Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

• Cumhuriytt •• 14 Mart 19*5 =« Türklerle Süngü Süngüye No. 128 A. DAVER Çanakkalede Gaz vapuru Kayalara diişmek üzere iken kurtarıldı Geçenlerde »i* yüzünden Akbaş mevkiinde karaya oturan tngiliz bandırah vapur, Akdenizdeki fır • tına ve havanm sertliği yüziinden henüz kurtanlaraamiftir. Kurtar • ma ameliyesi daha birkaç gün de Tam edecektir. Dün Gemi Kurtarma sirketinin telsizi Martnara civarından gelen bir îmdad telsizi almıstır. Bu tel • •izde bir Norveç vapurunun Mar • mara açıklarmda makinesi bozu • Iarak tehlSceye maruz bulunduğu bildiriliyordu. Gemi Kartarma Şirketinin Lanina tahlisiye gemi»i bu haber üzerine Marmaraya açıl mrs, Marmara Fener adasile Ka • pıdağı sibihceziresi arasında ts tanbula 60 mil mesafede ve kayalıkh sahile pek yakın bir yerde kazazede gemiyi bularak yedeğe almif ve İstanbula getirmistir. An • versten Köstenceye benzin almak üzere gelmekte olan bu gemi Norveç bandırah ve 11 bin ton hacmi istiabisfnde Svenor gaz vapurudur. Tam Marmara açıklarmda bhdenbire makmeleri bozulmuş ve deniz üzerinde sevk ve idareden mahnım bir halde kayalara diisüp parça • lantnak tehlike«ine maruz kalmış ve telsizle imdad istemistir. İktisat Işleri îhrakıye resmi Hükumet şilepçileri haklı buldu !ki ecnebi limam ara«mda «efer yaparken Iimanlanmıza da ugnyarak mal ahp veren Türk vapurla nndan, ayni tarzda «eferler yapan ecnebi gemilerinden aranmıyan ihrakıye resminin almmast üzerine Türk »ilebcilerinin hükumete şi • kâyette bulunduklanm, fakat Gümrük ve tnhisarlar Vekâletinin Gtimrük kanununun bu işle alâkadar maddesini Türk vapurcularnun aleyhine tef«ir etmek «urerile kendilerine menfi cevab verdiğini yaz • miftık. Ekonomi Bakanlığının, ecnebi vapurlan lehme bir imtiyaz şeklini aİan v« Türk vaparcularmın zara» nna neticeler veren bu i# üzerinde yaptırdıgı tetkikat, filebcilernni • zin haklı olduğu neticesmi vermif tir. Bunun için Ekonomi ve Güm • rük ve Inhuarlar Bakanhklan a rasında muhabereler devam etmektedir. Diğer taraftan Türk «flebcileri • nin de ecnebi vapurcular gibi ihra • kıye reaminden i»ti«na edilmeleri icab edecegi hakkmda gümrük kanunu tefsiren yeni bh kanun lâyi • hatı hazırlanmaktadır. Bu lâyiha yakında Bakanlar Heyetinde mü • zakere edilerek Kaorataya «evko lunacaktn*. RADYO aksamld programj İSTANBUL; 17^0 İnfcılâb derslert. Onhrerslteden r& kil. İzmir «aylavı profesör Esad Bozkurt18.30 mahtellf parçalar ve daıuı masik&t plâk . 19^0 haberler 19,40 Gavin kardeşle kandollnata refakatlnde . 20 ke * man solo, Nazlı . 20.30 Salt senfonifc, ligzt 20.45 stüdyo slgan orkestraffl 31,18 son haberler 21,30 Tefctaç (san), radyo orkestrası . 22 radyo, caz ve tango orke*tralan. VIYANAÎ Tonaj rekabeti Vapurcular eski vapurIann satılmasını istiyor Vapurcaluk Şirketi, Devlet Deniz • yolîart td&resi tarafindan on tane ye • ni vapur almmağa karar verflmesi Gzerine Ekonomi Bakanhğma mevcnd vaziyeti hulâsa eden bîr mohtira ve bir proje vermistir. Vapurcalar bîrliği bu muhürasinda tonaj rekabeti yözünden gerek Denizyollartnm, gerek Vapurculuk Şirketi • nfaı if« yararoaz vapnrlan Halicde bağh tuttağu gozonune konularak bir teklif yapUmaktadir. Ba teklif Vapurcu Iar Birliğinm de DenizyoDan tdareti kadar knvvetli bir deniz füosuna sahib olduğu kabul edOerek bütün hatlarm yaıiyariya taksimi e*asi üzerine ya • pılmaktadir. Şimdi kabotaj aeferleri yüzde altmişi Denizyollarina, yüzde lorkı Vapurculuk Şirketine aid olmak fizere taksim edOmektedir. Vapurca hık Şirkerinm teklif ettiği şekil tat • bik edndigi takdirde Halicde âtıl bir vaziyetta duran ise yaramaz vapurlar Mtüabüecek ve bunlann yerine ticaret filosona daha yeni vapnrlarla takvi ye etmek imkftnı hasif olabflecektir. 0 bataryalar ki düşman ordugâhlarında katır ve atlardan, şarap fıçılarından tutunuz da başkumandanlanna varıncıya kadar yaralıyorlardı! Eğer müstahkem mevkiin vesaiti Nihayet Almanların büsbütün boşaltmak istedikleri ve kısmen kadro müsaid olsaydı, ihrac üzerine or~ duya büyük yardım eder ve belki harici bıraktıklan merkez grupu olurdu. bataryalarile sonradan Türk ku ihracı men'e muvaffak Maalesef ihracda bütün Bulgar bamandanlann ilâve ettikleri batar yalar ve mayinler düşmanı mağ taryalannın 118 atım cepanesi vardı. Cepane azhğı ve uzun menzilli lub etti. Düşmanın üç zıhlısı battopların eksikliği yüzünden mev mış, iki tanesi batacak kadar ağır kii müstahkem asgarî yardımla 'hhasara uğramış, ötekiler de birçok raca mâni olmağa ve ordu ile meisabetlerle azçok yaralanmışlardı. saisini birleştirmeğe çahştı. lhracBizim zayiatımız şu kadarcıktı: 3 dan itibaren müstahkem mevki zabit, 22 nefer şehid, 2 zabit. 5 9 mütemadiyen çalışarak, bilhassa nefer yarah. Tahribata gelince oSeddilbahri ateş altında bulundubüs mıntakasında bir iki nefer yaracak surette Erenköyle Menderes ralanmış, birkaç top tekerleği ezilçayı arasındaki sırtlara 15 lik, 21 • mişti. Merkez grupu bataryalarınJik, 24 lük muhtelif bataryalar daki tahribat ise şundan ibaretti: koymuştur. Bu suretle orduya yarÇimenlik tabyası tamamen muhadım ederek düşman ihrac kuvvetirebeden haric kaJmış, Anadolu Haınidiye tabyasmda 24 lik bir top ni işgal etmiş ve onlara zayiat vertam isabetle harab olmuştu. 8 top dirmiştir. Uzun 24 lükier kol kuvvetile Erenköy sırtlanna çıkarıl ta azçok tamirle ertesi gün harbe mıştır.» hazır bir hale gelebilirdi. Hulâsa edersek şu neticeye vaKâmilen Almanlann idaresin Üe bulunan Rumeli Hamidiye is rırız: İhrac yapıldığı zaman Sed tihkâmt, korkudan hiç atış yap dilfcahir karşısındaki Anadolu bataryaları 1 2 tane I 2 lik muhasara mamıştı. Bulgar topu, 4 tane 15 lik obüs, 19 martta 4 toplu Çimenlik tab2 tane adi Krup topundan ibaretyasile Anadolu Hamidiyenin 2 toGemi, makineleri burada ta • ken sonralan bu sırtlara 24 lüğe pu müstesna bütün toplar ve tabmir edildikten tonra Köstenceye kadar toplar çıkanlmıştır. Fakat yalar tamir edilmiş ve müstahkem gidecektir. cepanesizlik bu toplann atış faalirnevki yeni bir muharebeye hazıryetini azaltmıştır. Daha çok top lanmıştı; fakat ağzının payını al ve bilhassa daha bol cepane olsaymış olan düşman donanması bir dı, Seddilbahirdeki düşman ordu Idaha Boğaz istihkâmlannm karşıMutdıl fivâtlarla en güzel iiltn'cri gâhınm albnı üstüne getirmek işpına çıkmak cesaretini gösteremegösterir. Bu ak$amdan itibaren ten bile değildi. îdi. 316 İngiliz ve Fransız gemi toCidden rekora kazanscak fevkalâde jpu, teair, menzil itibarile çok aşaBuradaki Bulgar bataryalarında hir propanıa hajlıvoIğı ve cepanesi mahdud olan 9 0 çalışan yüzbaşı Mehmed AH, baJTürk topu ile bir avuc mayin karna notlannı göndermek lutfunda DoL'GLAS FAİH8ANKS uralından «ısında mağlub olmuştu. bulundu. tleride onları da yazacaFransızca sözlü Deniz muharebelerinde de Al ğım. Kendisine teşekkürler ede rim. A. D.) jman düşüncesi iflâs etmiş, Türk noktai nazarının doğruluğu sabit Şimdi Fransız topçu zabitinin ( A L K A P O N E ) olmustu. hatıralannı takib edebiliriz: BORİS KARLOF PAUL MUİhrac günündenberi gece günNI GEORGES RAFT ve düz toplanmızın başından ayni Fransız yüzbaşısmın hatıraîanmadığrmız için yorgunluktan bit tarafrndon tomsil •^tmH ««Maisis bir aa bu ilâveyi yapmaktan asıl makkin bir haldeydik. Fakat, bu, bir foh«s*r. Hif k>nı»*nin gorvtak fırurtmı aadımız Gelibolu yanmadasına düş şey miydi, daha ne yorgunlukiar koçırmıyacaffi «msalsU İU fUm man ihrac yapüktan sonra. müs çekecektik.. Zaten khnsenin de Boyrtım mtioo*«b«til« ı Çıınıa çfinü •oat H d*n itibar*tı »• cwmarl«si, Potahkem mevkiin emrindeki Anadoyorgunluktan şikâyet ettiği yokta. %mr *• pafcartMİ «o<H 13 dmn l i lu bataryalanndan bahsetmekti. ıwıUwtor. H*r okşam Öğleden sonra, Anadolu tara iki GUm birdcn. O bataryalar ki düşmana ve bil fından gelen 21 lik bir obüs merhassa Fransızlara hiç rahat venni misi, emirber neferin yakmında II yorlar. Ordugâhlanndaki katır ve patladı. Bereket versin ki neferim atlardan, cepane sandıklarından, karabarut tanelerinin üzerine sıç şarab fıçılarından tutunuz da, başramasile hahifçe yaralandı. Türkkumandanlanna varıncıya kadar lerin bize attıklan bazı eski mer yaralıyorlardı. Bütün bu bataryamiler, böyle kara barutia doldu lar, seferberlikten sonra Türkler tarulmuştu. Neferin yüzü ve elleri rafından alelâcele oralara tabiye emantar bitmiş gibi .yanmıştı. Çok dilmiş olup Fransız zabitinin dediıstırab çekiyordu. Fakat iyi bir pangi gibi sulh zamanında yapılmış sımandan ve iki gün istirahatten istihkâmlar yoktu. O zaman müssonra birşeysi kalmadı ve kara yatahkem mevki Erkânıharbiye reisi C Savoy Otelind» Balo ) nık lekelerile hizmetine devam etolan miralay SaJâhattin Âdil, Er muhtaşem filminin şarkıla* tı. kâruharbiye mektebinde verdiği nnı loganni «dtyor. bir konferansta, Anadolu bataryalan hakkmda şu malumatı veri 7 temmuz çarşamba; 8 temmuz yor: perşembe Esir edilen bir Türk zabiti üzerinde dikkate değer ev«ihrac esnasında müstahkem mevkiin bataryalan. esasen de rak bulundu. Türk topçusu cepanesinin azlığından ve fenalığın nizden bir boğaz taaruzuna karşı dan şikâyetçi; efrada şarjorlarla hazırlanmış olduğundan ve karaboş kovanlarm toplanması tavsiye ya ihracın ayni zamanda denizden ediliyor; Türkler, müttefikin topbir taarruzla beraber yapılması Sincmas&iMİa çusunun kudretinden çok müteesmuhtemel görüldüğünden bütün sir ve cepanesinin bolluğundan vesaitle ihraca karşı harekete geçiigi büyük muvaffakiyvtteH* cUvom mütehayyir görünüyorlar. Halbu •dvtı lemedi. Obüs bataryalanndan bir ki biz de Türkler tarafından pek kaç bataryayı ve iki adi bataryayı fena bombardıman edilmiyoruz. ordunun himayesine tahsis ettik. Aşağıda anlatacağım hikâye bunu Geçen zaman zarfında Intepedeki 12 lik Bulgar toplarile de miimispat eder. 20 kün olduğu kadar yardım ed'ldi. JArkast var] 17,15 gramofonla musiki 18,05 konuçn a 18,15 konuşma 18,40 opera par j çaları ve şarkılar 19,10 konuşma 19,30 san'at bahlsleri 19,35 muhtelif neşrlyatJ 20 tiyatro bahusleri 20,05 haberler ve bava raporu 20,15 ulusal neşriyat • 20,3< Viyana operasından nakil . 22,55 haberkr 23,05 eğlencell konser 24,05 kar eporlan . 24,40 cazband takımı. BERLtN: 20,05 gramofonla dans havalan 20,49 jamane neşrlyatı . 21,05 haberler 21,10 dans havalan 23.05 haberler 23,15 dans musiklsinin devamı . 24,05 modern muslkl. BELGRAD: 18.05 orkestraflehalk şarkılan • 18,25 konuşma . 19,30 gramofon • 19,45 rek lamlar . 19,55 konuşma 20,15 haberier20,30 ulusal neşriyat 21,05 keman kon serl 21,30 koro ve orkestra havalan. VARŞOVA: 19,05 keman konserl 19,40 edebl neçriyat 20,25 konuşma . 20,35 gramofon 21,05 hafif moslkt konseri . 21,45 haber* ler . 22,05 Macar muslktsl 23,05 reklâmlar • 23,15 dans havalan 24,20 konu*. ma 24^0 fransızca konferans. Ticaret Odasındaki dünkü içtima Ticaret Oda*ı meclisi dün toplanmiftnr. Ba toplantıda oldukça münim meselelerin miizakeresi yapılmıstir. Odada yeni ihdas edilen esnaf şubesi kadrosu müzakere edilmif ve esnaf murakabe büro sn kaldınlarak yerine esnaf cemiyetleri şubesi ihdas olunmus • rur. Şubenin müdürlügünü vekâle • ten Oda oeşriyat «ubesi müdürü Galib Bahtiyarm yapması kabul «dilmiftir. Galib Bahtiyar bu vazif«ye mukabil nesrîyat müdürlüğü maası olan 240 liraya il&veten 160 Iira daha alaeaktp*. Bundan bas • ka şubed« üç murakıb, bir mümeyyiz, iki kâtib ve bir hademe bulu • nacaktır. §EHİR ÎŞLERÎ Asrî Sinema Kok fiatleri kat'i olarak tesbit edildi Belediye, kok fiatlerinde yapllaa ihb'kâra kat'iyetle nihayet vermefe Szc • re yeni bir fiat listeti bazirbyarak aI4 • kadarlara b3dirmiftir. Bu Kcteya gore kömur depolarinda yerli kokun top tan ton flati 16,50, perakende 18,50 liradtr. Mahalie aralaıinda perakended «tnaf yerli kokun »"»§•*»«<• dökme olarak tonunu 19 ve Alman kokunun to • nunu da 24 Iiradan »atacaktir. Bufi• atlere muamele vergin dahfldir. Ev • velce büdfaildigint göre depoUrdakî •atışlarda muamele vergisi ayrica ahnmakta idi. Yapüan tetkiderde muaroele vergUinin bn fiatlere dahü olduğu anlafdmıştir. Fiatlere yalmz çuval ve nakliye ücreti dahü değildir. Bufiat• Ierden razlaya satif yapanlar hakkm * da men'i ihtikâr kanuno hukümleri Utbİk edüecektir. Nöbetçi eczaneler ASRÎ ROBENSON YÜZÜ DAMGALI AOAM Anadolu bataryaları KAREN MORLEY Bu gece nöbetçi olan eczaneler foalardlr: Şinasî (Büyükada), Yu«uf (Hey • beli), Mehmed Kkzlm (Bahçekapl), Esad (Divanyolu), Belkis (Kamkapl), H. HuIÛsi (Zeyrek). İsmaıi Hakkt (Şehzadebaçl). Pertev (Akmray). Erofilos (Samatya), Nazlm (Şehremini), Suad (Karagümrük), Merkez (Ba« kırköy), Vitali (Fener), Yeni Türkiye İtalya ile aramızdaki ticaret an • (Hasköy). Yeni Turan (Kaslrapaşa), lasmast hakkmda tetkikte bulunan Rlza (BesikUa). Asri Ittihad (Okçu • komisyonun müftereken hazırla rausa caddesi, Galata), Garih (Kum • dıklan raporun müzakeresine ge • baracJ). ümonciyan (Taksim, Mi» çilmistir. sokak), Kurtulus (Kurtuluç caddesi), Sıhhat (Moda). Rifat (Kadıköy. Pa . Raporda bildirilen müşkülâtın zaryolu), Merkez (Üaküdaı. Iskele • kaldınlması içm Ekonomi Bakan basl). lıgına müracaat edilmesine karar verilttiisthr. Şehir Rehberi basıldı Adana arabacılan bir örnek elbise giydiler Dündenberi bütün şehir halkı GiTTA ALPAR'ın en son muvaffakiyeti TANGOLİTA Bu hafta Bilecikde sevindirilen çocuklar Türklerin cepanesizligi M E L E K Sinemasında Bir müddettenberi hiTfilıııılılıı oAdana (Hususi) Belediyemiz, lan Şehir Rebberi mükemrael bir »• soför, arabacı, hamal gibi ı'ş sahibrette basibniftir, iki gune kadar Mtışa lerine bir biçimde. elbise giymeleri içm karar ve uzunca da bir mühlet verçikarilacaktir. Rebber 15 bin ninha Miüî Türk Tafebe BirliJH Geneî Ktolarak baıilmiftir. mifti. Belediyenm verdiği bu müh tibliğinden: let birkaç gün once bitmiş ve alâka16 mart sehidleri için birlik üyeleri • hlar, Belediyece tesbit edilen örnenin gelmeleri. ğe uygun yeni elbiselermi giymis • Bozüyuk merkez mektebinde hiJlk vapur 13maye heyeti tarafından yemek ve • lerdir. Ikinci vapur 14. rilmekte olan hinueaiz cocuklara Eskiden pek babayani ve derbe • Çatacık kereste fabrikati sahibi Boder bir kıiikta olan bu yurddaslar züyüklü Süleyman birer kat elbise bugün temiz, düzgün ve tamamen Izmir LiselerJnden yetlşenler kurumtmyaptırmif ve bayramda bu çocuk • yerli kumaslardan bir örnek giyimdan: lan sevhıdirmiftir. lerile göze çarpmaktadirlar. Bayramın birinci gunfi saat 14 te Çehzadebajmda Bge Yurdunda bayram laşma yapılacaktar. Ka 7e erkek lisele Şimal kutbunda aylarca kaybolan rlnden yetlşen arkadasların gelmeleri İstanbul Haltoevtaden: 16 mart Şebidleri ihtifali, güsund» vi saat 15 te Byubde yapüacağmdan Evl . mizde kayldll fiyelerln d« bu lhüfald» bulunmalan rica olunur. •** ihtifale davet Bayramlaşma 'ALKAZAR* ÇİN Bu senenin en heyecanlı Heyeti teferiyesile birükte giden »ineraa operatoru tarafından orada çekilmiş ofan pek heyecanlı »eyahat filmi Tiirkçe izahath olarak pek yalnnda sinemasında gösterilecektir. Ç ELUSKiN c B km Yeni eserler Parmak izi ESRARI A i S A R A Y Sinemasında Afrikanm çöllerinde çevrîîmîf olan muhteşem ask ve harb filminin ilk haeıi munasebetile büyük gala müthiş figüranlar Oynıyanlar: İBRAHİM MOLLA BEN BR1CK AYŞE MEHMED YUSUF Sİ SA1D Hakiki bir saheserdir. tTTO; memfeketi kurtarmak içiı harbe iştirak eden mubarib bir kadındır. tlâveten: FLAUTA ÇALGICISI cazib ve renkli bir Silly Senfoni FOX JURNALDE: yunanistandaki ihtilâl hareketleri Matbuat hayatmda şlmdiye kadar nesredilmemlş meraklı, heyecanlı macera yazılarile dolu bu mecmuanın aHaneı sayısı da bugun çıktı. Bundan baska mec mua renkli ve bol reslmlerle suslüdür. GARB CEPHESINDE Tfirkün vatâYıına imanımn nelere kadir olduğunu gösteriyor. Mutlaka ^örünüz. Baştan .ba$a vatan tevgisi ve heyecan dolo bir f ilim. Kanlı muharebeler • Tanklann hücumu Zehirli gazfer vesaire... Sulh süngüsunün gölgesindedır. FOX JURNALDE: Yunanistandaki isyan harekâtınm birinci safhası K A N L I H Ü C Ü M L A R S U M £ R sinemasında i T T O Holivut Holivutnn 13 üncü nushast guzel reslmler ve zengln jnündertcatla mtlçar et . ml^ttr. Tavsiye ederiz. ÖMER P İ A N O REFİK R E S İ T A L ŞEF: CEMAL REŞID Kons*rrotuar Orfc*«trast ^ t4 Mart 199S P«rşwNb« 17,30 FRANSIZ TİYATROSUNDA BOSNA SEVDALARI Eski günlerin Rumelisi Tamamen Tiirkçe sözlü ve şarkılı büyük filim Bosna • Hersek, Kumeli düğünö, A§k, Yiğitlik, Heyecan, Bosno Mvdalormdo M U M relünü yarcrtan artiri bütSn dünyo ltllfftMIII Üsküdar Hâle Sinemasında A L T I N BRİGİT HELM İlâve olarak: Dünya Haberleri fmmm Eski Rumeli Halk Türküleri Alişim, Gelin karçılama?ı, pehlivan ptçrcvi, iıınat bulsanı «rk«k ytldıslarmm *n yakiftklfSKİır. SOKAKLAROA ALTIN M Pek yakında *••< ' ın Bugüı matînelerden itibaren i P E K te EIHAMRA Bu iilm bn^ünden itibaren Izmir Sioetnasında da geçiyor* DEDE „ den daha cazib bir mevzn ve temsil ... DANİELLE DARRİEUX ALBERT PREJEAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog