesine tevfikan kara, deniz ve detle refedilecek, fesad teskiiâtı ve hava kuvvetlerinin sefi sıfatile Har> belki de bazı muhalif fıekalar fesbiye, Bahriye, Hava ve Dahiliye holunacak, âyan meclisinin i i ğ v ı Bakanlannın ulusal mianettarlığıve icrai kuvvetin takviyesi gibi bana tercüman olmalatını ve uiusun zı hususlarda kanunu esasiyi tadil bizzat mevcudiyetine karşı tevcih edecek olan meclisi millî seçile edilmis olan isyanı, asilere karsı eektir. müsterek cepheye kahramanca hi*Birkaç gün istirahat etmeğe gi • metieri sayesinde ve seflerinin baden Başvekil Çaldaris döndükten siretkârane kumandası altında hesonra, nazırlar meclisi, bütün bu nten hemen kan dökülmeksizin basmutasavver icraatı tnüzakere edetıran ordu ve donanmanın, hava kuv» cektir. vetlerinin sehir, jandarma ve poliörfi idare devam edecek sinin bütün zabit ve mefrsublarına ötrfi idare, isyanda methaldar tebriklerimi bildirmelerini arzu eolan bütün suçluların divanıharbce derim. muhakemeleri bitinciye kadar de • Bu suretle müttehtd ulu», biran için vam edecek, lâkin bugünden itibamevcudiyetini tehdid eden müthiş tehren ahkâmı hafifletilecektir. likeyi, ülkülerinin ifasina devam edeYabancı memleketlere sığınmış bilmek için, bertaraî elınege muvaffak olan asiler, gıyaben muhakeme e • olmuştur. dileceklerdir. Yunanlılar, General Kondilinn gazetecilere Devlet reisi sifaHle ve bütun sıyasal hayattmda Yunanistan tarihmin bir • beyanatı çok hndiselerine şahid olmuş bulun • Harbiye Bakanı General Kondilis, maklığim itibarile büiün millete »üku • Selânikte ecnebi gazete tnuhabirleneti muhafaza, hülrâmete inzibatla ita • rine, hükumete karsı gösterdikleri at etmek ve vatana ve onun istikbali • teveccühten dolayı tesekkür etmif ne tam bir itimadla ayrilık kabul et ve: mez bir halde kaknak için hitab edi « Asiler, hiçbir merhamet eseyorurru» ri görmeksizin ibret olacak cezala Camhuriyet' U AJart 1935 Boğazlar meselesi Versay muahedesî «Yunan îsyanı Türklerin Almanlar bir hava ordusıı iddiasını takvîye etti» kuracaklarmış <Ba§tarafı Winci sahifede) lan basîıca miilâhazalardan biri de olmuflur. bu IBos taraft birtnri saMfedei •acılığmın bıki^afmdan bahsebnistu Berlin 13 (A.A.) Havas mu habirînden: Alman hava bak~nkğının diği malumat, Versay Fransız, tngiliz ve ttalyan hava ataşelerine vermu'hedesinin kat'î bir ihlâli değfl, fakat nazi fırkasınm «hakikatler politikasmm bir tatbikı» dir. 1/4/935 tarihinden itibîren Afananyanın resmen bir askeri hava teskilâtı olacaktnr. Almanya, bef hava mmtakasile bir de deniz hsva mıntakasına taksira edi' lecektir. Hava bakanlığı sivil ve askeri ba • vacüığa takstm edflmekte olan mevcudunun yekununu miktrrmt henüz tayin bfldirraistir. ve hava malzeme Venizelosun kvBtahhğı Acrapayı hayretler içinde bıraktı Londra 13 (A.A.) Royter ajansindan: Deyli Telegraf gazetesi yaziyor: «Venizelos gibi mümtaz ve vatan • perver bir adamm bu kadar küstahça ve cinai bir tesadüf isine giriımif ol • masindan bütün Avrupa hayret içindedir. Bu defa Venizelosun devrflmesi kat'î olacağı anlasiliyor. Ve ihtimal bu modern Temistokleyi ebedî menfa beklîyor, ta ki hükumet zaferini fena kul • lanarak hissiyaü tahrik etmesin.» Asi tahtelbahir snvarisi intihar etmek istedi Roma 13 (AA.) Kaytazani* tahtelbahri kumandanı Patamas kendisini öldürmek tesebbsünde bulunmuştur. Bir tayyare, kunvındanı Rodos hastanelerinden birine götürmüıttir. Sıhhî vaziyeti tehlikeli ise de ümidsiz değiidir. Bu nakil karari verildigi zaman, Türkler Asyaya doğru çekiliyorlardi; simdi ise Avnıpaya teveccüh etmisler ve Boğazlara dair konulan mecburi • yetlerden siyrilmak nivetini sarahaten izhar eylemişlerdir. Bu meselede de, süâh müsavatı mevzuubahistir. Esasen, bu niyet, şimdi Karaden!zden çikmak • tan ziyade, Karadenizi kapamak kaygusunda bulunan Sovyetlerin de arzu • suna uygun bulunmaktadir. Vaziyet berakis olmuştur. Bugün Boğaz'ardan geçid serbestisini müdafaa eden tngi • liz'erdir. Bu derece bariz bir surette tahak kuk eden Yunanlılarm askeri zâfı, Türklerin müddeiyatmı ancak takvi • ye eder. Bulgarlarin iddialan ise bu vaziyetten daha ziyade cesaret alir. Malumdur ki, Umumî Harbden ev • vel, Meriçle Struma aras'ndaki bütün Trakya arazisi, bu suretle genis bir sa • hü cephesin* malik bulunan Bulgaristanin uhdesinde idL Mağlubiyet, bu araziyi Yunanlılarin ellerme dütürdü. Lâkin Nöyyi Andlaşnuui, Bulgarista • na serbest bir deniz mahrecinin temin edilmesini düsünmüstür. Bu hususta ise, hiçbir zaman uzlaşilamanHstir. Yunanlılar, demiryolile bir iltisak teminile beraber, Selânikte serbest bir mm taka teklif ettOer. Bulgarlar ise, biU • raf bir mmtakadan geçecek olan kendi demiryollarfle Bulgaristana merbut, gene kendi mallan olacak bir liman nriyorlar. Yunan askeri kudretinin son iz!eri de, anarsi içerisinde silinip gi • decek olursa, hatta daha cezri bir hal sureti aramak arzusu mukavemet edi • lemryecek bir ha] alabüir.» Cumhuriyet Saint Brice, yalnlz bir noktada yanlllyor. Lozan muahe desi, Boğazlarda daimi tahkimat yapmak hakkindan bizi mahrum etmişse de icablnda müdafaa esbablnı hazlr lamak salâhiyetini elimizden almis değildir. Muahedename. harb halinde, Boğazlarl müdafaa etmek, askeri bir hale sokmak hakkinl bize vermiştir; yainız hajb bittıkten sonra. Boğazlarl, eski haline, yani gayriaskeri hale sok mak sartile... intibolar memleketimdeki isyandan duyduğum aciyi hafifletmistir. Midilli isgal olunduktan sonra Ori gün civar köylerde saklandım. Sonra buldo > ğum namuthı bir sandalcmtn samfanilr Ayvalığa iltiea ettim.» Meb'us Lazanos ise şunlari söyle < mektedir: « Venizelos senelerdenberi Yunanistani karistınyordu. MDIete rahat vermiyen bu adam en sonunda lâydc olduğu akıbeti bulmuştur.» Vali ve arkadaji ihtilâlin bitmesi hakkmda ge'en haberlerden çok memnundurlar. Ortalık düzeldiğinden Di • kili yolile PDmara, oradan da Miduii • ye geçeceklerdir. Vali gene vazifesine basliyacaktir. edemryeceğbıi Venizelos Rodosa gönderildi Roma 13 (A.A.) Averof, Kassoa adasina Venizelosla karisindan baska 100 kadar adam çikarmutir. Bunlarm çoğu zabit ve zabitvekilidir. Bunlar, Scarpanto adas>na gönderOmislerdir. Yıman parlamentosu azasindan üç kisi ile Venizelos ve karisi Rodos adasma gönderilmiflerdir. Siyasî müJteci addedilmekte ol»n Venizelosçular, nezaret altında hürriyet rejunine tâbi tutula • caklardır. Karadenîz Orman İşletme Türk Anonim Şirketinden: Karadeniz Orman Ifletme Türk Anonim Şirketi hissedarlar umumî he • yeti 31 mart 1935 perşembe günü sa at 14 te Galatada Ömer Abid han 4/4 numaralı roerkezinde toplanacağmdan dahili nizamnamenm 24 üncü muad • del maddesi macibice en az dört bis seye malik olup ta toplanUya i|tirak etmek istiyen hissedarlann aksiyonlarraı sirket merkezine tevdi ile duhuliye almaları ilân olunur. Averof ta Salamine geldi Atina 13 (A.A.) Averofla isyan harektine istirak etmif olan diğer gemfler. Salamm tersaneshıe gelmtslef • dir. Yalniz Kastonis tahtelbahri müs • tesnadir. Kumî surette askerlik terhisine başlanmutir. Hayat, normal vaziyelmi tekrar almistir. Konusulacaklar: 1 tdare meclisi ve murakıb ra ' porlarmin okunmasi. 2 BOânço ve kâr ve zarar besablarnm tasdOn ve idare meclisinin ib • rasL 3 Müddetieri hitam bulan idare meclisi azalıklarina yer n erinin intiha • bı v* ücretlerintn tayini. 4 Murakıb inlihabüe ücretinin tayini. Venizelos ta gıvaben muhakeme edilecek Venizelos, gıyaben muhakeme edilecektir. Mallan satılacak ve Atinadaki konağı belediye reisinin ohırmasına lahsis olunac&ktır. Harb divanı, takriben 300 asiyi muhakeme edecektir. Yakında yeni intihabat yapıla • caktır. ra çarptırılacaklardır» demiştir. Romanyanm aldığt tedbirler ttalyamn Yunan hükumetine müracaati Atma 13 (A.A.) Italya hükume • ti, Yunan hükumetinden zabitleri dün Patmosta karaya çıkmiş olan Katsonis tahtelbahrini Yunanistana götürmek 8zere bahriye zabitleri gönderilmesini istemiftir. Bükref 13 (A.A.) Röyter ajan • st muhabirmden: Yunan Oıtüalcflen'nin, Romanyaya kara veya denizden ginnelerme mâni olmak üzere, bütün hudud karakolla • nna talimat verilmiştir. Bize teglim olmak istiyen anler Venizelos Giridden ağhyarak General Kondilinn sozleri Harbiye Bakanı General Kondilis te, nutkunda demistir ki: < Bundan 2500 sene evvel Darhıs, Yunanistana gönderdiği elçileri vasıtasue mutavaat alâmeti olarak tuz ve toprak istedi. Elen'n nefret ve in ffcli o derece büyük oldu ki, Isparta Iılar büyük krahn elçilerini Kaiada ueuruma atblar. Buna benzer bir ha reket, bugünlerde, suursuz bir adamla onun bezı barb gemilerini çalan, bizi boyunduruk altma almak iddiasma duşen çete tarafmdan tekrar edflmistir. Onlara ktrsılık verfldi ve bu karşüığın ne olduğunu büiyorsunuz.» General Kondilis, ulusun silâhh kuvvetlerini ve seferber edüen halkı ta zimle yadettikten sonra şu surtle sö züne devam ehniştir: « M. Çaldaris gibi fazfletli bir devlet adamı tarafmdan idare edilen ulusal bükumet, maruı kalman hasatları ütîkamet ve hulus üe tamir edebile • eektir. Ben, biran bile kanundsn dısan çikmartnf ve foursuz hasunlanmızm baslarmı bizzat kendilerine ezdirmis olan M. Çaldaroe îtaat ettiğimi ve körükörüne itsat edeceğimi size îlk de • fa olarak bildiriyonnn. Çaldaris ismi ve Ynnanistan ismi botün medenî dünya tarafmdan hür metle amlmaktadır.» M. Kondilis, sozlerini, on gün karM Giridde» gelen haberlere .gdre Venizelos ihtflâl hareketinin neticesiz kal • masi üzerine ağbyarak Girid adasmdan ayrdmistir. Venizelos, Averofa binerken demiftir ki: « Artık politika ile ugraşmaktan vazgeçiyorum. Bundan sonra Yunanutana dönmiyecegim. Son asi gemide isyan çıktı Asi Kaçomis denizaltı getnisi, efradın zabitlere karsı isyan ettikle • rinı telsizle bildirmis ve imdad istemistir. General Kamenosun beyanatı Fransizca «BeyoğJu» gazetesi dün • kü nüshasinda Uzunköprüden aldığı şu telgrafı nesretmiştir: 'WMıriT<oprirT2 (Saat t M » f r ~ A « dordüncü kolorduya mensub beş va • gon zabit ve asker, hudud kuvvetleri • mize teslim olmak üzere Pition Utas • yonuna gelmiflerdir. Topraklarimiza kabul edümek için emir bekliyorlar.» Bu haber üzerine derbal Edirne muhabirimizden malumat istedik. Edirne muhabirimiz, mevzuubahis zabit ve askerlerin hudud kıtaatimıza teslim ol • mak üzere müracaatte bulunduklarini, fakat büahare Yunan hükumet kuvvetlerine teslim olmak üzere hudud mtn • takasindan geri gittiklerini bildirdi. Muhabirimiz bu m&nasebetle Trak • yada hududumuza iltica eden asi mev • cud olmadığ'nı da ilâve etti. Gemi ve tayyare seferleri basladı Atina 13 (A.A.) Atina ajansı bildiriyor: örfi idare icabı ittihaz edilmis olan tedbirler kaldirılmişUr. Gemi ve tayyare seferleri muntazam olarak baslamişbr. Bir Rumen gazetecî'im'n iddiast Yunan isyanmı mahallmden takib etmek üzere Selâniğe ve Makedonya • ya gitmif olan Bükrefte çikan Curen • tul gazetesi muharrirlerinden Romülüs Diano dün tstanbula gelmistir. Rumen meslektasimiz dün kendisi Ie görüsen bir muharririmize demiftir ki: « Venizelistlerin Bulgarlarla da anlastıklan meydana çikmiştir. Bunun en büyük delili isyandan sonra Bulga • ristanin hazirlanmiş oldugunun mey • dana çikmasidir. Bulgaristan ancak Türkiye, Yugoslavya ve Romanyanm mndahalesindcn korkarak füi tejeb • büsattan vazgeçmek mecburiyetinde kalmiftir.» Sofya 13 (A.A.) Yunan asi leri reisi General Kamenos, demistir ki: < Cumhuriyet için «ıücadele • den, Makedonya ve Trakya halkını müdafaa için elimizde topçu ve tayyare olmadığı için vaz geçmeğe mecbur olduk. Boş yere kan dö • külmesinin önüne geçmek istedik. Mücadeleye baska cumhuriyetçiler tarafmdan devam edilecektir. Çünkü cumhuriyet fikri, ulusun ruhunda derin bir surette köklesmis bu • Lunmaktadır.» Asilerin üzerinde bulunan paralar Sofya 13 Yuuan asüerinin Bulgaristana iltica eden kumandanı Gene • ra] Kamenosun üzeri ve çantalan Bul» gar memurlan tarafmdan aranilmif, 250 bin drahmiden fazla para bulun • mustnr. Bulgar memurlari, Yunan hSkumetfnin talebi üzerine bu parayi asi Generalden almak istemiş, fakat General Kamenos bu paranin kendi sahsına aid olduğu iddiasini Ueri sürmüştur. Bulgar hükumeti, asilerin kaçirmif olduğu ve Yunan hükuroeti hazine sine aid bulunan 60 milyon drahraiyi meydana çikarmak için tahkikat yap • maktadir. %ömar gemilerine müsaade ediliyor Yunanistanda çikan dahilî ihtilal bertaraf edüdiği için, asi donanmaya mahrukat götürmesi îhtimalile limani • mizda alıkonulan bes Yunan silepi serbest birakılacaktır. Dört tanesi Halic • de, bir tanesi de Seliroiye açıklarinda muhafaza altında bulundurulan ve kömür, benzin, nvzut yüklu olan bu gemüerin serbest birakılıp birakılmiya • cağı dün Ankaradan sorulmustur. Ve • rüecek cevab müspet olursa Yunan vapurlari bu sabah Halicden çikarilarak serbest birakılacaklardir. Gemilere bu sabah müsaade verilmesi muhtemel • dir. Deniz Ticaret Müdürlüğü Yunan vapurlarmdan kılavuzluk, romörkör ve samandira ücretlerini aldıktan sonra sefer müsaadesi verecektir. le vardı. Yainız rengi biraz soiuvermişti. Cemil, cebinden cüzdanını çı kardı, açtı, elindeki karanfili bir gözüne itina ile yerleştirdi ve öbür gözünden, katlanmış bir kâğ'.d çekti. Affedersiniz. Fakat Jemin den, sizin kısa bir dalgmlığımzdan istifade ederek, çantanızın içinden biletinizi almıştım. Sevki tabiî ile, Pola elini uzat mıştı. Cemil, lâkırdısınt ikmal etti: Ve belki de kâfi miktarda paranız olmadığı için, yenisini tedarik edemiyecektiniz. Kızın bakışlarmda o anda öyle bir ıstırab sezdi ki daha ileriye gitmedi. Pola birdenbire elini geriye çekmiş. kahkaha ile gülmeğe başlamıstı. Onun böyle gülüşü ilk defa vaki olan birçeydi ve bu gülüşte, hiddet, teessür ve nefret belli oluyordu. Yan ciddî, yan çaka: Aferin! dedi; demek, çalarnnız da,. E v e t Çalar, fakat sonra da tstanbul asliye ikinci ticarei mahkemesinden: Alekaandr Hasırcıoglu avukatı "Bay Anîned Cevdet tarafmdan Kadıköyünde Modada Nes'e sokağ nd'a 4 No. da sakin Kemal Mümtaz aleyhine ( 3 5 0 ) liranın tahsiline mütedair açılan davada müddeaaley • be gcnderilen dava arzuhali sureti ımımaileyhin mezkur ikametgâht t « kettiği ve hali hazır ikametgâ hımn da meçhul olduğundan bahisIe bilâtebliğ iade kılınd'ığı mübafir tara/ından tebliğ varakasına veriien mesruhattan anlanlmıs olmakla dava arzuahii suretinin yirmt gün müddetle ilânea tebliğine karar verilmistir. Keyfiyet mumaileyhin malumu olniAk üzere ilân olunur. (9256) tzmire iltiea eden Midilh Valisi neler sbylüyor? Izmir 13 Midilli Valisi Panayot, eski meb'uslardan Dimitri, asilerin Midilliyi isgal etmesi üzerine bir san • dala binmisler ve Ayvabğa cikroif • lardir. Oradan da otomobfle binip buraya gelmiflerdir. Vali Panayot, tzmirpalasta kendi • sile görüsen bir muharririmize şunlari soylemittir: « Dost Türk milletinm yüksek duygulu memurlarrndan gördüğüm nazikâne moameleden Türk Yunan dostluğunun nekadar kuvvetli oldu • ğunu anladim. Burada edindiğim tatlı da böyle? Daha doymadınız mı? Arabaya binelim. Bir boş taksi geçiyordu. Çevirdiler. Konski, şoföre adres ver di: Oaza! *** Cazband bütün gayretini sarfettiği halde masalann başına çok müş birkaç müşteriyi bir türlü ayaklandıramıyordu. Lâkin Konski behemehal dansetmek istediğinden Tuşayı kaldırdı, sürükledi. Cemil, kapıdan girerken satm aldığı çiçek demetini, Polanın e linden aldı, içinden bir tek karanfil çekti ve bununla oynamağa basladı. Ve birdenbire: Biliyor musunuz ki, matmazel, istesem, yarın, Praga gitmenize mâni olabilirim? dedi. Ansızın uykusundan uyandırı lan biri gibi, kız, şaşkm, sordu: Nasıl? ^ Evet: Basbayağı.. Anhyamadım. Sesinde asla ihtizaz yoktu. Du • daklannda hafif bir tebestüm bi KAB1ZLIK HAZ1MS1ZLIK Mide Ekşilik ve Yanmalarına mım MEYVA dur. Mide ve karşı iyi ve zararsıas çare Yunan Reisicumhnrunun beyannameti Atina 13 (A.A.) Resmî gazete, Reisicumhur M. Zaimisin millete hitaben asağıdaki beyanname • sini nesretmektedir: cEIenler, Yunanistam bastan abir sebeb mi var? Evet. Hem de çok mühim bir sebeb. Ya? Affedersiniz.. Bir lâhza oracıkta durup, hizasından geçmek te olduklan parktan gelen taze çiçek kokulannı kokladi. Biraz sonra, tekrar ağaclann gölgeliğine dalnuşlardı. Birkaç metro ileride, Tuşa kahkahalar atıyordu. Pola! Siz nekadar az lâkırdı ediyorsunuz. Bana bir parçaak daha itimad etmiş olsaydınız, ben de size karşı itimad gösterirdim. Her insana itimad etmek güc ' ~ Öyle mi? Diyeceğim yok, o halde. Cemil kızın yüzünü iyice göremiyordu; lâkin eli eiinde idi: üık ve canh bir el. Pola sordu: Niçin gidiyorsunuzf Dostlanmdan biri bana ilıtîyac görmüs. Derhal cevab vçrmedi; kelime» leri tartmak istedi. ş e y barsakları ahş tırmaz. Ve zarar vermez. MA ZOrS ısirn ve tnarkasiBa dikkat D*posu : K a z o n v« EoHon No. 12 Bahçekapı «eza deposu, Iş Bankosı arkasuıda Âyan reisi tevkif edildi Atina 13 (A.A.) Havas ajanstndan: Ortadan kaybolan âyan reisi Gonatas tevkif edilmiftir. Anlıyorum. Kendisinden birşey çahnmış ta, bulmağa yardım etmezsem, zavallı bu yüzden belki de ölecek. Kız, «erçekten ürpermiç miydi? Herhalde, Cemil, onun parmak lannm, avcunun jçerisinde titre diğini hissetti. İnsan ölümünün ne yüzden olacap'nı bilemez ki. Cok doğru söylüyorsunuz, Pola. Lâkin bu doğruyu, her zaman niçin 8Öylemezsin? Kız durdu. Cemilin gözlerinin içine baktı. Ağır ağır cevab verdi: Çünkü benim de, bana muhtac olan dostlarım var. Bu sefer, parmaklan titreme mişti. Pek iyi, Pola! Sizi takdir ederim. Ve sizin gibi cesur bir düşmanla karşılaşmayı şeref bilirim. Düşman mı? Bu suali sormakla beraber, se • sinde, hayretten eser yoktu. Tuşa ile Konskî kendilerinden tarafa geliyorlardı. Cemil, kardçaiınl Bu ne Cumhuriyet (l in tefrikasıt 42 iade ederim. Katlanmış bileti sahibine uzatt\. Cazband tangoyu bitirmiç, he men arkasmdan bir rumbaya girişmişti. Konski hem gülerek, hem de hışlayarak. geldi, koltuğun üzerine çöktü. ö ö f ! Yoruldum artık î Ancak bu sefer de Tu»a dpy • muyordu. Cemilin elinden tuttu, çekti. Siz de danseder mi«iniz> Ederim, kızım. Niçin etmîyeyim? Sen iste, yoksa.. 11 Adnan, Cemili Galata rıhtımında karsılamıştı. Oo, Adnancığım. kardeşim. Tesekkür ederim.. Neye zahmet ettin? Bavulunu hamala teslim etti, arkadaşına sanldı, samimiyetle, iki yanağındart öptü. Najılsın, bakayım? Teîgrahmı kaçta aldı A > (Arkası t«r> Lokantadan çıkıp yürüdüler. fki taraflı ağaclann arasmdan uzanan dolambach yolun yağh asfaltı gök yüzünde yükselen san ayın ışığı altında, yer yer parlıyordu. Cemil, Polanın koluna girmis, biçbir şey söylemeksizin, ağır ağır, yarunda gidiyordu. Lâkırdıyı açan kız oldu. izi icab ettiren mühkn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog