Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Yakında çıkacak haftalık, siyasî, buyük, en ucuz resimli gazete En canlı mevzulaı ı, heyecanlı vak'alan, meraklı yazıları; tanmmış, sevilmiş imzaları, güzel resimleri, renkli tabloları yalnız ( P E R Ş E M B E ) gazetesinde bulacaksınız ! Bu bilmece kuponsuzdur Siz de fştirak ediniz ! Bu resmi okuyunuz ! Bu resimde gördüğünüz şekillerin ilk harflerinden mürekkeb, sekiz harfli, çok seveceğiniz bir seyin ismini bulunuz! Cevablarınızı MARTIN 25 ine kadar bize gönderiniz! «PERŞEMBE» gazetesinin hediyeleri; İstanbuT Ankara caddesi SEMtH LÛTFİ SÜHULET KÜTÜP HANESİ camekânlannda teshir edilmektedİr. Birinciye bir altın saat, ikinciye erkekse şık bir cüzdan kadmsa zarif bir el çantası, onuncuya kadar birer mürekkebli kalem, eMinciye kadar birer kitab, yüziincüye kadar birer artist kartı hediye ediler^ktir. Fotoğraf müsabakamız Bizzat çektiğiniz güzeî, net resimleri simdit*en «PERŞEMBE» ye gönderiniz! Bunları ilk sayisından itibaren «PERŞEMBE» sıhifelerinde göreceksiniz. Içlerinden en çok beğenilenlere sırasile güzel, kıymetli hediyeler verilecektir. Hediye kazananların uimleri P E R Ş E M B E ilk nüshasında ilân edilecek. n i n PERŞEMBE gazetesinde bir çok yepyenî, eglnceli ve bol hediyeli bilmeceler, müsabakaîar bulacaksınız. Gazelesini, Semih LuHi Matbaası SUhuIet KütübhanesİfteşJrecfİyor. GRİP fKiSARNA. e yakalanmak haizi ehemmiyet değildir. Fakat ihtiiâtının önüne geçmek için 14 senedir bütün Türkiye ve ecnebi memleketlerinin kullandıgı alınız. İstanbul TahsU Müdürlüğünden: Cinsi Eb'adı Adedi Kahverengi keselik arabalâj kâğıdı 52 X 72 60 Balya Beyaz matbaa kâğıdı 32 X 62 30 » San mukavva 70 X 100 200 Paket Hazineye istihlâk vergisi borcundan dolayı tahtı hacze alınan yukanda müfredatı muharrer esya 20/3/935 günîemecine musadif çar* samba günü saat 15 te satılacaktır. Isteklilerin nümunesini görmek üzere Bahkpazarında Nevşehir hanında Yenicami Maliye Tahsil Başmemurluğuna müracaatleri. (1327) I En lezzetli ve en faydalı I L ı MADEN SUYUDUR J Betiktas ikinci hukuk hâkimli Mide ve barsakları boşaltır. ğinden: Maçkada Maçka palasta 4 iincü kapıda 8 No. Iı dairede oturmakta izale eder, MİDE şişkinlik ve iken ölen muallim Sa<Iık Kemal teyanmalannı giderir. rekesine ma>kemece el konmustur. MAZON isim ve markasma Tarîhi ilânden itibaren a»habı matlub ve alâkadaranm 1 ay ve mirasçı > dikkat. lann 3 ay zarfında Beçikta» ikînci D*posu : Hazen ve Botton «cza sulh bukuk mahkemesine müracad*po*u Bakç*kapı. Iş Bankası atleri ilân olunur. (404) arkasında 12 MÜFERRİH ve MÜLEYYlN dir KABIZLIĞI ve HAZIMSIZÜĞI Denîz Levazım Satmalma v Vf: " Komisyonundan: MEYVA TUZU MAZON Tahmin edilen bedeli 1132 tîra 50 kurus olan 151 aded battaniye 23 mart 935 cumartesi günü saat 14 te Kasımpasada Komisyon bi nasında açık eksiftme ile alınacaktır. Şartnamesi ve örneği hergün Komisyonda görülebiNr. tsteklilerin 84 Hra 94 kurus muvakkat te • minat makbuzları ve kanunun istediği belgelerle birlikte o gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (1122) \ Saçlan dökülenlere Fatih icrasmdan: Bh* deyinden dolayı mabcuz ve füruhtu nrakarrer 1 aded çini soba nıaaboru, 6 koltuk ve sandalye, 1 aded aynalık, 1 aded »arı mangal maakapak, 2 aded halı seccade, 1 aded yemek tnssasi, 1 aded kilim, 1 a<?ed beyaz karyola 23/3/935 cumartesi günü saat 14 te Çarşı içinde Sandal Bedesteninde alenen müzayede ile satılacağmdan talib olanlann yevmi mezkur ve saatte ma hallinde nemuruna müracaatleri ilân olunur. (403) Misafiılerinize ikram edilecek en halis, en nefis ve en ucuz kahve A Y R A M DA KURUKAHVECi Kanznk eczaneti müttabzarabndan Saç Eksiri Komojen Kanzuk Saçlann dökulmesine ve kepeklenmesine mâni olur. Komojen saçlann köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlann gıdası • dır, tabiî renklerini bozmaz, lâtif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerde, ıtriyat mağazalannda buhınur. • i II •A'" 1 K â H VE S i D i R •4 Satış yeri yalnız: Satıtp ve Batmuharnn Yuntu Nadt ümumi netrii/att idare eden Yaa tştert Uüdurü: Hıhmet Mutüf tlatbaactlı/c ve Setnyat Tiirk Anontm Svkett . ittanbul Tanmto fokafc, ıahibi eldvğu Knrttkahveci hanı altında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog