Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

i l â c l a r ı m z ı £ £ SALiH NECATi 2830 kilo sarı sabunlu kösele Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: Tahmîni bedeîi 5660 lira olan yukarıda miktarı yazılı sarı sabunJu kösele Askerî Fabrikalar Satınalma Komisyommca 23 mart 935 tarihinde cumartesi günü saat 15 te kapalı zarfla satın alınacaktır. Şartname bedelsiz ofarak komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 424 lira 50 kuruşu havi kapalı zarfların mezkur gün saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nuraaralı kanumın 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ayni günde ve muay yen saatte komisyona müracaatleri. (1194) 1935 Camkariyet den alınız. Reçeteleriniz büyük bir dikkat, ciddî bir istikanıetle hazırlanır. NFPjtTj I I L U H 11 •* 11kıymetli bir bebek gıdatıcLr. iJunuata besieaea yavrular tombui ve kuvvetli, neşeli olurlar. ( 288' ) TÜRKANON1M ŞİRKET1 VAPURCULUK Istanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen kıymeti Lira Kadıköy Pirimehmedpaşa mahalTesinin Kırmızıminare sokak yeni altı sayılı ev. 504 Ortaköy Portokalarkası sokak eski 21 yeni 27 sayılı ev. 1026 Bakırköy Zeytinlik Odabaşı sokağı yeni 47 sayılı evin 14/80 payı. 38 Bakırköy Venimahalle Birinci sokak eski 167 yeni 51 sayılı evin 44/216 payı. 170 Rasimpaça mahallesi Uzunhafız sokak yeHaydarpasa ni 194 sayıh evin 1/8 pâyı. 128 Yak ve Köybası sokak eski 65 yeni 57/4 YenikÖy sayılı ev ve dükkânm 1/2 payı. 778 Yalı mahallesi Bostan sokak yeni 19/21 Heybeliada sayıh ev ve dükkânm 14/66 payı. 195 Büyükdere caddesi eski 1*64 yeni 177 sayılı Büyükdere dükkân. 648 Bayazıd mahallesi Kıhçalipa«a caddesi esTophane ki 49, 15. 15 M. yeni 45. 13, 17 sayılı ev ve ikİ dükkânm 1/4 payı. 1080 Bü7Ükayazma vejeni Çejme sokak eski Arnavudköy 30/32 yeni 36/11 iki evin 3317/8640 payı. 870 Yukarıda yazıh mallar 24/3/935 pazar günü saat on dörtte pe»in para ve açık arttırroa Ue ayrı, ayrı satılacaV». fsteklilerin vüzde yedi buçuk pey akçelerile gelnfeleri. «F.» (1343) Vakitsiz ihtiyarhk| Erkeklerde vakitsiz ihtiyarlığa karşı Istanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 ya kadar. T A R I vapuru 14 mart PERŞEMSE saat 20 de Hopa Trabzon yolu izmir yolu . HORMOBİN TABLETLERİ Uzviyeti tenbih «der, sinirleri kuvvetlendirir v* vakitsiz ihtiyarlıgın öniin» geçar. Ezipet çchmci.? I ittanbulda fiatı I 5 O kuruş Eczanelerde bulunur. Doktorlara talep vukuunda taisilât ve numune gönderilir. ADRES: Galata Posta kutusu 1255 TAYYAR vapuru 14 Mart PERŞEM8E saat 16 da lmroza kadar. Ivoycegız Ziraat Bankasmdan: PIRIN 2 ve 20 kompnmelik ambalajlarda bulunur. Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halısliğin timsali olan ^ p marlcasını arayınız Akay İsletmesi Müdürlüğünden: Kurban bayramına musadif 15,16, 17, 18 mart 935 cuma, cumar • tesi, pazart pazartesi günleri Akay hatlarında cuma tarifes.i t&tfeik olunacaktır, • AU.Z.UÎ~I~^ ^ . c i ^ i J=Z.L^. .ji. *v.»i Cinsi Dö. Mevkii Tarla 100 Köyiçi Tarla 250 Kızılyer Tarla 100 Çamcılar Tarla 50 Çolaklar 500 Karacaörea Tarla 100 Kocayer Tarla 4000 Belağzi Tarfa 300 Akçapa Tarla 250 Epçealanı Tarla 400 Beyovası Tarla 250 Deveciler Tarla 350 Sövenkavak Tarla Köyceğİz çiftlİğİ »ahibi An Rıza Pasazade müteveffa Bay Ce • milin Ziraat Bankasına olan borcundan dolayi banka lehine bi • rinci derece ve sırada ipotekli bulunan Köyceğiz çiftliği hu • dudîan dahilinde mevkii ve Do. leri yukarıda yazılı 12 parçada ceman 6650 Dö. m tarlası 1697 numaralı Ziraat Bankası kanu nuna tevfikan 25 subat 935 tari • hinden itibaren bir buçuk ay müddetle açık arttırma suretile sahhğa nkanlmıştır. 1 Birinci ihale 10 nisan 935 çar*amba güır'i saat 16 da Köy ceğiz Ziraat Bankasında yapı • lacaktır. v^ .^ r 2 Arttırma sartn»meşj JJŞ. mart 935 tarihinden itibaren Zi • n»at B»nkasında h^rkesin göre bi'mesi için açık bulundurula caktır. 3 Tavin edilen günde art tirma bedeli gayrimenkulvn mu • hammen k'ymetinin yÜ7de vet mi* beşini bulmadığı takdirde 2280 numaraît kanun Hpiresin • de sat** geri bırakılacaktır. Talihleria yüzde yedi buçuk teminat akçelerile Köyceğiz Ziraat Bankasına müracaat ehnc • leri ilân olunur. (1331) Türkiye Naft Sanayii Türk Anonim şirketi Idare Meclisinden: Şirketimizm 1934 seneti rauamelitl için ımnnni hissedaran heyeti adî surette 31 mart 1935 pazar günü «a • at 15 te merkezi idaremiz olan Gala tada Voyvoda caddesmde Şark haninda toplanacaktır. Isbu adi hissedarlar umumî heyet toplantuina, nizamnamemizin 5 2 nci maddeti mucibince acgari 100 bisae senedatina malik olanlar istirak ede • ceklerdir. Bundan ötürü nisabı ekseriyetin anlaşilmati için, ifbn heyeti umumiyed» ataleten veya vdcâleten hazir bulunacak hissedarlarin hâmü oldoklan hu • se senedlerini, nizamn&memiztn 57 nci maddesi nracibince şirketimiz vezne • tine içtima giinünden bir hafta evvel teslim alip makbuz almalan icab eder. I 'stanbııl Levazım Amirliöi Satın Alma komisyonu ilânları | Levazım Âmirliğine bağlı kı • taat için 2500 liralık pilâvlik pirinç 14 mart 935 perşembe günü saat 14.30 da pazarhkla ahna caktır. Tahmin bedeli 22 kuruş tur. Uteklilerin şartname ve nümunesini görmek üzere hergün ve pazarlıga yirr'eklerin 375 lira son teminatfarile beili saarte Tophanede Satınalma Komisvonuna gelmeleri. (1315) 33 TI 35 bîn aded nümunesî gibi haki makara 14 mart 935 per«rmbe günü saat 14.15 te pazarl'kla alınacaktır. Tahmin be deli 14fc'jTi»75 «antimdir. Te • minatı 750 lira olup istek'ilerin şartname ve nümunesini gö'mek ve pazarlıga ginmek üzere Ton hanec^« Satınalma Komi*" ^ gelmeTeri. (3316) «900 kilo pamuga ialib C«*rahpafo hast«n*si sobık eilfüy* «• lühreriy» mütohcMsısı Reyoğlu Istlktâl caddesi Eıuat stneması kakşisınd» Rekâr sokak N a 9 ikmci d»'re hprffön sa1 aitan akjami k*dar dıgtndan 31 mart 935 pazar günü saat 15 te kapalı zarfla alı nacaktır. Tahmin bedeli 5162 Iiradır. Isteklilerin şartname ve nümunesini görmek üzere hergün ve münakasaya gireceklerin 387 lira 15 kunış ilk teminatlarile teklif mektublannı belli saatten bir saat evvel Tophanede Satınalma Komisyonuna vermeleri. (1352) #•* Harbiye ve merbutu mekteb • Ruznamei müzakerat: ler ihtiyacı için müteahhid nam 1 Meclisî idare raponı. ve hesabına 9,000 kilo bulgur 2 Murakıb raporu, 31/3/935 pazar günü saat 14 te 3 1934 «enesi bilânço ve kâr v* açık eksilhne ile alınacaktır. Tah zarar hesabınin okunup tasdik edfl min bedeli 855 Iiradır. İlk temi • mesi. natı 64 lira 12 kuruetur. Şartna 4 Meclisi idare ve murakıbm ib • mesini göreceklerin hergün ve ek rasi. 5 1935 aenesi için bir murakıbm siftmesi için de belli saatte Topintihabı ve aenelik «cretinin karar al * hanede Satınalma Komisyonuna ttna afanmati. "î1" ^.«.f. müracaetleri. (1353) SATILIIC GAZÖJEN MOTÖR Az kuüanılmiş 35 beygir kuvvetin de mangal kömürile çalifir bir motor Mtılıktir. Ehven fiatle, verilecektir. tstanbnl Tkaret Bonası No. 20 Bay Zekiye müracaat. REHBERI TICARET Tuhafiye ve iç çamaşır takımları üzerinde en son moda ve müntahab ç=şitler le kadın ve erktk pijamaları, korseler, \e bilcumle lüks eşya hcr jerden ucuz fıatiarla satılraaktadır Dr. H A Z i M 6 Ticaret kanununun 372 n d maddesi mucibince 1935 senesî için meclisi idare azalarma verflecek hak • kl huzurur etbiti. 7 Müddeti hitam bulan mee • lîsi idare azalarmm yeniden veya başkalannin intihabı. Ysniköy rulh icra memurluğun • dan: 10 yaşroda yerli öküz Bir borcdan dolayi yukarıda yazdı bir öküz 2 6 mart 935 salı günü saat 11 bncukta Sarryerde Çarşıda cmai 8nünde açtk arttırma ile satılacağradan almak istiyenlerin satıs yerind» bulunmalan ilân olunur. ( 4 0 2 ) Üzun zamandanleri muhlerem müşleri'erimizce tanınını* olan ma^azalanmızda, mütehassısı bulunduğumuz Anlara Istanbul Galata Sahlık Ev Befiktasta Türkali mahallesmde Asmah sokakU 3 4 nnmarah tramvay caddesine bes dakîka mesafede deni z« naztr, yedi odalı, babccsi, bahcc • «inde ayrica bir koşkü, tulumbasi, tarnid, elektriği olan bir ev satıldctir. t • çindekflere müracaat. Dr. MÜNİF ERMAN1 Doğum ve kadın kastalıklon Resiktas. Traınvay caddesi Sureyya aparttnanı No. I Hasulsnm hergün REHBERi TiCARET Ankara Istanbul Galata Denîz Levazım Satınalma 31/12/1934 tarihinde biten 3 üncü hesab devresi büânçosudur Komisyonımdan: A K T I F P A S İ F TRhmin edilen bedeli 6,250 tira olan 25,000 metro çamaşırhk Amerlkan bezi 20 mart 935 çarşamba günü saat 10.30 da Kasımpaşada Komisyon binasında kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi ve örneği kcmisyonda görülebilir. ' Muvakkat teminatı 46S İira 75 kuruştur. Isteklilerin 2490 numa ralı kanmuın i*t**diŞi be!«reîerle birlikte teklif mVtublarını belli sa atten bir saat önce Komisvon Re'sli^ine vermeleri. Tahmin Muvakkat Açık eksiltmesi bedeîi teminatı 3100 metro yazlık kıımaş 2790 lira 209.25 20martP35çarvmSa günü saat 14 te 2700 metro şapka beyaz 2295 lira 172.13 20mart935çar«arnba kumaşı günü saat 15 te Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem sriypcek malzemesl hî zalannda yazılı gün ve saatlerde Kasımpa*ada Korisyon bin?sında açık eksiUme ile alınacaktır. Şartname ve örnekleri Komisvonda görülebilir. lstekliierin muvakkat teminat makbuz'a'ı ve 2490 numa ralı kanunun 2 ve 3 üncü maddeîerinde yazılı belgelerle b'»"''Vte o gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (1051) Kasa: Altın mevcudu «Meskük ve külçe» Safi kilogram 13,927,471.60 Banknot Ufakhk DAHİLDEKİ MUHABÎRLER: Altın külçe safi kilogram 1,788,023.89 Türk lirası 19.590.144,79 6.456.382. 726.580,11 SERMAYE? 15.000.000, İHTtYAT AKÇELER1: Adi Fevkalâde 26.773.106,90 564.224,50 99.689,80 663.914.30 TEDAVULDEKÎ BANKNOTLAR: Deruhte ediîen 148.925.285, Altın karşılıklî 15.688.000, TEVDÎAT DÖVİZ TEAHHUDATÎ MUHTELİF. KAR NAZIM HESABLAR: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasmın 164.613.285. 17.891.456,61 22.054.411,50 42.061.536,56 1.520.865.61 139393.49538 2.515.004, 234.732,64 2.749.736,64 Üniversite Arttırma, Eksiltme ve * Pazarlık Komisyonundan: 1 Çapada tamamlanmamış evkaf paviyonlarından bedeli ke*fi 71650 lira 10 kuruş olan Radyoloü Erstitüsü ikmal inşaatı 21 mart 1935 perşembe günü saat 15 te Universitede ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Taliblerin ise aid dosyayı almak için Üniversite veznesine 360 kuruş yatırmalan lâzımdır. 3 Isteklilerin bu işin muvakkat teminatı olan 4832 lira 50 kuruş vermeleri ve ihale günü saat 14 te kapalı zarf laruu Umumî Kâ> tibliğe venniş olmalan lâzımdır. (1018) HARİÇTEKİ MUHABÎRLER: Altın külçe safi kilogram 5.354.894,56 3.807,023.52 22.185.580,27 27.540.474,83 Döviz 2.466.442,74 AVANSLAR : HAZİNE BONOLARI: Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılıgı x48.925.285, ESHAM ve TAHVÎLÂT CÜZDANI: 28.681.787,19 Banknot karşılıgı 4.835.991,67 Banka mah 33.517.778,86 İSKONTO CÜZDANI: Hazine bonosu Reeskont GAYRİMENKULLER'. DEM1RBAŞ • HİSSEDARLAR: MUHTELİF. NAZIM HESABLAR* 3.727.928,60 9318^55,70 13.046.484 30 1.448.561,32 131.511,78 4.500.000, 2.706.087.21 139.393.495.38 403.198.964,96 403.198.964,96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog