Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

milyon jira$a njal tpaştaraft binna sahifede) ... harici üç büyük zabit oldu^sr da ta Kakkuk etmistir. Iste btı mülâkat ta Vrnızf|owB» < yapttğı. n«xjırltklann£scn safhasını göstermektedir. Plastırasla yapılan görüsmeler neticesinde isyanın martm 2 5 inde yani Yunanistanın mfllî bayram günü yapüması kararlastmlapsbr. O gün sabahleyin bakanlar heyetüe hukumetin bütün erkânı yapı • lacak rubani ayinde bulunmak üzere bir kilisede toplanacaklan içtn bun • larm hepsmin orada öldüriilmeleri de takarrSr etmistir. Venizelos plânını değiftiriyor Bandan tonra askerî kıslalar isgal edilecek, ayni hareket, ayni saatte Selânikte de yapılacakmif. Bütün bun • lan düşünüp öne süren Venizelot biIâhare bu hareket neticesinde Plastırasm basa geçeeegini, kenduinin ikind derecede kalacağmı anlamıs, plânını birdenbire değistirmistir. thtüâl reisi martm birinde harekete geçümesini emretmistir. Venizelo«m bu kararmı son güne kadar arkadaslan da bilmi yorlarmıs. Hepsi 2 5 martı beklemek • te iken annzm o gün Giridden gelen mümessfller reisin behemhal bu ak sam harkete geçümesini istediğini söylemisler, bütün hazırlıklar tamam ol duğo için verilen kararlar mevkii tatbika konmustur. Plastıra» martın yirmi beşinde Atinada bulunmak üzere hazırlanadur • sım kirye Venizek» paçaları srvayarak ortaya atılmıstır. Venizelonm bu hareketi Plastarası şasırtUrınıştır. lste bunun için firarî General îtyan esnasmda Yunanistan da buhmatnamıstır. Şimdi Plashrasla Venizelosun ara • lan fena halde açılmıtır. Piasbrutan abnan hususî haberler <»s bonn teyid etmektedir. 46 l» Cumhuriymt* umer t>% <** 'Uyan neyis mal glda? Buradaki gazeteJer, isyxn nin devlet ve memlekete neye mohol dugmra hestb. edîyorlar. Müfltİ^ yekâblara baliğ olan zarar ve ziyanın müf • redatı şöyledir: Asüerin isgal ettikleri yerierde bankalardan gasbettikleri para 3 0 0 milyon, sevkiyat ve sair askerî ihtiyacla ra sarfedilen: 3 7 5 milyon, sarfedilen cepane ve saire: 1,000 milyon, vazıyed edilen ve tazminî icab eden şeyler: 500 milyon, isyan gönleri zarfmda tahsfl dairelerinin tahsfl edemedikleri mik • tar: 5 0 0 mflyon, donanmada asüerin yaptığı hasar: 1 mflyar. Yekun: 3 mflyar 675 milyon. Bu yekun bizim para ile 46 milyon lira tutmaktadır. Bu rakamlar bittabi akla ük gelen rakam • lardır. tsyan günleri zarfında Yunanistanm haride bütün ticari ve îktusdî muamelâtı durmus, dahilde de herşey felce ugramıştır. Bundan baska Yunanistana her sene bu zam'nlarda gelen seyyahlenn btraktıklan mflyonlar da kaybedflmiştir. General Kondilirin beyanatı General Kondilis asüerin dağılnrsı üzerine bu aksam Selâniğe dönmüs • tür. Muzaffer General gazetecilere verdiği beyanatta isyanın bitmis oldu ğunu, müsebbiblerinin şiddetli surette cezalannı göreceklerini, Venizelos gibi bir mecnunun elinden kurtulan memleketin artık sükun içinde yasıyacağmı söyledücten sonra: «Memleketimizde rejim meselesi mevzuubahs değüdir. Böyle birsey yoktur. Memleket bana bir baska defa da müracaat etmuti. O zaman da gene mületin basma belâ olan diktatör Pangalosu defetmit, mesru hükumeti mevkiine getirmistim. Ben eumhuriyetçUerin dahna en ba • şrndayım ve öyle kalacağım» demistir. Beyoğliı Subesinde Kadın Terzihanesi açıldı Bu terzihaneyi zevkiselimi ve yükselc san'atkârlığı ile tanınmış bir Türk kadım idare etmektedir BeyOğlu Yerli Mallar Pazarında en güzela en son moda ipekli ve yiînlii kumaşlarla en güzide kadın terzisini bir arada bulursunuz. zariarı Kelep r otomobiller Bir aded 8 sflmdirU 1934 model Ford kaptıkaçtı şasesfle ve bir aded 1930 model Ford kua sase kamyon acele satılıkür. Görmek ve daha fazla izahat almak ufiyenler: Galatada YüksetkaldJrtm dibinde poli» noktası arkasinda şoförler pa • zari sahîbi Gebzeli AK Rizaya müra • caatleri. Telefon 49194. Pamuk ve nebatt YAĞLAR SANAYU T. A. ŞİRKETİNDEN: Ticaret kanununun 361 ve esas mukave'enamenin 47 nci maddelerme tevfikan PAMUK VE NEBATİ YAÛ LAR SANAYt» T. A. ŞİRKETİ hi.sedarları 6 nisan 1935 Urihine musadif eumartesi günü saat onda adiyen içti maa davet olunurlar. tçtima mahalli; Galatada Voyvoda caddesinde Bahtiyar hanmda kain sir ketin merkezidir. İstanbul Millî Emlâk Müdürlügünden: Muhammen değeri Lira Balat: Hacıisa mı>hallesinin Yoğurthane sokaçında 169 Mübadil eski 30 mükerrer yeni 41 sayıh evin 3/16 payı. bonosile Yukarıda yazılı evin 3/16 payı 24/3/935 pazar günü saat on dörtte peçin para ve açık arttırma ile satılacaktır. Isteklilerin yüzde yedi buçuk oev akçelerüe arelmeleri. «B.» (134S) Dudaklarından cigara eksik olmadığı halde Yusuf Akçora dün gömüldü Halis, rektöc, profesörler ve Turk Talebe Birliği azaları vardt. Edirne kapıda Edirnekapıya gelindikten sonra büyük ölü ebedî meskenine talebelerinin ve arkadaslarmm göz yaf laı ı arasında bırakılmıştır. Burada EdeBiyat Fakültesi tarth" zümresi son sınıf talebesînden Bedia Salâhattin çok hazin bir hitabe ile hocasinin meziyetlerini saymrçtır. Bu «jada büyük ölünüın mezarı çelenklerle dolmuştu. Çelenkler arasinda Büyük Millet Meclisi namma göaderilen çelenkle bilhassa üni versitenin, Milli Tiirk Talebe Birliğinin, Edebiyat ve Fen F«kült*'eci • nio, Harb Akademisinin, Turan Ne'ri Maarif ve Ya»*dım cem'yeti nin, Mülkiyenin, Türk Dili Tetkik ve Türk Tarihi Tetkîk cemiyetleri nin, Ta» ih ve Coğrafya F.nstitüsü nün, Belediyenin çelerEcleri göze çarpıyord'u. Ne bembeyaz dişleri var! Hiç tereddüd etmeden hükmünüzü verebiiirsiniz: tBaştarafı birinci sahifede) rada siyasal hayata da girdin. Fa kat seni çeken herseyden evvel düsündüğün vatan çacuklannın fayzi idî Ankara Hukuk Fakültesmde kürsüye geçtiğin gün hayabnın en ımıtlu girnü idi. Seni de* lerinden ve kürsünden ancak ölüm ayırabilirdL Fakat sen daîma bu memleketin gönlünde ve talebelerinin hatırm • sında yaçayacaksm. Memlekette ölümünle bıraktığm bosluğu duyan bütün Universite namma tabutu nun önimde saygı ile iğilirim.» Şemtettin ve Sadri Maksudinin tözleri H ASA N KOLONYASII NINBENZERİ. Nİ B Ü T Ü N DÜNYADA Bulamazsınız Hasan kolonyasını Fransa, Almanya ve İngiltereye bera • berce götürüyorlar. Orada bulunan ecnebi dostlan bu mus • tesna kolonyanm bütün dünya piyasasında bir erine tesa • düf edilmiyecejnni birükte bevan ediyorlar. îtı«Iyan'n meş • bur esans fabriValanndan m<*şbur Sanderson bile bu hususta kat'î olarak «Hasan kolonyast kadar nefis bir kolonya yok • tur» demistir. Meb'uslar, Vekiller ve her Cemil Bilgeden sonra söz alan mechumun iki yakın arkadaşı Sıvas saylavt Şemsettinle profesör Sadri Maksudi de büyük olünün hayatını ve id'eallerini hazin »eslerle anlat • nuslardm Son olarak söz alan Ankara Hu kuk Fakültesi talebelerinden Mus • Mezarden ayrılirken son olarak tafa da bu kara haberin Ankara • söz alan Turan Nesri Maa> if ve da yaptıği acı tesirleri izah etmistir. Yardon cemtyeti reisi ve gazetemiz Bundan sonra büyük olü otomo muharrirlerinden Muhan. em Feyzi bile konmu* ve Beyazıdda toplanan Togay söylediği gayet heyecanli nubinlerce gencin istirakile Edirne • tukta Yusuf Akçoranın Türk birliği kapt kabristanına götürülmüstür. mefkuresine ve büyük Tü> klüğün Cenaze otomobilini 30 kadar oto gayesine yaptığı hizmetleri saymıs mobil takib ediyordu. Gidenler ara» •e Türk gencliğine ölmez bir örnek fanraktığını söylemi«tir. sında tstanbul kumandanı General İÇTİMA RUZNAMESİ: 1 Meclisi idare 3e murakıb ra • porlarinm okunmasi. 2 Bflânçp ile kâr ve zarar hesa • binin kabulü. 3 Meclisi ^ idare azalarmm üçe tenzffi ve yenideır tayînleri ve ücret • lerinin tesbiti. 4 1935 senesi iç.'n murakıb ta • yini ve ücretinin tesbiti. Esas mukavelenamenin 57 nci roaddesi mucibince elli hisseye sabib her hissedar içtimada hazir bulunabflir. Her hissedar, diğer bir hissedar marifeti • le kendismi temsil ettirebilir. tçtimada asaleten veya vekâleten hazir bolunmak istiyen'er hisselerini sir • ket merkezine tevdie mecburdurlar. Malî müessesat tarafindan verilen tevdi vesScaiari, hisse'erin şirkete l e v MOTÖR ARANIYOR dii makamina kaim olacak ve o hü • 2530 beygir kuvvetinde az kulla kümde tutulacaktır. nilmış mazotla çalisir bir motör ala tstanbol, 11 mar* 1935 cağım. tstanbul Ticaret Borsasi No. 20 Meclisi idare Bay Zekiye müracaat. RADYOLIN kullanıyor. Cünkü RADYOLiN beyaziatır, mıkropları % 100 öldürür, aöız kokusunu izale eder. Zindan ve Çangal " ZINGAL „ Ormanları T. A. Ş. İdare Meclisinden: Şirketimizin 1934 senesi muamelâU için umumî hissedarlar heyeti adi su • rette 30 mart 1935 eumartesi günü sa • at 15 te merkezi idaremiz olan Eminönünc'e Tas handa toplanacaktir. lebu adi hissedarlar umumî heyet toplantisinda nizamnamemizin 3 2 nci maddesi mucibince gerek asaleten ve gerek vekâleten hazir bulunacak hissedarlarin ber birinin asgari ( 4 0 0 ) dört yiiz hissesi olması lâzim gelmektedir. Bundan ötiirü nisabı ekseriyetin anlasilması için isbu içtimaa asaleten veya vekâleten gelecek hissedarlan» sa • hib olduklarr hisselerini nizamnamemizin 33 iincü maddesi mucibince içtima gününden en aşağı on gün evvel ya (firket veznesine) yahud Brüksel deki (Banque de Bnncelles) e ve ya hud İs Bankası merkez veya subeleri ne birakarak mukabîlinde makbuz al maları lâzımdir. Müzakerat ruznamesî 1 tdare meclisi raporunun okun • masi. 2 Murakıb raporunun okunmasi. 3 1934 senesi bilânço ve kâr ve zarar hesabinin okunup tasdik edil mesi. 4 Meclisi idare ve murakıbm ibrasi. 5 Şirket nizamnamesinm 16 nci maddesine tevfikan meclisi idare aza* lan arasında intihab yenflenmesi. 6 Ticaret kanununun 372 nci maddesi mucibince 1935 senesi için' {• dare meclisi azalarina verilecek hakkı huzurun karar altma almmasi. 7 1935 senesi muamelâtı için bir murakıb intihabı ve yühk ücretinin karar altina almmasi. Pamuk ve Nebatî YAĞLAR SANAYİİ Otomobil sür'at rökoru: 445 kilometro büyük insan Hasan kolonvası istimal etmektedir. Taküdle rinden sakınmıZ. Usküdarda subemiz yoktur. Ha«an namından istifade etr»~ek istîyenler den sakını**.ız. Hasan deposu: Ankara» Istanbuf. Beyoğlu T. A. ŞİRKETİNDEN: Şirketimizin esas mukave'enamesinin 53 ve ticaret kanımunun 385 ve 386 nci maddelerine tevfikan PAMUK VE NEBATÎ YAĞLAR SANAYİİ T. A. ŞİR KETt hissedarlan 6 nisan 1935 tari hine musadif eumartesi günü saat on da fevkalâde olarak içt<maa davet olu norlar. tçtima mahalli Galatada Voy voda cadcesfm'e Bahtiyar hanmda şirketin merkezidir. MÜZAKERE RUZNAMESİ: 1 Şirketin bilihtiyar fesüı ve tasfiyesi. 2 Tasfiye memurlanntn tayinL 3 Tasfiye memurlarmin salâhi yetlerinin tayini ve bu meyanda men • »nl ve gayrimenkul bflcüm'e şirket mallarinin toptan ve pazarlıkla satışi ve icabinda sirket mj'larinin rirketin borclarinı fltizam edecek o!an bir ş«hsa devri vdâhi^etlnîn tasfiye memur • lanna veri'mesi. 4 Tasfiye memurlarmin ücret Ier*nin tesbiti. 5 Tasfâye iHn bir murakıb tayini ve ücretinin tesbiti. Ticaret kanununun 385 ve esas mukavelenin 55 inci maddesi mucibince her hissedar, yabıiz bir hisseye malik olsa bile fevkalâde heyeti omumryede hazir bulanabüecek ve sahibi bulun duğu hisse adedince mutlak surette ve bflâkayid ve sart rey sahibi olacaktir. Her hissedar, diğer bir hissedar marifetile temsil edilmek hakkinı haizdir. tçtimada asaleten veya vekâleten hazir bulunmak istiyenler sahibi bulun Istanbul Liman Kooperatif Şirketi İdare Meclisinden: Nizamnamemizin 27 nci maddesî mucibince yirmi hissedar tarafın • dan 27 mart 935 tarihind'e alelâde toplanacak olan umumî heyetimiz ruznamesine Hhali teklif edilen ve idare meclisimizce sözü geçen he • yet ruznamesine ilâvesi kararlas • tırılan maddeler asağıda yazılmı* tır: 1 Esas mukavelenamenin 12 n ci maddesinin teklif edilecek sekil dahilinde tadili için müzakere icrası. 2 Kooperatif s:> ketinin bil . cümle alacak ve vereceklerinin ve bunların tarz ve îekli cereyani hu susunun tetkik ve müzakeresi. 3 Kooperatif sirketinkı sekli hazırile devamı veya kumen sekli • nin tadili veya tamamen tasfiyesi • | | nin müzakeresi. Yeniköy sulh hukuk hâkimliğinden: Panayot ve tznarağda vekili a • vukat Aziz tarafmdan Adel ve Vahan aleyhine ikame olunan borcdan kurtulma davasımn cari muhake • mesinde dava olunan Adelin halen mahalli ikaraetinin meçbuliyetin den dolayı bittaleb hakkmda müt • r tehaz ş »yab karannırj bir ay mrddetle ilânen tebliğine karac v»ri lerek muhakemenin devamı 18/4/ 935 persembe günü saat 11,30 a talik edilmis ve müddei vekili bir kıt'a hesabatı havi varaka ita ederek isbu varaka mucibince parayı ödediğini ve inkâr vukuunda istiktab io/asını taleb eylemi; oldu^un • dan dava olunan Adelin isbu vara kadaki yazılari inkârı halinde İ5tiktab icrasına ve muayyen günde berayi istiktab gelmedijH takdirde istiktabd'an kaçinmş addolunma • sına karar verilmis olduğundan dava olunan Adelin yevmi muayyende birzat mahkemede bulramadığı veya bur vekil göndermediği takdirde muhakemenin gıyaben rüyet plunacağı tebliğ makamina kaim olmak üzere ilân olunur. (406) duklan hisseleri îçtunadan bir hafta evvel şirketin merkezine tevdi eyle • tnek mecburiyetindedirler. Malî müessese'er tarafmdan verilen tevdi vesikalan, hisselerin şirkete tevdii makamina kaim olacak ve o hü kümde tutularaktır. tstanbul, 11 mart 1935 MECLtSI İDARE Saatte 445 Jcüometro gibi baş döndurücü bir hızla giden Mavı Kuş otomobıli tle rakibi Kampel Sir Malcohn Campbell, Day saatte 272,108 mildi. tona Beach plâjında 2450 beygr ölçülmüs sahada yaptığı ikinci kırvveti»de bir motörle mücehhez kosuda 281,030 mil gibi sayam nayolan «Mavi Kus> ismindeki otomoret bir rökor yaptı, fakat bu ko&u bili ile fubatin 8 inci günü saatte evvelkine nisbeten kısmen iyi oldu445 kilometro katetmek suretile ğumfan, iki ko;u arasındaki faırk kendi tarafmdan tesis edilmis olan hesab ediierek 276,816 mil rökor dünya »ürat rökorunu kvmıstu. kabul edildi. Buadan evvelki rökoru gene ayni Madam Campbell yüksek tribünplâjda, şubat 1933 te 438 kilometden bu parlak neticeyi takib etmisro 490 metro olarak tesis etmişti. tir. Kocasmtn hem kendi rökorunu Mü?kül serait altmda hareket ekırdığmt, hem de sağ ve salîm ol • derek yenî rökorunu saatte 276,816 duğunu görünce feykalâde mem • ııİI olarak tesis etti. E*ki rökoru nun olmustur. IÜŞUYENLERİN ARKA AGRILARINA PİMANOL \ ucudu kı^Jın . sojîujun djcrlere trir ne z<miccenb ve 7.atumeve mâni o'ur. Grıp, kuinnç, sivatik ve romatİ7mava birebirdır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog